Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(www.reformasanatate.ro) Draft Proiect Lege privind Reforma Sanatatii 2012

2,814 views

Published on

Si TU poti castiga din Reforma Sanatatii in 2012! Inscrie-te GRATUIT chiar astazi in Alfa Club System! Ai numai de castigat!

Pentru informatii complete despre Reforma Sanatatii din 2012, precum si despre cum poti obtine venituri LEGALE din aceasta, te rugam sa accesezi www.reformasanatate.ro, sau apelati-ne la telefon 0720.324.355.

alfa club system, salve club, legea sanatatii, asigurari sanatate, ministerul sanatatii, smurd, reforma sanatatii, reforma sanatatii salve, reforma sanatate, asigurari obligatorii, asigurari sanatate obligatorii, bani, castiga, loc de munca, salariu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(www.reformasanatate.ro) Draft Proiect Lege privind Reforma Sanatatii 2012

 1. 1. PROIECT LEGE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMÂNIATITLUL I: S TATEA PUBLICCAP. 1Dispozi ii generaleArt. 1Sistemul de S tate este reprezentat de ansamblul tuturor organiza iilor publice i private,tuturor institu iilor i resurselor mandatate s men in , s îmbun easc si s redea tatea popula iei. Sistemul de s tate cuprinde serviciile medicale individuale, serviciile de tate adresate popula iei sau anumitor grupuri popula ionale, cât i activit ile menite sinfluen eze politicile i ac iunile din alte sectoare care se adreseaz determina ilor socio-economici i de mediu ai s ii.Art. 2Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului s ii publice pe planna ional, s tatea public reprezentând un obiectiv de interes social i de securitate, încontextul strategiei globale pentru bun stare i s tate.Art. 3Asisten a de s tate public este garantat de stat i finan at de la bugetul de stat, bugetelelocale, bugetele asigur rilor de s tate i din alte surse, dup caz, potrivit legii.Art. 4Responsabilitatea i coordonarea asisten ei de s tate public revine Ministerului S ii istructurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de atribu iuni, competen e iresponsabilit i na ionale i teritoriale.Art. 5Protec ia st rii de s tate constituie o obliga ie a tuturor organiza iilor i institu iilor cuprinseîn sistemul de s tate potrivit prezentului titluArt. 6În în elesul prezentului titlu, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) tatea public : tiin a i arta prevenirii bolilor, promovarii s ii i prelungirii vie ii prin efortul organizat al întregii societ i. Asisten a de s tate public cuprinde ansamblul unor m suri fundamentale care se adreseaz determinan ilor st rii de tate, protej rii s ii popula iei i trat rii bolilor cu impact de s tate public b) Supravegherea epidemiologic : activitatea de colectare sistematic i continu , analiza, interpretarea, evaluarea i diseminarea datelor i informa iilor privind starea de tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pe baza c rora sunt identificate priorit ile de s tate public i sunt instituite m surile de prevenire i control al bolilor c) Prevenire i control: aplicarea unor m suri fezabile, cu valoare predictiv pozitiv , pentru eliminarea i evitarea sau înfluen area favorabil a unor riscuri i evenimente cu impact negativ în starea de s tate d) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea i estimarea gradului în care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de via i de munc i cei rezulta i din stilul de via individual i comunitar influen eaz starea de s tate a popula iei 1
 2. 2. e) Promovarea s ii: procesul care ofer individului i colectivit ii posibilitatea de a- i controla i îmbun i s tatea sub raport fizic, psihic i social i de a contribui la reducerea inechit ilor în s tateCAP. 2Principii i domenii de interven ie ale s ii publiceArt. 7Principiile care guverneaz s tates public sunt: a) Responsabilitatea societ ii pentru s tatea public b) Focalizarea ac iunilor de prevenire pe grupuri popula ionale vulnerabile c) Preocuparea prioritar fa de determinan ii st rii de s tate d) Abordarea multidisciplinar i intersectorial ; e) Parteneriat activ cu popula ia, autorit ile publice centrale si locale, alte institutii si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale cu activitate in domeniul sanatatii publice, precum i organisme na ionale i interna ionale cu competen în s tate public f) Decizii bazate pe dovezi tiin ifice g) Decizii fundamentate conform principiului prevenirii i precau iei în condi ii specifice h) Descentralizarea sistemului de asisten de s tate public i) Utilizarea unui sistem informa ional i informatic integrat pentru managementul s ii publiceArt. 8Modalit ile de implementare a principiilor de s tate public sunt: a) Activitate de reglementare în domeniile s ii publice; b) Interventiile si activit ile desf urate în cadrul programelor na ionale de s tate public ;c) Avizare/autorizare/notificare privind actiunilor i produselor cu impact asupra s ii individuale, comunit ilor si popula iei;d) Evaluarea impactului asupra s ii comunit ilor si popula iei în rela ie cu programe, strategii i politici de s tate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinan ilor st rii de s tate a popula ieiArt. 9Func iile principale ale asisten ei de s tate public vizeaz : a) Dezvoltarea politicilor, strategiilor i programelor pentru asigurarea s ii publice b) Monitorizarea i analiza st rii de s tate a popula iei, monitorizarea factorilor de risc pentru starea de s tate, c) tatea reproducerii d) tatea mamei i copilului e) Supravegherea epidemiologic , prevenirea i controlul bolilor f) Managementul activit ilor de prevenire primar prin imunoprofilaxie activ g) Prevenirea i controlul epidemiilor i evenimentelor nea teptate în starea de s tate, dup caz, instituirea st rii de alert local , na ional sau transfrontalier h) Preven ia bolilor netransmisibile i) tatea în rela ie cu mediul 2
 3. 3. j) Asigurarea capacit ilor de r spuns la dezastre sau amenin rile la adresa vie ii i ii popula iei k) Promovarea s ii l) Evaluarea i asigurarea calit ii serviciilor de asisten de s tate public m) Cercetarea, dezvoltarea i implementarea unor solu ii eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare i comunicare pentru prevenirea îmboln virilor i promovarea st rii de s tate n) Colaborarea la procesul de înv mînt medical i educa ional pentru integrarea conceptului de prevenire i precau iune specific o) Asigurarea fluxului informa ional specific na ional i interna ional specific p) Siguran a alimentului i promovarea politicilor de nutri ie s toas q) natatea ocupa ional r) Integrarea priorit ilor de s tate public în politicile i strategiile sectoriale i în strategiile na ionale de dezvoltare durabilArt. 10Principalele domenii de interven ie ale asisten ei de s tate public sunt urm toarele: a) Elaborarea periodica si realizarea obiectivelor Strategiei si Programelor Na ionale de tate Public ; asigurarea implementarii, monitorizarii si evaluarii interventiilor si activitatilor prevazute de Strategia si programele Nationale de S tate Public b) Prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile prin: 1. asigurarea imuniz rilor 2. supravegherea bolilor transmisibile i netransmisibile 3. reglementarea normativ pentru prevenirea i combaterea bolilor 4. programe i interven ii de prevenire i control organizate la nivel na ional i/sau local 5. controlul epidemiilor i supravegherea bolilor cu pondere semnificativ în popula ie 6. pregatirea i planificarea pentru urgen ele de s tate public 7. organizarea ac iunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor 8. supravegherea infec iilor nosocomiale i monitorizarea utiliz rii antibioticelor c) Protejarea s ii i s tatea în rela ie cu mediu prin: 1. monitorizarea i modelarea favorabil a factorilor de mediu în rela ie cu s tatea 2. evaluarea unor factori de mediu nou identifica i, cu risc pentru starea de s tate 3. definirea standardelor pentru factorii de mediu în rela ie cu starea de s tate 4. reglementarea calit ii principalilor factori de mediu 5. stabilirea i reglementarea normelor de igien comunitar 6. reglementarea circula iei bunurilor i serviciilor cu impact asupra s ii publiced) Siguran a alimentului prin: 1. supravegherea st rii de nutri ie i a calit ii alimentelor la consumator 2. reglementarea calit ii principalilor factori alimentarie) tatea ocupa ional prin: 1. definirea standardelor de s tate ocupa ional 2. evaluarea riscurilor i morbidit ii în rela ie cu s tatea ocupa ionalf) Implementarea prevederilor Regulamentului Sanitar Interna ional i ale Deciziilor i Recomand rilor specifice ale Comunit ii Europene 3
 4. 4. g) Evaluarea st rii de s tate prin: 1. monitorizarea indicatorilor st rii de s tate conform standardelor interna ionale 2. analiza evolu iei st rilor morbide i a determinan ilor st rii de s tate 3. evaluarea eficacit ii i eficien ei interventiilor si activit ilor din cadrul programelor de s tate 4. managementul nevoilor popula iei privind serviciile de s tate public 5. identificarea problemelor i riscurilor de s tate în comunit i 6. reglementarea medicinei scolare in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetariih) Promovarea s ii i educa ia pentru s tate prin: 1. programe de educa ie pentru s tate în scopul promov rii st rii de s tate, care sa raspunda problemelor prioritare de sanatate publica identificate la nivel national si local 2. campanii de informare-educare-comunicare a populatiei generale, a unor grupuri popula ionale la risc sau a grupurilor populationale vulnerabile 3. implicarea comunit ilor locale în protejarea st rii de s tatei) Managementul s ii publice bazat pe: 1. coordonare i inti iativ în formularea i implementarea politicilor de s tate public pe baze tiin ifice 2. evaluarea calit ii resursei umane i a serviciilor de s tate public la nivelul comunit ilor 3. asigurarea coordon rii i cooper rii intersectoriale si multisectoriale în s tate public si evaluarea periodica a acesteia, in conformitate cu conceptul UE “Sanatate in toate politicile” 4. evaluarea impactului politicilor publice asupra starii de sanatate 5. cercetare în managementul s ii publice i a sistemelor de s tatej) Inspec ia sanitar i controlul în s tatea publicCAP. 3Autorit ile sistemului de asisten de s tate publicArt. 11În sensul prezentei legi, prin autorit i ale re elei de asisten de s tate public se în elege:a) Ministerul S ii, autoritatea central în domeniul s ii publice, organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului;b) Institutul Na ional de S tate Public , unitate de specialitate în domeniul asisten ei de tate public la nivel na ional i regional, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, în subordinea ministerului s iic) Direc iile de s tate public , servicii publice deconcentrate ale ministerului s ii, cu personalitate juridic , ordonator de credite, reprezentând autoritatea de asisten de tate public la nivel administrativ teritorialArt. 12a) Atribu iile, responsabilit ile, organizarea, reorganizarea i func ionarea Ministerului ii sunt reglementate prin Hot râre a Guvernului i Ordine aferente ale Ministrului ii 4
