Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Programul Național de Cadastru si Carte Funciara este un proiect amplu, care va fi derulat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara-ANCPI. Obiectivul principal este înregistrarea gratuită a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul va fi finanțat din 3 surse: Programul Operațional Regional 2014-2020-Regio (312 milioane de euro), venituri proprii ale ANCPI (900 de milioane de euro) și alocări din bugetul unităților administrativ- teritoriale. Programul va finanța
I. MĂSURĂTORI CADASTRALE,
II. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIE,
III. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI,
IV. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE,
V. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE,
VI. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI STOCARE,
VII. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL.
www.ancpi.ro

 • Login to see the comments

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

 1. 1. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 ANCPI
 2. 2. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE "Sistemul de evidență a proprietății este motorul unei economii de piață capitalistă de succes." (Hernando de Soto – The Mistery of Capital, New York, 2001) "[...] reduce costul tranzacțiilor, securizează drepturile de proprietate și reduce corupția. Un sistem eficient aduce beneficii investitorilor, în special femeilor, tinerilor și săracilor. Bogații pot investi în sisteme de securitate pe când săracii sau micii investitori nu au această posibilitate." (Banca Mondială – Raportul Doing Business 2010 Romania). 2 un capital pus în valoare de sistemul de evidență a proprietății Proprietatea
 3. 3. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Proprietatea 3 Terenurile și clădirile reprezintă mai mult de jumătate din avuția națională a majorității statelor lumii
 4. 4. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎNREGISTRAREA GRATUITĂ A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 4 OBIECTIV
 5. 5. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5 Finanțare Finanțarea programului Venituri proprii ale ANCPI Fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) Alocări din bugetul unităților administrativ- teritoriale 4,05 mld. Lei = 900 mil. € 312 mil. € Finanțare Cofinanțare
 6. 6. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6 Finanțare Suma prevăzută din venituri proprii ANCPI 4.050.885.000 lei
 7. 7. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7 FINANȚARE Acțiuni finanțate Lei Euro % I. MĂSURĂTORI CADASTRALE II. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIE V. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE III. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI VI. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI STOCARE VII. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL IV. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE 2.177.955.000 96.620.000 22.323.000 206.318.000 345.509.000 33.868.000 1.168.293.000 483.990.000 21.471.046 4.960.622 45.848.475 76.779.784 7.526.134 259.620.621 53,8% 2,4% 0,6% 5,1% 8,5% 0,8% 28,8%
 8. 8. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE • Posturile vor fi înființate distinct față de numărul de posturi aprobat pentru ANCPI. • Posturile vor fi ocupate, prin concurs sau examen și/sau detașare din mediul public/privat, în condițiile legii. • Remunerarea va fi la nivelul de salarizare din ANCPI sau din instituțiile subordonate. 8 Resurse umane Locuri de muncă finanțare din venituri proprii Locurile de muncă înființate la nivelul ANCPI vor fi prin contract individual de muncă pe perioadă determinată • Locuri de muncă realizate indirect, în mediul privat, respectiv în firmele private care în urma licitațiilor vor fi implicate în Program. 5.600
 9. 9. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 9 Date estimate URBAN 320 UAT-uri 8.000.000 imobile 20% RURAL 2.861 UAT-uri 32.000.000 imobile 80% 40.000.000 IMOBILE (Date estimate) Numărul de imobile din România
 10. 10. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10 Date generale Total 7.471.153 40.000.000 18,68 % Urban Înregistrări în eTerra Situația înregistrării proprietăților – prin raportare la numărul de imobile estimate Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară - eTerra Nr. imobile înregistrate Număr imobile estimate % din numărul total de imobile Rural (terenuri + clădiri) 3.642.413 8.000.000 45,53 % 3.828.740 32.000.000 12 %
 11. 11. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11 Derulare program Înregistrarea sistematică 2015-2023 2015 UAT-uri finalizate nr. UAT-uri = 3.181 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total Programul național 2.381 UAT-uri Fonduri europene POR MDRAP 793 UAT-uri TOTAL 7 144 140 160 240 270 300 330 370 427 2.381 0 0 40 80 100 140 160 140 133 793 144 140 200 320 370 440 490 510 560 3.181
 12. 12. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12 Înregistrarea sistematică 2015 15 ianuarie 2015 ANCPI a lansat prima licitație electronică în SEAP 11 mai 2015 Data de deschidere a ofertelor UAT-uri din zona rurală = 147 Buget cu TVA = 158.743.188 lei Suprafață = 853.458 ha Derulare program
