N body simulation

887 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://bit.ly/umf_2010 cobweb.seas.gwu.edu/~mpnl/particle_in_cell.html
 • N body simulation

  1. 1.
  2. 2. Debeyova délka<br />Vzdálenost, na které je elektrické pole v plazmatu odstíněno na 𝐸0𝑒<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Debye_length<br />http://wwwppd.nrl.navy.mil/nrlformulary/NRL_FORMULARY_09.pdf<br /> <br />
  3. 3. Plazmová frekvence<br />Frekvence vlastních oscilací elektronů v plazmatu<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_frequency<br />Hmotnost iontů pokládáme za nekonečnou (což je dobré přiblížení)<br />Plazmové oscilace budou pozorovány pouze pokud čas měření je delší než plazmová perioda 𝜏𝑝≡1𝜔𝑝 a pokud externí působení nemění systém rychleji než 𝜔𝑝<br />Porovnejte s 𝜆𝐷=𝑇𝑒𝑚𝑒1𝜔𝑝<br /> <br />
  4. 4. Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic<br />Miloslav Pekař, ČVUT FJFI, UMF 2010<br />
  5. 5. simulace<br />Využíváme různých aproximací<br />Čím lepší je první aproximace, tím lepší bude celá naše simulace<br />Čím více cyklů použijeme, tím přesnější naše simulace bude<br />Neexistuje správná / chybná simulace<br />Simulace je dobrá nebo špatná v závislosti na tom, jak obratně zvolíme aproximace skutečnosti<br />
  6. 6. 1D Simulace Plazmatu<br />Poissonova rovnice: 𝜕2𝜙𝜕𝑥2=−𝑛𝑖−𝑛𝑒𝜀0<br />Rovnice continuity: 𝜕𝑛𝑖𝜕𝑡+𝑛𝑖𝜕𝜈𝑖𝜕𝑥+𝜈𝑖𝜕𝑛𝑖𝜕𝑥=0<br />Konverze momentu: 𝜕𝜈𝑖𝜕𝑡+𝜈𝑖𝜕𝜈𝑖𝜕𝑥=𝑞𝑚𝑖𝐸<br />Boltzmannova elektronová rovnice: 𝑛𝑒=𝑛0∙exp𝑞𝜙𝑘𝐵𝑇𝑒<br /> <br />
  7. 7. Konečné diference<br />j+1<br />j<br />1<br />2<br />n-1<br />n<br />j-1<br />h<br />i<br />i+1<br />i-1<br />Poissonova rovnice: 𝜙𝑖+1−2𝜙𝑖+𝜙𝑖−1h2=−𝑛𝑖−𝑛0∙exp𝑞𝜙𝑘𝐵𝑇𝑒𝜀0<br />Rovnice continuity: 𝑛𝑖,  𝑗+1−𝑛𝑖,  𝑗𝑓+𝑛𝑖,𝑗𝜈𝑖,𝑗−𝜈𝑖−1,𝑗h+𝜈𝑖,𝑗𝑛𝑖,  𝑗−𝑛𝑖−1,  𝑗h=0<br />Konverze momentu: 𝜈𝑖,𝑗+1−𝜈𝑖,𝑗−1𝑓+𝜈𝑖,𝑗𝜈𝑖,𝑗−𝜈𝑖−1,𝑗h=𝑞𝑚𝑖𝐸𝑖,𝑗<br /> <br />
  8. 8. Schéma simulace<br />
  9. 9. Částicová simulace<br />Stav fyzikálního systému (plazmatu) je definován atributami konečného počtu částic (iontů a elektronů) v systému<br />Vývoj systému je dán zákony interakce mezi částicemi<br />V 1 m3 máme 1016 iontů = 80PB paměti<br />
  10. 10. Částicové modely<br />Particle – Particle (PP) model<br />„Klasický“ přístup<br />Particle – Mesh (PM) model<br />Sílu považujeme za pole a to aproximujeme na mřížce<br />Particle – Particle -- Particle – Mesh (PPPM / P3M) model<br />Hybrid PP a PM modelů<br />
  11. 11. PP model<br />V čase t se počítá silová interakce pro každou částici<br />Pro coulombickou sílu <br />𝐹𝑖𝑗=𝑞𝑖𝑞𝑗4𝜋𝜀0𝑥𝑖−𝑥𝑗𝑥𝑖−𝑥𝑗3<br />pro 60 částic je třeba 3540<br /> operací / časový krok<br />Pro 1 milion částic je třeba ~1024 operací<br /> <br />10<br />6<br />
  12. 12. PM model<br />Nastavení mřížky a umístění částic do buněk<br />Přiřazení náboje (částic) mřížce<br />Vyřešení Poissonovy rovnice<br />𝛻2𝜙=−𝑛𝑖−𝑛𝑒𝜀0<br />Výpočet silového působení mřížkového potenciálu a interpolace síly na pozici částice<br /> <br />10 částic, 5 buněk, 6 uzlů<br />6 částic, 3 buňky, 4 uzly<br />
  13. 13. P3M model<br />Trik spočívá v rozdělení mezičásticových sil na dvě části 𝐹=𝐹𝑠𝑟,𝑖𝑗+𝐹𝑚<br />𝐹𝑠𝑟,𝑖𝑗je nenulová pouze na krátkých vzdálenostech<br />𝐹𝑚 je pomalu se měnící síla na mřížce<br /> <br />10 částic, 5 buněk, 6 uzlů<br />6 částic, 3 buňky, 4 uzly<br />
  14. 14. Particle – In – Cell vážení<br />U PM modelu se přiřazuje náboj (částice) mřížce a pak se interpolují síly ze mřížky zpět na částici<br />Particle – In – Cell (PIC) označuje jednu z metod vážení přiřazování a interpolování<br />Vážení 0. řádu: Nearest – Grid – Point (NGP)<br />Vážení 1. řádu: Particle – In – Cell (PIC)<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Particle-in-cell<br />Vážení vyšších řádů: použití kvadratických a kubických splajnů dále vyhlazuje hrubost mřížky<br />
