Successfully reported this slideshow.

Online community & journalism

1,095 views

Published on

Online Community คืออะไร และ นำมาใช้กับกระบวนการข่าวในปัจจุบันอย่างไร

Published in: Education
 • Be the first to comment

Online community & journalism

 1. 1. Online Community & Journalism Sakulsri Srisaracam twitter: @imsakulsri L/O/G/O
 2. 2. What“เป็นonline community?What is online วของคนที่มี is ที่รวมตัcommunity? ความสนใจร่วมกันในบาง สิงบางอย่าง มาอยู่รวมกัน ่ เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วม กัน หรือทำางานบางอย่าง ร่วมกัน บนแพล็ตฟอร์มWebboard ออนไลน์” platform สือWebboard ่ Website platform Website Blog Blog Facebook Facebook Youtube Youtube Twitter hashtag Twitter hashtag
 3. 3. What is online community?What is online community? Key ของการเป็น Participation Online Community conversation Collaborate Share - รวมกันตามเหตุการณ์ ที่สำาคัญ - รวมการตามความ สนใจร่วมกัน
 4. 4. How online community communicates?How online community communicates? Update situation share Tools Platform Asking question Post information -ถ้าสื่อสารเกียวกับชุมชน สังคม ่ = เข้าใจมากขึ้น collaborate -ถ้ารวมตัวแลกเปลี่ยนข้อมูล = ได้ความหลากหลากของข้อมูล และอาจนำาไปสู่ offline activity / การเคลื่อนไหว / การผลักดัน มุมมอง ประเด็นของสังคม
 5. 5. Power of Power of online community online communityการรวมตัวของคนบนโลกออนไลน์ต่อต้านร่างรัฐบัญญัติหยุดยังการละเมิด ้ลิขสิทธิ์ออนไลน์ (SOPA)= ผลยังไม่บังคับใช้และต้องพิจารณากม.กันใหม่
 6. 6. Power of Power of online community online communityการลุกฮือทีอียิปต์เพื่อขับ ่ไล่ประธานาธิบดีผ่านFacebook + Twitter= ประธานาธิบดีลาออก
 7. 7. Power of Power of online community online communityแรมโบ้ สุนัขขวัญใจประจำามาบุญครองเปิด FB page เล่าเรื่องราวของแรมโบ้-> ข่าวล่าจะถูกจับไปไว้ที่อื่น เกิดกระแสบน FBอยากให้แรมโบ้อยูที่เดิม ่-> พยายามหาบ้านให้-> ป่วย ระดมเงินจาก FBได้ 5 หมืนพาไปรักษา ่
 8. 8. Journalism & online community Journalism & online community “The newspaper is moving beyond a newspaper. Journalists are finding they can give the whole picture better.” Alan Rusbridger, editor-in-chief of the Guardian  สร้าง community / ดึง การมีสวนร่วม ่ หัว ใจคือ “crowd + community” : เป็นผูให้ขอมูล ช่วยตรวจสอบ ้ ้ ช่วยทำาข่าว และกระจายข่าวการดึง คนมาอยู่ใ นกระบวนการทำา ข่า ว
 9. 9. 1. เข้าไปมีส่วนร่วม ไปรู้จัก และพูดคุยสร้างสัมพันธ์กับ online communityทีมีอยู่แล้ว รวมถึงไปเอาข้อมูลจาก ่online community มาใช้ในงานข่าว
 10. 10. Journalism & online community Journalism & online community2. นักข่าวสร้าง community ของตัวเองบน socialmedia เช่น twitter / facebook เพือระดมข้อมูล ่crowdsourcing ใช้ Website / / Facebook / / ใช้ Website Facebook Twitter / / Blog Twitter Blog ในการชวนให้ค นมาร่วว มให้ ในการชวนให้ค นมาร่ มให้ ข้อ มูล ข้อ มูล ร่วว มทำา ข่า ว ร่ มทำา ข่า ว ช่วว ยกัน ตรวจสอบ และนัก ข่าา ว ช่ ยกัน ตรวจสอบ และนัก ข่ ว เจาะประเด็น เพิ่ม เติม นำาา เสนอ เจาะประเด็น เพิม เติม นำ เสนอ ่ รอบด้าา น รอบด้ น