 5. 5. b) Atribu iunile, responsabilit ile, organizarea, reorganizarea i func ionarea Institutului Na ional de S tate Public sunt reglementate prin Hot râre a Guvernului i Ordine aferente ale Ministrului S iic) Atribu iunile, responsabilit ile, organizarea, reorganizarea i func ionarea direc iilor de tate public sunt reglementate prin Hot râre a Guvernului i Ordine aferente ale ministrului s ii;Art. 13a) Alte institu ii/servicii, cu sau f personalitate juridic , care desf oar activit i în domeniulasisten ei de s tate public la nivel na ional, regional, jude ean sau local, aflate însubordonarea/coordonarea ministerului s ii, respectiv, în structura sau coordonarea altoraltor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice, sunt nominalizate prin hotarare deguvern, la propunerea ministerului sanatatii.b) Institu iile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivelna ional, regional, jude ean i local, cu personalitate juridic , aflate în subordinea, coordonareasau sub autoritatea Ministerului S ii, se înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , lapropunerea Ministerului S ii, prin hot râre a Guvernuluic) Direc iile/unit ile/serviciile care desf oare activit i în domeniul asisten ei de s tatepublic aflate în subordinea sau coordonarea altor ministere sau ale autorit ii administra ieipublice teritoriale se înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea autorit iisale ierarhice, cu avizul ministerului s ii i prin hot râre a guvernului.CAP. 4Dispozi ii privind obliga iile persoanelor fizice i juridiceArt. 14Orice persoan fizic sau juridic , având calitatea de angajator, este obligat s asigurefondurile i condi iile necesare pentru: a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de s tate public i securitate în munc ; b) aplicarea m surilor de igien , dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare periodic ; c) vaccinarea i profilaxia specific impus de riscurile de la locul de munc .Art. 15Cet enii români i orice alt persoan aflat pe teritoriul României, precum i unit ile iagen ii economici au obliga ia s respecte m surile de prevenire i combatere a bolilortransmisibile, s respecte întocmai normele de igien i s tate public , i s aplice m surilestabilite privind instituirea condi iilor pentru prevenirea îmboln virilor i pentru promovarea ii individului i a popula iei.Art. 16 (1) Informa iile privind s tatea popula iei se p streaz la autorit ile de s tate public teritoriale, regionale sau na ionale, la autorit ile de s tate public ale ministerelor cu re ea sanitar proprie, precum i la institu iile desemnate i pot fi folosite în scopul întocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, în vederea evalu rii st rii de s tate a popula iei. 5
 6. 6. (2) Folosirea în alte scopuri a informa iilor înregistrate se poate admite numai dac este îndeplinit una dintre urm toarele condi ii: a) exist o dispozi ie legal în acest sens; b) exist acordul persoanei în cauz ; c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmboln virii unei persoane sau a comunit ii, dup caz; d) datele sunt necesare pentru efectuarea urm ririi penale, in conditiile legii.(3) strarea confiden ialit ii informa iilor referitoare la persoane este obligatorie pentru to i salaria ii care prin activitatea pe care o desf oar au acces la acestea în mod direct sau indirect.Art. 17(1) Pentru situa ii speciale cu implica ii asupra s ii publice se constituie stocul de rezerv al Ministerului S ii, care cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale i alte materiale specifice, iar la nivelul autorit ilor de tate public , rezerva antiepidemic .(2) Normele metodologice de constituire, p strare i utilizare a rezervei Ministerului S ii i a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al ministrului s ii.Art. 18(1) Pentru servicii de asisten de s tate public , efectuate de c tre autorit ile de asisten de s tate public la cererea unor persoane fizice i juridice, se percep tarife potrivit reglement rilor în vigoare.(2) Veniturile proprii ob inute potrivit alin. (1) se folosesc în condi iile legii.CAP. 5Utilizarea mass-media în interesul s ii publiceArt. 19(1) Campaniile nationale de informare, educare i comunicare cu privire la teme care privesc tatea public trebuie s fie avizate de ministrul s ii.(2) Societatea Român de Radiodifuziune i Societatea Român de Televiziune sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe s rezerve gratuit spa iu de emisie necesar promov rii campaniilor de informare, educare i comunicare referitoare la teme care privesc tatea public .CAP. 6Inspec ia sanitar i controlul în s tatea publicArt. 20Atribu iile, responsabilit ile, organizarea, reorganizarea i func ionarea Inspec iei sanitare i decontrol în s tatea public sunt reglementate prin Hot râre a Guvernului i Ordine aferenteale ministrului s ii;Art. 21(1) Activitatea de inspec ie organizat la nivelul autorit ilor publice teritoriale se deruleaz pe domenii specifice sau prin constituirea unor structuri mixte, cuprinzând inspec ia sanitar pentru protec ia s ii umane i veterinar , protec ia consumatorului, protec ia 6
 7. 7. mediului natural i urbanizat i a mediului de munc , siguran a alimentului sau, dup caz, al i factori de risc sau evenimente reglementate, cu impact în starea de s tate(2) Activitatea de inspec ie în s tatea public se exercit de c tre personal atestat pe func ii publice i împuternici i, conform competen elor, de autorit ile cu atribu ii în domeniul controlului la nivel na ional, regional sau local(3) Activitatea de inspec ie în s tatea public se organizeaz i se deruleaz conform normelor generale i specifice elaborate de c tre autoritatea în structura c reia func ioneaz inspec ia, cu respectarea prevederilor legale privind s tatea public .Art. 22(1) Pentru exercitarea activit ii de inspec ie în s tatea public , personalul împuternicit are drept de: a) acces în orice tip de unit i, la documente, informa ii, conform competen elor; b) recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru s tatea public ; c) a constata i a sanc iona contraven iile prev zute de legisla ia din domeniul s ii publice.(2) În situa ii de risc pentru s tatea public , personalul împuternicit poate interzice punerea în consum, poate decide retragerea produselor, suspendarea temporar sau definitiv a activit ilor, retragerea sau anularea autoriza iei sanitare de func ionare, a avizului sanitar, a notific rilor pentru activit i i produse i poate dispune, conform legii, orice alte m suri pe care situa ia le impune.(3) Concluziile activit ilor de control, abaterile de la normele legale, recomand rile i termenele de remediere a deficien elor, precum i alte m suri legale aplicate se consemneaz în procese-verbale de constatare, rapoarte de inspec ie i procese-verbale de constatare a contraven iilor, dac este cazul(4) În exercitarea activit ii, personalul împuternicit asigur p strarea confiden ialit ii datelor, cu excep ia situa iilor care constituie un risc pentru s tatea public , caz în care comunicarea se va face prin reprezentantul legalCAP. 7Dispozi ii tranzitorii i finaleArt. 23(1) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, ministerul s ii va reglementa, conform procedurii legale, reorganizarea i restructurarea direc iilor actuale de s tate public , prin transferul unor atribu iuni i a personalul calificat în exercitarea atribu iunilor transferate, într-o structur înfiin at i organizat la nivelul autorit ilor administra iei publice teritoriale(2) Transferul atribu iunilor i personalului angajat pe func ii publice ale serviciului de control în s tate public din structura actual ale direc iilor de s tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, va permite, în cadrul procesului de descentralizare, înt rirea capacit ii de protejare a cet enilor i siguran ei sociale din teritoriul administrativ în responsabilitatea administra iei publice teritoriale(3) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, ministerul s ii va elabora sau reaviza, dup caz, reglement rile legale privind organizarea i func ionarea institu iilor prev zute în prezentul titlu. 7
 8. 8. Art. 24Prevederile specifice ale prezentului titlu se aplic i de c tre ministerele cu re ea sanitarproprie respectiv la nivelul tuturor ministerelor i autorit ilor publice centrale si locale cuatribu iuni în domeniul responsabilit ii i activit ilor de asisten de s tate publicArt. 25La data intr rii în vigoare a prezentului titlu, orice dispozi ie contrar prevederilor prezentei legi i reglement rile aferente legii se abrog .TITLUL IIPROGRAMELE NATIONALE DE SANATATECAP.1Dispozi ii generaleArt. 26(1) Programele na ionale de s tate reprezint cadrul implement rii obiectivelor politicii i strategiei asisten ei de s tate public de c tre Ministerul S ii, ca autoritate central a domeniului de s tate public .(2) Programele na ionale de s tate se adreseaz domeniilor de interven ie ale s ii publice i r spund priorit ilor na ionale identificate.(3) Programele na ionale de s tate reprezint un ansamblu de ac iuni anuale sau multianuale, organizate în scopul evalu rii, prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact major asupra st rii de s tate a popula ieiCAP. 2Finan area programelor na ionale de s tateArt. 27 (1) Finan area programelor na ionale de s tate se realizeaz a. de la bugetul de stat b. din veniturile proprii ale Ministerului S ii c. din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate d. de la bugetul de stat i din veniturile proprii ale Ministerului S ii, prin transferuri din bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate e. din fonduri externe rambursabile i nerambursabile f. din veniturile proprii ale ministerelor i structurilor de execu ie abilitate acestui scop g. din dona ii i sponsoriz ri h. din alte surse, potrivit legii (2) Sumele alocate programelor na ionale de s tate sunt aprobate prin legea bugetului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare (3) Sumele alocate pentru programele na ionale de s tate, respectiv pentru subprograme, sunt cuprinse în bugetele de venituri i cheltuieli ale institutiilor prin care acestea se deruleaz , i se utilizeaz potrivit destina iilor stabilite. 8
