Comment Radio News Program

670 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comment Radio News Program

  1. 1. Comment การจัดรายงานข่าววิทยุ (20 คะแนน)คะแนนแบ่งเป็นสองส่วน - การเขียนข่าว ประกอบด้วย ความถูกต้องของการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ความเหมาะสมของการเลือกประเภทข่าว (ข่าวประกอบเสียง ข่าวลงเสียง ข่าวอ่าน) 15 คะแนน - การจัดรายการ ความพร้อม การเตรียมตัว การเรียงลำาดับความสำาคัญของ ข่าว 5 คะแนนกลุ่มที่ 1 Bangkok Radio News คลื่นข่าวสำาหรับคนกรุงเทพส่ ว นของการเขี ย นข่ า ว 8 คะแนน - ต้องฝึกการเขียนข่าวเพิ่มเติม - ยังต้องพัฒนาการจับประเด็นข่าว - ข่าวยังขาดคุณค่า ความน่าสนใจ และยังไมพลิกแพลงประเด็นจากงานที่ไป ลงพื้นที่ - แต่มีความพยายามในการทำาข่าว เลือกเรื่องที่เป็นข่าว อธิบายคุณค่าของ ข่าวได้ เขียนข่าวพอออกอากาศได้ แต่ก็ยังต้องปรับปรุงอีกหลายอย่าง โดย เฉพาะการเขียน และประเด็นในการเขียนการจั ด รายการ 5 คะแนน - เตรียมพร้อมในการจัดรายการดี มาก่อนเวลา มาฝึกซ้อม เตรียมเอกสารมา พร้อม มีความตั้งใจ และรับผิดชอบในการออกอากาศ - ต้องพัฒนาเรื่องการเป็นผู้ประกาศ แต่การจัดรายการราบรื่นไม่ติดขัดดี - การจัดลำาดับข่าวทำาได้ดีรวม 13 คะแนนกลุ ่ ม ที ่ 2 Headline Newsส่ ว นของการเขี ย นข่ า ว 7 คะแนน - ต้องฝึกฝนการเขียนข่าวอีกมาก - ยังต้องจับประเด็นข่าว ข่าวส่วนมากที่ทำามาเป็น “ข่าวประชาสัมพันธ์” เวลา ไปงานลักษณะนี้ ต้องหาข้อมูลไปล่วงหน้า ไปถึงงานแล้วพยายามดูว่า มี เรื่องอะไรที่เราจะทำาได้นอกจากบอกว่าเขามีกิจกรรมอะไร มีใครสัมภาษณ์ ได้บ้างที่จะทำาให้ประเด็นข่าวแตกต่างนอกเหนือจากการทำาข่าวว่าในงานมี อะไรการจั ด รายการ 4 คะแนน - ไม่เตรียมบทข่าวมาให้พร้อม บทข่าวไม่มีข่าวสมบูรณ์ ไม่ใส่ form ข่าวให้ เรียบร้อย ไม่มี headline ข่าวสำาคัญตอนเริ่มรายการ - มีความผิดพลาดในเรื่องของเสียงที่นำามาใช้ คุณภาพของเสียงที่อัดมาใช้ ออกอากาศไม่ได้ การแก้ไขสถานการณ์ โดยเลือก และตัดข่าว ยังทำาได้ไม่ดี ทำาให้รายการเกิดปัญหา และดำาเนินไปไม่ได้อย่างราบรื่น - เรียงลำาดับข่าวได้พอใช้ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์อธิบายคุณค่าของข่าวได้
  2. 2. รวม 11 คะแนนกลุ ่ ม ที ่ 3 ข่ า วข้ น ต้ น ชั ่ ว โมงส่ ว นของการเขี ย นข่ า ว 5 คะแนน - มีข่าวที่ไม่ได้ไปทำาเอง แต่เอามาจากอินเตอร์เน็ตหลายข่าว ข่าวเหล่านั้น ถือว่าไม่มีคะแนน - ไปทำาความเข้าใจเรื่อง head / lead / body ใหม่...Lead คือส่วนที่ผู้ประกาศในวิทยุ และ โทรทัศน์อ่าน เนื้อข่าวคือส่วนที่ ผู้ประกาศอ่านต่อเนื่องจาก lead ขยาย ความ lead