Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chương 3. chống mỹ Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

 • Login to see the comments

Chương 3. chống mỹ Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

 1. 1. II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
 2. 2. 1. Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7-1954 a. MB sau 7/54 Boä ñoäi veà tieáp quaûn thuû ñoâ 10/ 1954 10/êm 1954 Nhöõng teân lính Phaùp cuoáiøng ruùt khoûi MB taïi caûng Haûi phoøng 26/5/1955 Boä ñoäi taäp keát ra Baéc
 3. 3. Thông qua 2 NQ: về vấn đề hợptác hóa NN và về vấn đề cải tạoCTN tư bản tư doanhtiến hành 3 năm cải tạoXHCN (thực hiện kếhoạch 3 năm) và bướcđầu phát triển kinh tế,VH – XH (1958-1960). ĐH III (9-1960)Hoàn thành CCRĐ;đưa miền Bắc tiếndần từng bước lênCNXHMB có HB,Hàngắn vết thươngCT, khôi phụckinh tế
 4. 4. b. MN sau tháng 7- Lấy xương VC 1954. lấp sông BH, “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài xây cầu Hiền  Ngày 13-6-1954 , Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về VN, đến vĩ tuyến 17” lương Bắc tiến Laäp ra heä thoáng dựng nên chính quyền tay sai, độc tài, hiếu chiến, phát xít ở MN VN. chính quyeàn tay saiCöôõng böùc di daân vaøo Nam PHIM “ÁCH THỐNG TRỊ CỦA MỸ - DIỆM Ở MIỀN NAM 1954 - 1960” Laäp ra heä thoáng aáp chieán löôïc
 5. 5.  Sau khi dựng nên chính quyền tay sai ở Nam VN, Mỹ - Diệm đã tráo trở “xé bỏ” Hiệp Định Gieneve, không công nhận Hiệp định quốc tế này. Tuyên bố khước từ hiệp thương tổng tuyển cử thống nhấ đất nước.
 6. 6.  Mỹ - Diệm đã tiến hành một cuộc chiến tranh “đơn phương” đẫm máu, giết hại đồng bào ta ở Miền Nam trong tay không có vũ khí. Áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt lâu dài đất nước ta
 7. 7.  Trong cuộc chiến tranh đơn “phương này” Mỹ - Diệm thi hành những chính sách hết sức phản động và tàn bạo  Đối với người cộng sản, chúng thi hành chính sách “tố cộng, diệt công” rất dã man, với khẩu hiệu “Loại cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, “thà diết nhầm còn hơn bỏ sót”.
 8. 8. Mỹ Diệmkhủng bố, đàn áp cả dân thường và cộng sản,đặt ra Luật 10- 59, lê máy chém khắp miền Nam
 9. 9.  Đối với đồng bào yêu nước đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp trước đó, thì Mỹ - Diệm tìm cách trả thù một cách hèn hạ như: bắt bớ, giam cầm, tra tấn, thủ tiêu…
 10. 10.  Đối với lực lượng không ăn cánh với chế độ gia đình trị họ Ngô, Mỹ - Diệm dùng quân đội, cảnh sát đàn áp, khủng bố rất dã man.
 11. 11. c.Tình hình đất nước. Sau tháng 7-1954, đất nước chúng ta đang đứng trước thảm họa bị chia cắt lâu dài (bị chia cắt thành 2 quốc gia). Hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, cách mạng phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.
 12. 12. 2. Nguyên nhân, tính chất, đặc điểm cuộc chiến
 13. 13.  Nguyeân nhaân daãn ñeán chieán tranh. MỹXét 2 bên tham Chiến Việt Nam
 14. 14. 1954 – 1975= 21 năm Mỹ đã đưa đến Việt Nam 520 ngàn quân Viễn chinh; hàng triệu tấn vũ khí; cùng 80 triệu lít chất độc hóa học chất độc màu da cam Số tiền mà Mỹ chi viện cho chiến tranh lên đến hàng tỷ USD (676 tỷ USD- nếu tính cả chi phí gián tiếp thì con số lên tới 920 tỷ USD). Gây ra cái chết cho 58 ngàn lính Mỹ Gây ra cái chết cho hàng triệu người dân VN vô tội
 15. 15. Sau 20 năm kết thúc chiến tranh (1975-1995) Thailan Philippin5 nước đánh Hàn QuốcThuê cho Mỹ Xin lỗi Việt Nam Úc Newzeland
 16. 16. “Hồi Ký: Nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam” Sau 20 năm kết thúc chiến tranh VN
 17. 17. VN & Đông dương vĩnh viễn là thuộc địa của MỹTháng 12-1950, Phó Tổng thống Mỹ- Nixxon đến Ninh Bình
 18. 18. 21 năm XLVN Mỹ đã trải qua 5 đời tổng thống: Axenhower CLCT Đơn phương Ken nơ di CLCT Đặc Biệt Johnson CLCT Cục bộ Nixxon Giơ rôn pho VN hóa chiến tranh
 19. 19.  Phía đế quốc Mỹ: Sau thế chiến thứ II, Mỹ trở thành một nước đế quốc giàu có, hùng mạnh và hung hãn nhất TG. Cũng từ đó, Mỹ nuôi tham vọng bá chủ thế giới. Để thực hiện tham vọng của mình, đế quốc Mỹ đã tiển khai chiến lược toàn cầu phản cách mạng, với hàng trăm căn cứ quân sự, hàng triệu quân viễn chinh có mặt ở hầu khắp thế giới.