 9. 9. (4) Sumele men ionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului S ii împreun cu bugetul de venituri i cheltuieli i execu ia acestuia(5) Ministerul S ii poate re ine la dispozi ia sa, din veniturile proprii, o cot de rezerv calculat din totalul fondurilor aprobate pentru programele na ionale de s tate, al c rei nivel i mod de utilizare se stabilesc prin hot râre de guvern(6) Achizi ionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale i altele asemenea, pentru pacien ii cuprin i în cadrul programelor na ionale de s tate nominalizate prin hot râre de guvern, se realizeaza pe baza de contracte cost-volum si contracte cost-volum-rezultat, pe baza normelor metodologice la prezenta lege.CAP 3Atribu ii în realizarea programelor na ionale de s tateArt. 28Programele na ionale de s tate sunt elaborate, monitorizate i evaluate în mod distinct sauîn comun de Ministerul S ii i CNASArt. 29 Ministerul S ii asigur coordonarea tuturor programelor na ionale de s tate prin îndeplinirea urm toarelor atribu ii:a) aprob domeniile prioritare de ac iune i strategia programelor na ionale de s tate pe termen scurt, mediu i lung;b) propune obiectivele anuale sau multianuale ale programelor na ionale de s tate i ale subprogramelor de s tate, structura programelor na ionale de s tate i a subprogramelor de s tate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor na ionale de s tate;c) aprob normele tehnice de implementare a programelor na ionale de s tate, dup caz, împreun cu CNAS;d) Programele na ionale de s tate se aprob prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului S ii inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul ii la CNAS.e) Hot rârea Guvernului privind aprobarea programelor na ionale de s tate cuprinde obiectivele, structura acestora, nivelul, sursele i modalit ile de finan are precum i orice alte condi ii i termene necesare derularii programelor.f) Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate se aprob prin ordin al ministrului s ii, prin ordinul pre edintelui CNAS sau, dup caz, prin ordine comune.Art. 30CNAS asigur organizarea i monitorizarea programelor na ionale de s tate, aprobate prinhot râre a Guvernului, având urm toarele atribu ii: a) implementeaz i deruleaz programe na ionale de s tate specifice, conform strategiei aprobate de Ministerul S ii b) spunde de asigurarea, urm rirea, eviden ierea i controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor na ionale de s tate, precum i de monitorizarea, controlul i analiza indicatorilor fizici i de eficien i raporteaz Ministerului S ii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului S ii 9
 10. 10. c) transmite Ministerului Sanatatii, trimestrial, anual i ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele na ionale de s tate.Art. 31 (1) Programele na ionale de s tate se pot derula prin a. structurile de specialitate ale Institutului Na ional de S tate Public i/sau altor institutii nominalizate de catre Ministerul Sanatatii, fiind supuse controlului Ministerului S ii b. institu iile/unit ile/servicii desemnate pentru fiecare obiectiv al programelor, coordonate pe plan local de c tre structurile de specialitate ale direc iilor de tate public . c. unit i de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin ai ministrului ii, la propunerea CNAS pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale afla i în rela ii contractuale cu CNAS si/sau cu asigur torii de tate cu care CNAS are contracte d. pe baza de contractare competitiva pentru alte institu ii publice i private i organiza ii guvernamentale i neguvernamentale. (2) În în elesul prezentei legi, unit ile de specialitate sunt: unit i medicale publice i private, institu ii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale autoriza i i evalua i, afla i în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate, precum i alte institu ii publice i private i organiza ii guvernamentale i neguvernamentale. (3) Structurile prev zute la alin. (1) pot angaja personal pentru derularea programelor na ionale de s tate ca ac iuni multianuale pe toat perioada de derulare a acestora. (4) Pentru realizarea atribu iilor i activit ilor prev zute în cadrul programelor na ionale de tate, unit ile de specialitate prev zute la alin. (1) pot încheia contracte/conven ii civile cu medici, asisten i medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum i cu persoane juridice, potrivit dispozi iilor Codului civil i în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate. (5) Contractele/conven iile civile încheiate în condi iile alin. (4) de c tre unit ile de specialitate stabilite la alin. (2) prev d ac iuni multianuale, sunt de natur civil i se încheie pentru toat perioada de derulare a programelor na ionale de s tate. (6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prev zute la alin. (4) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor na ionale de s tate.Art. 32(1) Unit ile medicale cu paturi din re eaua autorit ilor administra iei publice locale pot derula programe na ionale de s tate finan ate din urm toarele surse: a) bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate b) bugetul Ministerului S ii, din sumele alocate de la bugetul de stat i din veniturile proprii direc iilor de s tate public , în baza contractelor încheiate cu acestea, în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de tate.(2) Unit ile medicale din subordinea ministerelor i institu iilor cu re ea sanitar proprie pot derula programe na ionale de s tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. a). Programele na ionale de s tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. b) pot fi 10
 11. 11. derulate cu condi ia îndeplinirii criteriilor de selec ie, aprobate prin normele tehnice de implementare ale prezentei legi. . CAP IV Dispozi ii finaleArt. 33Unit ile care deruleaz programe na ionale de s tate, respectiv subprograme, au obliga iautiliz rii fondurilor în limita bugetului alocat i potrivit destina iei specificate, cu respectareadispozi iilor legale, precum i obliga ia gestion rii eficiente a mijloacelor materiale i b ne ti i aorganiz rii eviden ei contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram i pe subdiviziunileclasifica iei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât i în execu ie.Art. 34Ministerul S ii, respectiv Casa Na ional de Asigur ri de S tate, asigur fondurile pentrufinan area programelor na ionale de s tate, respectiv a subprogramelor, pe baza cererilorfundamentate ale ordonatorilor de credite secundari i ter iari, care vor solicita finan area înfunc ie de realizarea indicatorilor.TITLUL IIIASISTEN A MEDICAL PRIMARCAP. IDispozi ii generale Art. 35Domeniul asisten ei medicale primare asigur serviciile medicale specifice de prim contactpopula iei deservite. Art. 36 (1) În cuprinsul prezentei legi urm torii termeni sunt defini i astfel: a) medicina de familie – specialitate de sine st toare care asigur servicii medicale de prim-contact, indiferent de natura problemei de s tate, în contextul unei rela ii continue cu pacien ii, în prezen a bolii sau în absen a acesteia, acordate de medicul de familie; b) medicul de familie – este medicul care urmeaz un program de formare prin reziden iat i devine specialist în medicina de familie; c) cabinetul de medicin de familie – este unitatea sanitar de interes public specializat în furnizarea de servicii medicale în asisten a medical primar , organizat i acreditat conform legisla iei în vigoare; d) praxisul de medicin de familie – reune te patrimoniul de afecta iune profesional , infrastructura cabinetului, aflat în proprietatea sau în folosin a medicului, i clientela; e) grup de practic – asocierea a doi sau mai mul i medici de familie titulari de cabinete de medicin de familie, în vederea furniz rii de servicii medicale i/sau a utiliz rii în comun a unor resurse; f) servicii de asisten medical primar sunt: - servicii medicale furnizate de cabinetul medicului de familie unei popula ii desemnate, cu responsabilitatea asigur rii continuit ii actului medical, indiferent de absen a sau prezen a bolii, i integrarea aspectelor fizice, psihologice i sociale ale st rii de s tate 11
 12. 12. în limitele competen ei personalului medical, cu accent principal pe preven ie i promovarea s ii, îngrijirea afec iunilor acute i cronice, îngrijiri la domiciliu i activit i de îngrijiri medicale la nivelul comunit ii deservite; serviciile sunt oferite preponderent de cabinetul de medicin de familie precum i de alte structuri cu personal medical autorizat în acest sens în condi iile legii. – servicii de asistenta medicala comunitar furnizate de asistenta medical comunitar , mediatorul sanitar destinate cu prec dere grupurilor vulnerabile i centrate pe preven ie, educa ie i informare, precum i servicii oferite de alte profesii în raport cu necesit ile comunit ii g) echipa de asisten medical primar multidisciplinar – include cabinetul medicului de familie precum i asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar, moa , asistent social, fizioterapeut, alte profesiuni cu atributii in domeniul asistentei medicale primare i comunitare precum i personal administrativ.(2) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face în baza urm toarelor principii: a) principiul competen ei profesionale – conform c ruia furnizarea serviciilor de asistenta medicala primara se face in baza competentelor profesionale dobandite b) principiul echilibrului i al concuren ei – conform c ruia, înfiin area unui cabinet medical de medicin de familie se va face avându-se în vedere asigurarea serviciilor medicale în primul rând pentru popula ia lipsit de astfel de servicii, pe baza principiilor concuren ei loiale in cadrul reglementarilor in vigoare; c) principiul stabilit ii i continuit ii serviciilor medicale – conform c ruia trebuie asigurata populatiei asistenta medicala neintrerupta, pe baza integrarii serviciilor oferite intre toate nivelurile de asistenta medical i socio-medicala. d) principiul raspunderii personale – conform c ruia, medicul de familie, indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al cabinetului medical, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie i poart întreaga r spundere a actelor sale. Art. 37(1) Medicul de familie este un specialist care a dobândit specialitate corespunz toare i care î i desf oar activitatea : a) pe baza unei liste de pacien i; b) ca specialist, f o list de pacien i.(2) Medicul de familie acord îngrijiri persoanelor în contextul familiei i, respectiv, familiilor în cadrul comunit ii, f discriminare;(3) Caracteristicile asisten ei acordate de medicul de familie sunt urm toarele: a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de s tate, oferind acces nediscriminatoriu pacien ilor i ocupându-se de problemele de s tate ale acestora; b) folose te eficient resursele sistemului de s tate, coordonând asisten a medical acordat pacien ilor; c) colaboreaz cu ceilal i furnizori de servicii de sanatate si sociale i asigur continuitatea ingrijirilor acordate pacientilor; d) promoveaz s tatea i starea de bine a pacien ilor prin interven ii adecvate i eficiente; 12
