SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
График


                         Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт
          0
Асуулт 2:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт       0       0
          0             0       0
Асуулт 3:
                            0

                  Хуудас 1
График

    Судалгаанд оролцсон нийт      a. Тийм    b. Үгүй
          0              0       0
Асуулт 4:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт       0       0
          0             0       0
Асуулт 5:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт    a. Тааруухан  b. Дунд зэрэг
          0             0       0
                  Хуудас 2
График
Асуулт 6:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
          0
Асуулт 7:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
          0
                  Хуудас 3
График
Асуулт 8:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
          0
Асуулт 9:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
          0
                  Хуудас 4
График
Асуулт 10:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 11:

                 Хуудас 5
График

                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 12:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 6
График
Асуулт 13:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 7
График
Асуулт 14:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 15:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 8
График
Асуулт 16:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 17:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0

                 Хуудас 9
График
Асуулт 18:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 19:


                 Хуудас 10
График

                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 20:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 11
График
Асуулт 21:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 12
График
Асуулт 22:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 13
График
Асуулт 23:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 14
График
Асуулт 24:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 25:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 15
График
Асуулт 26:
                        0
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 27:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 16
График


Асуулт 28:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
Асуулт 29:
                       #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт
         0
                 Хуудас 17
График


ы нэгтгэл
      0  0
      0  0
          Хуудас 18
График

 c.     d.
 0      0
 0      0
 0      0
c. Сайн  d. Маш сайн
  0     0
          Хуудас 19
График
Хуудас 20
График
Хуудас 21
График
Хуудас 22
График
Хуудас 23
График
Хуудас 24
График
Хуудас 25
График
Хуудас 26
График
Хуудас 27
График
Хуудас 28
График
Хуудас 29
График
Хуудас 30
График
Хуудас 31
График
Хуудас 32
График
Хуудас 33
График
Хуудас 34
1
                                      Цахим суда
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                    Нас
Нэр                                     Хүйс

Асуулт 1:

Та бусдад ойлгомжтой ярихсан гэж санаа тавьж хичээдэг үү?

    a. Тийм        b. Үгүй          c.             d.

Асуулт 2:

  Сонсож байгаа хүнийхээ нас боловсрол, оюун ухаан, соёлын түвшинд нь тохируулж ярьж чаддаг уу      a. Тийм       b. Үгүй           c.             d.Асуулт 3:

  Ярихаасаа өмнө, санаа бодлоо яаж илэрхийлэхээ урьдчилж бодож төлөвлөдөг үү?


        a. Тийм         b. Үгүй          c.             d.

Асуулт 4:

  Үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж танд хязгаарлагдмал байдаг уу?

      a. Тийм       b. Үгүй           c.             d.


Асуулт 5:


  Хэрвээ сонсогч танд асуулт тавихгүй байвал, бүгд ойлгомжтой байна гэж үзэх үү?

        a. Тааруухан       b. Дунд зэрэг       c. Сайн          d. Маш сайн

Асуулт 6:

  Та оновчтой тодорхой ярьж чаддаг уу?

                     Хуудас 35
1


       a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн       d. Маш сайнАсуулт 7:

  Та ярих зүйлийнхээ дэс дараалал учир холбогдолд анхаарал тавьдаг уу?

       a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн       d. Маш сайн


Асуулт 8:

  Та ярьсан зүйлийнхээ талаар тодорхойгүй, ойлгомжгүй зүйл байсан эсэхийг лавлаж асуудаг уу?

       a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн       d. Маш сайн


Асуулт 9:

  Сонсож байгаа хүнийхээ бодол сэтгэгдлийг мэдэх зорилгоор түүнд тодотгох асуудал тавьдаг уу?

       a. Тийм       b. Үгүй       c.          d.


Асуулт 10:

  Та болсон үйл явдлын талаарх баримт мэдээг хувь хүний үзэл бодол сэтгэгдэлээс ялгаж чадах уу?

       a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн       d. Маш сайн


Асуулт 11:

  Та ярилцагчийнхаа үзэл бодлыг няцааж эсэргүүцэхийг чармайдаг уу?

       a. Тийм       b. Үгүй       c.          d.Асуулт 12:

  Өөрийн үзэл бодолд сонсож буй хүмүүсээ нийцүүлэхийг чармайдаг уу?

       a. Тийм       b. Үгүй       c.          d.


Асуулт 13:

  Та эелдэг найрсаг дотно байдлаар ярьдаг уу?                 Хуудас 36
1
       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг   c. Сайн       d. Маш сайн


Асуулт 14:

  Өөрийн яриа бусад ямар сэтгэгдэл төрүүлж байгааг анзаарч хяндаг уу?

       a. Тийм       b. Үгүй      c.         d.


