Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AS CLAVES
SOCIEDADE

                                                   ...
r  'd
                 1ve the'1
              I surv Denl8
,             Hol...
pola extrema dereita para probar que
a shoah -posibelmente       o acontece-
                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tempos Novos, 153, Febreiro 2010, 51 53

482 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tempos Novos, 153, Febreiro 2010, 51 53

 1. 1. AS CLAVES SOCIEDADE Laureano X. Araujo é doutor en Ciencias Políticas, licenciado , en Dereito e profesor de ensino secundario. o debate sobre a prohibición da negación da shoah ficación do correspon- dente delito de condona- en Q) > estase presentando, erradamente, como imposición da ción, negación ou triviali- ro C,) zación ofensiva dos en verdade histórica por parte dos poderes públicos. ro xenocidios e dos crimes de guerra e contra a o negacionismo é humanidade ra hitleriana-, penado -incluídos os cometidos pola ditadu- que sería co castigo de constitucional? entre un e tres anos de privación da liberdade. As cuestións abordaron no que se debate Laureano X. Araujo Cardalda público que suscitou esta iniciativa poden sinteti- zarse nunha pregunta tan aparentemente racismo e xenofobia, entre cuxos H ai pouco soubemos, cando aca- ban de facerse os 70 anos do comezo da Segunda Guerra Mundial, obxectivos se atopa o de acadar a pro- hibición legal do negacionismo e a tipi- correcta -tan os anglosaxóns- self-evident, que dirían que apenas se ten reparado no seu desenfoque: é conve- que quen se supuña que ía ser o novo niente que os gobernos prescriban a secretario xeral do PP valenciano, =~w___. c...-u..L.....,..:~OUO'--:~ historia oficial do xenocidio nacional- César Augusto Asencio, escribiu sendo ~ 0'01 l' Y¡ld vashem socialista, é dicir, que a verdade de mozo un artigo negacionista no xornal alacantino Información. Pero quizais Featured .•..... Mas! ,0..-",-_.- __ •... - Requested .(-~~-..--~ -que Estado se erixa en verdade histórica? De feito, a opinión non cuestiona pública española a shoah, até o sexa agora, tras asistirmos á recente polémica suscitada pola participación ·_l_ ._ ..-.,. •.. .-.0"'_--'''''_ punto de que a súa negación se con- do líder do British National Party, Nick reces sidera falsa e moralmente reprobábel- Griffin, nun importante programa da _~.y-o."._ •••••••• 11II •••• __ •••• , entrou de cheo no debate así formula- Shoah .,.;~"-_ Viclims' Names •.••....... ,•......•.. ~-"---..-.y~--.,, .~""-'Ii ••••. _ •••••• _ ~_& __ 100 ~<>I_~- BBC, cando debamos preguntarnos se • Mw", • ~"-- •••a.-otSIIHII .N;u ••~a..- __ •• l ••••••••••• ••• nll •••••• ""'_ ......•.•• . JlWllOonIl_c..w.b""'SoW,"' • l••• OIo*t"~f"lb..., _ •.•• do. Convencida en termos xerais -e estamos preparados para enfrontarnos .l· •••••••_ •••••• lCIfw.. con razón- de que existe un límite no á posibilidade de que entre nós apare- que a presión política sobre o campo za un partido racista, homófobo, xenó- científico devén incompatíbel coa fobo e negacionista. Para saber máis liberdade de expresión, rexeita as Ao comezo da súa quenda presi- A través da páxina web medidas lexislativas antinegacionis- dencial da Unión Europea, no primeiro http://www.yadvashem.org tas, basicamente por temor a que a semestre de 2007, o Goberno Federal pódese conseguir un ha obra verdade histórica sexa definida polos alemán propuxo re pescar unha iniciati- interesante sobre este tema: poderes públicos, cuxos actos non va antinegacionista da Comisión de Kaye, Ephraim, The Desecraters estarían guiados polo rigor propio do 2001. O 19 de abril de 2007 o Consello of Memory. Holocaust Denial: A labor intelectual, senón por razóns ide- adopto u unha decisión marco sobre Marginal Phenomenon or a Real olóxicas e de oportunidade política. Danger? Methodology for Confrontation. 02.1051
 2. 2. r 'd 1ve the'1 I surv Denl8 , Holocaus t , Holocaust. sións ás que chegan os especialistas, que describen o negacionismo como un movemento internacional neonazi, racista, antisemita e antisionista que se dedica a producir unha propagan- da pseudocientífica preocupada por demostrar o carácter inofensivo, xus- tificábel ou non criminal do nacional- socialismo, desmentir o exterminio masivo dos xudeus por parte dos nazis (ou rebaixar o número de víti- mas), negarlle a este xenocidio o seu carácter sistemático e oficial ou relati- Sería unicamente na academia e no cia constitucional. Polo tanto, o arti- vizar os crimes do nacional socialismo libre debate das ideas onde a odiosa go 20.1 da lei fundamental ofrécelle mediante a crítica das crueldades dos negación da shoah debería atopar unha ampla marxe ao diálogo plural aliados (como, por exemplo, os bom- unha resposta axeitada. para a formación dunha conciencia bardeos das cidades alemás, espe- histórica colectiva, cuxo límite se cialmente de Dresden). o ditame do Tribunal atopa nas manifestacións vilipendia- Os intentos de ocultar a shoah -e Constitucional doras, racistas ou humillantes. tamén outros asasinatos en masa, Tamén o Tribunal Constitucional se Sempre segundo o tribunal, a sim- como o porraimos, a eliminación siste- pronunciou sobre esta cuestión (hai ple transmisión de ideas, por execrá- mática dos xitanos motivada polo anti- que precisar que con