Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neruo marketing1

497 views

Published on

بازاریابی عصبی چیست؟
برای دیدن مقالات بیشتر و همچنین دانلود فایلهای رایگان در این حوزه به وبسایت شهر آبی مراجعه کنید.
http://www.shahreabi.com/

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Neruo marketing1

  1. 1. 2www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬ ‫ترکیبی‬ ‫رو‬ ‫اون‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫رو‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫علم‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫زبانی‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫جدیدی‬ ‫امکانات‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ .‫بدونیم‬ ‫‌شناسی‬‫ب‬‫عص‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫علم‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫معمای‬ ‫سه‬ .‫آورده‬ ‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬ ‫مشتری‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫‌کننده‬‫ف‬‫مصر‬ ‫رفتار‬ ‫شناخت‬ .‫بشه‬ ‫متولد‬ ۲۰۰۲ ‫سال‬ ‫در‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫بزرگ‬ ‫بزرگ‬ ‫معمای‬ ‫سه‬ .‫داره‬ ‫تناقض‬ ‫خریدهاشون‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫گفت‬ ‫اغلب‬ -۱ .‫ندارند‬ ‫مشخصی‬ ‫دلیل‬ ‫خریدهاشون‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ -۲ .‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫‌دونند‬‫ی‬‫نم‬ ‫اغلب‬ ‫مشتریان‬ -۳ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مغز‬ ‫‌بندی‬‫م‬‫تقسی‬ ‫(بخش‬ ‫جدید‬ ‫مغز‬ :‫میشه‬ ‫تقسیم‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫مغز‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تئوری‬ ‫طبق‬ .)‫مغز‬ ‫درونی‬ ‫(بخش‬ ‫قدیم‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ‫مغز‬ ،)‫مغز‬ ‫بیرونی‬ .‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ،‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫بیشتر‬ ‫جدید‬ ‫مغز‬ ‫کار‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫رو‬ ‫خاص‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫هورمو‬ ‫ترشح‬ ‫و‬ ‫احساسی‬ ‫کارهای‬ ‫بیشتر‬ ‫میانی‬ ‫مغز‬ .‫داره‬ ‫‌عهده‬‫ه‬‫ب‬ ‫بشه‬ ‫ایجاد‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫احساساتی‬ )‫کشیدن‬ ‫نفس‬ ‫عمل‬ ‫(مثل‬ .‫بقاست‬ ‫حفظ‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫وظیف‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫زبانی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫قدیم‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫آزمایشاتی‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫معماهای‬ ‫حل‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬
  2. 2. 3www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫محصول‬ ،‫خرید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫پرسیده‬ ‫سواالتی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫مشتریان‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مقایسه‬ ‫مشتریان‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ .‫نداره‬ ‫سازگاری‬ ‫خریدهاشون‬ ‫با‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫عنوان‬ ‫‌شون‬‫ه‬‫سلیق‬ ‫درباره‬ ‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫سوال‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ ‫وقتی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫مغز‬ ‫‌بندی‬‫م‬‫تقسی‬ ‫با‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫پاسخ‬ ‫باشه‬ ‫‌پسند‬‫ه‬‫عام‬ ‫که‬ ‫بدیم‬ ‫رو‬ ‫‌هایی‬‫ب‬‫جوا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫جدیدمون‬ ‫مغز‬ ‫از‬ ‫حتی‬ .‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫قدیممون‬ ‫مغز‬ ‫از‬ ‫‌رسیم‬‫ی‬‫م‬ ‫جدید‬ ‫‌های‬‫ی‬‫‌گیر‬‫م‬‫تصمی‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫ولی‬ ‫انجام‬ ‫قدیم‬ ‫مغز‬ ‫که‬ ‫کاریه‬ ‫این‬ .‫باشه‬ ‫اون‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫علت‬ ‫تنها‬ ‫‌تونه‬‫ی‬‫م‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫رنگ‬ ‫بودن‬ ‫عادالنه‬ ‫بلکه‬ ‫‌شه‬‫ی‬‫نم‬ ‫محسوب‬ ‫مالک‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫قیمت‬ ‫حتی‬ ‫قدیم‬ ‫مغز‬ ‫دید‬ ‫از‬ .‫میده‬ .‫مهمه‬ ‫خریدار‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫قیمته‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تفاوت‬
