Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

318 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Obecná problematika migrace v diskurzu společenských vědArgumentace: Téma migrace jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti. Migrace lidstva aobyvatel se děla odedávna, ale nikdy ne v takovém měřítku jako ve 20. a 21. století. Tentopřesun obyvatelstva byl umožněn rozšířením železniční sítě, vznikem letecké dopravy apopřípadě rozšířením lodní dopravy. Problematika migrace se stala tématem etnologickýchvýzkumů v České republice ve druhé polovině minulého století, kdy se k nám dostává řadapříslušníků rozličných národů, ať již za prací nebo za lepším živobytím. Název této prácejsem vyvodil z jejího tématu, kdy jsem se snažil pouze obecně nastínit tento fenomén. Dálejsem v názvu zohlednil zaměření, jelikož migrace se netýká pouze člověka, ale přirozeně takéexistuje například migrace zvířat. Tato práce je součástí mé bakalářské diplomové práce, kdyjsem se zabýval problematikou vietnamské menšiny.Anotace: Seminární práce Obecná problematika migrace v diskurzu společenských vědpojednává o celosvětově rozšířeném fenoménu migrace. Je zde ve stručnosti nastíněn vývojmigrace a její studium sociálními vědami. Dále jsou zde uvedeny kritéria a fáze samotnémigrace a nakonec práce je zařazen migrační manifest České republiky, který představujeideální migrační politiku České republiky.Klíčová slova: migrace, vývoj migrace, studium migraceOdborná práce: Migrace je neodmyslitelně spjata se vznikem moderních společností. Tybyly založeny na sociální a ekonomické transformaci struktury tehdejších společností. Tytozměny postupně vyvolaly nejprve menší stěhování z vesnic do měst a průmyslových center apozději z evropského kontinentu za oceán. Následující vlna migrací nastala po konci druhésvětové války a na počátku dekolonizací a vznik nových západních forem modernity a jejichrozšíření vedlo k dalším migracím. Poslední větší vlna nastala na přelomu minulého a tohotostoletí, kdy se objevil obrovský nárůst celoplanetární mobility lidí. 1 Můžeme rozlišit dva typymigrantů a to na migranty kosmopolity, kteří cestují po celém světě, umí několik jazyků a 1 HENIG, David. Migrace. Přehledové studie [online]. Plzeň: [Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, CAAT], 2007, roč. 9, č. 7. [cit. 24. 4. 2012]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.antropologie.org%2Fattachments%2F149_1 49_David_Henig_Migrace.pdf
  2. 2. tvoří novou sociální třídu úspěšných a dále na oběti hromadného vysidlování z důvodůválečných konfliktů, etnických čistek, ale i z důvodů přírodních katastrof.2 Pojem migrace je součástí sociálních věd už od roku 1885, kdy E. G. Ravensteinpublikoval svoji studii The Laws of Migration.3 Školou, která se zabývala imigranty z Evropyžijícími v USA, byla Chicagská sociologická škola. A v sociokulturní antropologii mělaznačný význam pro vývoj chápání migrace Manchesterská škola, která se zabývala předevšímurbanizací, migrací a sociálními změnami v oblastech tzv. Měděného pásu.4 Dnes se jedná oširoké pole studia migrace a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) stanovila několikokruhu zájmu: pracovní migrace, sjednocování rodin, migrace a bezpečnost, nelegálnímigrace, práva migrantů, zdraví a migrace, integrace, migrace a rozvojová studia.5 Podle Heniga můžeme rozlišit tři základní kritéria migrace:61. kritérium lokalizace: mezinárodní (především migrace mezi státy, kontinentální činekontinentální) a interní migrace (uvnitř států, migrace regionální či lokální);2. kritérium příčiny: dobrovolná (vědomá migrace a zapadá sem migrace pracovní, za účelemstudia, apod.) a nedobrovolná (nedobrovolné rozhodnutí z důvodů politických, náboženských,environmentálních, apod.);3. kritérium časovosti: permanentní migrace a dočasná migrace. Brouček ve studii Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v Českých zemíchrozlišuje čtyři fáze průběhu migračního procesu:71. objektivní podmínky existence kolem migranta v jeho domovské zemi, které si migrantsubjektivním způsobem zpracovává a jeho rozhodnutí emigrovat mimo jiné ovlivňujenapříklad úroveň přitažlivosti cílové země;2. ve druhé fázi se jedná o vlastní migraci z původní země do nové, jedná se o různé dlouhéčasové období; 2 HENIG, pozn. 1, s. 2. 3 Ravenstein, E. G.: The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London [online]. Londýn: Blackwell Publishing, 1885, roč. 48, č. 2 s. 196 – 199, [cit. 24. 4. 2012]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fblog.lib.umn.edu%2Fgloberem%2Fmain%2FRave nstein.pdf 4 HENIG, pozn. 1, s. 2 – 3. 5 HENIG, pozn. 1, s. 3. 6 HENIG, pozn. 1, s. 3 – 4. 7 BROUČEK, Stanislav: Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v českých zemích. In: Hofman, Jiří – Ježek, Jiří – Lukáš, Martin (eds.): Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003, s. 201 – 202.