 20. 20. Chiếm được VN là làm chủ Trong chiến lược của mình, Đế tuyến đường huyết mạch nốiquốc Mỹ chọn MN VN để xâm lược liền từ Ấn Độ Dương, TBD và Đại TD Làm chủ cây cầu nối liền giữa phần lục địa nhô ra của châu Á với toàn bộ các nước trên biển Đông- án ngữ được toàn bộ các nước Đông Nam châu Á. VN là điểm nóng
 21. 21.  Xâm lược VN Mỹ nhắm vào 3 mục tiêu:  Biến Nam VN thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự kiểu Mỹ.  Tiêu diệt phong trào cách mạng nơi đây, ngăn chặn sự lan tràn của CNXH xuống Đông Nam châu Á.  Dùng Nam VN làm bàn đạp để tấn công MB, bao vây, uy hiếp phe XHCN ở khu vực Đ NA.
 22. 22.  Về phía nhân dân VN: Nhân dân ta không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải cầm vũ khí để đánh đuổi quân xâm lược, đánh đổ bọn tay sai phản động để giải phóng đất nước.
 23. 23. • Tính chất của cuộc chiến Phía đế quốc Mỹ, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới; một cuộc chiến tranh phi nghĩa phản nhân văn, đi ngược lại với xu thế của thời đại. Do vậy, cuộc chiến tranh này bị cả nhân loại tiến bộ phản đối, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Phía nhân dân VN, đây là cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, một cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ nền độc lập dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ. Do vậy, cuộc chiến này được cả nhân loại tiến bộ ủng hộ
 24. 24. . Đặc điểm của cuộc chiến Thứ 1, Đây là một cuộc chiến không cân sức=> Tính chất gay go, phức tạp, gian khổ, quyết liệt và lâu dài của cuộc chiến tranh mà nhân dân VN phải gánh chịu.
 25. 25.  thứ 2, Đất nước ta bị chia cắt thành hai miền, với hai chế độ chính trị khác nhau.=> vừa có cả thuận lợi vừa có cả khó khăn
 26. 26.  Thứ 3, Cuộc chiến tranh này diễn ra trong bối cảnh cả Đông Dương là một chiến trường chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược. Vì vậy trong cuộc chiến tranh này nhân dân VN vừa làm nhiệm vụ dân tôc vừa làm nghĩa vụ quốc tế cao cả với hai nước bạn Lào và Campuchia.
 27. 27.  Thứ 4, Cuộc chiến tranh này diễn ra trong bối cảnh quốc tế vừa có thuận lợi vừa có khó khăn. Thuận lợi ở chỗ, hệ thống XHCN thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ngày càng lớn mạnh. Khó khăn ở chổ, trong hệ thống đó, trong phong trào đó xuất hiện sự rạn nứt mất đoàn kết nghiêm trọng. Biểu hiện sâu sắc nhất đó là mâu thuẫn Xô – Trung.
 28. 28. 3. Đường lối chiến lược cách mạng VN của Đảng trong giai đoạn mới .a. Quaù trình hình thaønh ñöôøngloái 1954 - 1964 1965- 1975Theå hieän trong caùc HNTW laànthöù VII (3-1955);HNTW laàn thöù Thể hiện trongVIII (8-1955);HNTW laàn thöù XIII HNTW 11(3-1965),(12-1957) vaø ngaøy caøng ñöôïc hoaøn HNTW 12 (12-1965)chænh trong nghò quyeát HNTW 15 (1- cuûa Ñaûng1959)vaø ÑH III(9-1960).