 13. 13. e) urm re te rezolvarea problemelor de s tate ale comunit ii, colaborand in acest sens cu autoritatile locale din zona in care i-si desfasoara activitatea. (4) Medicul de familie trebuie sa urmeze acele stagii de formare care sa-l faca competent din punct de vedere profesional s furnizeze îngrijirile cuprinz toare de care are nevoie o persoan . (5) Educatia medicala specialitate ca si cea continua a medicilor de familie este reglementata de prevederi legale specifice, emise de catre Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din Romania.Cap. IICoordonarea i derularea activit ii de asistenta medicala primara Art. 38 (1) Cabinetul de medicin de familie furnizeaz servicii de asisten medical primar a a cum sunt reglementate prin ordin al ministrului s ii c tre pacien ii: a) asigura i, înscri i pe lista proprie sau a altor cabinete; b) neasigura i. (2) Cabinetul de medicin de familie poate desf ura urm toarele activit i: a) interven ii de prim necesitate în urgen ele medico-chirurgicale; b) activit i de medicin preventiv ; c) activit i medicale curative; d) activit i de îngrijire la domiciliu; e) activit i de îngrijiri paliative; f) activit i medico-sociale; g) alte activit i medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; h) activit i de înv mânt si de cercetare tiin ific , în cabinetele medicilor acreditati pentru acest scop; i) activit i de suport. (3) Coordonarea echipei medicale primare multidisciplinare se face de c tre direc iile de tate public i autorit ile Administrativ teritoriale conform metodologiei elaborate de ministerul s ii. Art. 39Forma juridic de organizare a cabinetului de medicin de familie (1) Medicii de familie pot profesa independent, asocia i, grupa i sau/ i sub forma unor societ i de asisten medical . (2) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar pot fuziona numai cu al i furnizori de servicii medicale. (3) Societ ile care furnizeaz servicii de asisten medical primar nu pot fi parteneri sau actionari ai companiilor furnizoare de medicamente sau de echipamente medicale. (4) Companiile furnizoare de medicamente sau de echipamente medicale nu pot înfiin a sau administra societ i care s furnizeze servicii de asisten medical primar . (5) Partenerii i ac ionarii/de in torii de p i sociale în cadrul societ ilor furnizoare de asisten medical primar pot fi urm torii: 1) medici de familie care furnizeaz servicii în cadrul societ ii; 2) administra ia local , în al c rui teritoriu administrativ se afl societatea care furnizeaz asisten medical primar ; 3)un asigurator de s tate; 4) un alt furnizor de servicii medicale 13
 14. 14. (6) Preluarea activit ii unui praxis existent de c tre un alt medic de familie, în condi iile încet rii activit ii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afecta iune profesional de inut c tre medicul sau organizatia care preia praxisul. Noul de in tor va aduce la cuno tin autorit ilor de s tate public teritoriale, asiguratorilor de s tate, respectiv pacien ilor, preluarea praxisului. Criteriile i metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin ai ministrului s ii.(7) Coordonarea activit ii cabinetelor medicale se exercit de c tre medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului.(8) Cabinetele medicale de medicin de familie pot avea i puncte de lucru secundare.(9) Punctele de lucru secundare se pot înfiin a numai în localit ile din mediul rural.(10) Punctele de lucru secundare se pot înfiin a în localitatea în care î i are sediul cabinetul medical sau într-o localitate limitrof dac nu func ioneaza un cabinet medical, sau daca acesta nu acopera nevoile de asistenta primara în localitatea respectiv , cu avizul autoritatilor locale.(11) Punctele de lucru secundare sunt administrate de medicul titular, de medicii asocia i sau grupa i, desemna i de reprezentantul legal sau de medici de medicin general care nu au înc drept de a fi titulari de cabinet. Art. 40(1) Derularea activit ii în asisten a medical primar se realizeaz , de regula, cu o echip de asisten medical multidisciplinar .(2) Echipele astfel constituite pot deservi colectivit i mai mari, în func ie de specificul zonei.(3) Mai multe echipe se pot asocia în re ele de asisten primar prin care se poate asigura continuitatea în acordarea îngrijirilor medicale i în afara orelor de program, in conformitate cu prevederile contractului cadru i a altor prevederi legale în vigoare(4) Retelele de asistenta primara vor avea acces cu prioritate la finantarea din fondurile publice cu aceasta destinatie(5) Asigurarea neintrerupta a asisten ei medicale se realizeaz si prin centrele de permanen .(6) Modul de asigurare a continuit ii asisten ei medicale primare la cabinetul medicului de familie este reglementat prin contractul cadru.(7) Cabinetele medicale de medicin de familie cu echipe de asisten medical multidisciplinar pot prelua atribu ii de asisten medical de la ambulatoriile de specialitate i de la spitale pentru care pot incheia contracte suplimentare cu asiguratorii de s tate sau cu respectivii furnizori de servicii, in conformitate cu prevederile contractului cadru. Art. 41(1) Serviciile de medicin de familie furnizate de cabinetele medicale sunt centrate pe nevoile popula iei din comunit ile deservite.(2) Autorit ile locale pot sus ine activitatea furnizorilor de servicii de asisten medical primar la nivelul comunit ilor locale din punct de vedere financiar, material i administrativ.(3) Autoritatile administra iei publice locale pot sprijiniri furnizorii de servicii de medicin de familie privind dotarea cu aparatur medical si materiale, în scopul cre terii gamei de servicii oferite popula iei deservite. 14
 15. 15. (4) Participarea material a autorit ilor administra iei publice locale const si în punerea la dispozi ia cabinetelor demedicin de familie a spa iilor cu destina ie de cabinete medicale corespunz toare normelor în vigoare. (5) Acolo unde necesarul de servicii de asistenta primara nu este acoperit, total sau partial, autoritatile locale pot infiinta cabinete medicale si contracta servicii de asistenta medical primara pentru populatia de a caror stare de sanatate raspund. Art. 42 (1) Eviden a activit ii medicale derulat la nivelul asisten ei medicale primare se ine în format electronic, conform strategiei informationale medicale a Ministerului Sanatatii si a prevederilor contractului cadru, precum si a celorlalte acte normative din domeniu. (2) Aplica iile informatice trebuie sa permita integrarea vertical cu asisten a ambulatorie de specialitate i cea spitaliceasc în vederea facilit rii continuit ii ingrijirilor medicale. (3) Colectarea i transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologic pentru bolile transmisibile si bolile cronice, precum si datele referitoare la utilizarea serviciilor medicale se realizeaza in conformitate cu strategia Ministerului Sanatatii in domeniul informatiilor medicale si in conformitate cu prevederile Contractului Cadru. (4) Calitatea serviciilor medicale furnizate de cabinetele medicale de medicin de familie se bazeaz pe aplicarea recomand rilor din ghidurile de practic medical pentru medicii de familie si pe baza reglementarilor in vigoare referitoare la calitatea serviciilor medicale. (5) Dezvoltarea si implementarea ghidurilor se face prin intermediul organiza iilor profesionale specifice în colaborare cu ANCIS si cu aprobarea Ministerul Sanatatii. (6) Evaluarea calitatii serviciilor medicale furnizate pe baza contractuala se va face de catre finantator, in conformitate cu prevederile legale in vigoareCAP. IIIFinan area activit ii furnizorilor din medicina primar Art. 43 (1) În sistemul de asigur ri sociale de s tate finan area serviciilor de medicin de familie se realizeaz pe baz de contract între cabinetele de medicin de familie i asiguratorii de tate conform contractului cadru. (2) Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicin de familie se stabilesc de c tre CNAS si Ministerul Sanatatii pentru îndeplinirea obiectivelor de s tate i vizeaz : a) volumul de servicii contractate; b) nivelul finantarii c) modalitati de asigurare a continuitatii ingrijirii asiguratilor d) mecanisme de colaborare cu celelalte unitati de asistenta medicala aflate in contract cu asiguratorul e) alte elemente, dupa caz. (3) Finan area asisten ei medicale comunitare se face de la bugetul de stat i bugetele locale conform metodologiei elaborate de ministerul sanatatii i aprobate prin hotarire de Guvern. Art. 44 15
 16. 16. (1) Plata furnizorilor de servicii medicale de medicin de familie finantati din fonduri publice se face in conformitate cu prevederile contractului cadru aprobat prin hotarare de Guvern si pe baza contractului de furnizare de servicii incheiat cu asiguratorii de sanatate.(2) Cabinetul de medicin de familie poate realiza venituri si din: a) contracte încheiate cu directiile de sanatete publica b) contracte încheiate cu asiguratorii de s tate; c) contracte încheiate cu autorit iale adminstratiei publice locale d) contracte încheiate cu ter i, pentru servicii aferente unor competen e suplimentare; e) plata direct de la consumatori, pentru serviciile necontractate cu ter i pl titori; f) coplata aferent unor activit i medicale; g) contracte de cercetare si pentru activitate didactic ; h) dona ii, sponsoriz ri; i) alte surse, conform dispozi iilor legale,(3) Sistemul de plat pentru serviciile de asistenta medicala primara poate cuprinde una sau mai multe din urmatoarele forme de plata: a) tarif pe persoana asigurat ; b) tarif pe serviciu medical; c) tarif pe caz rezolvat; d) tarif pe episod de boala e) pre de decontare; f) buget global g) pre de referin h) plata prin capitatie activa i) plata prin capitatie pasiva j) sum de închiriere k) bonusuri l) salariu m) n) alte forme prevazute de reglementarile in vigoare Art. 45Obliga iile personalului furnizorilor de servicii de asistenta medicala primarase reglementeazprin acte normative, dup cum urmeaz : a) obliga iile de etic i deontologie profesional – prin legile i codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor reglementate; b) obliga iile privind s tatea public – conform reglement rilor legale în vigoare i dispozi iilor autorit ilor de s tate public ; c) obliga iile fa de sistemul asigur rilor sociale de s tate – prin contractul-cadru, normele de aplicare i contractele cu asiguratorii de sanatate; d) obliga iile privind rela iile de munc – prin contractul de munc la nivel de ramur sanitar i contractele individuale/colective de munc ale angaja ilor, precum i prin alte prevederi legale speciale; e) obliga iile fa de pacien i – prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prev zute la lit. a) i c), precum i din legisla ia privind drepturile pacientului; f) obliga iile privind managementul eviden ei medicale primare i a informa iei medicale gestionate – prin reglement rile legale în vigoare; 16
