Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara

80 views

Published on

Ciampolillo nel dire “probabili ipotesi di truffa”, insomma, ancora una volta si è mantenuto nell’ambito della prudenza, dicendo egli le cose che pensa ma rinviando alla magistratura, il definitivo accertamento dei fatti e, se del caso, la punizione e la censura degli autori. Ed infatti conclude: <<...>>.
Chi altri se non la magistratura inquirente e quella contabile avrebbe potuto indagare ed accertare la verità sull’ operato dell’ Anzà e dei suoi collaboratori?
Ed infatti la citata sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Palermo (Messina c/ Anzà) ha comunque accertato e dichiarato in modo definitivo che non vi è stata diffamazione ai danni del dott. Anzà per avere il dirigente regionale di Legambiente Messina Giuseppe, ed altri, affermato che il Piano regionale della Sicilia era "copiato" dal piano della regione veneta, essendo stati anche inseriti al suo interno dati relativi al territorio della pianura padana o comunque evidentemente non relative alla Sicilia (affermazioni diffuse in forma di conferenza stampa in data 21 novembre 2007 riportate successivamente da articoli della stampa anche nazionale e che hanno avuto risonanza nelle emittenti televisive). E poiché tali affermazioni non avevano carattere diffamatorio le conseguenti ed aspre contumelie scagliate dall’ Anzà hanno avuto solo l'effetto di far condannare lui stesso al risarcimento per il danno alla reputazione in favore del Messina Giuseppe.


http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
80
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara

 1. 1. R,G,q9r6/ll G.U.Iìì-nrD.ú.$! Nrliuo M.norir er ar, r33, vì comn4 n.2 c.r.c. Dèì Dor. Sîlnbn ,Dà, on gli !r! ri sal2rore f€f:m è GnEqìpe Lco l- i -].dllLl Non ù l!.il. tun LiùÉ al .otrrètrùlo dellr mùiùrad M L3l.1ùnù3 i i.rd .ri'( ) cuhcc, irebbe ùi r/4!r1rúrrl.!_!l! coros!úza ii kli pÈ où lifti ( ) lùr:vir, ii 1à dcll. súrìche atìènnz,oni cnu il "ùlsaiJ in cri 5i r,,ir.,, ù4 nf!,r, /^c ,iùnr . della pEsùnú 5pel6ù vìo! frc!&lsNdùb (giÀ asÀÈr4 Quli'ulilmo si llmlù ad Àiúre lr iu$nLcnz? dli Rìuiriri di v.nd, irrèrse purrrrìico e coúinur. ch. vrmbbùo da soìe a scrinnìar ìr .otrdorl