  15. 15. Nearest – Grid – Point<br />Částice hustoty 𝑛𝑖 ve vzdálenosti ±∆ 𝑥2 od uzlu bude přiřazena k uzlu<br />Hustota uzlu mřížky =𝑛𝑖∆𝑥2<br />Metoda zatížená relativně velkým šumem<br /> <br />ne<br />ne<br />ano<br />ano<br />ano<br />ne<br />ano<br />ne<br />∆𝒙<br /> <br />∆ 𝒙𝟐<br /> <br />
  16. 16. Particle – In – Cell<br />Částice hustoty 𝑛𝑖 ve vzdálenosti ±∆𝑥 od uzlu bude přiřazena k uzlu<br />Poměr hustoty přísluší k uzlu<br />Bilineární interpolace 𝑛𝑛𝑜𝑑𝑒=𝑛𝑖𝑑𝑎+𝑏+𝑐+𝑑=𝑛𝑖𝑑∆𝑥2<br />Hustota uzlu mřížky =𝑛𝑛𝑜𝑑𝑒∆𝑥2<br /> <br />a<br />c<br />b<br />d<br />𝟐∆𝒙<br /> <br />
  17. 17. Stromové kódy<br />Snaha o co nejmenší počet výpočtů při co nejmenší ztrátě přesnosti<br />Máme-li velkou skupinu částic, která je velmi vzdálená od ostatních částic, pak silový příspěvek této skupiny můžeme aproximovat silovým příspěvkem jedné makročástice (hmotnost rovna součtu hmotností částic ve skupině, hmotný střed umístěný v hmotném středu skupiny částic)<br />
  18. 18. Konstrukce 2D stromu<br />http://www.slideshare.net/destabilizator/<br />Prostor je hierarchicky rozdělen na strom buněk<br />Buňky obsahující jednu částici se nedělí – jsou to listy stromu, oblasti bez částic se ignorují<br />Buňka = čtverec, jsou děleny ortogonálně před střed, každá může mít maximálně 4 dceřinné buňky (quad – tree)<br />Struktura stromu se musí přepočítat při každé změně pozice částice<br />3D verze je oct – tree <br />
  19. 19. Další metody<br />Fast Multipole Method – obdoba stromového kódu, užívá se potenciál místo síly, pro potenciál se provede multipólový rozvoj dané buňky, který je mnohem přesnější než hmotný střed, svou podstatou se dá užít k řešení různých druhů problémů<br />Stromový kód částice – síť,pro místa s velkou koncentrací hustoty se užívá stromového kódu, v ostatních místech prostoru se užije metoda PM, je rychlejší než obyčejný stromový kód ale má omezené prostorové rozlišení<br />Self consistent field – algoritmus vyvinutý pro bezsrážkové hvězdné systémy, částice spolu neinteragují ale přímo, ale jsou ovlivněny kombinovaným gravitačním polem, jež samy vytváří – nezávisí tedy na souřadnici částic<br />Paralelizace výpočtů – zejména využití paralelních stromových kódu např. PEPC, možnost simulovat až 108-109 částic při síle dlouhého dosahu<br />
  20. 20. Zákony zachování<br />Je důležité kontrolovat přesnost výpočtů – využití základních fyzikálních zákonů (ZZE, ZZH ve všech směrech)<br />Pokud jsou tyto veličiny vypočteny na startu simulace a v jejím průběhu, dostáváme povědomí o přesnosti výpočtu<br />Hybnost 𝑝𝑐=𝑖=1𝑁𝑝𝑖 je v PP metodách v principu vždy zachována<br />Energie 𝐸𝑐=𝑖=1𝑁𝑚𝑖𝑣𝑖22+𝑖=1𝑁𝑗≠𝑖𝑁𝛾𝑚𝑖𝑚𝑗𝑟𝑖−𝑟𝑗 přináší větší problémy (kvadrát)<br /> <br />
  21. 21. Chyby při výpočtu<br />Diskretizační<br />Aproximace funkce k výpočtu dalšího kroku<br />Závisí na délce kroku, používáme metodu co nejvyššího řádu<br />Zaokrouhlovací chyby<br />Z důvodu přesnosti počítačů, omezený počet desetinných míst<br />Čím více výpočtů v daném kroku provedeme, tím více zaokrouhlovacích chyb uděláme<br />Stabilní / nestabilní metody<br />
  22. 22. Srážky<br />Částice blízko u sebe – komplexní interakce – z principu jednotlivých metod narůstají chyby velmi rychle<br />Ignorace srážek – hvězdné systémy, jinde jsou důležité – plazma<br />Centrální elastické a neelastické srážky – klasická mechanika<br />Ostatní obtížněji popsatelné<br />
  23. 23. Reference 1<br />Amara – N-body methods<br />http://www.amara.com/papers/nbody.html<br />Kurz univerzity v Berkeley<br />http://www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267/lecture26/lecture26.html<br />N-body algorithms<br />http://www.cs.hut.fi/~ctl/NBody.pdf<br />Porovnání PP, PM a TC metod<br />http://ta.twi.tudelft.nl/DV/Staff/Lemmens/MThesis.TTH/report.html<br />
  24. 24. Reference 2<br />Animace / videa<br />http://qso.lanl.gov/pictures/Pictures.html<br />Hra :o)<br />http://www.newgrounds.com/portal/view/357700<br />

  ×