  3. 3. 4www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فردی‬ ‫مشتری‬ ،‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫فرض‬ ‫سنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫خریدهای‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫‌کنه‬‫ی‬‫م‬ ‫تحقیق‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫خریدی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫داره‬ ‫محصول‬ ‫نظر‬ ‫‌تونیم‬‫ی‬‫م‬ ‫زمانی‬ ‫ما‬ ‫فقط‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫قبلی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫دانست‬ ‫نتیجه‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫بدیم‬ ‫نشون‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫منتقل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫جدیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عوض‬ ‫رو‬ ‫مشتری‬ .‫کنه‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫تصمیمش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫الزمه‬ ‫مشتری‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫درست‬ ‫قبلی‬ ‫اطالعات‬ ‫خیلی‬ ‫طالعات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫بسیار‬ ‫فردی‬ ‫مشتری‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫فرض‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫چندانی‬ ‫تاثیر‬ ... ‫و‬ ‫هوا‬ ‫دمای‬ ،‫فروشگاه‬ ‫جانبی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ .‫میده‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫خودش‬ ‫خرید‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫عاقالن‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫مشتری‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫‌گیره‬‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫جدیده‬ ‫مغز‬ ‫این‬ ،‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫ساد‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫جالبه‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫ادعایی‬ ‫چنین‬ ‫خالف‬ ‫عصبی‬ ‫اون‬ ‫ولی‬ ‫ندارند‬ ‫محصول‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ،‫فنی‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫خریدهای‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫خریداری‬ ‫رو‬ ‫محصول‬ ‫تصویر‬ ‫کیفیت‬ ‫که‬ ‫‌دونستند‬‫ی‬‫نم‬ ‫شد‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ iPad ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫افراد‬ ‫اغلب‬ ‫مثال‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬ ‫بازگشایی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫ساع‬ ،‫اول‬ ‫روز‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫داره‬ ‫رو‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫قابلی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چقدره‬ iPad .‫شد‬ ‫مشاهده‬ iPad ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫طوالنی‬ ‫‌های‬‫ف‬‫ص‬ ،‫فروشگاه‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانست‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫وانیل‬ ‫اسانس‬ ‫آزمایش‬ ‫اسانس‬ ‫خودش‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫زنجیر‬ ‫‌های‬‫ه‬‫فروشگا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫آزمایشی‬ ‫امریکا‬ ‫در‬ ‫فروشگاهی‬
  4. 4. 5www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ .‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫متوسط‬ ‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬ ‫فروش‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پخش‬ ‫وانیل‬ ‫بر‬ ‫خریدش‬ ‫تصمیمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫احساسی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫فردی‬ ‫مشتری‬ ،‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدل‬ ‫ممکنه‬ ‫کوتاهی‬ ‫خیلی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫لحظ‬ ‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬ ‫بلکه‬ .‫نیست‬ ‫قبلی‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬ .‫بشه‬ ‫عوض‬ ‫تصمیمش‬ ‫بازاریابی‬ ‫عملیات‬ ‫‌تونیم‬‫ی‬‫م‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ .‫کنیم‬ ‫تاثیرگذارتر‬ ‫رو‬ ‫خودمون‬ ‫فروش‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ fMRI ‫دستگاه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ .‫داره‬ ‫بسیاری‬ ‫کاربرد‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستگاهی‬ fMRI ‫دستگاه‬ ‫رو‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اکسیژن‬ ‫میزان‬ ‫میشه‬ ،‫مغز‬ ‫به‬ ‫‌هایی‬‫ل‬‫سیگنا‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫قسمت‬ ‫اون‬ ‫در‬ ‫‌رسانی‬‫ن‬‫اکسیژ‬ ‫فعالیته‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مغز‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫کرد‬ ‫‌گیری‬‫ه‬‫انداز‬ .‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ‫قرمز‬ ‫رنگ‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫منطقه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مناطقه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫میزان‬ ،‫افراد‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫تبلیغات‬ ‫دادن‬ ‫نشون‬ ‫با‬ ‫‌تونند‬‫ی‬‫م‬ ‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬ ‫محققین‬ .‫کنند‬ ‫مقایسه‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫مغز‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫‌رسانی‬‫ن‬‫اکسیژ‬ ‫تحریک‬ ‫بیشتر‬ ‫مغز‬ ‫‌های‬‫ت‬‫قسم‬ ‫کدوم‬ ‫بدیم‬ ‫تشخیص‬ ‫‌تونیم‬‫ی‬‫م‬ fMRI ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ‫قرار‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫فرد‬ ‫‌تونیم‬‫ی‬‫م‬ .‫بیاریم‬ ‫‌دست‬‫ه‬‫ب‬ ‫باارزشی‬ ‫خیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫قرمز‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫س‬‫عک‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫مغز‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بدیم‬ .‫برسیم‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫بسیار‬ ‫سوزن‬ ‫آزمایش‬