 17. 17. g) obliga iile privind protec ia mediului i gestionarea de eurilor rezultate din activitatea medical – prin reglement rile legale în vigoare; h) obliga ia de educa ie/formare continu i de dezvoltare profesional a resurselor umane din asisten a medical primar – prin reglement rile legale în vigoare.TITLUL IVSistemul na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificatDispozi ii generale Art. 46In sistemul na ional de servicii medicale de urgen i de prim ajutor calificat, termenii ino iunile folosite au urm toarea semnifica ie: a) Sistemul na ional de servicii medicale de urgen i prim ajutor calificat – ansamblul de structuri, for e, mecanisme i rela ii, organizate dup acelea i principii i reguli, care utilizeaz proceduri integrate de management specializat i/sau calificat; b) Asisten integrat de urgen – asisten a asigurat de institu iile medicale acreditate de catre Ministerului S ii pentru participarea la sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, institutii ale Ministerului Administra iei i Internelor i/sau din structura autorit ilor publice locale, precum i de Serviciul de Telecomunica ii Speciale prin Direc ia pentru apel unic de urgen 1-1-2. Ea include ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic, tehnic i medical, destinate în principal salv rii i p str rii vie ii c) asisten medical de urgen – ansamblul de m suri i activit i cu caracter logistic i medical furnizate în situa iile în care amânarea acestora sau lipsa furnizarii lor pot cauza moartea sau deteriorarea permanent a st rii de s tate a persoanei care necesit îngrijire; d) primul ajutor de baz – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre persoane f preg tire medical , f utilizarea unor echipamente specifice acestui scop. e) primul ajutor calificat – efectuarea unor ac iuni salvatoare de via unor persoane care au suferit o accidentare sau îmboln vire acut , de c tre personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare i care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, func ionând sub form de echipe de prim ajutor într-un cadru institu ionalizat; f) urgen medical – accidentarea sau îmboln virea acut , care necesit acordarea primului ajutor calificat i/sau a asisten ei medicale de urgen , la unul sau mai multe niveluri de competen , dup caz. Ea poate fi urgen cu pericol vital, unde este necesar /sunt necesare una sau mai multe resurse de interven ie în faza prespitaliceasc , continuând îngrijirile într-un spital local, jude ean ori regional, sau urgen f pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, dup caz, cu sau f utilizarea unor resurse prespitalice ti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, dup caz, la un spital. Art. 47 (1) Asisten a medical de urgen prespitaliceasc este asigurat de servicii de ambulan acreditate de ministerul sanatatii , precum i de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgen , reanimare i descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru 17
 18. 18. situa ii de urgen , a autorit ilor publice locale i a spitalelor acreditate in acest sens de ministerul sanatatii. (2) Asistenta medicala de urgenta spitaliceasca din cadrul sistemului na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat este asigurata in unitati si compartimente de primiri urgente din structura spitalelor. Ministerul sanatatii stabileste si acrediteaza periodic UPU si CPU incluse in structura sistemului na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat. Art. 48 Finantarea structurilor si serviciilor medicale din cadrul sistemului na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat se face de la bugetul de stat. Art. 49Legea Sistemului na ional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat urmeaza afi pregatita de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor. Organizarea sifunctionarea a asistentei medicale de urgenta se reglementeaza prin hotarare de guvern, lapropunerea Ministerului Sanatatii.TITLUL VSPITALELECAP. 1Dispozi ii generale Art. 50(1) Spitalul este unitatea medicala cu paturi, cu personalitate juridic , ce furnizeaz serviciimedicale.(2) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare i/saupaleative, precum si alte tipuri de servicii de sanatate Art. 51 (1) Organizarea si functionarea spitalelor sunt reglementate i supuse controlului Ministerului ii, iar în spitalele din subordinea ministerelor i institu iilor cu re ea de sanatate proprie, controlul este efectuat i de structurile specializate ale acestora. (2) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dac func ioneaz în condi iile autoriza iei sanitare de func ionare, în caz contrar, activitatea spitalelor se suspend , potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (3) Spitalele au ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale spitalice ti si de sanatate in general; spitalele pot organiza inclusiv servicii de asistenta medicala primara asigurand integrarea verticala a serviciilor de sanatate in vederea asigurarii continuitatii in ingrijirea pacientilor. Art. 52 (1) În spital se pot desf ura i activit i de înv mânt medico-farmaceutic, postliceal, universitar i postuniversitar, precum i activit i de cercetare tiin ific medical , în 18
 19. 19. conformitate cu clasificarea în func ie de competen e stabilit prin ordin al ministrului ii.(2) Colaborarea dintre spitale i institu iile de înv mânt superior medical, respectiv unit ile de înv mânt medical, se desf oar pe baz de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului s ii i al ministrului educa iei i cercet rii.(3) Cercetarea tiin ific medical , inclusiv studiile clinice se efectueaz exclusiv pe baz de contract de cercetare, încheiat între spital i finan atorul cercet rii.(4) Spitalele au obliga ia s asigure activitatea de educa ie medical continua pentru medici, asisten i medicali i alt personal. Costurile acestor activit i sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condi iile aloc rilor bugetare.(5) Promovarea produselor medico-farmaceutice in spital se face conform metodologiei stabilite prin ordin de ministru. Art. 53(1) Spitalul asigur condi ii de investiga ii medicale si tratament conform nivelului de competenta stabilit pe baza criteriilor aprobate de Ministerul Sanatatii(2) Spitalul asigur condi ii de cazare, igien , alimenta ie i de prevenire a infec iilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii.(3) Spitalul r spunde, în condi iile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condi iilor de cazare, igien , alimenta ie i de prevenire a infec iilor nozocomiale, precum i pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacien ilor. Art. 54(1) Ministerul S ii reglementeaz i aplic m suri de cre tere a eficien ei i calit ii serviciilor medicale i de asigurare a accesului echitabil al popula iei la serviciile medicale. Art. 55 Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea s ii, Ministerul S ii propune, o dat la 3 ani, Planul na ional de paturi din sistemul de asigurari sociale de sanatatecare se aprob prin hot râre a Guvernului(1) Toate spitalele au obliga ia de a acorda primul ajutor i asisten medical de urgen oric rei persoane care se prezint la spital, dac starea s ii persoanei este critic sau ii pune viata in pericol(2) Spitalul va fi în permanen preg tit pentru asigurarea asisten ei medicale în caz de (r zboi), dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situa ii de criz i este obligat s participe cu toate resursele la înl turarea efectelor acestora.(3) Cheltuielile efectuate de unit ile spitalice ti, în cazurile prev zute la alin. (2), se ramburseaz de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institu iilor în re eaua rora func ioneaz , precum i prin bugetul unit ii administrativ-teritoriale, dup caz, prin hot râre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încet rii cauzei care le- a generat.CAP. 2Organizarea i func ionarea spitalelor Art. 56(1) Spitalele pot fi organizate ca institu ii publice, asociatii, funda ii sau societ i comerciale.(2) Proprietarul spitalului poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului intr- una din cele patru forme de la alin. 1, cu avizul Ministerului Sanatatii 19
 20. 20. (3) Spitalele de interes strategic pot s fie organizate numai ca institu ii publice sau funda ii de utilitate publica, lista spitalelor de interes strategic se aprob prin hot râre a Guvernului la propunerea Ministerului Sanatatii(4) Spitalele organizate ca funda ii si asociatii, în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt persoane juridice de drept privat f scop patrimonial.(5) Spitalele pot fi organizate si ca societ i comerciale, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.(6) Indiferent de forma de organizare a spitalelor, acestea trebuie s respecte integral reglement rile referitoare la acordarea de servicii medicale, precum i pe cele referitoare la clasificarea, autorizarea i acreditarea spitalelor.(7) Modalit ile de înfiin are, organizare i conducere a spitalelor se stabilesc prin Normele metodologice la prezenta lege, aprobate prin hotarare de guvern.(8) În func ie de competen e, spitalele sunt clasificate pe categorii. Criteriile în func ie de care se face clasificarea se aprob prin ordin al ministrului s ii.(9) Pentru asigurarea continuitatii si complementaritatii serviciilor medicale spitalele trebuie sa incheie acorduri care sa asigure finalizarea cazului in conformitate cu reglementarile in vigoare.(10) Spitalele se pot organiza in retele de asistenta medicala asa cum sunt acestea definite prin normele de aplicare ale prezentei legi. Art. 57(1) Autoriza ia sanitar de func ionare se emite în condi iile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului s ii i d dreptul spitalului s func ioneze. Dup ob inerea autoriza iei sanitare de func ionare, spitalul intr , la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioad mai mare de 5 ani. Neob inerea acredit rii în termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentului Titlu conduce la rezilierea contractului din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al spitalului în cauz .(2) Acreditarea garanteaz faptul c spitalele func ioneaz la standardele stabilite potrivit normelor legale, privind acordarea serviciilor medicale, certificând calitatea serviciilor medicale în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.(3) Acreditarea se acord de c tre Agen ia Na ional pentru Calitate i Informa ie în S tate (ANCIS), care are în structura sa Comisia Na ional de Acreditare a Spitalelor.(4) ANCIS este institu ie independent , cu personalitate juridic .(5) ANCIS este finan at din venituri proprii i fonduri de la bugetul de stat.(6) Pentru ob inerea acredit rii se percepe o tax de acreditare, al c rei nivel se aprob prin ordin al ANCIS, la propunerea ministrului s ii publice.(7) Veniturile încasate din activitatea de acreditare sunt venituri proprii ale ANCIS, care urmeaz a fi utilizate pentru organizarea i func ionarea ANCIS, în condi iile legii.(8) Procedurile, standardele i metodologia de acreditare se elaboreaz de c tre ANCIS i se aprob prin ordin al ministrului s ii publice.(9) Lista cu unit ile spitalice ti acreditate i categoria acredit rii se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 58 20
