Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Questesdefundamentos ano2003

329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Questesdefundamentos ano2003

 1. 1. ÉÙ ×ØÓ × ÙÒ Ñ ÒØÓ× ÓÑÔÙØ Ó¾½º Ç ÓÒØ ÓÖ ¬ ÙÖ ÜÓ Q0 Q1 Q2 1 1 1 T Q T Q T Q clock Q Q Q ´ µ × Ò ÖÓÒÓ ´ µ ×× Ò ÖÓÒÓ ´ µ ×Ó ÖÓÒÓ ´ µ Ò ×Ó ÖÓÒÓ ´ µ ÙØÓ¹× Ò ÖÓÒ Þ Ó¾¾º ÉÙ Ð ÙÒ Ó Ó Ö Ù ØÓ ¬ ÙÖ ÜÓb3 a3 b2 a2 b1 a1 b0 a0 z c4 c3 c2 c1 c0 ´ µ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÓÖ ´ µ ÑÙÐØ ÔÐ ÓÖ ´ µ ×ÐÓ ÓÖ ´ µ ×ÓÑ ÓÖ ´ µ ×Ù ØÖ ØÓÖ
 2. 2. ¾¿º È Ö ÕÙ × ÖÚ × Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÔÖÓ ×× ÓÖ ´Ô Ô Ð Ò Ò µ ´ µ Ô ÖÑ Ø Ö Ü Ù Ó Ñ × ÙÑ Ò×ØÖÙ Ó ÔÓÖ ÐÓ Ö ÐÓ Ó ´ µ ÙÑ ÒØ Ö Ú ÐÓ Ó Ö ÐÓ Ó ´ µ × ÑÔÐ ¬ Ö Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ò×ØÖÙ Ó × ´ µ Ö ÙÞ Ö Ó ÒÙÑ ÖÓ Ò×ØÖÙ Ó × ×Ø Ø × ÒÓ× ÔÖÓ Ö Ñ × ´ µ × ÑÔÐ ¬ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ×× ÓÖ¾ º ÒØ ÖÔÓ× Ó ÙÑ Ö Ù ØÓ Ñ ÑÓÖ ÒØÖ Ó ÔÖÓ ×× ÓÖ Ñ ÑÓÖ ÔÖ Ò Ô Ð ´Ê ŵ ´ µ ÙÑ ÒØ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒÓ ÖÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓÖ ´ µ ÙÑ ÒØ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒØÖ Ñ ÑÓÖ × Ó ´ µ Ñ ÒÙ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒÓ ÖÖ Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓÖ ´ µ Ñ ÒÙ Ó ØÖ Ó Ò×ØÖÙ Ó × »ÓÙ Ó× ÒØÖ Ñ ÑÓÖ × Ó ´ µ Ô ÖÑ Ø ××Ó× ÓÒ ÓÖÖ ÒØ × Ñ ÑÓÖ Ê Å¾ º Ë Ó Ú ÒØ Ò× ÙØ Ð Þ Ó Ø Ö × ÒÓ ×Ô Ó Ó Ù×Ù Ö Ó¸ Ü ØÓ ´ µ Æ Ò ÙÑ ÑÓ ¬ Ó Ò ×× Ö ÒÓ ÖÒ Ðº ´ µ Ç × ×Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð × ÐÓÒ Ø Ö º ´ µ Ç × ÐÓÒ Ñ ÒØÓ ÔÓ × Ö ×Ô ¬ ÓÔ Ö ÔÐ Óº ´ µ Ö Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ×Ø Ö ×× ÓÑ × ¬ ÒØ ×º ´ µ Å ÓÖ ÔÓÖØ Ð ÔÐ Óº