หรือเป็นส่วนที่ปล่อยเสียงของผู้สื่อข่าว (ถ้าเป็นข่าวลงเสียง) - ยังต้องไปฝึกการเขียนข่าวเพิ่ม Lead ยังไม่สามารถสรุปประเด็นสำาคัญขึ้นมา เนื้อข่าว ยังเป็นสั้นๆ ไม่มีเนื้อหาที่สำาคัญข่าวยังไม่มีประเด็น และคุณค่าข่าวการจั ด รายการ 3.5 คะแนน - ไม่เตรียมบทข่าวมาให้พร้อม บทข่าวไม่มีข่าวสมบูรณ์ ไม่ใส่ form ข่าวให้ เรียบร้อย ไม่มี headline ข่าวสำาคัญตอนเริ่มรายการ - อธิบายคุณค่าข่าวและการเรียงลำาดับข่าวไม่ได้รวม 8.5 คะแนนกลุ ่ ม ที ่ 4 (ไม่ ม ี ช ื ่ อ รายการ )ส่ ว นของการเขี ย นข่ า ว 6 คะแนน - มีข่าวที่ไม่ได้ไปทำาเอง แต่เอามาจากอินเตอร์เน็ตหลายข่าว ข่าวเหล่านั้น ถือว่าไม่มีคะแนน - ไปทำาความเข้าใจเรื่อง head / lead / body ใหม่...Lead คือส่วนที่ผู้ประกาศในวิทยุ และ โทรทัศน์อ่าน เนื้อข่าวคือส่วนที่ ผู้ประกาศอ่านต่อเนื่องจาก lead ขยาย ความ lead หรือเป็นส่วนที่ปล่อยเสียงของผู้สื่อข่าว (ถ้าเป็นข่าวลงเสียง) ไม่ เขียน lead มาในบางข่าว - ยังต้องไปฝึกการเขียนข่าวเพิ่ม Lead ยังไม่สามารถสรุปประเด็นสำาคัญขึ้นมา เนื้อข่าว ยังเป็นสั้นๆ ไม่มีเนื้อหาที่สำาคัญข่าวยังไม่มีประเด็น และคุณค่าข่าว - การไปฟังแถลงข่าว ต้องฟังและจับประเด็นสำาคัญหลักๆ ให้ได้ และอย่าอ่าน แต่ใน release ต้องฟังที่เขาพูด และตอบคำาถาม อาจประเด็นน่าสนใจกว่า เรื่องดัชนีเศรษฐกิจตัวเลขเยอะ ต้องพูดตัวเลขเป็นกลมๆ จะได้ฟังง่าย และ เลือกเฉพาะตัวเลขสำาคัญ ทำาข่าวแบบนี้ ต้องให้เห็น 1 ภาพรวมปัจจุบัน 2 แนว โน้มในอนาคตระยะสั้น ระยะยาว 3 การปรับตัว 4 ความเห็นต่อนโยบายของ รัฐ - ไปทำาข่าว ลงพื้นที่เอง ก็ต้องเขียนข่าวจากที่ไปสังเกตการณ์ไปฟัง ไปเก็บ ข้อมูลเอง ไม่ใช่กลับมาเอาข่าวในเน็ตมาเขียนส่งครู - อย่าลืม ประเด็นที่สำาคัญ และ ใหม่ล่าสุด ขึนต้นเรื่อง ้ - ต้องไปฝึกคิดประเด็นข่าวให้มาก โดยการอ่านข่าวให้เยอะ ตามข่าวให้มาก มองดูว่าเขาทำากันอย่างไร แล้วก็ฝึกคิดด้วยตัวเอง
  3. 3. การจั ด รายการ 3.5 คะแนน - ไม่เตรียมบทข่าวมาให้พร้อม บทข่าวไม่มีข่าวสมบูรณ์ ไม่ใส่ form ข่าวให้ เรียบร้อย ไม่มี headline ข่าวสำาคัญตอนเริ่มรายการ การจัดรายการยังไม่ราบ รื่น ขาดความเตรียมพร้อม - ยังไม่เข้าใจคุณค่าข่าว และเหตุผลของการจัดลำาดับความสำาคัญของข่าวใน การออกอากาศ รวม 9.5 คะแนนสรุปสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการทำารายการข่าว - การจัดลำาดับข่าว ต้องตอบคำาถาม “คุณค่าข่าว” ให้ได้ และดูว่าสิ่งใดมีความ สำาคัญมากกว่า คนควรรู้มากกว่า ส่วนมาก เหตุการณ์หรือข่าวที่เป็น สถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของคนจะถูกจัดเป็นลำาดับต้นๆ ต่อ ด้วยข่าวหนัก (hard news) ซึ่งมีผลกระทบวงกว้าง