 2. 2. iùb .h.illdtr $lo.lrenPtulrsù d. I qúllnàdeììh. I lrdlr dèlìe tmmiit è. quitrdr, di slú!, ù ir grdo di irenè ?d ùn bùie .orituton?lrÉft Do'mo rnunrr 'èsnúìDút (! lèl h{trì aFodiric rúdcù rfNe.L t! !tì.ah àti 1iÎn ,p!dì x:lti 'riti ,ìtt cunrltita [. ] r^tt'1t dn nnù4r( tattrn .1 aa! lrac q maìùn ù d r3r vì..n. r.r0.ll sims! dr Èsrorqbilnii l dtreùro Qù$Lj,;'rati. sidnccn ditrùlo s.fdo d! di;trùd croMúcdr .nricÀ reur ionir. gLi de'neúi chc qúrÍrm dr nrdiùlu( .ùnè ùa fiufrrdìipùctri òsru'a ll coD!ùro conù r 3n/ . .otr .sprcsnúi dt pùe ri rLlun ÙùeìÙro ondìddú rujsririùhD a dlsnità dèl Don ,n?iL rlo.qnàdo, nc ;'rpórèmrgìi dln *,ú l'in rts. PubbLa. rnèmn chc ò "t aì:à d .nrd ù. !a! t(tt piit vtltt.ùt. q{a:ù"i Llta rùtia '1.1k r{ù,a sir!, (p?! 4. meDìonr. óùttli'ryljari I I ùri :i '(r( rÙ ,?/r, ,',ra{,.ri . trotrdré ir "44ad( ^j !Èiril!l!!:!!! tt r irtò'{tt (FMe cùNeNú uo iùà. tjmr.b!. $nr $èndo iì ú.!c(o dL i[èftituditu'' ùù nrsi'nÈmo rìhvilsùi (lfb!iLr allìto( dc 'ùibième e ic x rlùrè dei cirkdi. .he. tu qu$trì F.{è trr èssrc ftìl csqcvit' deììe su. nFaotr propi. !. dulqùe. Nììe r.ri di riubìrLco .oftLopaf.pmrÒlerN ilccortdidico nsnùc:
 3. 3. I) SULL^ 'ONFFRtsIiZ DI SJJRI ITJ. Pafre.onrer ojiúcchèil Dotr salldore^n/ànonrlesèaì.ùnbl. riú oùx,src L Conièr.ur di sÈatr shc si asùft .ser naù -rtrhú" daììo ie$o (r) frri iritr!ùori sono prne d qurlno.qia nslonrtu.d oóÒic, Lr ']onlireua di Setrt ÍN(rrdrll:tr.269detD Lcs ljt/oliò suìrzo.i Joib!r,tonjt nr ùascùu dèìle fiúitm. !r úrùr ..9/i ,f./.rr .unrari, rd n fN)(nk, dcllannjli rîlrà :. un! $ir i.sc deì pro.èdDèúo: È dqiva chcil pd:enùpìènro dèrinrL$cpubbìronor oùò esqte lrluúb a oùùnmrc dr:, .oùpìesq pr o.!tliFsro amnrirraúo rlon si únpFnde .osr mtri doyrcbbc rinofàe iì Dor aLi in oatin! .1 cùndosyoLeincdoddkFroced!ùdr.ùi si dúúco coipiras{rdr ii ordi,ìèaììrregrihnàdc-qrdrixdoftaùi) BN i dac uhc tunì gìi ari drììo dr I u nli.vo ìI iìcum:ed3!ì!tq!!!!u!ctq!ú1e dq!4!b!@ fAR firtrr.tu ^mbùfe. commú!!!! I!!!!!) vcppiù. rcl otuvlldim.nro fú:re : tnDr dÈLlAvi (Júrm ìa procedm aIA) snc4 tti ùrrzdetr un lltira 4!4lnà àt||dtia. ,1ù aUìùE ùì E :narekú tlt.iÒnc
 4. 4. !!i4!!i!!&@!4!@ -qrrùlne I monronsg,o .oúinuo dcllc imni:sioni inquinanrj icll.rnbicdu /ll .onhnf d, qucLlLJ .he vùol tirr elemènro poio r siruo lrslù dcll dclln,biÈ È trèlì r' ea di úheùa deììa cemdr{i? rlSiq C rù,rolill0 rtnbur.è rì Dot tuturLÀ spèù6.xk. ù: irÍomc' o ron;c ]rùr. d aLcuntló i !l oùem mèftr pFù$R dr. rj !nsl d! an 169. (nmi l, dc D lst uaú . s.lriro di fidrie$ iiinn.l. d.lLr dlú lrJrùiari. è dopo apposirr d.