 29. 29. * Nội dung NQ TW lần thứ XV (1/59) - Veà maâu thuaãn xaõ hoäi: NQ vaïch roõ ôû mieàn Nam coù 2 maâu thuaãn cô baûn: maâu thuaãn giöõa nhaân daân VN vôùi ñeá quoác Myõ vaø tay sai NÑDieäm (laø maâu thuaãn chuû yeáu); maâu thuaãn giöõa nhaân daân tröôùc heát laø noâng daân vôùi ñòa chuû phong kieán. - Veà löïc löôïng tham gia caùch maïng: bao goàm g/c coâng nhaân, noâng daân, tö saûn daân toäc vaø tieåu tö saûn, laáy lieân minh coâng-noâng laøm cô sôû. - Veà ñoái töôïng cuûa caùch maïng mieàn Nam: laø ñeá quoác Myõ, tay sai vaø ñòa cuû phong kieán. - Nhieäm vuï cô baûn cuûa caùch maïng mieàn Nam: giaûi phoùng mieàn Nam thoaùt khoûi aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác vaø phong kieán, thöïc hieän ñoäc laäp daân toäc vaø ngöôøi caøy coù ruoäng, xaây döïng nöôùc VN hoøa bình, thoáng nhaát, daân chuû vaø giaøu maïnh. Nhöng treân con ñöôøng daøi thöïc hieän nhieäm vuï aáy, caùch maïng mieàn Nam phaûi ñi töøng böôùc töø thaáp ñeán cao. - Nhieäm vuï tröôùc maét cuûa caùch maïng mieàn Nam: ñoaøn keát toaøn daân ñaùnh ñoå taäp ñoaøn thoáng trò ñoäc taøi NÑD, thaønh laäp chính quyeàn lieân hieäp daân toäc, daân chuû ôû mieàn Nam, thöïc hieän ñoäc laäp daân toäc vaø caùc quyeàn töï do daân chuû, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân, thöïc hieän thoáng nhaát nöôùc nhaø; tích cöïc goùp phaàn baûo veä hoøa bình ôû ÑNAÙ vaø theá giôùi. - Con ñöôøng phaùt trieån cô baûn cuûa caùch maïng mieàn Nam laø con ñöôøng caùch maïng baïo löïc, döïa vaøo löïc löôïng chính trò cuûa quaàn chuùng, keát hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang, giaønh chính quyeàn veà tay nhaân daân. - Chuû tröông thaønh laäp MT daân toäc thoáng nhaát rieâng cho mieàn Nam nhaèm taäp hôïp roäng raõi moïi löïc löôïng yeâu nöôùc vaø tieán boä ñaáu tranh choáng ñeá quoác Myõ vaø tay sai. - Veà vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng; söï toàn taïi vaø tröôûng thaønh cuûa ñaûng boä mieàn Nam döôùi cheá ñoä ñoäc taøi, phaùt xít laø yeáu toá quyeát ñònh thaéng
 30. 30. Tieáp tuïc thöïc hieän CMDTDCND ôû MN Con đường cơ bản của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân... kết hợp ĐT chính trị và vũ trang HNTW 15 (1/1959) Thảo luận “Đường lối cách mạng miền Nam” do Lê Duẩn soạn thảoChuyển từ đấu tranhvũ trang sang đấutranh chính trịĐế quốc Mỹ làkẻ thù chínhcủa nhân dânĐông Dương
 31. 31.   yù nghóa: NQ ñaùnh daáu böôùc tröôûng thaønh cuûa Ñaûng ta theå hieän saâu saéc tinh thaàn ñoäc laäp töï chuû, naêng ñoäng vaø saùng taïo trong ñaùnh giaù, so saùnh löïc löôïng, trong vaän duïng lyù luaän M-Leânin vaøo caùch maïng mieàn Nam. NQ ñaõ xoay chuyeån tình theá, ñaùp öùng nhu caàu böùc xuùc cuûa quaàn chuùng daãn ñeán cao traøo Ñoàng khôûi oanh lieät cuûa mieàn Nam naêm 1960, môû ñöôøng cho caùch maïng mieàn Nam vöôït qua thöû thaùch
 32. 32. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù III cuûa Ñaûng(9/1960) 5 – 10/ 1960, Taïi Haø Noäi 9/ (Goàm 525 ñaïi bieåu chính thöùc vaø 51 ñaïi bieåu döï khuyeát)