 11. 11. นัก ข่า ว + คนอ่า น = ทำา ข่า ว นัก ข่า ว + คนอ่า น = ทำา ข่า ว ร่ว มกัน ร่ว มกันใช้ Website / / Facebook / / Twitter / / Blog ใช้ Website Facebook Twitter Blogในการชวนให้ค นมาร่วว มให้ข อ มูล ร่วว มทำา ข่า ว ในการชวนให้ค นมาร่ มให้ข ้อ มูล ร่ มทำา ข่า ว ้ ช่วว ยกัน ตรวจสอบ และนัก ข่าา วเจาะประเด็น ช่ ยกัน ตรวจสอบ และนัก ข่ วเจาะประเด็น เพิ่ม เติม นำาา เสนอรอบด้า น เพิม เติม นำ เสนอรอบด้า น ่ นัก ข่า วบอกให้ค นไปดูต ามร้า นขายยาแถวบ้า น แล้ว เอาข้อ มูล มาแชร์ก ัน ว่า ลัก ษณะการวาง ถุง ยางในร้า นขายยามีผ ลทำา ให้ว ัย รุ่น อายที่จ ะซื้อ ใช้ FB / Twitter มีค น 17 คนช่ว ยกัน The Guardian ระดมคนมาช่ว ยกัน ตรวจสอบร้า นขายยา 63 แห่ง = ได้ข ้อ มูล ที่ ตรวจสอบเอกสารการใช้จ ่า ยของสส . มีค น หลากหลาย ข้อ เท็จ จริง ที่ก ระตุ้น ให้ม ีก ารแก้ไ ข ร่ว มช่ว ยกัน ตรวจสอบเกือ บ 3 หมื่น Paul Lewis ตรวจสอบการตายของผู้ห ลี้ภ ัย บน เครื่อ งบิน จากอัง กฤษไป Angola ซึ่ง มีก ารอ้า ง ว่า โดนเจ้า หน้า ที่ท ี่ค ุม ตัว มาซ้อ มจนเสีย ชีว ิต เขาทวิต ขอข้อ มูล จากคนที่อ ยู่ใ นเหตุก ารณ์เ พื่อ ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เรื่อ งนี้ จะสามารถนำา เรื่อ ง จริง
 12. 12. Journalism & online community Journalism & online community3. มีการสร้าง platform กลางเพื่อให้เป็นทีแลกเปลี่ยนและร่วม ่มือกันทำาข่าวopen journalism ของ
 13. 13. open journalism ของThe Guardianพบว่าสิ่งทีได้จากการดึง content ่ Open journalism: เปิดจาก niche blogs, และการใช้ social media กระบวนการข่าวให้คนอ่านมีเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลทีมคุณค่า ่ ี ส่วนร่วมในการนำาเสนอมากจากผู้อ่าน  ประเด็น ข้อมูล
 14. 14. Journalism & online community Journalism & online community open journalism ของAlan Rusbridger ของ The Guardian บอกว่า Open journalismการทำางานร่วมกับ online community นั้นทำาให้- กระตุ้นการมีส่วนร่วม - เป็นการทำาข่าวเพื่อ "คนอ่าน"- กระตุ้นการแลกเปลี่ยน พูดคุย นำาไปสู่ข่าวประเด็นต่อยอด Ian Katz, head of news: นักข่าว+คนอ่านทำางานร่วมกันเพื่อดึง ความจริงที่รอบด้านออกมาได้ วิธีการคื่อบอกคนว่ากำาลังทำาข่าว อะไร มีข้อมูลอะไร และขอให้ online community ช่วยในการ ตรวจสอบและให้ข้อมูลเพื่อนำาไปสู่ภาพที่ชัดเจนของข่าวมากขึ้น online community มีประโยชน์มากในการระดมข้อมูลข่าว
 15. 15. Location-based service application / / web platform กับ การระดมข้อ มูล ตามพิก ัด Location-based service application web platform กับ การระดมข้อ มูล ตามพิก ัด พืน ที่ ่เพื่อ เจาะข้อ มูล ให้ก ว้าา งครอบคลุม บริเ วณ พื้น ที เพือ เจาะข้อ มูล ให้ก ว้ งครอบคลุม บริเ วณ ้ ่CNN iReport ใช้ Open story เป็น mapรวบรวมข้อมูลข่าวจากพื้นที่ตางๆ มาไว้เพื่อ ่ให้ตดตามข้อมูลข่าวนั้นได้ เช่น รายงาน ิข่าวพายุ รายงานเหตุการณ์สำาคัญ
 16. 16. Journalism + Online community Journalism + Online community For community For community ทำาข่าวที่กว้าง และ ลึก..รอบด้านการใช้ประโยชน์ และหาความจริงที่ชัดเจนได้จาก onlinecommunity จะ ทำาข่าวที่ตอบโจทย์ความต้องการรู้สามารถ ของสังคมได้ดี สะท้อนมุมมองจาก สังคมได้ชัดเจนขึน ้ สร้างความภักดีต่อแบรนด์ข่าว ดึงคนอ่านไว้กบสื่อของเราได้ ั

×