 21. 21. (1) Acreditarea este valabil 5 ani. Înainte de expirarea termenului, spitalul solicit evaluarea în vederea reacredit rii. (2) Reevaluarea unui spital se poate face i la solicitarea Ministerului S ii, a Casei Na ionale de Asigur ri de S tate sau, dup caz, a ministerelor i institu iilor cu re ea sanitar proprie, precum si a asiguratorului de sanatate. Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant. (3) Dac în urma evalu rii se constat c nu mai sunt îndeplinite standardele de acreditare, ANCIS acord un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitat .CAP. 3Finan area spitalelor Art. 59 (1) Spitalele organizate ca institu ii publice sunt finan ate integral din venituri proprii i func ioneaz pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte presta ii efectuate pe baz de contract, precum i din alte surse, conform legii. (2) Spitalele organizate ca funda ii si asociatii func ioneaz în condi iile prev zute de OG 26/2000, cu modific rile i complet rile ulterioare, activitatea lor fiind non-profit. (3) Spitalele organizate ca societ i comerciale func ioneaz în condi iile prev zute de Legea 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. (4) Indiferent de forma de organizare, spitalele pot s încheie contracte de furnizare de servicii medicale în sistemul asigur rilor sociale de s tate, cu condi ia respect rii Planului na ional de paturi, elaborate de c tre Ministerul S ii, precum i a condi iilor de contractare stabilite prin Contractul Cadru. (5) In vederea derul rii programelor na ionale de s tate i desf ur rii unor activit i specifice, spitalele pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu asiguratorii de tate, precum i cu direc iile de s tate public în conformitate cu structura organizatoric a acestora. (6) Indiferent de forma de organizare spitalele care ofera servicii finantate din fondul de asigurari sociale de sanatate grila de salarizare a personalului medical stabilita de reglementarile in vigoare reprezinta nivelul minim de salarizare. Art. 60Spitalele de interes strategic pot primi, în completare, pentru activitati specifice finantare de labugetul de stat, care vor fi utilizate numai pentru destina iile pentru care au fost alocate, încondi iile legii. Art. 61Bugetul de venituri i cheltuieli al spitalelor, execu ia bugetar i raportul anual de activitate sepublic pe site-ul unit ii medicale sau al autorit ii ierarhice direct superioare. Art. 62Controlul asupra activit ii financiare a spitalului public se face, în condi iile legii, de Curtea deConturi, Ministerul S ii, de ministerele i institu iile cu re ea sanitar proprie sau de alteinstitutii abilitate prin lege. Art. 63 21
 22. 22. Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate in sistemul de asigurari de sanatate seface conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baz de documente justificative,în func ie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor privind condi iile acord riiasisten ei medicale în cadrul sistemului asigur rilor sociale de s tate. Art. 64 (1) Normativele de personal prevazute in reglementarile in vigoare reprezinta baza minima de incadrare pentru furnizarea serviciilor medicale indiferent de forma de organizare a spitalelor. (2) În situa ia în care spitalul organizat ca institu ie public nu are personal propriu angajat suficient, pentru acordarea asisten ei medicale corespunz toare structurii organizatorice aprobate în condi iile legii, poate încheia contracte de prest ri servicii pentru asigurarea acestora.CAP. 4Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 65 (1) Spitalul, indiferent de forma de organizare, are obliga ia s înregistreze, s stocheze, s prelucreze i s transmit informa iile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) Raport rile se fac c tre Ministerul S ii, serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridic ale Ministerului S ii, ANCIS i, dup caz, c tre ministerele i institu iile cu re ea sanitar proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel na ional, în vederea fundament rii deciziilor de politic de sanatate, precum i pentru raportarea datelor c tre organismele interna ionale. (3) Spitalele au obligatia sa raporteze catre CNAS si asiguratori toate datele mentionate in contracte, conform metodologiei aprobate de CNAS (4) Documenta ia primar , ca surs a acestor date, se p streaz , securizat i asigurat sub form de document scris i electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglement rilor legale în vigoare. (5) Informa iile prev zute la alin. (1), care constituie secrete de stat i de serviciu, vor fi accesate i gestionate conform standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate. Art. 66 (1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unit i administrativ-teritoriale, aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaz i devin disponibile, precum i aparatura medical pot fi, în condi iile legii, închiriate sau concesionate, dup caz, unor persoane fizice ori juridice, în scopul organiz rii i func ion rii unor furnizori de servicii medicalesau pentru alte forme de asisten medical ori social , în condi iile legii. (2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) spa iile destinate desf ur rii activit ii de înv mânt superior medical i farmaceutic uman. (3) Sumele ob inute în condi iile legii din închirierea bunurilor constituie venituri proprii ale spitalului i se utilizeaz pentru cheltuieli curente i de capital, în conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat.TITLUL VIMEDICAMENTUL i Asistenta farmaceutica a populatiei 22
 23. 23. Cap. 1Medicamentul Art. 67Prin medicament se intelege orice substan sau combina ie de substan e prezentat ca avândpropriet i pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau orice substan sau combina ie desubstan e care poate fi folosit sau administrat la om, fie pentru restabilirea, corectarea saumodificarea func iilor fiziologice prin exercitarea unei ac iuni farmacologice, imunologice saumetabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical. Art. 68Nici un medicament nu poate fi pus pe pia în România f o autoriza ie de punere pe piaemis de c tre Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, înconformitate cu prevederile legale, sau f o autoriza ie eliberat de Agen ia European aMedicamentelor prin procedura centralizat Art. 69Exceptiile de la Art. 81 pot aparea in urmatoarele situatii: (1) Pentru rezolvarea unor nevoi speciale se pot exclude de la aplicarea prevederilor prezentului titlu medicamentele furnizate pentru a r spunde comenzilor nesolicitate, dar cute cu bun -credin , conform specifica iilor unei persoane calificate autorizate, i destinate pacien ilor afla i sub responsabilitatea sa direct . Condi iile de excludere se stabilesc prin ordin al ministrului s ii. (2) Ministerul S ii autorizeaz temporar distribu ia unui medicament neautorizat în situa ia unei suspiciuni de epidemie sau în cazul unei epidemii confirmate cu agen i patogeni, toxine, precum i în cazul unei suspiciuni de r spândire ori r spândire confirmat de agen i chimici sau radia ii nucleare care ar putea pune în pericol s tatea popula iei ori în alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate. Art. 70La eliberarea autoriza iilor de punere pe pia , Agen ia Na ional a Medicamentului specificclasificarea medicamentelor în:- medicamente care se elibereaz cu prescrip ie medical ;- medicamente care se elibereaz f prescrip ie medical . Art. 71Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale elaboreaz anualNomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate de punere pe pia în România, precizândpentru fiecare medicament clasificarea pentru eliberare. Art. 72Ministerul S ii stabile te, avizeaz i aprob , prin ordin al ministrului s ii, pre urilemaximale ale medicamentelor de uz uman cu autoriza ie de punere pe pia în România, cuexcep ia medicamentelor care se elibereaz f prescrip ie medicala OTC. Art. 73Cu respectarea prevederilorArt. 163, Agen ia Na ional a Medicamentului si a DispozitivelorMedicale ia toate m surile corespunz toare pentru a se asigura c numai medicamentelepentru care a fost acordat o autoriza ie de punere pe pia conform prevederilor prezentuluititlu sunt distribuite pe teritoriul României. Art. 74 23
 24. 24. Distribu ia angro i depozitarea medicamentelor, precum i distribu ia en detail se efectueaznumai pentru medicamente care au autoriza ii de punere pe pia a si numai de catre posesoriiunei autorizatii pentru desfasurarea activitatii de distribuitor angro sau distribuitor en detail. Art. 75Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia toate m surile necesarepentru a se asigura c distribu ia angro si en detail de medicamente se face de c tre posesoriiunei autoriza ii pentru desf urarea activit ii de distribuitor angro sau en detail. Art. 76Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia toate m surile necesarepentru a se asigura c persoanele autorizate s furnizeze medicamente c tre popula ie potfurniza informa iile necesare pentru trasabilitatea c ii de distribu ie a fiec rui medicament. Art. 77Fabricatia medicamentelor pe teritoriul Romaniei se efectueaza numai de catre detinatorii uneiautorizatii de fabricatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a DispozitivelorMedicale; aceasta autorizatie este necesara chiar daca medicamentele fabricate sunt destinateexclusiv exportului. Art. 78Autoriza ie de fabricatie conformArt. 172 nu este necesar pentru preparare, divizare,schimbare a formei de ambalare sau prezentare atunci când aceste procese sunt efectuate înscopul livr rii cu am nuntul, de c tre farmaci tii din farmacii sau de persoane legal autorizate înRomânia s efectueze astfel de procese. Art. 79Etichetarea ambalajelor primare si secundare precum si prospectul insotitor al medicamentelorse face conform criteriilor stabilite de lege. Art. 80Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale interzice publicitatea pentruun medicament care nu are autoriza ie de punere pe pia valabil în România. Publicitateapentru un medicament trebuie s încurajeze utilizarea ra ional a medicamentului, prinprezentarea lui obiectiv i f a-i exagera propriet ile;nu trebuie s fie în el toare. Art. 81Publicitatea pentru medicament destinat publicului larg se face in conditiile legii. Este interzispe teritoriul României publicitatea destinat publicului larg pentru medicamentele prescrise ieliberate în sistemul asigur rilor de s tateCap. 2Asistenta farmaceutica a populatiei Art. 82Asistenta farmaceutica a populatiei urmareste asigurarea accesului populatiei la medicamentesigure, eficiente si de buna calitate. Pe linga medicamente, asisten a farmaceutic asiguraaccesul potrivit legii si la alte produse stabilite prin ordin al ministrului s ii, cum ar fi:cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive i aparatur medical de uz individual iconsumabile pentru acestea, suplimente alimentare i alimente cu destina ie special , planteanodine i produse pe baz de plante anodine, produse de puericultur ,Articole destinateîntre inerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protec iei oriîmbun irii s ii, produse pentru protec ia împotriva bolilor cu transmitere sexual sau cu 24