 33. 33. Nội dung cơ bản về đường lối chiến lược CM của Đảng thông qua tại ĐHĐB TQ lần III (9/60) CMXHCN ở MB CMDTDCND ở MN -> Hậu phương (căn cứ -> Đánh Mỹ & tay sai, đia CM cho cả nước Gp MN, bảo vệ MBXHCN Đánh Mỹ -> thống nhất đất nước Mục tiêu chung, cy, Trc mắt: HB,thg nhất đất nước Vai trò, vị trí, tầm quan trong Of từng chiến lượcCMXHCN ở MB giữ vai trò CMDTDCND ở MN q đ Quyết định nhất đối với trực tiệp -> sự nghiệp gp Toàn bộ CMVN & MN -> thống nhất đất nước Thống nhất đất nước Bên cạnh chủ trương dùng CT CM -> HB,TN Đ N. Đ coi trọng ct thực hiện HB,TN=PP HB
 34. 34. Thời kỳ 2 (1965 – 1975) + HN ñeà ra quyeát taâm chieán löôïc ñaùnh thaéng Myõ “choáng Myõ cöùu nöôùc laø nhieäm vuï thieâng lieâng cuûa caû daân toäc töø Nam chí Baéc. Kieân quyeát ñaùnh baïi cuoâc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ trong baát kyø tình huoáng naøo, nhaèm baûo veä mieàn Baéc, giaûi phoùng mieàn Nam, hoaøn thaønh caùch maïng ñaáu tranh daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc, tieán tôùi thöïc hieän hoaø bình thoáng nhaát nöôùc nhaø”. + HN xaùc ñònh nhieäm vuï choáng Myõ cöùu nöôùc laø nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa nhaân daân ta. + Treân cô sôû so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch, Ñaûng ta ñeà ra tö töôûng chæ ñaïo chieán löôïc laø giöõ vöõng vaø phaùt trieån theá tieán coâng, kieân quyeát tieán coâng vaø lieân tuïc tieán coâng. + Phöông chaâm chieán löôïc chung: laø ñaùnh laâu daøi, döïa vaøo söùc mình laø chính, caøng ñaùnh caøng maïnh, caàn phaûi coá gaéng ñeán möùc ñoä cao, taäp trung löïc löôïng cuûa hai mieàn ñeå môû nhöõng cuoäc tieán coâng lôùn, tranh thuû thôøi cô giaønh thaéng lôïi quyeát ñònh trong thôøi gian töông ñoái ngaén treân chieán tröôøng mieàn Nam. + Nhieäm vuï cuûa hai mieàn: TW Ñaûng chæ roõ: trong cuoäc chieán tranh choáng Myõ cuûa nhaân daân caû nöôùc, mieàn Nam laø tieàn tuyeán lôùn, mieàn Baéc laø haäu phöông lôùn. Hai nhieäm vuï naøy gaén boù maät thieát vôùi nhau, khoâng taùch rôøi nhau. + Phöông chaâm ñaáu tranh: tieáp tuïc ñaáu tranh quaân söï keát hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò, trieät ñeå thöïc hieän ba muõi giaùp coâng, tieán coâng Myõ treân caû ba vuøng chieán löôïc, laáy noâng thoâng laøm höôùng tieán coâng chính. + Ñoái vôùi mieàn Baéc:Ñaûng chuû tröông ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh phaù hoaïi cuûa ñeá quoác Myõ, baûo veä söï nghieäp xaây döïng CNXH; ñoàng thôøi chuyeån höôùng xaây döïng kinh teá vaø quoác phoøng vöõng maïnh cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän coù chieán tranh phaù hoaïi.
 35. 35. Ý nghĩa đường lối Ñöôøng loái khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa Ñaûng ta ñöôïc ñeà ra taïi caùc Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 11 vaø 12 coù yù nghóa heát söùc quan troïng: + Theå hieän quyeát taâm ñaùnh thaéng Myõ vaø tinh thaàn ñoäc laäp töï chuû, phaûn aùnh nguyeän voïng chung cuûa nhaân daân VN. + Theå hieän tö töôûng naém vöõng, giöông cao ngoïn côø ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi. + Ñoù laø ñöôøng loái chieán tranh nhaân daân, toaøn daân, toaøn dieän, laâu daøi, döïa vaøo söùc mình laø chính.
