Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Allianz best doctors

 1. Allianz Best Doctors Здравна застраховка от ЗАД „Алианц България Живот“
 2. Кои са Best Doctors?  Медицинска организация основана през 1989 от професори в Harvard Medical School.  Притежават глобална база данни с 50 000 лекари, препоръчани като най-добри от други лекари.  Близо 30 милиона клиенти в повече от 30 държави.  Мисията на Best Doctors: “Да докажем, че можем да подобрим качеството на медицинските грижи, като помогнем на хората да бъдат сигурни, че са получили най-добрите диагноза и лечение.“
 3. Когато човек се сблъска със сериозно заболяване , пред него възникват много въпроси … Дали диагнозата ми е коректна ? Къде мога да получа най -доброто лечение ? Ще мога ли да си го позволя ?
 4. УНИКАЛНА УСЛУГА С ОТЛИЧНО ПОКРИТИЕ С Алианц Бест Докторс , ние предоставяме достъп до най -добрите световни специалисти в медицината за поставяне на диагнозата и последващо лечение . Какво се случва , ако лечение е в чужбина ? © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 най -добрата възможност за •Алианц Бест Докторс ще предложи най -добрите доктори и лечебни заведения и ще осигури всичко необходимо за приемането на клиента . •Ще покрие всички разходи свързани с оперативното лечение •Ще покрие и разходите за пътуване , за настаняване и разходите на един придружител •Максималната стойност на обезщетението по тази застраховка е 1 000 000 EUR (един милион евро ) за една застрахователна година . 4
 5. Allianz Best Doctors и Водещ родни Второ л екарско еждуна ти м мнение, с ли само чр специа ез едно те лефонн готвят из о обаждан иран е онализ перс , доклад вящ та ички предос ение на д на вс ж не потвър та и съвети ршва за Извъ дими диагно ие хо необ ински лечен за ц меди тации и ои нсул ния, какт ко ва зслед иране на и из орган нето а пътув ент е секи кли н от В ава придруж est аB екипа н секи rs във в Docto ап един ет Постоянно съдействие и предоставя не на информа ция на пациент аи на неговото семейство Изб о под р на н х а зав одящо йед е ние лечеб но По с мо тояне н про итор н и раз следя нг и пац витие ване иен то н та а Грешки в диагнозите в цял свят се случват до 44% за някои видове ракови заболявания
 6. Застрахователно процедури покритие – заболявания и медицински •Лечение на злокачествено новообразувание Лечение на всякакъв злокачествен тумор, включително левкемия , сарком или лимфом (с изключение на кожен лимфом), характеризиращ се с неконтролиран растеж и разпространение на злокачествени клетки и инвазия на тъкани. Също така включва и лечение на премалигнени тумори и злокачествени тумори ин ситу, които се разполагат в епителиума, откъдето произлизат и не се разпространяват в стромата или околните тъкани. •Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация ) Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за коригиране на стеснение или блокаж на една или повече коронарни артерии с байпас графтове. •Смяна на сърдечна клапа Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за смяна или реконструкция на една или повече клапи на сърцето . •Неврохирургия Всяка хирургична интервенция на мозъка и/или други вътречерепни структури, а също и на доброкачествени тумори на гръбначния мозък . •Трансплантация на органи / тъкани от живи донори Хирургична трансплантация на бъбрек, сегмент от черен дроб , лоб от бял дроб, част от панкреас или костен мозък (автоложна или алогенна ) от жив, съвместим донор. © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 6
 7. Разходи , свързани с покритите заболявания и медицински • Разходи свързани с болничния престой процедури • Разходи за медицински и хирургични услуги , лечения или предписания , лабораторни анализи , кръвопреливане и т .н . • Разходи за лекарства , давани по лекарско предписание , докато Застрахования е хоспитализиран , както и за период от 30 дни след изписване от болницата • Разходи за услуги и материали , доставени за костно мозъчни култури във връзка с тъканна трансплантация • Разходи за услуги , предоставени на жив донор по време на процеса на отстраняване на орган, който ще се трансплантира на Застрахования. • Разходи за трансфери или превоз по земя или с въздушни линейки, след като използването им е предписано от лекар и одобрено от Best Doctors. • Разходите за пътуване в чужбина на Застрахования и един придружител • Разходи за настаняването на застрахования и един придружител единствено с цел лечение или медицинска процедура • Разходи за транспортирането на тленните останки © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 7
 8. Застрахователни лимити и териториално покритие ОБЩ ЛИМИТ до € 1 000 000 на година и до € 2 000 000 за периода на действие на застраховката Дневно обезщетение за хоспитализация €100 за всеки пълен 24часов период на престой в болницата за лечение на покрито заболяване или медицинска процедура за максимум 60 дни за едно събитие. Лимит в размер на 50 000 € за периода на действие на застраховката за стойността на лекарства, закупени на територията на Република България, след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, одобрени от Best Doctors. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ : ЦЯЛ СВЯТ , извън територията на Република България . © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 8