 3. 3. ¾ º ÓÒ× Ö Ó × Ù ÒØ Ó ÓÔ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ü ÐÙ× Ó ÑÙØÙ ÒØÖ Ó× ÔÖÓ ××Ó× ÈÖÓ ××Ó È Ó ÛÐ ´ØÙÖÒ µ »» ÒØÖ × Ó Ö Ø × Ó ÖØ ØÙÖÒ »» × × Ó Ö Ø Ó Ó Ö ×Ø ÒØ Û Ð ´½µ ÑÖ Ð Ó Ó Ó Ó Ñ ¸ ØÓ × × ¬ÖÑ Ø Ú × ×Ø Ó ÓÖÖ Ø ×¸ Ü ØÓ ´ µ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö ÒØ Ü ÐÙ× Ó ÑÙØÙ º ´ µ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö ÒØ ÔÖÓ Ö ××Óº ´ µ Ç× ÔÖÓ ××Ó× Þ Ñ ×Ô Ö ØÚ º ´ µ Ü ÐØ ÖÒ Ò ×ØÖ Ø º ´ µ ÍÑ ÔÖÓ ××Ó ÐÓÕÙ Ó ÓÙØÖÓ Ñ ×ÑÓ Ò Ó ×Ø Ò Ó Ò × Ó ÖØ º¾ º ÍÑ Ö Ñ Ø ¬Ò ÔÓÖ ´ Ü Ý Þ Ë Ï È Ëµ Ò ÕÙ Ð Ó× Ñ Ñ ÖÓ× È × Ó Ë Ï Ï Ü Ü Ý Ý Þ Þ ÉÙ Ð × ÜÔÖ ××Ó × Ö ÙÐ Ö × ÜÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ×Ø Ö Ñ Ø ´ µ ´ÜÜ£ ÝÝ £ µÞÞ £ £ £ £ ´ µ ÜÜ ÝÝ ÞÞ £ ´ µ ÜÜ ´ÝÝ £ ÞÞ £ µ £ £ ´ µ ´ÜÜ ÝÝ µ ÞÞ £ £ £ ´ µ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ½¼
 4. 4. ¾ º ÓÒ× Ö Ó × Ù ÒØ ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ½º ½ ¾º Û Ð Ò Ó Ò ¿º ×ÙÑ ×ÙÑ · º · ½ Ò ÓÒ× Ö ÕÙ ¹ Á Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÐÞ Ó Ú Ö Ú Ð ½Ò ÐÒ ½ ¹ Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ø ×Ø ÐÒ ¾ ¹ Ö ÔÖ × ÒØ Ó× ÓÑ Ò Ó× ÐÒ ¿ ¹ È Ö ÔÖ × ÒØ Ó Ò Ö Ñ ÒØÓ Ò Ð Ò º ÉÙ Ð ÜÔÖ ×× Ó Ö ÙÐ Ö ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ ØÓ × × × ÕÙ Ò × Ô ××Ó× ÔÓ×× Ú × × Ö Ñ Ü ÙØ Ó× ÔÓÖ ×Ø ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ Á ´Ì ȵ · £ ´ µ Á ´Ì ȵ ´ µ ÁÌ · £ È £ £ ´ µ ÁÌ ´ È̵ ´ µ ÁÌ ´ È̵ ·¾ º ÍÑ ÓÑÔ Ð ÓÖ Ø Ø ´ µ ÖÖÓ× ÕÙ ÔÓ Ñ Ó ÓÖÖ Ö ÙÖ ÒØ Ü Ù Ó Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× ÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× Ö Ó× Ô ÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× × ÒØ Ü Ó ÔÖÓ Ö Ñ ´ µ ÖÖÓ× Ö ØÑ Ø Ó× ´ µ ØÓ Ó× Ó× ÖÖÓ× Ø Ó× Ñ ½½
