Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurz prace s_informaciami_-_nezamestnanost

394 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kurz prace s_informaciami_-_nezamestnanost

  1. 1. ArgumentáciaVybrala som si tému vznik a príčiny nezamestnanosti, pretože nezamestnanosť jeprirodzeným fenoménom a súčasťou demokratickej spoločnosti založenej na trhovomhospodárstve. Jej nekontrolovateľný vývoj spôsobujúci masový charakter však vyvolávanielen vážne ekonomické, ale aj sociálne problémy. Pri svojom štúdiu sa s týmto pojmomstretávam takmer neustále, keďže študujem na ekonomicko-správnej fakulte a viem, že je totéma, ktorá sa dá rozobrať zo skutočne veľa uhlov pohľadu. Nezamestnanosť nás totižsprevádza na každom kroku a s týmto pojmom sa stretávame v každodennom živote, či už vmédiách alebo sa nás dotýka priamo.AnotáciaKľúčové slová: nezamestnanosť, trh práce, miera nezamestnanosti, služby zamestnanosti,dôsledky nezamestnanosti Jedným z najdôležitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky je nezamestnanosť.Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitosti, ako aj snaha o zmenšenie ťarchynezamestnanosti, je vážnym ekonomickým problémom, ale aj sociálnym a politickýmproblémom. Táto práca predstavuje teoretické východiská problematiky zamestnanostia nezamestnanosti. Zaoberá sa aj druhmi nezamestnanosti a jednotlivými rizikovýmiskupinami nezamestnaných. Dôležitou časťou sú aj dôsledky nezamestnanosti keďženezamestnanosť ako faktor závažnej zmeny spôsobu života je udalosťou, ktorá si vyžadujeveľké adaptačné úsilie zamerané na novovzniknutú situáciu. Strata zamestnania so sebouprináša negatíva v podobe zníženia životnej úrovne, vylúčenia zo sociálnych vzťahov anarušenia životných istôt. Pre plnšie uvedomenie straty ktorú človeku prinášanezamestnanosť, sú v práci sformulované aj výhody, ktoré človeku prináša zamestnanosť.Nezamestnanosť Nezamestnanosť je makroekonomický problém a vyjadruje taký stav v ekonomike,kde práceschopné osoby v produktívnom veku, ktoré si prajú pracovať, nemôžu nájsť prácuna trhu práce (Hontyová, 1995)1.
  2. 2. Druhy nezamestnanostiPri analýze trhu práce možno identifikovať niekoľko rozdielnych druhov nezamestnanosti.Frikčnú nezamestnanosť, vznikajúcu ako dôsledok neustáleho pohybu ľudí medzi regiónmi,pracovnými miestami alebo rôznymi štádiami životného cyklu. Štruktúrnu nezamestnanosť,ktorá vzniká v dôsledku štrukturálnych zmien v ekonomike, keď sa niektoré odvetviazmenšujú a iné naopak expandujú. Tieto štrukturálne zmeny spôsobujú, že klesá dopyt poniektorých profesiách, zároveň ale rastie dopyt po iných profesiách. Cyklickú nezamestnanosť,vyvolanú cyklickými zmenami hospodárstva, keď makroekonomický dopyt po tovarea službách pri daných mzdových sadzbách a pri danej produktivite práce nie je postačujúci nazamestnanosť tých, ktorý sú schopný a ochotný pracovať. Sezónnu nezamestnanosť, ktorá jeSamostatným typom nezamestnanosti a vyskytuje sa v tých odvetviach ekonomiky, ktoré súsilno ovplyvňované ročným obdobím (klimatickými podmienkami, počasím). Ide napríklado poľnohospodárstvo, stavebníctvo, turizmus, cukrovarníctvo. Skrytú nezamestnanosť, ktoráje takým druhom nezamestnanosti, kedy si nezamestnaná osoba nehľadá prácu a ani sa akonezamestnaná neregistruje. (Paukovič, Holovčáková, 2011).2Rizikové skupiny nezamestnaných Uplatnenie človeka na trhu práce je podmienené radou charakteristík (vek, zdravotnýstav, vzdelanie, pohlavie, príslušnosť k etnickej skupine), ktoré vyčleňujú skupiny ľudís väčším rizikom straty práce a predurčujú ich pre dlhodobú nezamestnanosť.Mladšie vekové skupiny do 30 rokov Jednu z najohrozenejších skupín na trhu práce tvorí mládež. Aj z tejto skupiny všakmôžeme vyčleniť ešte ohrozenejšie a najťažšie sa uplatniteľné podskupiny, ktoré tvorianezamestnaní mladiství s najvyššie dosiahnutým základným vzdelaním a absolventi bezpraxe.Starší ľudia Najťažšie prežívajú stratu zamestnania ľudia vo veku 41-50 rokov. Čím je človekstarší, tým viac sú fixné jeho návykové stereotypy a tým aj ťažšie a pomalšie sa prispôsobujenovým životným situáciám. Ako veľmi sa je človek schopný prispôsobiť zmenenýmpodmienkam a ako tieto zmeny prežíva, závisí na rade faktorov.