 36. 36. 4. SỰ CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG QUA CÁCTHỜI KỲ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
 37. 37. Thời kỳ 1 1954 – 1960. Từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công đánh thắng chiến lược chiến tranh « đơn phương » của đế quốc Mỹ (Axenhao)
 38. 38.  1-1959, trước tình hình mới của cách mạng Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương lần thứ 15. Nghị quyết này cho phép đồng bào MN đứng lên đấu tranh chống lại chế độ Mỹ - Diệm bằng cả sức mạnh chính trị lẫn sức mạnh quân sự. Thực hiện NQ TW 15, toàn MN đã dấy lên cao trào « Đồng Khởi ».
 39. 39. Dưới ánh sáng của Nghị quyết TW15, toàn miền Nam đã dấy lên một phong trào Đồng Khởi mạnh mẽ, làm tan rã hệthống chính quyền địch ở nhiều vùng nông thôn, làmthất bại chiến lược “Chiến tranh đơnphương” của Mỹ - Diệm, tạo nênbước nhảy vọt cho cách mạng miền Nam.
 40. 40. MAËT TRAÄN DAÂN TOÄC GIAÛI PHONG MN ÑÖÔÏC THAØNH LAÄP20/12/1960 tại Tây Ninh đại biểu các lực lượng họp Đại hội thành lập MTDTGP miền Nam
 41. 41. Thời kỳ 2 từ 1961 – 1965, tiếp tục giữ vững thế tiến công đánh thắng chiến lược chiến tranh « đặc biệt » của đế quốc Mỹ (Ken-nơ -di)
 42. 42.  Chiến lược chiến tranh đặc biệt bắt nguồn từ « chiến lược toàn cầu » của đế quốc Mỹ, đó là chiến lược « phản ứng linh hoạt », người Mỹ phải có sự phản ứng linh hoạt để đối phó với phong trào cách mạng thế giới, đối phó với CNCS. Trong chiến lược phản ứng linh hoạt này có ba nội dung :  « chiến lược chiến tranh đặc biệt »  « chiến lược chiến tranh cục bộ »  « chiến lược tổng lực »
 43. 43.  Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt Mỹ sử dụng : quân đội tại chổ+ Với vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ+ đồng đô la của Mỹ+ lực lượng cố vấn quân sự của Mỹ để tiến hành chiến tranh xâm lược.
 44. 44. Trong chiến lược này nổi lên hai phương diện: Về quân sự : chủ yếu sử dụng quân đội đông, phương tiện chiến tranh hiện đại. Trong đó có các chiến thuật như: “Phượng hoàng vồ mồi”, “Trực thăng vận, thiết xa vận”, “bủa lưới phóng đao, bao vây tiêu diệt”. Để bẻ gãy xương sống Việt công, giành thế chủ động trên chiến trường. Về dân sự : Chủ yếu Mỹ - Diệm thực hiện chủ trương “dồn dân lập ấp”, triển khai hang ngàn ấp chiến lược (17 ngàn). Bình định nông thôn, giành dân, giữ đất
 45. 45. Chieán tranh ñaëcbieät (1961 – 1965)Laäp aáp chieán löôïc ñeå “Taùt nöôùc baét caù”
 46. 46. Chiế n thắ ng ấ p Bắ c
 47. 47. HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT 9/1964 PHIM VỀ HỘI NGHỊ CTĐB 1964 HỘI NGHỊ CHỦ TRƯƠNG GIÀNH THẮNG LỢI Ở MIỀN NAM TRONG MỘT VÀI NĂM TỚI VÀ CỬ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH VÀO MIỀN NAM CHỈ ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN
 48. 48. Nguïy quyeàn luïc ñuïc, reäu raõ:thaùng 11/ 1963 ñeán 6/ 1965 ñaõ dieãn ra cuoäc ñaûo chính
 49. 49. CHÍNH SÁCH THAY NGỰA GIỮA DÒNG CỦA MỸ 1963 Ngô Đình Diệm bị đảo chính 1963 Nguyễn VănThiệu 1965 Trần Văn HươngNguyễn Khánh Nguyễn Cao Kỳ
 50. 50. Thời kỳ 3 Đầu năm 1965 -1968, tiếp tục giữ vững thế tiến công, đánh tan chiến lược chiến tranh “Cục bộ” của đế quốc Mỹ ở MN và chiến tranh phá hoại lần thứ I của chúng ở MB. (Giôn -xơn)
 51. 51. CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MỸ - Ở MIỀN BẮC MỸ DỰNG LÊN SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ VÀ PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH RA MIỀN BẮC Báo chí Sài Gòn đưa tin Mỹ Tàu Mađốc (Mỹ) đánh tiến hành đánh miền Bắc 1965phá Vịnh Bắc bộ 5/8/1964 Lyndon Johnson Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ
 52. 52. CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MỸ - Ở MIỀN NAM MỸ VÀ QUÂN CHƯ HẦU Ồ ẠT VÀO MIỀN NAMSư đoàn 9 lính thuỷ đánh bộ Mỹ 10.000 quân (Nam Triều Tiên) vào vào Chu Lai (8/3/1965) Nha Trang (13/8/1965)
 53. 53.  Có thể nói, đây là thời kỳ gay cấn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, lần đầu tiên trong cuộc chiến chúng ta phải đối diện trực tiếp với quân đội Mỹ. Mỹ đã đổ bộ quân đội vào chiến trường MNVN, leo thang đánh phá MB cả không quân lẫn hải quân, với số lượng quân khổng lồ, lúc lên tới đỉnh điểm là hơn 500 ngàn quân (520 ngàn). Chiến tranh không còn chỉ ở MN mà đã lan tỏa ra cả nước – cả nước có chiến tranh.