ìibarznnc Nscind., dorr-_r cssqu eì tnMioiùo rtdon.l! frl qul. roi Fù ptuudrlB(+pù ùbbricrnriar) mùìè e r afrso (r.p:e.r,memonaex m r3l, vÌ ùrmÀ i .. r. cirDpolLllo) .on!.nnra se l',ri non rvs5! o(cmpcdo e tìú arvo ùLr.orr.cr?rtìi & Jllplinxrc. .ililr e pùrlè (opúrore di ati dìtìicr. abuso d ùii.io ùer r 0 , i.. -. r ìi s.r d. " Jcil obhli:o diotutldùù nùr l Ase pmcednn ,AI, .ftrndo uft sr!!iric dèll Utli.io LegirìarÍo e r.lrlc dclh nlFoicj a ijrk [cv? i] dl;rro di dellahnzzrnnc rllc cmisioni ndc nore dèll aIA. e l lsesorro areva iìdovere diptuccdcre
 5. 5. r) ^(oRr sùL "Pr^No ftrG 3) Sur.r.a slrtsrsrINz^ PIRL,{ TLiTEL. DEI,I { OUAI-ITì DtrLL'^R]Ai. Lò dr dbÀdh uo qlrdf;l.fdo nel n.o.o úmdún ù è iclla meDorir èx 1r lil,vruomú,r I cpc èche mr è naro sFldfiúnrúe .otrGnio dr conropde. ,rio,Llarc ú. negìi ani.oli Jìer .u ù uus iì srs rmirdo adesl'iinètu !n dnscLo ed ;on.no Rgrmìè di ùfa 5È dt nllcfi . i!trli, ùiìizzardo e.ri e ùM! rúÌe esflesiof le!! dcll? diEùrà rLcll onoF.denr rpùkit&dd n.orùrè .odarc.lrè I Pirùì lui h nftnmeúo Lt a i.mpolino e qnelo rtuarn.nre rileúe e ft*uiÒ ncrnch. ta ftoùm dr faìenm dÈ!q4q4ql<!N t idùp*uf | dni deìf ir (dj ùij x èi ú t3r, !r.. n 1..r.) h! 4?! rldl in!4!!ì,!lq li. o daf alrrut ram.ìidr. s. tÈmediqlsLi chÒ .onrmúno fLsorùh hr5iLii Jcll. noriziè lil)oftr d.t ci?mpoliuo e Fop:lar rcì rèL a n di fi di ùÌeúi SIIPRENI1 CORrI ^II,'ffT,RCTiîO DtrL DIR]TTO DT cRnrc [ DtrL DrR]rro Dr.RoN^.^ foioqùNosopra.É.damdreiìsrg.cirmpÒl o ' dorù tomnr ìa pr or2 cr NeE*e Duhbri( doÍr vi. da c ,6uù opèm fr .atu Jr sp(G ì.esi'nÈúè dÒ ,cùcizio d.ì dnitu di .ùtua ! id
 6. 6. b' cu* rlleere gìi elcmd, r soreeno di úlc .úrnc cj mn Nsoro ss!to dsuÙ da rhnna disposiznrn. di lqr!! l-a Ìè.iri dclb rf?!r ùrr pùò lì^i di:cù .r! ron,è ${Lètrè crmpoìillo - drc siùo spòiti.ammìe alllgrtù. roÌizir. Nullr di ùò ì,a t;no il soDr rella indeinlk c lrga diies di m d;(o di inùtrisreu coúerauioni c.Drîi.he .oúen.znùl rrtrri0ri. i'rc.è, aìamoolillo.on nLnmù d al ncorar.. Le tnimú/loni !42!a! n!& :ll|tDuhhli.adeidtullìtik.lÌà?1],'1.4Ùu("' .an1r!n1 ti :.tr1 in.aùrr lrihnt p4 ut1i i.:.. "rodalni th -.'Èn+^ "un! vqu ! ,tor a lora t út inro{ru ionè r!tuaPr. Jr'larv ( ùa e Dta"tìa nutlu . McP!Ìa:u!: . i'tdluÌ r ! ttrlltc a!ùb | .l ún Úllll'lodiridì.ala!!i,'ìltnhqhi]iiool6itli !I1"1"tinhîa:ione. t I hiúte e dli !ítu.1ì4í, .|uì ,osìhiti thtohi útîddina hdttr s.rdo lqtr àr:.redno l?I rnnatiaL rtru.iùr!. det /1rmù^ra.iù. ResianrE , !t!t:!t!! !!!4!4ytJ!-!!- 4!! , lav,n ùx!|eiù.k ntiúi ! Iíù.dno àtllrv"asùt
