Online Journals 2905504=Azadbakht

589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Online Journals 2905504=Azadbakht

  1. 1. ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠـــــﻪ داﻧﺸـــــﮕﺎه ﻋﻠـــــــﻮم ﭘـﺰﺷﮑـــــــﯽ ﻣــﺎزﻧــــــــﺪران‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 45 ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺳﺎل 5831 )62-12(‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﻮه‬ ‫‪ Carica papaya‬ازاﯾﺮان‬ ‫+‬ ‫ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﯿﻮاﻧﯽ ).‪***(Ph.D‬‬ ‫).‪**(Ph.D‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﯾﯽ‬ ‫آزادﺑﺨﺖ).‪*(Ph.D‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﭘﺎﭘـﺎﺋﯿﻦ ﯾـﮏ آﻧـﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿـﮏ ﺑـﻮده ﮐـﻪ از ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ﺧـﺸﮏ و ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺪه ﻣﯿـﻮه ﺧﺮﺑـﺰه درﺧﺘـﯽ‬ ‫)‪ (Carica papaya‬از ﺧﺎﻧﻮاده ‪ Caricaceae‬ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. در ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫـﻀﻢ ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻧـﺴﻮج‬ ‫ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺮده و در داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺧﺎم ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻧﺎرس درﺧﺖ ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎز‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﮔﯿﺎه، ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮش روی ﻣﯿﻮه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده )ﻋﻤﻖ ﺑﺮش‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ( ، و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺧﺎرج ﺷﺪه ، در ﺣﺮارت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )‪ (30°C‬ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺎذب )ﺧﺎک دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ( ﺟﺬب و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ‬ ‫ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، ﮐﯿﻤﻮ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎز و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ‬ ‫‪ pH‬ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﺳﻮب داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ را از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب داده و ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ ‪ IR‬و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ‪ USP‬اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، 2/1 ﮔﺮم ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از 001 ﮔﺮم ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻟﮕـﻮی‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و ﻃﯿﻒ ‪ IR‬ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.‬ ‫اﺳﺘﻨﺘﺎج: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 5800U/mg‬ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ 6000U/mg‬در‬ ‫ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.‬ ‫واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی : ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، ﮐﺎرﯾﮑﺎ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ، ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ، آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ‬ ‫* ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزی، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ )داﻧﺸﯿﺎر( ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫+‬ ‫ﺳﺎری : ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 81 ﺟﺎده ﺧﺰر آﺑﺎد- داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬ ‫** ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزی، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ )داﻧﺸﯿﺎر( داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫*** دﮐﺘﺮای داروﺳﺎز‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ : 61/3/58‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت : 62/4/48‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ : 21/2/48‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 45 ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 5831‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫12‬
  2. 2. ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﺳﻔﺘﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ. ﺗﻮده ﺳﻔﺖ در‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮاﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب و ﯾﺎ ﺣﺮارت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس ﮔﯿـﺎه ﺧﺮﺑــﺰه درﺧﺘــﯽ ﺑـﺎ ﻧــﺎم ﻋﻠﻤــﯽ‬ ‫)ﺣﺮارت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫.‪ Carica Papaya L‬از ﺧﺎﻧﻮاده ‪ Caricaceae‬ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ(. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ)1(. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒـﺰ ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع‬ ‫روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫8 – 6 ﻣﺘﺮ، دارای ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ، ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻞ ﮐﺮدن ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﺎم در آب و رﺳﻮب دادن ﺑﺎ اﻟﮑﻞ،‬ ‫ﭼﻮﺑﯽ ﺻﺎف و ﻧﺮم اﺳﺖ. ﺑﺮگﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻮک‬ ‫ﺣﻞ ﮐﺮدن در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ و رﺳﻮب دادن‬ ‫ﺗﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯿﻮهﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ اﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)11(.