 54. 54.  Đứng trước tình thế cấp bách đó, Đảng ta đã họp hai Hội nghị quan trọng: HNTW lần thứ 11 (3-1965) và HNTW lần thứ 12 (12- 1965).
 55. 55.  Phân tích tình hình thế giới, tình hình trong nước. Đặc biệt chú ý đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và sự lớn mạnh của phe XHCN để ra quyết tâm đánh Mỹ. Trong nhiều sự phân tích đó Đảng ta cho rằng, Mỹ mạnh nhưng bên cạnh cái mạnh vẫn có chổ yếu.
 56. 56.  Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ trong thế thua!
 57. 57.  Chỗ yếu thứ 2, là yếu về chính trị, với số quân lên đến hơn 500 ngàn ở chiến trường VN, Mỹ đã bộc lộ nguyên hình của một kẻ xâm lược.
 58. 58.  Thứ 3, Mỹ vừa mạnh lại vừa có chổ yếu, chổ yếu đó là Mỹ vừa cho quân đổ bộ sang chiến trường Nam VN lại vừa phải canh giữ hàng trăm căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Dồn hết binh lực sang chiến trường Nam VN thì hàng trăm căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới bị trống trải.
 59. 59.  Chổ yếu thứ 4, quân đội Mỹ là quân đội mạnh, mạnh vì được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại, được tập luyện ở những thao trường “tiện nghi” thế nhưng khi đến chiến trường VN những sự tiện nghi hiện đại đó không phát huy được tác dụng, quân binh chủng không hợp thành để tạo ra những quả đấm thép.
 60. 60.  Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình, Đảng ta đã họp hai HN quan trọng (11 và 12), hạ quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đảng giao nhiệm vụ cho MB, MB trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn MN. Hậu phương thi đua vớn tiền tuyến.
 61. 61. CHỦ TRƯƠNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ.
 62. 62. ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỤC BỘ CỦA MỸ - NGỤY
 63. 63.  Mỹ tăng cường đổ bộ quân vào chiến trường MN thì Đảng giao cho MB 3 nhiệm vụ: Chi viện cho chiến trường MN ở mức độ cao nhất cả sức người và sức của, cả vũ khí đạn dược. Chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời MB XHCN. Tạo điều kiện sống bình thường cho nhân dân MB.
