Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai thuc hanh1234

108 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai thuc hanh1234

  1. 1. Bµi thùc thµnh1. ®¸nh d©u (lùa chän b«i ®en)®o¹n v¨n b¶n:a.®¸nh dÊu b»ng bµn phÝm:-Ctrl+A.-Shift+-Shift+-Shift+Home-Shift+End-Shift+Page up-Shift+Pge downb.®¸nh dÊu b»ng chuét:-Singe Click-Doune Click-Drag and Drop 2. Sao chÐp, (di chuyÓn) ®o¹n v¨n b¶n:-EditCopy(Cut) (Ctrl +C, (Ctrl+X))-EditPaste(Ctrl+V)Nhµ lµng ë c¹nh nhµ t«iC¸ch nhau c¸i dËu mång t¬i xanh rênHai ngêi sång gi÷a c« ®¬nNµng nh còng cã nçi buån gièng t«iGi¸ ®õng cã dËu mång t¬i

×