‬ ‫ﻧﺎرس آن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ‪ 30cm‬ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﺎم دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ. ﻣﯿﻮه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ )ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز( ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫رﻧﮓ زرد در ﻣﯽآﯾﺪ)3-2(.‬ ‫ﭘﺎﭘـﺎﺋﯿــﻦ، ﮐﯿﻤـﻮﭘـﺎﭘـﺎﺋﯿــﻦ ‪ A‬و ‪ ، B‬ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻨــﺎز ‪ A‬و ‪، B‬‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻮدری ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد دارای‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﯾـﺎ ﭘﭙﺘﯿــﺪاز ‪ A‬ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. در ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ ﺧـﺎم ﻋـﻼوه ﺑﺮ‬ ‫وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 000/32 ﮐﻪ از 212 اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ، آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺷﺪه و اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻪ ﭘﻞ دیﺳﻮﻟﻔﯿﺪی در‬ ‫ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪازﻫﺎ، ﭘﮑﺘﯿﻦ اﺳﺘﺮازﻫﺎ، ﻟﯿﭙﺎزﻫﺎ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ آزاد‬ ‫وﺟﻮد دارﻧﺪ)1،4،8(.‬ ‫ﻧﯿﺰ دارد. ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ در آب و ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و‬ ‫از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﺎم،ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ وﮐﯿﻤﻮ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦاﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﭘﭙﺴﯿﻦ اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد. از ﮐﯿﻤﻮ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻓﺘـﻖ دﯾﺴـﮏ‬ ‫1/0 ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﮐﺮدن 002 – 001‬ ‫ﻣﻬﺮهای ﮐﻤﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد)4(.‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه را دارد)6-4(.‬ ‫ﻫﺪف اﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ازﺷﯿﺮه ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس‬ ‫از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻀﻢﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮔﯿﺎه ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﭙﺴﯿﻦ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ‪ Fab‬از ‪ Fc‬اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد)8-7(. ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﺎﺋﯿﻦ)01 درﺻﺪ(‬ ‫ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽﻣﺜﻞ دﻣﻞﻫﺎی ﭼﺮﮐﯽ و در از‬ ‫ﺧﺎک دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ )3962 .‪ ،(Art‬ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی رﺳﻮب ﮐﺮده روی ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ‬ ‫)9382 .‪ (Art‬آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت )6121 .‪ ، (Art‬ﺳﺪﯾﻢ‬ ‫ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ و ﮐﺎﻟﺒﺎس‬ ‫ﻓﺴﻔﺎت دی ﺑﺎزﯾﮏ، ‪ ، EDTA‬ﺗﺮی ﮐﻠﺮواﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻌﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و‬ ‫ﮐﺮدن اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﺟﺪا‬ ‫ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﻮع ﻣﺮک ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ازﭼﺮم ﻗﺒﻞاز دﺑﺎﻏﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد)4،01-9(.‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ: ‪ IR‬ﻣﺪل 001 – ‪، Bruker X‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از ﻣﯿﻮه ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ، ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز )ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺪل ‪ Beckman‬و از ﻧﻮع‬ ‫در ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼً رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻧﺎرس اﯾﺠﺎد‬ ‫ﭘﻠﯽاﮐﺮﯾﻼﻣﯿﺪ/‪ ،( SDS‬اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 0002 ‪Cecil‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ‬ ‫22‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 45 ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 5831‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬
  3. 3. ‫ﻣﺤﻤﺪ آزادﺑﺨﺖ و ﻫﻤﮑﺎران‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ‬ ‫5/7 – 7 ‪ (pH‬ﺣﻞ ﺷﺪه و 04 ﮔﺮم ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﻪ آن‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺑﺎز‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ‬ ‫از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎه ﺑﻬﺎر در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘـﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘـﺎن،‬ ‫رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ در‬ ‫روی ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس درﺧﺖ ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮ در‬ ‫دﻣﺎی ‪ 4°C‬ﻗﺮار داده ﺷﺪ. و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دور ‪ 2500rpm‬ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮش داده و ﺷﯿﺮاﺑﻪ در ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪ. رﺳﻮب در ‪250ml‬‬ ‫ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺮارت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)‪ (30°C‬ﺧﺸﮏ‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ 20/0 ﻣﻮﻻر )5/6 ‪(pH‬‬ ‫ﺷﺪ. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 03 دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎی اﻃﺎق ﻗﺮار داده‬ ‫ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺷﯿﺮاز ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫ﺷﺪ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪه ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ: ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از روش‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور ‪ 2500rpm‬ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫ﮐﯿﻢ١ و اﺳﻤﯿﺖ )4591( ﺑﺎ ﮐﻤـﯽ اﺻﻼﺣـﺎت اﺳﺘﻔـﺎده‬ ‫ﺷﻨـﺎﺳـﺎﯾـﯽ ﭘﺎﭘـﺎﺋﯿــﻦ: ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾــﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿــﻦ از‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ)21(. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج، اﺑﺘﺪا 001 ﮔﺮم ﺷﯿﺮه ﺧﺸﮏ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﺎت، ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز، و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﯿﻒ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎ 55 ﮔﺮم ﺧﺎک دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ و 09 ﮔﺮم ﺷﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫‪ IR‬و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫در ﯾﮏ ﻫﺎون ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن 051‬ ‫ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿــﻦ اﺳﺘـﺨﺮاﺟـﯽ: ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ 40/0 ﻣﻮﻻر )در‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از روش‪ USP‬اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدﯾﺪ. دراﯾﻦ روش‬ ‫ﺳﻮد 450/0 ﻣﻮﻻر(، ﻣﺨﻠﻮط ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن‬ ‫از ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫را ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮐﺎزﺋﯿﻦ، ﺗﯿﺮوزﯾﻦ‬ ‫روﯾﯽ، ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل و رﺳﻮب ﻣﺠﺪداً ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫آزاد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮیﮐﻠﺮواﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ‬ ‫ﺷﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ.‬ ‫رﻧﮕﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﺬب ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﻮل‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ واﺗﻤﻦ2 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ3 و ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻮج ‪ 280nm‬اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدار ﺑﯿﺮ- ﻻﻣﺒﺮت‬ ‫ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﺻﺎف ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روش ﻓﻮق روی ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺑﺎ ‪ 5/5 pH‬اﺳﺖ )ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن 1(. ﻣﺤﻠﻮل‬ ‫ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ‪ 9 pH‬رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ)5(.‬ ‫)ﺳﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد(. رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور ‪ 2600rpm‬و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺻﺎف ﺷﺪه )ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن 2( ﺑﻪ آراﻣﯽ‬ ‫آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ رﺳﻮب ﮐـﺮده‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 2/1 ﮔﺮم ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از 001 ﮔﺮم ﺷﯿﺮاﺑﻪ‬ ‫و ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤـﻠﻮل ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ. رﺳـﻮب‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.‬ ‫)ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن3( ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور ‪ 2500rpm‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن 3 دوﺑﺎره ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دو ﻧﻮع‬ ‫‪ 400cc‬ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻮب‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﯿﻒ ‪ IR‬ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺟﺪا ﺷﺪ. رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ در‬ ‫ﺷﺪه و ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.‬ ‫‪ 350cc‬ﻣﺤﻠﻮل 20/0 ﻣﻮﻻر ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ )اﯾﺠﺎد‬ ‫‪1. Kim and smith‬‬ ‫‪2. Wathman‬‬ ‫‪3. Bokhner‬‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 35 ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮز 5831‬ ‫32 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬
  4. 4. ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫در اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز، از دو اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﺎت و‬ ‫ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﮕﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، دﻗﯿﻘﺎً ﺗﺎﺋﯿﺪی‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﻮد. ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻟﮑﺘـﺮوﻓـﻮرز ﺳﻠـﻮﻟـﺰ اﺳﺘـﺎت دارای ﻣﺰاﯾـﺎی‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺿﻤﻨﺎً ﺷﻔﺎف‬ ‫ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ اﺷﻌﻪ ‪ UV‬ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺬب آن را‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2 : ﻃﯿﻒ ‪ IR‬ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺑﺎره ﺣﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 اراﺋﻪ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه:‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻠﻈﺖﮐﻢ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ روشﻫﺎی‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦﻫﺎ‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 : ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮای ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود، ﮐﻢﺗﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﯿـﺰان‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫وﻟﺘﺎژ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎﻓﺮ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫)‪(H‬‬ ‫)‪(V‬‬ ‫)‪(mA‬‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺎ واﺣﺪ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﮏ‬ ‫5/2‬ ‫002‬ ‫01‬ ‫اﺳﺘﺎت 4 = ‪ pH‬و‬ ‫ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز‬ ‫واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )‪ (IU‬ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﯾﻮﻧﯽ)1/0= ‪(µ‬‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا‬ ‫4‬ ‫022‬ ‫2‬ ‫اﺳﺘﺎت 4 = ‪ pH‬و‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﯾﻮﻧﯽ)1/0= ‪(µ‬‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﺎت‬ ‫را ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ‪ ،USP‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 1 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺗﯿﺮوزﯾﻦ را‬ ‫از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮای ﮐﺎزﺋﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ آزاد ﮐﻨﺪ.‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1 و 2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﯿﻒ ‪ IR‬ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﯿﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧـﺪارد و ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ اﺳﺘﺨـﺮاج ﺷـﺪه را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ.‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دیﺳﻮﻟﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوه آزاد ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ‬ ‫ﻫﻤـﺎنﻃـﻮریﮐـﻪ در اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد،‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ‬ ‫ﭘﯿﮏﻫﺎی ‪ IR‬ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد و ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺑﺪون ‪ EDTA‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ.‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺛﺮ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮐﺎزﺋﯿﻦ، اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺗﯿﺮوزﯾﻦ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺮیﮐﻠﺮو‬ ‫اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﯾﺠﺎدﮐﻤﭙﻠﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺟﺬب‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ در ﻃﻮل ﻣﻮج ‪ 280nm‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﺟﺪول 2 ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺟﺬب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ )ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ را‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1 : ﻃﯿﻒ ‪ IR‬ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 45 ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 5831 42‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬
  5. 5. ‫ﻣﺤﻤﺪ آزادﺑﺨﺖ و ﻫﻤﮑﺎران‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس درﺧﺖ‬ ‫ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2 : ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ )ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ( و ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ‬ ‫‪ Carica Papaya‬را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ)4،9،01(.‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ‬ ‫3‪S‬‬ ‫2‪S‬‬ ‫1‪S‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫920/0‬ ‫040/0‬ ‫30/0‬ ‫20/0‬ ‫ﻏﻠﻈﺖ‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)1،41( از‬ ‫470/0‬ ‫001/0‬ ‫570/0‬ ‫50/0‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺟﺬب‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺬب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻼل و رﺳﻮب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺣﻼل)ﭘﺪﯾﺪه ‪(salting out‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، ﻧﻤﻮدار ﺑﯿﺮ- ﻻﻣﺒﺮت رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳــﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾــﯽ اﯾـﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:‬ ‫ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ، ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﯿﻮن،‬ ‫0006 * 2‪ = A‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ)‪(U/mg‬‬ ‫ژل ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)51(.‬ ‫1‪A‬‬ ‫ﻣﻬـﻢﺗﺮﯾــﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺟـﺪاﺳـﺎزی ﭘﺎﭘـﺎﺋﯿــﻦ و‬ ‫1‪ A‬و2‪ A‬ﺑﻪ ﺗـﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿـﺰان ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل آﺑﮑﯽ‬ ‫ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺣﻼل ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد و اﺳﺘﺨﺮاﺟـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫رﺳﻮب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آب‬ ‫اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻋﺪد 0006 ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻼل و اﻟﮑﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺳﻮب دﻫﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ‪ U/mg‬اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯿﺰان‬ ‫ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و رﺳﻮب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:‬ ‫920/‬ ‫اﻧﻮاع اﻣﻼح )ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ( اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪* 6000 = 5800U/mg‬‬ ‫030/‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد)1،4(. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺘﺌﯿﻦ‬ ‫ﻟﺬا ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ، 0085‬ ‫ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ )40/0 ﻣﻮﻻر( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ‬ ‫واﺣﺪ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ و‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﺳﻮب ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی، ﻣﺠﺪداً ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و در‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ و ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ دو آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮه ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫)1،31،41(. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ و ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﯾﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫روشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻓـﻮرز اﺳﺘـﺎت، ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓـﻮرز و ﺗﻬﯿـﻪ‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻃﯿﻒ ‪ IR‬و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐﻪ‬ ‫روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﺟﺪاﺳﺎزی وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟـﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﮔﺎﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ در‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد‬ ‫١‬ ‫39درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺮﯾﻨﺎﻟﯿﻨﯽ )2002( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖآﻧﺰﯾﻢﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﺟﻬﺖ‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ را ﺑﯿﻦ 001-09 درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﻃﻔﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻤﻮﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺪ ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺗﻨﻬـﺎ دارو ﺟﻬﺖ درﻣـﺎن ﻓﺘـﻖ دﯾﺴﮏ ﻣﻬـﺮهای ﮐﻤـﺮی،‬ ‫‪1. Mrinalini‬‬ ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 35 ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮز 5831‬ ‫52 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬
  6. 6. ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ ( )0071( و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺸﺎﺑـﻪ ﭘﯿﮏﻫﺎ در‬C=O ) ‫ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ‬ .(14)‫اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫( )0041-0011( ﻣﻮﯾـﺪ‬Finger Print) ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ‬ - OH ‫ ﻫـﺮ دو ﭘﺎﭘﺎﺋﯿـﻦ ﺣﻀـﻮر ﮔﺮوهﻫـﺎی‬IR ‫در ﻃﯿﻒ‬ .‫ﺗﺸﺎﺑﻪ دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫– آﻟﯿﻔـﺎﺗﯿﮏ )0092(، ﮔﺮوهﻫـﺎی‬CH ،(3100-3600) ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ 1. Buttle D.J, Kembhavi A.A, Sharp S.L, 9. Stareley I.F, Mohammed P, Schneider G, Shute R.E, Rich D.H, Barrett A.J. Bickler S.W. The treatment of paediatric Affinity purification of the novel burns using topical papaya, Burns, 1999; cysteine proteinase papaya proteinase IV, 25: 636-639. and papain from papaya latex, Biochem. 10. Lee W.C,Chen T.C.Functional characteristics J. 1989; 261: 469-476. of egg white solids obtained from papain ،‫ﺟﻠﺪ2- ﺗﻬﺮان‬ ،‫ﮐﻮرﻣﻮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان‬ :‫2. ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺣﻤﺪ‬ treated albumen, Journal of Food .(1377) 656– 659 ،‫ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ Enginering, 2002; 51: 263-266. 3. Bhattacharya J, Khuspe S.S. In vitro and ‫11. ﮐﯿﻮاﻧﯽ،ﻫﻮﺷﻨﮓ:اﺳﺘﺨﺮاج، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ in vivo germination of papaya (Carica ‫آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﯿﻦ از ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﮐﺎرﯾﮑﺎ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ واﻗﻊ در‬ papaya L.) seeds, Scientia Horticulturae, ،‫ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی داروﺳﺎزی ﺷﯿﺮاز‬ ،‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان‬ 2001; 91: 39-49. ‫ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ آزادﺑﺨﺖ و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ 4. Samuelsson G. Drugs of natural origin, .1378 ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﺋﯽ، زﻣﺴﺘﺎن‬ 4th ed., Apotekarsocieteten, Swedish 12. Kimmw J, Smith E. Crystalin papain, Pharmaceutical Press, 1999, 360-366. preparation specificity and activation, J. 5. USP 25: The United States Pharmacopoeia, Chem. 1954; 207: 515. Convention, Inc., 2002, P. 1306-1307. 13. Cherian T. Effect of papaya latex 6. Edwin F, Jagannadham M.V. Single extract on gravid and non-gravid rat disulfide bond reduced papain exists in a uterine preparations in vitro, Journal of compact intermediate state, Biochemica et Ethnopharmacology, 2000; 70: 205-212. Biophysica Acta, 2000; 1479: 68-82. 14. Mrinalini Menon M, Vithayathil P.J, 7. Adamczyk M, Gebler J.C, Wu J. Papain Raju S.M, Ramadoss C.S. Isolation and digestion of different mouse IgG subclasses characterization of proteolytic enzymes as studied by electrospray mass from the latex of Synadenium grantii spectrometry, Journal of Immunological Hook, Plant Science, 2002; 163: 131-139. Methods, 2000; 237: 95-104. 15. Hostettmann K, Marston A, Hostettmann 8. Dermarderosian A, Beutler J.A. The M. Preparative chromatography techniques. review of natural produces, published by Application in natural product isolation, Facts & Comparisons, 2 nd. ed., 2002, Springer-Verlag, Berlin, 1998, 206-214. 286-7. 26 1385 ‫دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 45 ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران‬

×