Асуулт 15:

  Та ярихдаа бодож, үгээ цэгнэж ярьдаг уу?

       a. Тийм       b. Үгүй      c.         d.
                  Хуудас 37
1
им судалгаа
              Анги
              Бүлэг
          Хариултохируулж ярьж чаддаг уу?


          Хариулт
          Хариулт
          Хариулт
d. Маш сайн     Хариулт
                  Хуудас 38
1


 d. Маш сайн      Хариулт
 d. Маш сайн      Хариулт
йг лавлаж асуудаг уу?

 d. Маш сайн      Хариулт
ох асуудал тавьдаг уу?

            Хариулт
эгдэлээс ялгаж чадах уу?

 d. Маш сайн      Хариулт
            Хариулт
            Хариулт
                 Хуудас 39
1
d. Маш сайн  Хариулт
       Хариулт
       Хариулт
            Хуудас 40
1
Хуудас 41
1
Хуудас 42
1
Хуудас 43
2
                                                         Цахим суда
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                                       Нас
Нэр                                                       Хүйс


Асуулт 1:

  Доорх нүүрнүүдийн аль нь танай багштай төстэй санагдаж байна вэ?
Асуулт 2:

  Чи багшийнхаа нүүр царайг ямар байгаасай гэж хүсдэг вэ? Доорх нүүрнүүдээс сонгон дугуйлаарай.
Асуулт 3:

  Чи сургуульдаа баяртай явдаг уу? Тийм бол шалтгаанаа товч бичнэ үү?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

Асуулт 4:

  Чамайг гэртээ дэвтрээ мартчихвал багш чинь яах бол? Бодлоо товч бинэ үү?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

Асуулт 5:

  Багшийн чинь ямар зан нь чамд таалагддаг вэ? Мөн ямар зан нь чамд таалагддаггүй вэ?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................


                                Хуудас 44
2


Асуулт 6:

  Хичээлүүд чинь чамд сонирхолтой байдаг уу?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

Асуулт 7:

  Багш чинь чамайг үргэлж ойлгодог уу?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................


Асуулт 8:

  Багш чинь чамайг үргэлж урамшуулан дэмждэг үү?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

Асуулт 9:

  Өөр ангид шилжих боломж гарвал чи шилжих үү?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................

Асуулт 10:

  Багш нараасаа айх тохиолдолд чамд гардаг уу? Гардаг бол яагаад?

  ...........................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
                                Хуудас 45
2
им судалгаа
                    Анги
                    Бүлэг
ээс сонгон дугуйлаарай.
....................................
....................................
....................................
....................................агддаггүй вэ?

....................................
....................................


                        Хуудас 46
2
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
                    Хуудас 47
2
Хуудас 48
2
Хуудас 49

More Related Content

More from bborbaavai

баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1bborbaavai
 
баясаа багш 4
баясаа багш 4баясаа багш 4
баясаа багш 4bborbaavai
 
б.баяясгалан цахим2 тест
б.баяясгалан цахим2 тестб.баяясгалан цахим2 тест
б.баяясгалан цахим2 тестbborbaavai
 
б.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестб.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестbborbaavai
 
баягалан багш
баягалан багш баягалан багш
баягалан багш bborbaavai
 
б.баясгалан цахим судалгаа
б.баясгалан цахим судалгааб.баясгалан цахим судалгаа
б.баясгалан цахим судалгааbborbaavai
 

More from bborbaavai (6)

баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1
 
баясаа багш 4
баясаа багш 4баясаа багш 4
баясаа багш 4
 
б.баяясгалан цахим2 тест
б.баяясгалан цахим2 тестб.баяясгалан цахим2 тест
б.баяясгалан цахим2 тест
 
б.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тестб.баяясгалан цахим1 тест
б.баяясгалан цахим1 тест
 
баягалан багш
баягалан багш баягалан багш
баягалан багш
 
б.баясгалан цахим судалгаа
б.баясгалан цахим судалгааб.баясгалан цахим судалгаа
б.баясгалан цахим судалгаа
 