  3. 3. 3. ve třetí fázi nastává proces přizpůsobování se (akomodace) novému prostředí, nastáváakulturace popřípadě řízená asimilace a integrace;4. v této poslední fázi, která těsně navazuje na třetí, dochází k oživování kontaktůs příbuznými, přáteli v původní zemi (ale také celá řada jiných vazeb, jako například profesní,obchodní kontakty, apod.). Dále zde Brouček uvádí tři roviny problémů spojených s imigrací:81. výhody – od kompenzace depopulace až po výhody v kulturní oblasti a mezilidskýchvztazích;2. rizika – všichni nepřicházejí se zcela čestnými úmysly založit si zde novou existenciv rámci zákonů;3. pomoc těm, kteří nedokážou zvládnout situaci vlastními silami. Na konec konstatuje, žeexistují imigrační úřady a jednotlivé rezorty státní správy, ve kterých tyto tři problémy apojmy lze řešit. Za zmínku nakonec také stojí Migrační manifest9 skupiny autorů ze stránekmigraceonline.cz, ve kterém popisují a dále rozvádějí deset zásad pro migrační politiku Českérepubliky:1. Mezinárodní migrace je přirozený proces.2. Migrace musí být ve veřejné diskuzi prezentována vyváženě.3. Zachovejme právo na azyl a respekt k integraci žadatelů o mezinárodní ochranu.4. Některým cizincům nelze upřít možnost žít v České republice.5. Je třeba podporovat návrat migrantů do legality.6. Migranti musí mít pobytový status nezávisle na své rodině.7. Každý cizinec musí mít možnost naplňovat své základní lidské potřeby.8. Zabraňme vykořisťování pracujících migrantů a porušování jejich sociálních práv.9. S narůstající délkou pobytu narůstají i práva cizinců.10. Integrace migrantů je obousměrný proces.8 BROUČEK, pozn. 7, s. 202 – 203.9 ČANĚK, Marek a ČUŽNÍK, Pavel a JELÍNKOVÁ, Marie a SZCZEPANIKOVÁ, Alice a UHL, Pavel:Migrační manifest. Deset zásad pro migrační politiku České republiky. In: Migraceonlince.cz [online]. [cit. 21.1. 2012]. Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/migracnimanifest/#dole
  4. 4. Odhadované počty mezinárodních migrantů ve světě a jejichprocentuální podíl na celosvětové populaci (1960 - 2010)10: 214 190 176 165 154 Odhadované počty mezinárodních migrantů (v milionech) 111 99 86 Poměr mezinárodních 78 81 75 migrantů na celosvětové populaci (v procentech) 2,5 2,4 2,2 2,1 2,2 2,3 2,9 2,9 2,9 3 3,1 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 201010 STOJANOV, Robert a GLADIŠOVÁ, Lucie. Úvod do tématu migrace a rozvoje a přehled klíčovýchteoretických konceptů. In: Migrace a rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Vyd. 1. Praha: FSV UKv Praze, 2011, s. 13. ISBN 978-80-87404-10-2. Dostupné z: http://www.iom.cz/publikace-vyzkum/monografie-migrace-a-rozvoj
  5. 5. Seznam použité a citované literatury:HENIG, David. Migrace. Přehledové studie [online]. Plzeň: [Západočeská univerzita v Plzni,Filozofická fakulta, CAAT], 2007, roč. 9, č. 7. [cit. 24. 4. 2012]. Dostupné z:https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.antropologie.org%2Fattachments%2F149_149_David_Henig_Migrace.pdf  popisuje problematiku migrace komplexně  vhodný pro první vhled do této problematiky  vymezuje pojem migrace  obsahuje odkazy na další online zdroje věnující se této problematice  obsahuje rozsáhlý seznam literaturyRAVENSTEIN, E. G.: The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London[online]. Londýn: Blackwell Publishing, 1885, roč. 48, č. 2 s. 196 – 199, [cit. 24. 4. 2012].Dostupné z:https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fblog.lib.umn.edu%2Fgloberem%2Fmain%2FRavenstein.pdf  první uvedení pojmu migrace do vědeckého života  historie pojmu  nástin historie migrace v Anglii  rozšíření vědecké fundovanosti práce  doplňující informace k samotné problematice práceBROUČEK, Stanislav: Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v českých zemích.In: Hofman, Jiří – Ježek, Jiří – Lukáš, Martin (eds.): Sborník příspěvků z mezinárodní vědeckékonference REGIO 2002 a IMPA 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003.  obsáhlá práce zabývající se problematikou migrantů z Vietnamu v České republice  teoretická základna  rozsáhlá bibliografie  obsaženy další práce zabývající se i migranty jiné národnosti žijící v české republice  přehledné rozdělení základních rozlišujících faktorůČANĚK, Marek a ČUŽNÍK, Pavel a JELÍNKOVÁ, Marie a SZCZEPANIKOVÁ, Alice aUHL, Pavel: Migrační manifest. Deset zásad pro migrační politiku České republiky. In:Migraceonlince.cz [online]. [cit. 21. 1. 2012]. Dostupné z:http://www.migraceonline.cz/migracnimanifest/#dole  zde jsou sepsány základní předpoklady dobře fungující migrační politiky
  6. 6.  slouží pro uvědomění si faktu, že stav migrantů v České republice není ve všech směrech v pořádku, jinak by nebylo potřeba takovéhoto manifestu  snaha o vytvoření veřejné informované debaty  pomůcka majoritní společnosti pro zlepšení přístupu k migrantům  tento manifest lze přímo na stránkách přeložit do angličtiny, ukrajinštiny a ruštiny, takže je vhodný i pro cizince, kteří neovládají češtinuSTOJANOV, Robert a GLADIŠOVÁ, Lucie. Úvod do tématu migrace a rozvoje a přehledklíčových teoretických konceptů. In: Migrace a rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodnímigrace. Vyd. 1. Praha: FSV UK v Praze, 2011, s. 9 – 43. ISBN 978-80-87404-10-2.Dostupné z: http://www.iom.cz/publikace-vyzkum/monografie-migrace-a-rozvoj  rozsáhlá, kvalitní a moderní monografie na téma migrace a rozvoj  obsahuje jak teoretickou základnu, tak i případové studie  velmi vhodná pro rozšiřující vhled do problematiky  velké množství faktografických údajů  rozsáhlá bibliografie k jednotlivým příspěvkům

×