 64. 64.  Ở MN, Đảng giao nhiệm vụ cho đồng bào và chiến sỹ MN: Đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
 65. 65. “Chiến tranh có thể kéo dài 5năm 10 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân VN quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do…”
 66. 66.  Ngày 17 – 7 – 1966, thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch HCM Cả nước cùng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, MB ra quân đông vui như trẫy hội
 67. 67. MIỀN BẮC CHI VIỆN CHO TIỀN TUYẾN LỚN MIỀN NAM
 68. 68.  Quân đội thực hiện khẩu hiệu: “nhằm thẳng quân thù mà bắn” noi gương anh hung liệt sỹ Nguyễn Việt Xuân. Công nhân thực hiện khẩu hiệu: “Chắc tay súng chắc tay búa”; nông dân thì có khẩu hiệu: “chắc tay cày chắc tay súng”. Phụ nữ thực hiện “đường cày đảm đang” thay thế cho cha anh mình đã ra chiến trận, thực hiện khẩu hiệu “ ba đảm đang”. Vất vã nhưng nụ cười luôn nở trên môi
 69. 69.  Cả miền Bắc chăng lưới lữa trên bầu trời để đánh máy bay Mỹ. Một hình thái chiến tranh nhân dân xuất hiện ở MB trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
 70. 70. PHIM HỒ CHỦ TỊCH TUYÊN BỐ“KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO”, 17/7/1966
 71. 71. MB hãy sờ lên gáy của Mình, Với làn bom đạn Của Hoa Kỳ MB sẽ bị tiêu diệt trong vài tuần lễ, MB sẽ trở Về thời kỳ đồ đáLyndon Johnson Tổngthống thứ 36 của Hoa Kỳ
 72. 72. CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN 1 CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (5/8/1964 – 1/11/1968) B 52 đang ném bom rải thảm F105 Của Mỹ oanh tạcMáy bay Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam 1966 Hải Phòng 1967
 73. 73. Mỹ muốn đưa MB về thời kỳ đồ đá nhưng MB vẫn tưng bừng khí thế vừa đánh Mỹ vừa xây dựng CNXH ĐÁNH THẮNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC LẦN 1 CỦA ĐẾ QUỐC MỸ MIỀN BẮC BẮN RƠI 3243 MÁY BAY MỸ “O du kích nhỏ giương cao súng Hạ uy thế Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu không lực Ra thế, to gan hơn béo bụng Hoa Kỳ Anh hùng đâu cứ phải mày râu” Xác máy bay Mỹ bị Máy bay Mỹ bị bắn rơi Xác máy bay thứ bắn rơi ở Ngọc Hà, Hà Nội ở Khoái Châu (1967) 300 của Mỹ rơi ở Vinh
 74. 74.  Ngày 1-11-1968, sau khi hơn 4 ngàn máy bay bị hạ, các mục tiêu mà Mỹ muốn tiêu diệt không tiêu diệt được, MB vẫn đứng vững. Johnson buộc phải tuyên bố: “Chấm dứt không điều kiện việc đánh phá MB”.
 75. 75. Sau 2 cuộc phản công mùakhô sẽ bẻ gãy xương sống VC,làm chủ chiến trường cuối năm 1966
 76. 76.  hòa cùng thắng lợi chung của quân và dân cả nước, đồng bào và chiến sỹ miền Nam đã lập được nhiều chiến công to lớn: Chúng ta bẻ gãy và đập tan cuộc tiến công mùa khô 1965 – 1966 của đế quốc Mỹ do đích thân đại tướng Woetmorelen chỉ huy. Trên đà thắng lợi chúng ta chúng ta lại đập tan cuộc phản công mùa khô thứ 2 (1966 – 1967).
 77. 77. ĐÁNH BẠI CUỘC HÀNH QUÂN GIANXƠN – XITY VỚI 4,5 VẠN QUÂN TRONG CUỘC PHẢN CÔNG MÙA KHÔ 1966 – 1967 CỦA MỸ
 78. 78. TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (Đêm 30 rạng 31/1/1968) Hội nghị Bộ Chính trị, 12/1967 quyết địnhchuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới, tiến lên giành thắng lợiquyết định bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa
 79. 79.  Sau Mậu Thân (1968). Danh sách binh sỹ Mỹ ở chiến trường MN đã lên tới con số gần 50 ngàn (Iraq bây giờ chỉ có 3 ngàn). Dân tình Mỹ bắt đầu kịch liệt phản đối, đòi rút quân ra khỏi MNVN.
 80. 80. 13 -5-1968, Mỹ chấp nhận đàm phán với ta tại HN Pari
 81. 81. Thời kỳ thứ 4, (từ 1968- ) Tiếp tục giữ vững thế tiến công, đánh thắng chiến lược “VN hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ II ở MB của Mỹ, tiến lên giải phòng hoàn toàn MN – thống nhất đất nước. (Nixxon – Giơ rôn pho).