 13. 13. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13 1:500 13 (municipii) Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu 2015-2018 Scara Realizarea ortofotoplanurilor în 320 UAT-uri de tip urban Nr. UAT-uri Denumire Perioada 1:1000 307 restul orașelor/municipiilor 2016-2020 Derulare program
 14. 14. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14 Conversia Cărților Funciare 45.972.129 pagini 2015-2018 Conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic, în format digital 600.000 PAD-uriConversia Planurilor de Amplasament și Delimitare 24.000.000 pagini 2019-2023 2015-2016 Derulare program
 15. 15. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15 Informarea publicului și creșterea capacității instituționale a ANCPI Derulare program • Campania de informare și conștientizare publică • Instruirea personalului ANCPI/OCPI/UAT pentru înregistrarea sistematică • Instruirea personalului administrativ al ANCPI/OCPI în domenii specifice • Organizare și logistică pentru ateliere de lucru PNCFF (42 OCPI, CNC, ANCPI)
 16. 16. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Titluri de proprietate suprapuse Comuna Bradu, județul Argeș Exemple 16
 17. 17. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17 Titluri de proprietate fără tarla și parcelă Exemple (actual)
 18. 18. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 18 Titluri de proprietate în societate agricolă. Tarla 1…8 Exemple (actual)
 19. 19. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 19 Titluri de proprietate cu suprafața în cote părți Parcela 714/11 are o suprafață de 5.755 m2 din 17.264 Exemple (actual)
 20. 20. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE • Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi procedura de realizare se stabilește prin Ordin al directorului general al ANCPI • Principalele etape constau în: o înştiinţarea proprietarilor prin campania de informare publică o identificarea limitelor administrative o Stabilirea sectoarelor cadastrale o identificarea amplasamentelor imobilelor o identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători, precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora o Sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moştenitor o actualizarea informaţiilor culese din teren o publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale o înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor o deschiderea noilor cărţi funciare o Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru şi a vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale 20 Etapele înregistrării sistematice
 21. 21. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 21 Plan cadastral PNCFF după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților în UAT-uri din județul Olt (Valea Mare) Exemple (finalizat)
 22. 22. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 22 Plan cadastral PNCFF după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților în UAT-uri din județul Olt (Valea Mare) Exemple (finalizat)
 23. 23. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 23 PNCCF pe Geoportal Exemple http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html UAT-uri finalizate: 1. Iancu Jianu, Olt 2. Mârzănești, Teleorman 3. Nana, Călărași 4. Saschiz, Mureș 5. Ștefan Vodă, Călărași 6. Valea Mare, Olt 7. Valea Mărului, Galați
 24. 24. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 24 Beneficii Beneficii ale înscrierii proprietăților în cadastru şi cartea funciară Creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților Reducerea costurilor tranzacțiilor Dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură Dezvoltarea pieței creditului ipotecar Creșterea economică Dezvoltare
 25. 25. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 25 Beneficii Beneficii generale Înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților Crearea premiselor comasării terenurilor Înregistrarea domeniului public/privat al UAT și al statului român Finalizarea procesului de restituire a imobilelor la nivelul UAT-urilor Înregistrarea imobilelor deţinute fără acte (posesori) Eliberarea certificatelor de moștenitor
 26. 26. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 26 Beneficii Beneficii specifice Realizarea gratuită a planului cadastral pentru fiecare proprietate Diminuarea costurilor tranzacțiilor imobiliare Protejarea domeniului public și privat al statului român Facilitarea tranzacționării imobilelor Actualizarea registrelor de evidență ale Primăriei Reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară și plan cadastral Rezolvarea eventualelor probleme legate de actele de identitate
 27. 27. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27 Sistem performant de înregistrare a terenurilor și clădirilor Administrarea performantă a terenurilor Îmbunătățirea strategiei funciare Creșterea productivității terenurilor Dezvoltarea sistemului de evidență funciară... ...îmbunătățirea administrării terenurilor.

×