 7. 7. ,ìtt! lati.tnè t ì,t.tr1;,t naì pò!'!hili t^wt,t trIÍltdtui , rje!!!@t! Llad.t t@.ntai deùni d.tt tnktinktuJonc ! d?t .itudini tidtíani ,:!t!nà d Jù r!u) :ù:,!Ìr' nDo púc di oilun 1oùdrn úo lorcrsrJ . .n'i!D. !úno dèl rufo incotr,jnoriàl cestrrc e non sìù sÉliúno t. !rF. L FotèiondÈ ! delòmnùo I ii$ae nu d.l riuoftNù. n È $lam !L L!ìrc $i nÈn rdo ai dún Anzà . 'd!r dr tuÉniciìirà. ù rrzùìnÀ di j!ìnpèrèi/r. ti'ùi(F d rèdi. moxò riir e.aì fll.rhù $fÒ nùrird nù :in.omio pubh !0. sitri !. I b.tr lqlerà di rhran add.ùiri téili dcl tuno igiùrirìLfiè pfiridirroD rppùno di rèrirri ct.Dl)oli,lo. inno. !rr.ùhè poùro crp'incr. il sùo dtraLo r€i .o frùdi ddl,.nrhirlift/ion. r.sioul. a. m .r piir p{6a . óh .odi n.ro dùi, .lordo s3rldsalt poomli,,uioùi unlorb irforn.iiro r id orf6. p.Eor.ù .rnb púùlenti è pre.n€ (c a fmnùc fúriùuron. drr$rì p,(ld) qu'fto ral(. p.iv. d.t hsn.trÉ ntlirna ln!d.n{ro, Lt JichiaÈ/j$i dcl Slg cianroli o r.L cui ù cru* non Doono ùnlocùidlùrfodt un.ó'rutoesèruiziod.tdiLilo(tóÍri.à.cròn,q!:nù .onrnìnri èì Don sahzro( ,tnzà $p.nno pdrldnenL!i liDlidi ponr dilh 3inúDrudarzrdi ìeenhriÌi rl AoLli/o det itriro d' cirica nrolddosi i'r !ùmhi ruo ii!ùriti!:ri . nîud.ri qu b J ssr. nzLoiac . horia( ipèro dlè id!..d .i conDorajnÈ ì rìùi onDdDènLr, pèrr o. dir.oDc.(od1ùiLiú ei!lLt itH;riro d.n obièrniìa n dcrla sèMnà !iic!h. 6q si nsoh. id ùn-i' dlfùnìn dèi rir'. Blc da r !)vasi Vso r u rdìÌ.si poterìrt (.rr CM 24.t1 ItN3, tÀèani, D ciur p.n.. re8f,_ lr']%r ci.noúBd.. 4nct!]Ldi!ll! Ci clùqé_jlcgdra
 8. 8. 4 lr.iÉdElìiúillq ir!!!!!B ,udlo !i.r!l&q. idiludi Élla rrrid dclh mrta. d x.orr.rezri derh nbdrÙtl6po5itn.. ft11ìrllltl5orirlc àlla (ìr itllimcmo àl rcqùiln0 delìa siiq! a 'Jcì roto $td.0r0 chè -prlqpa) 6wiak dztt a4tllo lLI dlt ltù tti ù lttt é uú hforudlat rtu ? tatì.n I rih Rm{,r r :. ror5.,o rtr inr ru*6. 313 ir qq.." ;èùso úlchè llih vory! :l r ì994, itr totu n ìr 7li |Èr il qlalè non ìrùò im.oh, rccFil'o 'Ll didú. lù.drje ùft k $lb h .ul 'os(d, a.r/4 lrtl, ù1ù,e nanalanl kor tlùí ) ll r,nurib d.lh rlnriL non ri,{ùard! i 8ùdt'. nh $kì ' Itni og-qe dd sul?io. Sd$ quc$o ffofih qùirdj. Éotns.n,oc[h. una Isiò.c dellÀllqi 4!!!.:E!!l$ll!!q riudtj di .