ไล่ความสำาคัญลงมาเรื่อยๆ และปิดท้ายด้วยข่าวเบา (soft news) เช่น ข่าวกีฬา สังคม บันเทิง - การทำาข่าว จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “แหล่งข่าว” เพื่อความน่าเชื่อถือของ ข่าว จะเขียนเอง คาดคะเน คาดการณ์เองไม่ได้ เพราะนั่นคือความเห็นส่วน ตัว ต้องหาผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนพูด เช่นข่าวราคาทองช่วง สงกรานต์ ก็ควรสัมภาษณ์ สมาคมผู้ค้าทองคำา หรือ ฟังแถลงข่าวการคาด การณ์ตัวเลข เช่นจากหอการค้าไทย หรือ ศูนย์วิจัยกสิกร ซึ่งมักทำาออกมา ช่วงนี้อยู่แล้ว ในการลงพื้นที่ทำาข่าวอื่นๆ ต้องหาแหล่งข่าวที่ต้องกับประเด็น ที่จะทำา และสัมภาษณ์เพื่อนำาข้อมูลนั้นมาเขียนเป็นข่าว - ถ้าไปทำาข่าวแล้วที่ Press Release หรือข่าวแจกจากผู้จัดงาน ให้อ่านเพื่อดู ข้อมูล และเก็บไว้เช็คข้อมูล เช่นตัวเลข ชื่อตำาแหน่ง แหล่งข่าว ข้อมูลจาก press release สามารถใช้ประกอบการเขียนข่าวได้บ้าง แต่ไม่ใช่ยกทั้งหมดมา เขียน แต่ต้องอ่านแล้วคิดประเด็นต่อยอด ฟังรายละเอียดในงาน เช่นการ แถลง และ การสัมภาษณ์ต่อยอด เพื่อจับประเด็นสำาคัญมาเขียนเป็นข่าว - ถ้าทำาข่าวต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ หรือ เหตุการณ์ซึ่งดำาเนินอยู่ ต้องหา “สิ่งที่อัพเดท” ล่าสุด หรือ “ความคืบหน้าของเหตุการณ์” หรือ “ความ คิด มุมมองด้านอื่นๆ” ต่อเรื่องนั้นมานำาเสนอเป็นข่าว จึงจะได้ประเด็นใหม่ๆ และหลากหลายมากขึ้น - ข่าวที่เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลข ไม่จำาเป็นต้องระบุทุกตัว ให้ปัดเลขเป็นกลมๆ เพื่อง่ายต่อการฟังและการอ่าน ยกเว้น ตัวเลขทีต้องระบุละเอียด เพื่อความ ่ ชัดเจน ก็ต้องพูดทั้งหมด - การลงพื้นที่หาข่าวและรายงานข่าว สิ่งสำาคัญคือ “การคิดประเด็น” จับสิ่งที่ สำาคัญมาเป็นข่าว สำาคัญคือ “คนจำาเป็นต้องรู้ “ - ภาษาในการเขียนข่าว ต้องพัฒนากันอีกมาก นอกจากจะเขียนให้ได้ใจ ความในประโยคที่สั้น กระชับแล้ว ยังต้องเรียบเรียงความสำาคัญ เรียบเรียง ประโยชน์ให้ไม่สับสน สำานวนในการเขียนข่าวก็เช่นกัน คำาแนะนำา “ให้ไป ฟังข่าววิทยุ และโทรทัศน์” ให้มาก รูปแบบในการเขียนข่าวมีอยู่ และก็จะ เขียนลักษณะนั้นๆ เสมอ ไปลองสังเกต ถ้าไม่เคยฟัง ไม่เคยดู จะนึกภาพไม่ ออกเลยว่าจะเขียนอย่างไร
  4. 4. - ไม่ควรเขียนข่าว โดยเอามาจากหนังสือพิมพ์ หรือ อินเตอร์เน็ต แล้วมาเขียน ออกอากาศ เพราะงานที่สั่งให้ทำาคือลงพื้นที่ในการทำาข่าว ก็ต้องทำาข่าวด้วย ตัวเอง โดยการฝึกจับประเด็น หาประเด็น และสัมภาษณ์ เอาข้อมูลมาเป็น ข่าวให้ได้ - การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ไม่ใช่พูดว่า นาย...... กล่าวว่า แล้วก็ปล่อยเสียงเลย หลายคนทำามาแบบนี้ ซึ่งผิด ต้องสรุปประเด็นที่อยู่ในเสียงสั้นๆ พอได้ ใจความเขียนก่อน เช่น นาย......