 25. 25. ac iune contraceptiv , produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produsedestinate utiliz rii în unele st ri patologice Art. 83Asisten a farmaceutic a popula iei se asigur , în condi iile prezentei legi, prin intermediulurm toarelor unit i farmaceutice: farmacie comunitar , care poate deschide puncte de lucru,denumite oficine, farmacie cu circuit închis i drogherie." Art. 84Farmacia comunitar , farmacia cu circuit inchis si drogheria func ioneaz pe baza autoriza ieide func ionare emise de Ministerul S ii, în condi iile legii Art. 85Înfiin area, organizarea i func ionarea, precum i preschimbarea autoriza iilor de func ionareale farmaciilor comunitare a farmaciilor cu circuit inchis precum i ale drogheriilor se stabilescprin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului s ii Art. 86Distribu ia cu am nuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii comunitare, oficinelocale de distribu ie i drogherii. Art. 87Eliberarea medicamentelor in farmacii comunitare, oficine locale si drogherii se face numai cuam nuntul, cu excep ia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis i aproduselor destinate truselor de urgen , impuse prin lege Art. 88Modul de distribuire, stocare si eliberare de medicamente de catre farmaciile comunitare,oficine, farmacii cu circuit inchis si drogherii, se face in conditiile legii si prin norme stabilite deministerul sanatatii.Cap. 3Supravegherea Art. 89Pentru a se asigura adoptarea deciziilor de reglementare adecvate i armonizate privindmedicamentele autorizate în Uniunea European , având în vedere informa iile ob inute privindreac iile adverse ap rute la medicamente în condi ii normale de utilizare, în Agen ia Na ional aMedicamentului si a Dispozitivelor Medicale func ioneaza un sistem de farmacovigilen a; acestsistem trebuie s fie folosit pentru colectarea informa iilor utile în supraveghereamedicamentelor, cu referire special la reac iile adverse ap rute la om i pentru evaluarea tiin ific a acestora. Art. 90Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ia m surile necesare pentru ase asigura c informa iile adecvate colectate prin acest sistemul de farmacovigilenta suntcomunicate statelor membre ale Uniunii Europene i Agen iei Europene a Medicamentelor.Acest sistem trebuie s ia în considerare i orice informa ie disponibil privind utilizarea gre it i abuzul de medicamente ce pot avea un impact asupra evalu rii riscurilor i beneficiilo Art. 91Ministerul S ii ia toate m surile adecvate pentru încurajarea medicilor i profesioni tilordin domeniul s ii s raporteze la Agen ia Na ional a Medicamentului si a DispozitivelorMedicale reac ii adverse suspectate la medicamente. Ministerul S ii poate impune cerin e 25
 26. 26. specifice medicilor, farmacistilor i altor profesioni ti din domeniul s ii privind raportareareac iilor adverse grave suspectate sau nea teptate. Art. 92(1) Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se asigur c cerin elelegale privind medicamentele sunt respectate, prin inspec ii repetate i, dac este cazul,inspec ii neanun ate; dup caz, Agen ia Na ional a Medicamentului si a DispozitivelorMedicale cere laboratoarelor proprii de control sau unui laborator certificat/recunoscut deAgen ia Na ional a Medicamentului în acest scop s efectueze teste asupra probelor demedicamente.(2) Agen ia Na ional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale poate, de asemenea, sefectueze inspec ii neanun ate la localurile fabrican ilor de substan e active folosite ca materiiprime sau la localurile de in torilor autoriza iei de punere pe pia , ori de câte ori consider cexist motive pentru a suspecta nerespectarea principiilor i ghidurilor de bun practic defabrica ie mentionate de lege. Art. 93Inspec ia de autorizare i inspec iile de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu circuitînchis i în drogherii se exercit de Ministerul S ii. Controlul privind exercitarea profesieide farmacist se face de Colegiul Farmaci tilor din România, prin filialele teritoriale, înconformitate cu prevederile legii." Art. 94Contrafacerea sau punerea în circula ie de medicamente f respectarea prevederilorprezentului titlu constituie infrac iune.Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r spunderea disciplinar , civil ,contraven ional sau penal , dup caz. Art. 95 surile pentru implementarea prevederilor prezentului titlu trebuie s fie justificate prinprotec ia s ii publice i s fie propor ionale cu obiectivele acestei protec ii, conformregulilor Tratatului Uniunii Europene, în special cele privind libera circula ie a m rfurilor iconcuren a.TITLUL VIICODUL TRANSPLANTULUICAP.1Dispozi ii Generale Art. 96 (1) Obiectul prezentului titlu îl constituie stabilirea standardelor de calitate i de securitate pentru organele destinate transplantului uman, pentru esuturile i celulele umane destinate utiliz rii la om, pentru sânge i componentele sanguine, în vederea garant rii unui nivel ridicat de protec ie a s ii umane. (2) Utilizarea de organe ridic în parte acelea i probleme ca i utilizarea esuturilor i a celulelor, precum i utilizarea sângelui i produselor derivate din sânge (altele decât celulele stem hematopoietice), dar exist diferen e considerabile între ele. Deoarece aspectele de calitate i de securitate legate de aceste trei procese sunt diferite, acestea vor 26
 27. 27. face obiectul unor acte normative, în concordan cu reglement rile distincte existente la nivelul Uniunii Europene. Art. 97Domeniu de aplicare(1) Prezentul titlu se aplic urm toarelor activit i: a) don rii, test rii, evalu rii prelev rii, conserv rii, transportului i transplantului de organe umane. b) don rii, test rii, prelucr rii, conserv rii, stoc rii i distribuirii esuturilor i a celulelor umane, inclusiv celulelor stem hematopoietice din sângele periferic, din cordonul ombilical (sânge) i din m duva osoas , celulelor reproductive (ovule, spermatozoizi), esuturilor i celulelor fetale i celulelor stem adulte i embrionare, destinate utiliz rii la om. c) recolt rii i test rii sângelui uman i a produselor derivate din sânge (altele decât celulele stem hematopoietice), indiferent de utilizarea preconizat , precum i prelucr rii, conserv rii, stoc rii i distribuirii, atunci când este utilizat pentru transfuzia uman .(2) Sunt excluse din domeniul de aplicare a acestui titlu esuturile i celulele utilizate ca grefe autologe ( esuturi prelevate i transplantate aceluia i individ) în cadrul aceleia i interven ii chirurgicale f a fi deloc conservate la o banc de organe. Art. 98Autorit ile compenete:(1) Activit ile de transplant de organe, celule i esuturi de origine uman , i transfuzia sanguin sunt organizate i controlate de Ministerul S ii, în calitate de autoritate competent .(2) Autorit ile competente pentru coordonarea activit ilor de laArt.1 sunt: a) Agen ia Na ional de Transplant – pentru coordonarea, supravegherea i implementarea oric ror dispozi ii referitoare la activit ile pentru transplant de organe i activit ile pentru transplant de tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutica (cu excep ia activit ii de transplant medular de la donatori neînrudi i). b) Registrul Na ional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – pentru procesarea cererilor, din ar sau din str inatate, pentru celule stem hematopoietice de la donatori neînruditi cu pacien ii, precum i pentru coordonarea activit ilor centrelor de donare, de colectare si de transplant medular de la donatori neînrudi i. c) Institutul Na ional de Hematologie Transfuzional i centrele de transfuzie sanguin teritoriale – pentru coordonarea, supravegherea i implementarea activit ilor de recoltare, control, prelucrare, stocare i distribuire a sângelui uman i a componentelor sanguine (cu excep ia celulelor stem). Art. 99Principii generale(1) Principiul don rii voluntare i neremunerate. Donatorii de organe, esuturi i de celule, precum i donatorii de sânge i componente sanguine pot primi o compensa ie strict limitat la acoperirea inconvenien elor legate de donare (acoperirea cheltuielilor i a pierderii veniturilor cauzate de donare). 27
 28. 28. (2) Principiul autosuficien ei. Cre terea gradului de autosuficien este un obiectiv national i comunitar, prin care se garanteaz disponibilitatea organelor, esuturilor i a celulelor pentru tratamente medicale, precum i a sângelui i a componentelor sanguine umane pentru transfuzia sanguin . (3) Donarea de organe, esuturi i de celule, sânge i componente sanguine nu poate face obiectul tranzac iilor comerciale. Înc lcarea principiului don rii voluntare i neremunerate în vederea ob inerii unor câ tiguri financiare sau al unor avantaje comparabile, precum i constrângerea de orice fel a donatorului este interzis i sanc ionat . (4) Standardele na ionale asigur un nivel echivalent al securit ii i calit ii pentru organe, celule i esuturi, sânge i componentele sanguine umane, indiferent de provenien a lor sau de scopul terapeutic c ruia îi sunt destinate. Art. 100Dispozi ii finaleOrganizarea activit ii de transplant, obliga iile autorit ilor competente privind calitatea isiguran a don rilor, cerin e pentru acreditarea, desemnarea, autorizarea sau acordarea licen eiproceselor de preparare a esuturilor i celulelor, schimbul de informa ii, asigurareatrasabilit ii i sistemul unic de codificare, protec ia donatorului i a primitorului, selectarea ievaluarea donatorului, notificarea reac iilor adverse grave, comunicarea incidentelor adversegrave, precum i sistemul de raportare sunt reglementate prin Hot râre a Guvernului i Ordineaferente ale Ministrului S ii.TITLUL VIIIPERSONALUL SANITAR Art. 101 (1) Asistenta medicala a populatiei se asigura de personalul sanitar format din: a) personal sanitar cu pregatire universitara; b) personal sanitar mediu; c) personal sanitar auxiliar; (2) Profesiunile reglementate la nivelul Uniunii Europene sunt cele de medic, farmacist, dentist, asistent medical si moasa si se practica numai de persoanele cu diploma de licenta sau certificate de absolvire a unei institutii de invatamint de specialitate care sint autorizate potrivit normelor legale in vigoare si in acord cu cerintele din Codul profesiilor medicale reglementate. Art. 102 (1) Personalul sanitar cu pregatire universitara cuprinde in afara profesiilor reglementate la nivelul Uniunii Europene si alte categorii precum biologi, chimisti, psihologi si alt personal de specialitate cu pregatire superioara, care lucreaza in domeniul asigurarii sanatatii. Atributiile acestora sunt reglementate prin norme legale specifice, iar obligatiile ce le revin in cadrul unitatilor medicale sunt definite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor medicale. (2) Personalul de specialitate cu pregatire superioara din unitatile medicale are obligatia sa participe, potrivit specialitatii sale, alaturi de profesiile medicale reglementate, la activitatea de asistenta medicala a populatiei. 28