 82. 82. 2/9/1969CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA ĐỜI PHIM VỀ LỄ TRUY ĐIỆU CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 83. 83. NGƯỜI ĐỂ LẠI CHO ĐẢNG TA, CHO TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ HAI MIỀN NAM BẮC BẢN DI CHÚC LỊCH SỬ BÚT TÍCH BẢN DI CHÚC
 84. 84. CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH CỦA MỸ (1969 – 1975) CỐ GẮNG DÙNG NGƯỜI GIÀNH THẮNG VIỆT ĐÁNH LỢI LỚN VỀ NGƯỜI VIỆT QUÂN SỰ Nixon tổng thống 37 của Mỹ
 85. 85. Hội nghị TW 18 (1/1970) đề ra chủ trương mới nhằm chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.Thư chúc Tết Kỷ Dậu 1969 của Hồ Chủ tịch
 86. 86. CUỘC TẬP KÍCH CHIẾN LƯỢC BẰNG B52 CỦA MỸ Ở HÀ NỘI 20h 18– 30/12/1972
 87. 87. ĐÁNH BẠI CUỘC TẬP KÍCH CHIẾN LƯỢC BẰNG B52 CỦA MỸ Ở HÀ NỘI, HẢI PHÒNG(18 – 30/12/1972) QUÂN DÂN MIỀN BẮC BẮN RƠI 81 MÁY BAY, TRONG ĐÓ CÓ 34 B52, 5 F111A PHIM “HÀ NỘI 12 15/1/1973, Nixon tuyên bố ngừng mọiNGÀY ĐÊM” hoạt động phá hoại miền Bắc nước ta
 88. 88. Hội nghị TW 18 (1/1970) đề ra chủ trương mới nhằm chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.Thư chúc Tết Kỷ Dậu 1969 của Hồ Chủ tịch
 89. 89. HIỆP ĐỊNH PARI ĐƯỢC KÝ KẾT (27/1/1973) SAU 4 NĂM 9 THÁNG VỚI HƠN 202 PHIÊN HỌP CÔNG KHAI, 45 CUỘC HỌP RIÊNG, 500 CUỘC HỌP BÁO, 1000 CUỘC PHỎNG VẤN Toàn cảnh Hội nghị PariBT Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh Cố vấn Lê Đức Thọ và Kissinger ký hiệp định bắt tay nhau
 90. 90. 29-3-1973, Lính Mỹ rời khỏi VN Sỹ quan Mỹ trút áo quân sựKhoác áo dân sự => tiếp tục chiến tranh
 91. 91. ND NB đấu tranh chống lấn chiếm, phá lấn chiếm chính trị “ Vì Mỹ - ngụy cố tình Chuyển tới gây chiến tranh độ G n chiến trường, ế , G hế en n đ sẵn sàng chiến Xâm lược buộc ng vũ khí, phương tiện chiến tranh 75 o t g v hiê đấu S ớc ng chúng ta phải dùng Lo .19 và ùn rị-T Nối liền từ Sức mạnh quân sự để 6.1 địch & v ừ T đồng bằng Bắc p P bị hư Bộ tới Đông ⇒ NB ớn t Nam Bộ Hệ thống đường ống dẫn dầu Giải phóng hoàn toàn MN, l Thống nhất đất nước” T â ng Được nới rộng, thắ khơi thông cả y tuyến dọc lẫn Ta ngang Huyết mạch Bắc - Nam ⇒Từ cấp sư đoànxây dựng lên NQTW 21 (7-1973)cấp quân đoàn Tổ chức lại quân đội BCHTW Khóa III
 92. 92. CHỦ TRƯƠNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM “Chưa bao giờ chúng ta có điều kiện đầy đủ về quân sự, chính trị, Có thời cơ chiến lược To lớn như hiện nay để Hoàn thành cách mạng Dân tộc dân chủ ở miền Nam” - NQ Bộ Chính Trị -Hội nghị Bộ chính trị tháng 10/1974 quyết định giải phóng miền Nam trong 2 năm 75 - 76
 93. 93. TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 (10/3 – 30/41975) /1 9 yên ) 75 4 /3 g u –2 yN (4 Tâ CD CD Huế - Đà Nẵng (21/3 – 3/4/1975 CD H ồ (26 – Chí Minh 30/4/1 975)
 94. 94. CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH GIẢI PHÓNG SÀI GÒN (25 – 30/41975)
 95. 95. 5. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA, KINH NGHIỆM CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
 96. 96. 1. Nguyen nhân thắng lợiCÓ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG SỰ ỦNG HỘ CỦA ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC CÓ HẬU PHƯƠNG MIỀN BẮCCÓ SỰ ĐOÀNKẾT QUỐC TẾ
 97. 97. 2. Ý NGHĨA LỊCH SỬ ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI DÂN TỘC QUỐC TẾ QUÉT SẠCH HOÀN GÓP PHẦN QUÂN XÂM THÚC ĐẨY THÀNH THÚC ĐẨY LƯỢC CMGPDT CMDTDC CMTG

×