คาดการณ์ว่าจากสถานการณ์ราคาทองคำา ในตลาดโลกจะส่งผลให้ราคาทองคำาในไทยปรับตัวขึ้นอีกร้อยละ 2 ภายใน ปลายเดือนเมษายน แล้วค่อยปล่อยเสียงในประเด็นที่สอดคล้องกัน อย่างไร ก็ตามใจการสรุปก่อนปล่อยเสียง ห้าม เขียนประโยคเหมือนกับสิ่งที่เสียงพูด ต้องปรับประโยค สรุปใจความเป็นคำาพูดของเรา แต่รักษาข้อมูลที่ถูกต้องไว้ - การทำาข่าว....ข่าวมีอยู่รอบตัวมากมาย อยู่ที่ว่าพวกคุณค้นหาข้อมูลแต่ไหน ดูได้จากปฏิทินข่าว กิจกรรมต่างๆ เช็คตามเว็บไซต์กระทรวง กรม หน่วย งาน ดูหมายข่าวกิจกรรม งานสัมมนา เสวนา ประชุม แล้วดูว่ามีเรื่องอะไรที่ สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน หรือดูความน่าสนใจว่า เรื่องนั้น เป็นข่าว มีคุณค่าของข่าว แล้วก็ไปทำาข่าวมา....หวังว่าตอนทำาข่าวโทรทัศน์ ข่าวจะมีความหลากหลายและน่าสนใจ และมีการค้นคว้าหาข้อมูลที่ดีกว่านี้ เพื่อให้ได้ข่าวที่ดี และสมบูรณ์มากขึ้น - การไปทำาข่าวกิจกรรม หรือ งาน event ต่างๆ ต้องระวังไม่ให้เป็นการ “ประชาสัมพันธ์” ให้งานนั้นๆ ต้องพยายามมองหาประเด็นที่มีคุณค่าข่าว อาจเป็นเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ก็ได้ แต่ต้องหาประเด็นให้ได้การ เลือกคนสัมภาษณ์ ไม่ควรสัมภาษณ์ “ประชาสัมพันธ์” ของงาน...ต้องหา แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นคนอื่นๆ ทีตรงกับประเด็นต่อยอดที่นอก ่ เหนือจากเรื่องของงานคะแนน 471550045 นางสาวขนิษฐา ทวีแสง 13 491550019 นางสาวศิริพร พริ้งพร้อม 13 491550082 นางสาวฟารีนา แต้มต่อผล 13 501550009 นางสาววรรณิสา ธนวัฒน์ศิริไพศาล 13 501550014 นางสาวณัฐพร บำารุงวัด 13 501550019 นางสาวนุชนาถ ฉิมรวย 13 501550025 นางสาวพัชรี ยินดีสุข 13 501550157 นายถาวรวุฒิ พุกจันทึก 13 511550012 นางสาววัชราภรณ์ นวะมะรัตน 11 511550088 นายเอกพล รัตนพันธ์ 11520106040012 นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร 9.5520106040015 นายธนวิน อมรกุล 9.5520106040029 นายสมชาย มะโหฬาร 8.5520106040030 นายธันวา กิมนวล ้ 9.5520106040048 นางสาวสุดารัตน์ กันหมุด 8.5520106040058 นายวิโรจน์ อาจน้อย 9.5520106040059 นายรัฐภูมิ มูลละ 9.5520106040102 นางสาววริยา สินทร 8.5520106040125 นายกฤษฎากรณ์ ครึกครื้น 11520106040127 นางสาวจิรญาภรณ์ ถาอ้น 11520106040169 นางสาวพรอรินทร์ สิทธิพล 8.5520106040170 นายจตุพล วงศ์สุวรรณ 11
  5. 5. 520106040171 นางสาวชนันพร เกษมทวีทรัพย์ 11520106040273 นายซุป อักษรกิตติ์ 11520106040289 นายปิยะพงษ์ วรวิชา 11520106040297 นายฉัตรชัย เถียวสังข์ ่ 11

×