òntourd ditÀúra!! !!ll!_ls!a di_!!! 4!:t: nor. inÈcè. Érim.r jurll?. pÍ qùÀnio Fsadi. rllc rcoft di rdi di .ùìlliiordrlù!.fidìliLiL(fAs cn.s./ ÌrL l0ru! rl001r,i. 13335r. In úr di diilad.zìoDù a t.zo -ranp6 i ìai pdiifio chu ànchc ìtrÉizLodcldùiroiìcrikrndrièderi ! ràdcr irhrdnhubeA$nro. p èunForo J.lle .+<{ooi úncd.. -. oglr' o(rr. nprL .rr nd 4r.' .:pGrirni m.i pRnu'Eidt- Ér poi Lp.do I ùìri.. oh * qki laui d qucllc *prssioni Ìi$èmefúrivrmú ÈÀlÙinrùih'li Pca io. linibùftúe l]l, lani dèl irno, àppÈibilc di,lirrz. h l!:in.mc dÈl diitu di criri.a c quèìì. d!.1 diritu di ù!!r.{ coiiLuètrdo pqrtrhùbr l]r*u!p0$ù ù olu rvirà (cn. cN., srz. v Può dunque ritdrùti ìssjrtrnè ì.!lntr& dcldtno di !nti.aruo(r,é ri$irÀ olrÈ dùlnr'ts puhblico !ììs rEtin, èd alh o i,@r !sr,6riE aftlrc ;1
 9. 9. Rquirlo dclla rqìrir d.ltrtrÒ;Ènio { cnÌicaro (cù csr.,scz vPèn.sè . ! dm,J cl,È 'ú pùo lèlirnrmff úto(ùsi ìd inninJ . ..:!ò.r.ùiù dcl diino dj cnrD c.li cd6È qúnd. t opinioni d.l p:.Jala ù s; nt irc (o prèidarc a !d.sE) suìla rffumviun dL ù ratra î Ji !n, daú s.trì|l ilmrcni. p.r sroùhh ! non d ig.ÌanerÌe vèiúlah. daììa Llùrlè r tain0 drivN cÒ{sidcft/nni.liúdizi nn.i a làier !n me I ón(^ c là rlu@ionè aìrtui. Co! drerimÍn rl dtir!ì di qiri€. ú púnÌì|ire. i a riRub chc.. pcrhi po<a orÈa( ràlc tsm;r ., pur .sètrdd n.i nglddi di oggri ntnll di pùbbli.lì. lun/loni. n cÒFù a,l m úrgùqeio pìù rìuDs! N .d rri:no. dcorft.ùiìunqur che,l i:rno MBro sia rtu. !hè sì! !.Rnaúdè :'in!. cbè sir p.riiorc 'r porúial. i!'crNe d.ùolinioÈ Fhbliq. úsi ' . Irr? . 'ì. -"n liliiBnr. r hq!!-!!i!d, !ú'ur 4r.ri,!rlt o,.-r r1r. o pì oni'dèÉ. O ! Í.,.i h$ )i itrelirm À . crlichè rll oJrÈd$ dl ur cùrcr pùbbli* | isriÌutoMl. dDl. è qù.ììa chc nolge il dómnrt (ú. Inb Br*ir Sc/. L lrrj 2003. l.B. . aìúi c S L.L. r.p.a . ald). dd!úosi @i nhm ill$ie . s Ìm.nrc 3]fi!mdon.. nr dilih tli;sconùi ohbhrni ìn núito trlh vèrlà dci làti $n'nrirtoda'iùtrùdul,oDnrioMf 1tù, cinlinùaziotr Èl.arcnuzioddi .ondorè ariÈri1dm6r ill.sali e.ollù!ì!c, Ciò Doslo. tm (. Dii' sùinedr.) liùne an Èfri2io dd dinra di .ndd . qu.llo dèìla conrin{u d.{h romr 6!6itiu Sf(o il prino lj.o[]o. si tÈ0. cho pr ncnùnr. Èllinhllo dc $(.iuÌo dd dirro dì cndc rotr si |jó vmù tuno dl r,ÀÀliro 'Ll[r .,ùfrÈa ,tèt tùtprgrio 1..) e $pùt b d.ll akni À]tt,úlrà qrctn$È .d tù ,Òii.ùnt !ú!1, o potnia" lC.<. 7-6-193r. rú6i. in lriv. Fo- 193.r.