 9. Кой може да ползва услугите на Алианц Бест Докторс да Застраховката може ? бъде индивидуална , семейна (включени лица ) или групова . свързани Застраховката се сключва на физически лица на възраст до 65 навършени години, като невстъпило в брак дете може да бъде застраховано или да бъде включено в застраховката след неговото раждане, но най-късно до навършване на 18-годишна Семейната и груповата застраховка възраст. се сключват с приложен поименен списък на застрахованите лица. Едно лице може да бъде застраховано само по една медицинска застраховка. Ако поради една или друга причина едно и също лице е застраховано по повече от една такава застраховка, Застрахователят дължи суми и обезщетения само по едната застраховка. Срокът на застраховката е 1 година с клауза за автоматично подновяване до навършване на 85-годишна възраст © Copyright Allianz Bulgaria Life 04/01/14 9
 10. Застрахователна премия на Алианц Бест Докторс • Дължимата застрахователна премия е месечна . Застрахователната премия се определя на база възраст в няколко възрастови групи .  0 до 18 г . - 7.07 EUR  19 до 64 г . - 17.81 EUR  65 до 75 г . – 28.80 EUR • При предплащане на месечните премии се предлагат отстъпки .  при плащане до 2 вноски включително – няма отстъпка  при плащане от 3 до 5 месечни премии – 2% отстъпка  при плащане от 6 до 11 месечни премии – 3% отстъпка  при плащане на 12 месечни премии – 5% отстъпка © Copyright Allianz Bulgaria Life 04/01/14 10
 11. Застрахователна премия на Алианц Бест Докторс • При груповите застраховки в зависимост от броя лица също се предлагат отстъпки .  при брой лица от 26 до 100 = 7.5%  при брой лица от 101 до 500 = 15%  при брой лица от 501 до 5000 = до 40% ( определя се от Best Doctors). • При семейна и групова застраховка застрахователната премия за всяко застраховано лице се изчислява отделно . Общата дължима застрахователна премия е равна на сбора от застрахователните премии на всеки застрахован . © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 11
 12. Сключване на застраховката • При сключване на индивидуална или семейна застраховката се попълва здравна декларация. Период на изключване /изчакване / Период от време, който започва от началото на застраховката или влизане на застраховката в сила за ново Застраховано лице, през през целия период на действие на застраховката, покритието по няма да е в сила по отношение на заболяване, диагностицирано първите си симптоми през този период на изключване. от датата на който, както и застраховката или проявило Периодът на изключване /изчакване / по застраховката е 180 дни . Вече установени състояния /предхождащи състояния / не се покриват ! © Copyright Allianz Bulgaria Life 04/01/14 12
 13. Здравна застраховка „Алианц Бест Докторс” дава данъчни преференции за корпоративни клиенти: Чл . 204. т .2, буква „а “ с данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи : 2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и: а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот"; Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот ". Чл . 208. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите. © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 13
 14. Нашите клиенти се фокусират върху здравето си , а не върху разходите Среден разход лечение в САЩ Получава се достъп до най -доброто лечение на • Трансплантация на костен мозък: € 210,000 - € 460,000 • Байпас на коронарната артерия: € 96,000 • Смяна на сърдечна клапа: € 100,000 Лечението на критични заболявания © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 може да бъде • Лечение на ракови заболявания: € 100,000 14
 15. Предявяване на застрахователен иск При диагноза с обезпокояваща информация, единственото нещо, което е необходимо да се направи е телефонно обаждане. Алианц Бест Докторс ще се погрижи за останалото. Благодарение на „InterConsultation” само с едно обаждане може да се свържете с водещи световни специалисти . Ние се грижим за детайлите . Вие се фокусирате върху това да се чувствате добре . © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 15
 16. За нашите клиенти ще се погрижат най -добрите специалисти в света ! © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 16
 17. 6 причини да се купи Алианц Бест Докторс 1 2 Достъп до най добрите медицински експерти в цял свят 5 © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 Осигуряване на коректната диагноза и лечение на база на най -доброто експертно медицинско Без мнение допълнителни усложнения при сключване на застраховката 3 4 Лечение в най добрите международни болници Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство Бърза , лесна и удобна процедура при предявяване на застрахователен 6 17
 18. Allianz Best Doctors Вашето здраве в най -добрите ръце © Copyright Allianz Bulgaria Life 4.01.14 18
Advertisement