varios votos beis que resulten para a dignidade ciganismo- remóntanse á Segunda particulares) nunha recente senten- humana, está protexida polo artigo Guerra Mundial: daquela, e mentres za ditada en relación co artigo 607 20.1 da Constitución e non pode ser procuraban borrar as pegadas do do Código penal, que castiga os deli- tipificada como delito mentres non se exterminio, os nazis empregaban os tos de xenocidio (STC 235/2007, do detecte unha intención de proselitis- eufemismos propios dunha 7 de novembro). O tribunal entende mo xenófobo ou racista, ou directa- Sprachrege/ung (normativa lingüística) que os dereitos fundamentais prote- mente unha incitación á comisión dun específica, tales como End/osung xidos no artigo 20.1 da Constitución xenocidio, ou o enxalzamento dos (solución final) ou Sonderbehand/ung non son dereitos absolutos, pero si xenocidas, ou a intención de descré- (tratamento especial). Tampouco se elementos conformado res do siste- dito, menosprezo ou humillación das atopou ningunha Führerbefeh/ escrita, ma político, de maneira que a liber- vítimas. En concreto, e sempre que é dicir, unha orde de Hitler verbo da dade de expresión -e moi especial- non implique un xuízo positivo e unha aniquilación dos xudeus, o que, mente a liberdade científica, base da xustificación pública do feito criminal, segundo os negacionistas, demostra- investigación histórica- non pode a simple negación dun xenocidio sería ría a inocencia do ditador. Desde finais limitarse nin sequera cando a difu- en si mesma inane, por non ser nin dos anos setenta, moitas obras nega- sión de ideas ou de opinións agacha sequera potencialmente perigosa cionistas presentan unha sorprenden- un propósito anticonstitucional ou para os bens xurídicos tutelados no te aparencia de respectabilidade aca- resulta inquietante para un sector artigo 607 do Código penal. démica que, porén, non pode disimu- social, agás cando efectivamente Esta sentenza, lamentabelmente, lar o feito de que toda esta literatura é lesiona dereitos ou bens de relevan- descoñece por completo as conclu- indisociábel dos esforzos realizados 5202.10
 3. 3. pola extrema dereita para probar que a shoah -posibelmente o acontece- tiu. Pero se o negacionismo, clusión, se nos amosa como un fenó- en con- non debemos resignarnos de ningunha maneira a que España renuncie a recu- , CJ) Q.) > ctl mento central da historia do século meno totalmente distinto da simple perar a súa posición de vangarda na TI XX- non foi máis que unha invención difusión dunha opinión ou dunha te se tipificación do delicto de negacionismo, CJ) ctl froito dunha xigantesca conspiración cientificamente fundadas, a súa perse- e menos aínda cando a decisión marco xudía internacional. cución non pode ser entendida como do Consello da Unión Europea propón unha violencia exercida sobre a cien- a xeneralización do castigo da nega- Historia e política extremista cia, senón como a represión dun con- ción e da trivialización ofensiva dos cri- Os negacionistas non son historiado- xunto de axentes pertencentes á peri- mes de xenocidio. Certamente, quen res ou científicos sociais minoritarios feria do campo político. determina a verdade histórica non é nin que nos ofrecen textos ou modelos O Tribunal Constitucional errou no debe ser o Estado democrático, pero científicos innovadores e alternativos, seu intento de manobrar, cunha sutile- este non pode prescindir dun ius senón individuos extremistas do za manifestamente estéril, nun ámbito puniendi efectivo contra a ameaza do campo político que negan feitos históri- perfectamente controlado polos nega- racismo e da xenofobia. Despois de cos que implican o padecemento de cionistas, como se estes -hoxe, a que, o 27 de xaneiro, se celebrase o millóns de vítimas. Con independencia maiores, conectados en rede grazas á Día do Holocausto, lembrámoslle ao das inevitábeis inxerencias políticas, internet e apoiados polas correntes noso ministro de Xustiza, Francisco quen en última instancia prescribe o antisemitas que existen dentro do Caamaño Domínguez, que é a el a relato canónico son os historiadores, islam- non levasen desenvolvendo as quen lIe corresponde especialmente o cuxa esmagadora maioría sostén que súas sofisticadas estratexias desde os deber de incluír este grave asunto na o xenocidio nacional socialista si exis- primeiros anos da posguerra. Porén, axenda política. NOVIDADES XERAIS ,(jngua Lingua de calidade decalidade Xosé Ramón Freixeiro Mato Xosé Ramón Freixeiro Mato Este libro pretende dar algunhas receitas para determos o proceso de deturpación castelanizadora da nosa lingua e para (relconstruírmos un galego de calidade liberado de imerferencias espurias, un galego máis auténtico e por iso con futuro. Aínda que boa parte desas receitas son de natureza lingüístico-gramatical (fonéticas, morfolóxicas, sintácticas, léxicas ou pragmáticas), tamén se inclúen algunhas reflexións que pretenden contribuír para o fortalecemento da nosa auroestima lingüística, tentando desfacer de paso algunhas ideas preconceptuosas ~~ sobre a súa historia e situación actual. Un galego de calidade utilizado oralmente ~~ e por escrito por persoas orgullosas e conscientes da importancia do seu idioma XERAIS éa fórmula máis acaída para garantirmos o seu futuro. xer"s@xer",es. hl~/~W~X~"~~ . en galego todo o tempo

×