  3. 3. Ženy Nepriaznivé postavenie žien na trhu práce je spôsobené tým, že zamestnávateliauprednostňujú mužskú pracovnú silu pre jej väčšiu územnú mobilitu a nezaťaženosťstarosťami o domácnosť. Zamestnanosť žien je závažným celosvetovým problémom. Je totižťažké skrížiť pracovné a materské povinnosti a dosiahnuť primeranej spoločenskejangažovanosti žien.Zdravotne postihnutí ľudia Vzhľadom k stále väčšiemu dôrazu na produktivitu a na výkon súčasnej spoločnostimajú títo ľudia čím ďalej menšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Doba ich evidencie naÚradoch práce prevyšuje niekoľkonásobne dobu evidencie zdravých jedincov.Ľudia bez kvalifikácie Ide hlavne o ťažko vzdelávateľných mladých ľudí, často s malým záujmomo zamestnanie. Patria sem aj ľudia, ktorí sa podieľajú na spoločensky nežiaducom deviantomchovaní (alkoholici, recidivisti, ľudia prepustení z nápravných zariadení a ďalší sociálneneprispôsobiví).Rómske etnikum Príslušníci rómskeho etnika patria ku skupine ľudí, ktorá má najväčšie problémyzamestnať sa, mnohí jednotlivci z nich sú takmer nezamestnateľní z dôvodu absencievzdelania, pracovných návykov i celkového nezáujmu pracovať, spoliehajúc sa na pomoc zostrany štátu a iných organizácií.Dôsledky nezamestnanosti Nezamestnanosť a zdravie. Je zvýšená pravdepodobnosť celkového oslabenia imunityorganizmu, ktoré môže viesť ku vzniku kardiovaskulárnych a respiračných chorôb, vysokéhokrvného tlaku, čo vedie k ďalšej finančnej záťaži súvisiacej s potrebou zdravotnejstarostlivosti.Zmeny vo vnímaní času u nezamestnaných. Dochádza ku strate alebo dezintegrácii zmyslu prečas a dramaticky rastie podiel neštruktúrovaného času vo vzťahu k času štruktúrovanému.
  4. 4. Zníženie životnej úrovne nezamestnaných, ich rodín a domácností. Aj keď nie všetcinezamestnaní žijú nevyhnutne v biede, zníženie životnej úrovne u väčšiny z nich je evidentné.Zmena sociálneho statusu nezamestnaných. Nezamestnaní pociťujú nielen nedostatok vecíosobnej potreby, ale aj stratu možnosti potvrdiť výdavkami svoj sociálny status. Upadajú nanižšiu úroveň, nemôžu si dovoliť to, čo ostatní z ich sociálnej vrstvy.Zmeny v rodinnom živote nezamestnaných. Strata statusu zamestnaného sa dotýka nie lenv zmysle širšej spoločenskej štruktúry ale hlavne v tradičnej rodine, kde muž predstavuježiviteľa rodiny.Zmena sebahodnotenia. Vyradenie zo skupiny zamestnaných so sebou často prinášanepríjemné pocity zbytočnosti, neúspechu.Čo prináša zamestnanosť Pre plnšie uvedomenie straty ktorú človeku prináša nezamestnanosť, je dobrésformulovať aj výhody, ktoré človeku prináša zamestnanosť. Podľa neho medzi tieto výhodypatria: - zárobok; - aktivita; - štruktúrovane času; - sociálne kontakty; - osobnostná identita.3 Nezamestnanosti sa venujú všetky viac či menej vyspelé krajiny sveta, stala sa precelý svet vážnym ekonomickým a sociálnym problémom. Na Slovensku sme do novembra1989 nezamestnanosť v podstate nepoznali, od tej doby sa stala súčasťou nášhokaždodenného života, a preto je treba jej venovať zvýšenú pozornosť.Použité zdroje: 1. HONTYOVÁ, Kajetanaet al. Ekonomická teória. Bratislava: Elita, 1995. 169 s. ISBN 80 85323-81-8 2. PAUKOVIČ, Vladimír, HOLOVČÁKOVÁ, Lenka. 2008. Nezamestnanosť ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti, príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike. In Sociálne a politické analýzy [online]. 2008, vol. 2, no. 1 [cit. 2012-03-17]. Dostupné na internete:
  5. 5. http://sapa.ff.upjs.sk/casopis/3_prve_cislo_2008/22_Paukovic-Holovcakova.pdf. ISNN 1337- 5555 3. Služby zamestnanosti [online] [cit. 2012-01-14]. Dostupné na internete: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach- zamestnanosti/co-su-to-sluzby-zamestnanosti.html?page_id=12820 1. zdroj – uznávaný autor, odborné výrazy, často využívaná učebná pomôcka, zaoberá sa základným vymedzením nezamestnanosti, presná, jasná formulácia 2. zdroj – aktuálne informácie, hodnoverní autori, odborné výrazy, dobrá štruktúra článku, univerzitná štúdia 3. zdroj – úrad sa primárne zaoberá zamestnanosťou a nezamestnanosťou, má najaktuálnejšie informácie, prakticky rieši otázku nezamestnanosti, pracujú v ňom kvalifikovaní odborníci a poskytujú neskreslené výsledky Cyklická FrikčnáŠtruktúrna Druhy Nepravá nezamestnanosti Sezónna Skrytá

×