 10. 10. vluhriort dtu:îitúteú. a4sn!4: rt1b Rant ll:. u!4 î.Lr m n , ilr !!!ì I 3 cofe ìr r ial oi orìoîro, n cvalo lÀ @i!lr[ !!!]qro'N!!ls, {Ldo È pG5ib lè. lè$rssnùe nèq!e!!a rlnàido di údu! ! d lx di .ìur.trl src(?mùùe N.essno: I do g,atuno ii !5ttsiorL sgrdcro I drlisurèrebrr!. trìhri. un !ùÒ e pmúo'416' ddl dlitúd'(.'* pètr 2l Lbbriio '007 ii À,a t.:007.n.691. notu N,cÒiaì cÀi 0.r. 6 i.nlr l99i.irl)t nI. ')9r. cìì. tuqrn lr c'imniad. dcl d I ro dL.'iri.a(in.5r.rldcìncdc,inritrroì..hciL]riùssoddúidF! ùdel dnúo ù mnjrclvotred.ì plDlcru oèriomì. no. dchJîdL oÌÌre L r!c!*nà d! ùr.r.. conlo.ùionè rdr. . nù hbùrdrúi nsìrúb allúnnnrzioDsrÒrif ìe.he si vu,,lrdre LLo iì ùtr ìnrgur:r-qLo rgsr.s:ivf J, rieiràfto dr ùù5nLrrÀ iMlmi$ihik oÙrlon . !nrmn'o,rij4q!! !!!l !-lDjojl Adnivine e dr sùiùosittr ird;lidùrli (trjb. Romr 2l s l9[5, io rofu ú. coD Frr.oìtue nsulrdo rllr tom: c dèl Ls.l0.l'r31. dÀe N.ùs$;rmc e è*eF impa,nlah I lcrlc chiarè/rù ùtre ìe Ìoìre ii sll ilrmprìdt n(tu l
 11. 11. n nnnien indir.ú il Èopno pasoMre :,r Lr lon$Pùolczzfr ., tr,.ttr úlutt ,iv, a?t. ):tfo "iî:ri,..nù t. rÒr .ù(t!!aJi!!r ì i ÌLrù1lti ùoLo v!!di? ); te Jlardètrrè e gr . Li Jr crampof o pù lcfrr{ Puhhtiq,, bArt n Ír. dre r'. inù i. u5c uso chc po$ olùj rrdmamenou -iúèÈse puhbrid r i co'osc.1a d j tììsiià Alla lu.e di qú ! opft. mn può non fflnÀi lr pe!@lora gnru!è d:llèrnc'i',on d! . onr enùro nei .otru oúi der turznr}. rlbb iro ^n/i.r ! dichiruiotri p.r ùù è caùsr i èe,:io pr csuncdc sri cúlui del Èaio dr oiiin ziore chè qùi! chcdc vfrù incid.núlncÍc nlelafe ed r.cefrie a tir dèra idri$h nú(non: prupono .oq i,rèlldr e.cqìn! (úropàn! elJoyc ?ltmú .he rc$ùn rearo . . .iJ..r J, ,iffoc plirl. l:. p:sg ri3. vr s.. n. ì, c.p.c. Éì Ò$q!i iu rìrro chc ncì nosro ordu èúo (o, m.gì,o, debba) !! !!i le
 12. 12. (ur ru o cfl. úa re iiunècori, Lî a.Èiúin. cd*, tx7. n cn. - Itnreoza 12 ofobrt 2012, n.r7490 in.ui sr nhtllis.e dk il Girdire ùvire è lr sù*nÈDr dèn il]ùirù lÈmre) tr trl.drÀ ro îùld?n',c tullc dmmi. di ! thì!do ! ( odrlo ciuúrc$rc di voì.fsi pronùncim. r4drî l. lAnid dcx. rllinaÌioù di dinimione, sùl rl)rúdtra di ùrdÀn€ derl] fn I nùr sdlfoc an/à, d, ? qualc drir I 'inLc^cdo qlI t&m di . ' ,: .' r. ùa da riva:i propio aìì openro dèì predecsorc l.ll€gro r. r ll- ì .1

×