б.баясгалан цахим судалгаа

 • 1. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 2: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Асуулт 3: 0 Хуудас 1
 • 2. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 Асуулт 4: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Асуулт 5: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 Хуудас 2
 • 3. График Асуулт 6: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 7: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 3
 • 4. График Асуулт 8: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 9: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 4
 • 5. График Асуулт 10: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 11: Хуудас 5
 • 6. График #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 12: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 6
 • 7. График Асуулт 13: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 7
 • 8. График Асуулт 14: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 15: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 8
 • 9. График Асуулт 16: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 17: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 9
 • 10. График Асуулт 18: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 19: Хуудас 10
 • 11. График #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 20: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 11
 • 12. График Асуулт 21: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 12
 • 13. График Асуулт 22: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 13
 • 14. График Асуулт 23: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 14
 • 15. График Асуулт 24: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 25: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 15
 • 16. График Асуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 27: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 16
 • 17. График Асуулт 28: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Асуулт 29: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт 0 Хуудас 17
 • 18. График ы нэгтгэл 0 0 0 0 Хуудас 18
 • 19. График c. d. 0 0 0 0 0 0 c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 19
 • 35. 1 Цахим суда Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Та бусдад ойлгомжтой ярихсан гэж санаа тавьж хичээдэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 2: Сонсож байгаа хүнийхээ нас боловсрол, оюун ухаан, соёлын түвшинд нь тохируулж ярьж чаддаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Ярихаасаа өмнө, санаа бодлоо яаж илэрхийлэхээ урьдчилж бодож төлөвлөдөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж танд хязгаарлагдмал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Хэрвээ сонсогч танд асуулт тавихгүй байвал, бүгд ойлгомжтой байна гэж үзэх үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 6: Та оновчтой тодорхой ярьж чаддаг уу? Хуудас 35
 • 36. 1 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 7: Та ярих зүйлийнхээ дэс дараалал учир холбогдолд анхаарал тавьдаг уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 8: Та ярьсан зүйлийнхээ талаар тодорхойгүй, ойлгомжгүй зүйл байсан эсэхийг лавлаж асуудаг уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 9: Сонсож байгаа хүнийхээ бодол сэтгэгдлийг мэдэх зорилгоор түүнд тодотгох асуудал тавьдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 10: Та болсон үйл явдлын талаарх баримт мэдээг хувь хүний үзэл бодол сэтгэгдэлээс ялгаж чадах уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 11: Та ярилцагчийнхаа үзэл бодлыг няцааж эсэргүүцэхийг чармайдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 12: Өөрийн үзэл бодолд сонсож буй хүмүүсээ нийцүүлэхийг чармайдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 13: Та эелдэг найрсаг дотно байдлаар ярьдаг уу? Хуудас 36
 • 37. 1 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 14: Өөрийн яриа бусад ямар сэтгэгдэл төрүүлж байгааг анзаарч хяндаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 15: Та ярихдаа бодож, үгээ цэгнэж ярьдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 37
 • 38. 1 им судалгаа Анги Бүлэг Хариулт охируулж ярьж чаддаг уу? Хариулт Хариулт Хариулт d. Маш сайн Хариулт Хуудас 38
 • 39. 1 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт йг лавлаж асуудаг уу? d. Маш сайн Хариулт ох асуудал тавьдаг уу? Хариулт эгдэлээс ялгаж чадах уу? d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хариулт Хуудас 39
 • 40. 1 d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хариулт Хуудас 40
 • 44. 2 Цахим суда Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Доорх нүүрнүүдийн аль нь танай багштай төстэй санагдаж байна вэ? Асуулт 2: Чи багшийнхаа нүүр царайг ямар байгаасай гэж хүсдэг вэ? Доорх нүүрнүүдээс сонгон дугуйлаарай. Асуулт 3: Чи сургуульдаа баяртай явдаг уу? Тийм бол шалтгаанаа товч бичнэ үү? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 4: Чамайг гэртээ дэвтрээ мартчихвал багш чинь яах бол? Бодлоо товч бинэ үү? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 5: Багшийн чинь ямар зан нь чамд таалагддаг вэ? Мөн ямар зан нь чамд таалагддаггүй вэ? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Хуудас 44
 • 45. 2 Асуулт 6: Хичээлүүд чинь чамд сонирхолтой байдаг уу? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 7: Багш чинь чамайг үргэлж ойлгодог уу? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 8: Багш чинь чамайг үргэлж урамшуулан дэмждэг үү? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 9: Өөр ангид шилжих боломж гарвал чи шилжих үү? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Асуулт 10: Багш нараасаа айх тохиолдолд чамд гардаг уу? Гардаг бол яагаад? ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Хуудас 45
 • 46. 2 им судалгаа Анги Бүлэг ээс сонгон дугуйлаарай. .................................... .................................... .................................... .................................... агддаггүй вэ? .................................... .................................... Хуудас 46