 5. 5. ¿¼º Ñ ÙÑ Ð ×Ø Ö ÙÐ Ö ÙÔÐ Ñ ÒØ Ò ÓÑ Ò Ð Ñ ÒØÓ׸ Ó ×Ô Ó Ó ÙÔ Ó Ô Ò × Ô ÐÓ× ÔÓÒØ ÓÖ × ´ ××ÙÑ ÕÙ ÙÑ ÔÓÒØ ÓÖ Ó ÙÔ Ô ÝØ ×µ ´ µ ÒÔ ´ µ ¾ÒÔ ´ µ ÒÔ ´ µ ÒÔ ´ µ ´ÒÔµ¾¿½º ÓÒ× Ö Ò Ú × ÖÑ Þ Ò × ´Áµ Ñ Ò Ö Ö ØÖ Ö ÒÙÑ Ð ×Ø Ò × ÑÔР׸ ´ÁÁµ Ñ Ò Ö Ö ØÖ Ö ÒÙÑ Ð ×Ø Ò ÙÔÐ º ÓÒ× Ö Ø Ñ Ñ × Ñ ×Ñ × Ú × ´ÁÁÁµ ÖÑ Þ Ò × Ñ Ò Ö ÓÖ Ò ÒÙÑ Ð ×Ø Ò × ÑÔР׸ ´Áε ÖÑ Þ Ò × Ñ Ò Ö ÓÖ Ò ÒÙÑ Ð ×Ø Ò ÙÔÐ º ÉÙ Ð × ÐØ ÖÒ Ø Ú × ÔÖ Ò × Ù ÒØ Ø Ð ÓÑ ÓÑÔÐ Ü Ù× ÒÓ Ô ÓÖ ×Ó¸ Ñ ÙÑ × × ØÙ Ó × Á¸ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ × Ö Ø × Ñ Ä Ó Ú× Ö ØÖ Ö ÓÖ Ò × ÑÔÐ × ÙÔÐ ¢´Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´¾µ ¢´¾µ ¢´Ò ÐÓ Òµ ¢´Òµ ´ µ ¢´Ò ÐÓ Òµ ¢´Òµ ¢´Òµ ¢´ÐÓ Òµ ´ µ ¢´Òµ ¢´ÐÓ Òµ ¢´Òµ ¢´½µ ´ µ ¢´Òµ ¢´½µ ½¾
 6. 6. ¿¾º Ñ ÙÑ Ô ÓÑ Ò Ú ÖØ × Ü ×Ø Ñ ´ µ Ü Ø Ñ ÒØ Ò ÓÐ × ´ µ ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ÐÓ Ò ÓÐ × ´ µ Ò Ó Ñ × ÕÙ Ò ÓÐ × ´ µ Ü Ø Ñ ÒØ Ò ¾ ÓÐ × ´ µ Ò Ó Ñ ÒÓ× ÕÙ ¾Ò ¿ ÓР׿¿º ÓÒ× Ö × × Ù ÒØ × ¬ÖÑ Ø Ú × Áº Ç ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó ÙÑ Ð ×Ø × ÕÙ Ò ÐÒ Ö Ø Ò׸ Ù ÔÖ Ò Ô Ð ÔÖÓÔÖ ×ØÖÙØÙÖ Ð ÔÓ× Ó Ö Ð ØÚ Ó× Ð Ñ ÒØÓ× ÒØÖÓ × ÕÙ Ò º ÁÁº ¬Ð ÔÐ × Ó ÓÒ× Ö × ×Ó× ×Ô × Ð ×Ø º ÁÁÁº ÆÙÑ ¬Ð Ò× Ö Ó Ö ØÖ × Ó Ø × ÒÓ Ñ ×ÑÓ ÜØÖ ÑÓº Áκ ÆÙÑ Ð ×Ø Ò× Ö Ó Ö ØÖ ÔÓ Ñ× Ö Ø × Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÔÓ× Óº κ ÆÙÑ Ô Ð Ô Ò × Ò× Ö Ó ÔÓ × Ö Ø Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÔÓ× Óº ÉÙ × × Ó × ¬ÖÑ Ø Ú × Ú Ö Ö × ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÎ Î ´ µ ØÓ × ½¿
