Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โต้วาที

1,102 views

Published on

การพูดโต้วาที

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โต้วาที

 1. 1. การพูดโต้วาที อาจารย์แอ๊ด Debate
 2. 2. โต้วาทีได้ประโยชน์อะไร ?
 3. 3. 1. รู้จักพูดเสนอความคิดเห็น ตามข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์ 2. เป็นผู้ฟังที่ดี 3. รู้จักศิลปะการพูดชักจูงใจ
 4. 4. - การอภิปรายประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้พูดสองฝ่าย ต่างฝ่ายจะแสดงความคิดเห็นโดยยกเหตุผล ข้อเท็จจริงละหลักวิชา ประกอบการใช้วาทศิลป์มาโต้เถียงและหักล้างกัน - การพูดที่อาศัยปฏิภาณ ไหวพริบ เพื่อหักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้าม โต้วาทีคืออะไร ?
 5. 5. ส่วนประกอบการโต้วาที 1. ญัตติ 2. ผู้โต้วาที
 6. 6. * มีลักษณะเป็นมติอย่างใดอย่างหนึ่ง * มีสารประโยชน์ ประเทืองปัญญา * สามารถใช้เหตุผล เสนอแนะ โต้แย้งได้ * เป็นข้อเท็จจริงไม่เป็นภัยต่อสังคม ญัตติ คือ หัวเรื่องสำหรับการโต้วาที
 7. 7. - แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนอ และ ฝ่ายค้าน กำหนดฝ่ายละ 3 คน - ฝ่ายเสนอพูดสนับสนุนญัตติที่กำหนดไว้ หักล้างประเด็นและเหตุผลของฝ่ายค้าน - ฝ่ายค้านพูดญัตติที่กำหนด หักล้างประเด็นและเหตุผลของฝ่ายเสนอ ผู้โต้วาที
 8. 8. - หัวหน้าฝ่ายเสนอ เป็นผู้ที่พูดก่อน ( รอบสรุป ได้พูดเป็นคนสุดท้าย ) เริ่มต้นด้วยการเสนอญัตติ แปรญัตติ คือกำหนดขอบเขตของญัตติให้ คำนิยามที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอทัศนะของตน ที่มีต่อญัตติ โดยชี้ให้เห็นข้อเท็จจริง อ้างอิงหลักฐานและเหตุผลที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละฝ่าย
 9. 9. - หัวหน้าฝ่ายค้าน เป็นผู้ที่พูดต่อจากหัวหน้าฝ่ายเสนอ ( รอบสรุปจะได้พูดจะได้พูดก่อนหัวหน้าฝ่ายเสนอ ) หยิบยกข้อเสนอทุกประเด็นของหัวหน้าฝ่ายเสนอมาคัดค้าน โดยใช้หลักฐานที่ตนเตรียมมา หลักจากนั้นนำเสนอข้อสนับสนุนความคิดของฝ่ายค้านกลับไปยังฝ่ายเสนอบ้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละฝ่าย
 10. 10. - ผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ต้องทำหน้าที่เช่นกัน คือ พูดสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายตน พูดโต้แย้งประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามมาเสนอใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ เป็นสิ่ง ที่สนับสนุนการพูดของตน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละฝ่าย
 11. 11. หน้าที่และมารยาทของนักโต้วาที <ul><li>ตระเตรียมข้อมูล เหตุผล ความรู้ไว้ให้พร้อม เตรียมเหตุผลไว้หักล้างและป้องกัน </li></ul><ul><li>ไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด </li></ul><ul><li>- ไม่เอ่ยชื่อจริงหรือตำแหน่งอื่นใดของผู้โต้วาทีอีกฝ่ายหนึ่ง </li></ul>
 12. 12. หน้าที่และมารยาทของนักโต้วาที <ul><li>เรียกตำแหน่งที่ใช้โต้วาทีในครั้งนั้น เช่น หัวหน้าฝ่ายเสนอหรือผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ 1 </li></ul><ul><li>ไม่พูดพาดพิงโจมตีเรื่องส่วนตัว ของอีกฝ่ายหนึ่ง </li></ul><ul><li>- ไม่ตะโกน ใช้คำสุภาพ ไม่หยาบโลน </li></ul>
 13. 13. หน้าที่และมารยาทของนักโต้วาที <ul><li>ควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธหรือแสดงกิริยาวาจา ที่ก้าวร้าวหยาบคาบ </li></ul><ul><li>ใช้คำพูดกิริยาอาการที่แสดงว่ากำลังพูดกับประธานเท่านั้น ห้ามพูดกับฝ่ายตรงข้าม หรือผู้ฟัง </li></ul>
 14. 14. หน้าที่และมารยาทของนักโต้วาที <ul><li>คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟัง ไม่พูดเล่นคารมมากเกินไป หรืออ้างหลักฐานเท็จเพื่อหวังชนะ </li></ul><ul><li>เชื่อฟังประธาน เคารพกติกาอย่างเคร่งครัด </li></ul>
 15. 15. <ul><li>เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคนที่เชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที มีความชำนาญ ในการให้คะแนนและตัดสิน </li></ul><ul><li>มักเป็นจำนวนคี่ </li></ul><ul><li>- บางครั้งอาจไม่มีกรรมการก็ได้ </li></ul>กรรมการ
 16. 16. <ul><li>มีมารยาทในการฟัง </li></ul><ul><li>ปรบมือให้กำลังใจ </li></ul><ul><li>มีความเที่ยงธรรมเมื่อต้องใช้เสียงปรบมือ </li></ul><ul><li>- มีวิจารณญาณไตร่ตรอง วิเคราะห์ข้อมูล หลักฐานที่ผู้โต้วาทีกล่าวอ้าง </li></ul>ผู้ฟัง
 17. 17. <ul><li>ฝ่ายชนะคือฝ่ายที่ให้เหตุผล ข้อมูล ข้อเท็จจริงกว่า </li></ul><ul><li>ฝ่ายเสนอจะชนะ เมื่อเสนอและให้เหตุผล เป็นที่น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>- ฝ่ายค้านจะชนะ เมื่อพิสูจน์หักล้างได้ว่าเหตุผลข้อมูลของฝ่ายเสนอเชื่อถือไม่ได้ </li></ul>หลักการตัดสินการโต้วาที
 18. 18. <ul><li>เตรียมรูปแบบการแนะนำตัวให้น่าสนใจ </li></ul><ul><li>ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบ </li></ul><ul><li>แต่งกายให้เข้ากับญัตติและบทบาทในบางที </li></ul><ul><li>- ร้องเพลง ลำตัด แต่งกลอนสด ฯลฯ จะช่วยได้ดีมาก </li></ul>เทคนิคน่ารู้
 19. 19. <ul><li>วางแผนปิด / ป้องช่องโหว่ของเรา </li></ul><ul><li>เดาว่าฝ่ายตรงข้ามจะพูดหรือใช้เหตุผลอะไร เพื่อเตรียมหักล้างไว้ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>กลบจุดเด่น เน้นจุดด้อยของฝ่ายตรงข้าม </li></ul><ul><li>- หักล้างข้อเสนอของเขาทุกประเด็น </li></ul>กลยุทธ์การโต้วาที
 20. 20. <ul><li>เสนอประเด็นใหม่อย่าให้ซ้ำในทีม แต่พูดขยายความออกไปต้องยกตัวอย่างที่แตกต่างออกไป </li></ul><ul><li>- ทำงานเป็นทีม ช่วยกันโต้วาที คิดอะไรออก บอกคนที่พูดต่อไป </li></ul>กลยุทธ์การโต้วาที

×