  5. 5. 6www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫‌های‬‫ه‬‫فروشگا‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫افراد‬ ‫داد‬ ‫نشون‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ fMRI ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫آزمایشی‬ ‫به‬ ‫سوزن‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالتی‬ ‫مشابه‬ ً‫دقیقا‬ ‫‌شون‬‫ی‬‫مغز‬ ‫اسکن‬ ‫هستند‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫حال‬ ‫رو‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫کنه‬ ‫اعتراف‬ ‫خودش‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫مشتری‬ ‫بنابراین‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫فرو‬ ‫دستشون‬ !‫کنه‬ ‫کتمانش‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫‌دونه‬‫ی‬‫م‬ ‫دردناکی‬ ‫فرآیند‬ ‫که‬ ‫‌دونه‬‫ی‬‫م‬ ‫احساسی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫فردی‬ ‫رو‬ ‫مشتری‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ fMRI ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫حتی‬ .‫منطق‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫احساس‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫خریدش‬ ‫تصمیمات‬ ‫اغلب‬ ‫انجام‬ ‫احساسی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫رو‬ ‫خودشون‬ ‫خریدهای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫هستند‬ ‫منطقی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫توجیه‬ ‫رو‬ ‫خریدها‬ ‫این‬ ‫خودشون‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫میدن‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ ‫در‬ ‫احساس‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫آزمایشی‬ ‫رستوران‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫موسیق‬ ‫غذا‬ ‫سفارش‬ ‫زمان‬ ‫مشاهده‬ ‫موسیقی‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ .‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫پخش‬ ‫یا‬ ‫کمتر‬ ‫خاصی‬ ‫غذاهای‬ ‫سفارش‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫افراد‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫بنابراین‬ .‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫بیشتر‬ ‫خاص‬ ‫موسیقی‬ ‫شنیدن‬ ‫با‬ ،‫باشند‬ ‫مطلع‬ ‫سفارش‬ ‫رو‬ ‫خاصی‬ ‫غذای‬ ‫که‬ ‫‌شن‬‫ی‬‫م‬ ‫ترغیب‬ .‫بدن‬ ‫قهوه‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫احساس‬ ‫همیشه‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫مراجعه‬ ‫‌شاپ‬‫ی‬‫کاف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫حتی‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬ ‫خانگی‬ ‫قهوه‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫خوشمز‬ ‫بسیار‬ ‫‌شاپ‬‫ی‬‫کاف‬
  6. 6. 7www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫قهوه‬ ‫طعم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫‌شاپ‬‫ی‬‫کاف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لذتی‬ ‫حس‬ ۶۰٪ ‫منتقل‬ ‫انسان‬ ‫مختلف‬ ‫حواس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داره‬ ‫دیگری‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫هوایی‬ ‫شرایط‬ ،‫محیط‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ .‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫‌گیری‬‫ه‬‫نتیج‬ ‫یاد‬ ‫رو‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌شه‬‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مباحث‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫رو‬ ‫تغییراتی‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫درست‬ ‫که‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫‌های‬‫م‬‫پیا‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫فروش‬ ‫در‬ ‫‌تونید‬‫ی‬‫م‬ ‫بگیرید‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫مشتریان‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫مستقیمی‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ایرانی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫فرصتی‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫بنابراین‬ ‫کارآفرینی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫بزرگ‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫برای‬ ً‫صرفا‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫قابل‬ ‫تاثیر‬ ‫‌تونه‬‫ی‬‫م‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫اید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کوچک‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫‌نفره‬‫ک‬‫ی‬ ‫بده‬ ‫افزایش‬ ‫رو‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫بذاره‬ ‫خریدار‬ ‫تصمیمات‬ ‫بر‬ ‫توجهی‬ ‫سلگی‬ ‫اجمد‬ :‫نویسنده‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدرس‬ .shahreabi.com
  7. 7. 8www.shahreabi.com ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ %30 ‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫عصبی‬ ‫بازاریابی‬ ‫محصول‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ takhfif30 ‫محصول‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬

×