 29. 29. Art. 103 (1) Personalul sanitar mediu este format din laboranti, tehnicieni medicali si alte cadre cu pregatire medie de specialitate. (2) Personalul sanitar mediu nereglementat conformArt.xx (2) isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al medicului sau farmacistului. Art. 104Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, ingrijitori, brancardieri si alt asemenea personalcare asigura curatenia si pastrarea igienei unitatilor medicale, pregatirea materialelor necesareactivitatii, insotirea la nevoie a bolnavilor spitalizati; indeplineste alte sarcini prevazute deregulamentul de organizare si functionare a unitatii. Art. 105Medicii, farmacistii, intregul personal sanitar raspund, potrivit legii, de calitatea asistenteimedicale acordate si au obligatia sa actioneze cu reponsabilitate profesionala si la cele maiinalate standard etice si deontologice, sa aiba o atitudine profund umana in intreaga loractivitate, sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala. Art. 106 (1) În vederea dezvoltarii celor mai adecvate politici de resurse umane pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei se infiinteaza prin hot râre de Guvern, Registrul na ional al personalului medical – profesii reglementate – care activeaza în domeniul ingrijirii s ii. (2) Scopul Registrul na ional al personalului medical este: 1) de a înregistra profesionistii in domeniul sanatatii, pentru a asigura protec ia consumatorilor de servicii de s tate, pentru asigurarea furnizarii de servicii medicale numai de c tre persoanele care au calific rile necesare 2) de a furniza datele necesare pentru managementul si politicile de resurse umane in sanatate. (3) Ministerul S tatii este autoritatea care de ine Registrul Na ional al personalului medical pe care il publica anual. (4) Pentru realizarea Registrul Na ional al personalului medical, Ministerul Sanatatii va colabora cu organizatiile profesionale ale personalului sanitar care sunt obligate sa transmita datele solicitate la procesorul de date autorizat de catre Ministerul Sanatatii. (5) Personalul medical este obligat s transmit informa ii la procesorul de date autorizat, atunci cand sunt solicitate. (6) Procesorul autorizat are dreptul s efectueze investiga ii, în scopul de a ob ine informa ii înscrise în registru i de a ob ine informa ii de la alte registre. (7) Urm toarele sunt informa iile minimale privind personalul sanitar care trebuie colectate în registrul na ional al personalului medical: 1) Date biografice; 2) Informa ii privitoare la calific ri 3) Informa ii cu privire la locul de munc ; 4) Informa ii privind certificarea si autorizareaDispozitii finale si tranzitorii Art. 107Prezentul titlu intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in MO 29
 30. 30. TITLUL IX spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale,sanitare i farmaceutice Art. 108În sensul prezentului titlu, urm torii termeni se definesc astfel: a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical i moa a care acord servicii medicale; b) malpraxisul este eroarea profesional s vâr it în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând spunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice. Art. 109 (1) Pentru actele profesionale exercitate, r spunderea juridic a personalului medical poate fi angajat exclusiv pentru deciziile personale cu caracter medical ori pentru exercitarea personal defectuoas a actelor medicale, neputând s -i fie imputabil acestuia proasta sau defectuoasa organizare a activit ii, dotarea deficitar ori nefunc ionalitatea ei, lipsa personalului medical amenta iei ori a dispozitivelor medicale din dotarea unit ii medicale, sau alte aspecte care in de responsabilit ile unit ii medicale. (2) spunderea juridic a personalului medical este personal i propor ional cu gradul de vinov ie a fiec rei persoane implicate în decizia medical ori exercitarea actului medical. Pentru activit ile medicale care impun lucrul echip , r spundere revine efului echipei numai în m sura în care fapta de malpraxis este consecin a deciziei sale. (3) Pentru întreaga activitate desf urat , unit ile medicale sunt obligate s aib încheiate asigur ri de r spundere civil . Art. 110 (1) Unit ile medicale sunt obligate s încheie contracte anuale de asigurare pentru spunderea civil în domeniul medical pentru toat activitatea desf urat i pentru întreg personalul medical angajat cu contract individual de munc . (2) Personalul medical din unitatea medical asigurat poate încheia un contract de asigurare pentru r spundere civil în domeniul medical doar pentru activitatea medical prestat în afara calit ii de angajat al unit ii medicale respective. (3) Unitatea medical are drept de regres împotriva personalului medical vinovat (doar?) pentru faptele de malpraxis (dovedite ca fiind s vâr ite cu inten ie?); pentru asigurarea acestui risc personalul medical va incheia o asigurare individuala obligatorie. Art. 111 (1) În sensul prezentei legii, prin unitate medical se în eleg furnizorii de servicii medicale, unit i medicale cu sau f personalitate juridic , precum i cabinetele înfiin ate potrivit legii ca form liberal de exercitare a profesiilor medicale. Pentru unit ile medicale f personalitate juridic asigurarea este încheiat de persoana juridic în structura sau subordinea c reia func ioneaz unitatea medical . (2) Sunt asimila i unit ilor medicale personalul medical care î i exercit activitatea în regim independent în baza unor contracte de furnizare servicii medicale. 30
 31. 31. (3) Unit ile medicale publice sau private, furnizoare de servicii medicale, i produc torii de echipamente i dispozitive medicale, substan e medicamentoase i materiale sanitare spund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacien ilor în activitatea de preven ie, diagnostic i tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor i dispozitivelor medicale, substan elor medicamentoase i materiale sanitare, în perioada de garan ie/valabilitate, conform legisla iei în vigoare. Art. 112 (1) Prevederile Art. se aplic în mod corespunz tor i furnizorilor de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de c tre unit ile medicale publice sau private furnizoare de servicii medicale, în cazul prejudiciilor aduse pacien ilor în mod direct sau indirect, ca urmare a serviciilor prestate. (2) Furnizorii de utilit i c tre unit ile medicale publice sau private furnizoare de servicii medicale r spund civil pentru prejudiciile cauzate pacien ilor, generate de furnizarea necorespunz toare a utilit ilor. Art. 113 (1) Acoperirea prejudiciului cauzat pacien ilor de unitatea medical se poate face, în mod amiabil, în condi iile prezentei legi, între pacient i societatea de asigurare. (2) Procedura amiabil este obligatorie i prealabil ac iunii judiciare. Art. 114În sensul prezentei legi, prejudiciul este rezultatul negativ patrimonial i moral care, în modobiectiv i în condi iile date, putea fi evitat i care rezult cu certitudine din v marea st rii de tate sau a integrit ii corporale a pacientului ca urmare serviciilor medicale furnizate deunitatea medical sau a prezen ei sale în unitatea medical . Art. 115 (1) Pacientul care a fost prejudiciat se poate adresa cu o cerere de acoperire a prejudiciului tre unitatea medical unde a fost furnizat medical. (2) Pentru minori cererea se face de c tre reprezentantul legal. Art. 116 (1) Cererea va cuprinde cel pu in urm toarele elemente: a) numele i prenumele solicitantului; b) calitatea acestuia; c) domiciliul sau adresa de coresponden ; d) unitatea medical unde a fost furnizat serviciul medical; e) serviciul respectiv serviciile medicale de care a beneficiat; f) data la care au fost furnizate serviciile medicale; g) ar tarea prejudiciului pe care solicitantul consider c l-a suferit; h) cuantumul prejudiciului, atât sub aspect patrimonial cât i moral; i) acordul pacientului sau a reprezentantului cu privire la accesul la datele personale cu caracter medical pe tot parcursul procedurii de solu ionare a cererii; j) semn tura. (2) La cerere se vor anexa copiile înscrisurilor doveditoare inclusiv a calit ii. (3) Unitatea medical sau societatea de asigur ri pot solicita preciz ri suplimentare ori prezentarea pacientului la expertize de specialitate. Art. 117 31
 32. 32. (1) Unitatea medical este obligata ca, în termen de maximum 10 zile de la primirea solicit rii sau completarea acesteia, s comunice societ ii de asigur ri cu care are încheiat contractul de asigurare civil pentru malpraxis solicitarea primit i, la cere acesteia, orice date i informa ii pe care le de ine legate de furnizarea serviciului medical sau starea de tate a pacientului respectiv. (2) Concomitent cu transmiterea cererii prev zute la alinetaul 1, unitatea medical va înainta societ ii de asigur ri un punct de vedere motivat, care va include i pozi ia personalului medical fa de acuza iile care eventual i se aduc, cu privire la posibila existen sau inexisten a actului de malpraxis i a existen ei i întinderii prejudiciului. Art. 118 (1) În termen de maximum 30 zile de la comunicarea documentelor prev zute laArt.92, societatea de asigur ri, împreun cu unitatea medical sunt obligate s evalueze solicitarea pacientului sau a reprezentantului legal al acestuia i, dup caz, s decid acoperirea prejudiciul solicitat, s fac o contraofert solicitantului sau s resping motivat cererea de acoperire a prejudiciului. (2) Dac societatea de asigur ri nu raspunde solicitantului în termenul prev zut la alineatul 1, cererea acestuia se consider ca fiind acceptat , iar societatea de asigur ri este obligat ca în termen de maximum 30 de zile s acopere prejudiciul revendicat sub sanc iunea unor penalit i de 0,1% pe zi întârziere din suma datorat . Art. 119 (1) Decizia societ ii de asigurare se comunic solicitantului care va fi invitat, dup caz, pentru încasarea valorii prejudiciului i stingerea litigiului sau pentru negocierea cuantumului acestuia i încheierea unei tranzac ii. (2) Dup comunicare deciziei de acoperire a prejudiciului solicitat, litigiul între unitatea medical , personalul medical i pacient se consider stins, iar societatea de asigur ri este obligat s pl teasc valoarea prejudiciului în maximum 30 de zile data comunic rii deciziei. (3) Dup comunicarea deciziei de acoperire a prejudiciului sau dup încheierea tranzac iei prev zute la alineatul 1 sau a ori c rei alte în elegeri cu privire la acoperirea prejudiciului, înceteaz r spunderea juridic a personalului medical dac fapta de malpraxis nu a fost vâr it din culp , iar fapta de malpraxis nu a avut ca efect decesul pacientului. Art. 120Pe parcursul negocierii cuantumului prejudiciului, p ile pot apela inclusiv la servicii demediere. Art. 121 (1) Dac cererea de acoperire a prejudiciului este respins de c tre societatea de asigur ri sau dac negocierea cuantumului prejudiciului nu se finalizeaz în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii invita iei pacientului la negocierea cuantumului prejudiciului, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia se poate adresa instan elor de judecat în vederea const rii existen ei unei fapte de malpraxis medical, a unui prejudiciu, în sensul prezentei legi, stabilirea întinderii lui i obligarea societ ii de asigur ri la acoperirea prejudiciului. (2) Unitatea medical poate interveni în litigiul dintre pacient i societatea de asigur ri în condi iile Codului de Procedur Civil . 32

×