 7. 7. ¿ º ÙÒ Ó ÜÓ¸ × Ö Ø Ò Ð Ò Ù Ñ ¸ ÕÙ Ò Ó Ü ÙØ Ô Ö Ò ¸ Þ ÕÙ ÒØ × Ñ × Ö ÙÖ× Ú × ´ Ü ÐÙ Ò Ó ÔÖ Ñ Ö Ñ ÙÒ Óµ ÒØ Ø ´ ÒØ Òµ ß ´Ò ½µ Ö ØÙÖÒ Ò Ð× Ö ØÙÖÒ ´Ò¶ Ø´Ò¹½µµ ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ ½ ´ µ ¼¿ º ÉÙ Ð ÓÔ Ó ÕÙ × Ö Ú Ø Ö Ü ÙØ Ô ÐÓ × Ù ÒØ Ð ÓÖ ØÑÓ × Ö ØÓ Ñ È × Ð ÔÖÓ ÙÖ Þ Ð Ó ´Ú Ö Ü¸ Ú Ö Ýµ Ò Ü Ü · Ý Ý Ü ¹ Ý Ü Ü ¹ Ý Ò ´ µ Ú Ü ÔÓÖ Ý ÙØ Ð Þ Ò Ó ×Ù ØÖ Ó Ö ØÓÖÒ Ó Ö ×ÙÐØ Ó ÑÜ ´ µ Ú Ý ÔÓÖ Ü ÙØ Ð Þ Ò Ó ×Ù ØÖ Ó Ö ØÓÖÒ Ó Ö ×ÙÐØ Ó ÑÜ ´ µ ØÖÓ Ó× Ú ÐÓÖ × Ü Ý ´ µ Ð ÙÐ Ó Ñ Ò ÑÓ ÑÙÐØ ÔÐÓ ÓÑÙÑ ÒØÖ Ü Ý Ö ØÓÖÒ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ü ´ µ Ò Ó ÐØ Ö Ó× Ú ÐÓÖ × Ü Ý ½
 8. 8. ¿ º È Ö ÕÙ Ü Ú ÐÓÖ × Ú Ö Ú Ð Ü Ó × Ù ÒØ × Ñ ÒØÓ Ó Ó Ñ¹ ÔÖ Ñ Ð ØÖ ´Ü ¾¼¼µ ´Ü ½¼¼µ ´Ü ¼µ ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ Ð× ÔÖ ÒØ ´ µ ´ µ ¼ Ü ½¼¼ ´ µ Ü ½¼¼ ´ µ ½¼¼ Ü ¾¼¼ ´ µ Ü ¾¼¼ ´ µ ½¼¼ Ü ¾¼¼¿ º ÉÙ Ð Ó ÒÙÑ ÖÓ Ñ Ò ÑÓ ÓÑÔ Ö Ó × Ò ×× Ö Ó Ô Ö Ò ÓÒØÖ Ö Ó Ñ ÒÓÖ Ð Ñ ÒØÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ò Ó ÓÖ Ò Ó Ò Ð Ñ ÒØÓ× ´ µ ½ ´ µ Ò  ½ ´ µ Ò ´ µ Ò ·½ ´ µ Ò ÐÓ Ò¿ º ÒØÖ Ó× Ð ÓÖ ØÑÓ× ÓÖ Ò Ó Ø Ó× ÜÓ¸ ÕÙ Ð Ó ÕÙ Ü ÙØ Ñ × Ö Ô Ó Ô Ö ÙÑ Ö Ò Ú Ö ÒØÖ Ó× ´ µ ÓÐ ´ µ × ÐÐ×ÓÖØ ´ µ Ñ Ö ×ÓÖØ ´ µ ÕÙ ×ÓÖØ ´ µ Ô×ÓÖØ ½
 9. 9. ¿ º ÉÙ × × × Ù ÒØ × Ù Ð ×× ÓÚ Ö Ö × Áº Ò¾ Ç´Ò¿ µ ÁÁº ¾ £ Ò · ½ Ç ´Ò¾ µ ÁÁÁº Ò¿ Ç ´Ò¾ µ Áκ ¿ £ Ò · £ Ò ÐÓ Ò Ç ´Òµ Ô Îº ÐÓ Ò · Ò Ç ´Òµ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ¸ ÁÁÁ ÁÎ ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁÁ¸ ÁÎ Î ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ Î ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁÁ Áμº ÉÙ × Ó× ÕÙ ØÖÓ Ö Ó× ÜÓ × Ó ÙÐ Ö ÒÓ× (I) (II) (III) (IV) ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á ´ µ ×ÓÑ ÒØ ÁÁ ´ µ ×ÓÑ ÒØ Á¸ ÁÁ ÁÎ ´ µ Ò Ò ÙÑ Ð × ÙÐ Ö ÒÓ ½

×