VIGOR-hanke / project: Seksuaalioikeudet farsiksi (persia) / Sexual rights in Farsi (Persian)

S
! ‫شما‬‫هم‬‫از‬‫این‬‫حقوق‬‫برخوردار‬‫هستید‬
‫کنید‬ ‫زندگی‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫آن‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.
‫هستی‬ ‫جوان‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫فرقی‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫یا‬ ‫د‬
‫سالم‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫معلول‬ ،‫مادر‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫پدر‬ ،‫زن‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫مرد‬ ،‫مسن‬.
‫پوست‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫تان‬.
‫ش‬ ‫متولد‬ ‫کجا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫اید‬ ‫ده‬
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫فنالند‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫و‬.
‫ک‬ ‫رفتار‬ ‫آمیز‬ ‫تبعیض‬ ‫یا‬ ‫آمیز‬ ‫تحقیر‬ ،‫ظالمانه‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬‫ند‬.
‫م‬ ‫زندگی‬ ‫مانع‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫معلولیتی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬‫عمولی‬
‫شود‬ ‫شما‬.
‫حق‬‫برابر‬‫و‬‫رفتار‬‫خوب‬
‫صاحب‬ ‫ازدواجتان‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬
‫باشید‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫اختیار‬.
‫بزنند‬ ‫دست‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.
‫ش‬ ‫بدن‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫دست‬ ‫ما‬
‫شود‬ ‫زده‬.
‫یا‬ ‫دهد‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بدنتان‬ ‫کردن‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬
‫شود‬ ‫شما‬ ‫مزاحم‬.
‫بزند‬ ‫دست‬ ‫جوانی‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫اشتباها‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫اگ‬‫ر‬
‫فرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ،‫کرد‬ ‫لمس‬ ‫خودتان‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کسی‬
‫کنن‬ ‫لمس‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫مخصوصا‬ ،‫بگویید‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬‫ده‬
‫کند‬ ‫منع‬ ‫موضوع‬ ‫گفتن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬.‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫کردن‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫دست‬
‫بماند‬ ‫مخفی‬ ‫عنوان‬.
‫حق‬‫نسبت‬‫به‬‫بدن‬‫خود‬
‫ک‬ ‫صحبت‬ ‫افراد‬ ‫بقیه‬ ‫با‬ ‫خودتان‬ ‫جنسی‬ ‫زندگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫احتیاج‬ ‫شما‬‫نید‬.
‫بگیر‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ید‬.
‫کن‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬‫د‬.
‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مجبورتان‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫جنسی‬ ‫ویدیوهای‬ ‫اینترنت‬ ‫یا‬ ‫تلویزیون‬.‫ن‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫همچنین‬‫بر‬ ‫دارد‬
‫جنسی‬ ‫ویدیوهای‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫موبایلتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫خالف‬
‫بفرستد‬.
‫حق‬‫زندگی‬‫جنسی‬‫خصوصی‬،‫امن‬‫و‬‫خوب‬
‫شخص‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫رابطه‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ی‬.
‫شخصی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫ازدواج‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.
‫کنید‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رابطه‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.‫باشید‬ ‫مجرد‬ ‫دارید‬ ‫حق‬.
‫است‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫خواست‬ ،‫احترام‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫هر‬ ‫اصلی‬ ‫پایه‬.
‫ک‬ ‫زندگی‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫شما‬‫نند‬.
‫بگیرید‬ ‫طالق‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ،‫نیستید‬ ‫راضی‬ ‫خود‬ ‫ازدواج‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.
‫ای‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫خشونت‬ ‫خود‬ ‫ازدواج‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬‫د‬.
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشخصی‬ ‫نقطه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫صفاتی‬ ‫گذشت‬ ‫و‬ ‫صبر‬.
‫حق‬‫برقرار‬‫نمودن‬‫و‬‫اتمام‬‫رابطه‬
‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شوید‬ ‫دار‬ ‫بچه‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫هم‬ ‫شما‬.
‫معتبر‬ ‫جلوگیری‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ،‫نیستید‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫بچه‬ ‫خواستار‬ ‫اگر‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬.
‫هستند‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫جزو‬ ‫بارداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫بچه‬.
‫بگیری‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫بدانید‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫د‬.
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫تعداد‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫ر‬ ‫فنالند‬ ‫در‬‫شد‬
‫است‬ ‫سخت‬ ‫فرزندان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬.‫فک‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫ر‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سالمتی‬ ‫حتما‬ ،‫میکنید‬.
‫حق‬‫بارداری‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫بارداری‬
‫دست‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫سالمتی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زندگیتان‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬
‫آورید‬.
‫ش‬ ‫متوجه‬ ‫کامال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬‫وید‬.
‫باشد‬ ‫برابر‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫آموزش‬.
‫بدانید‬ ‫بارداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬.‫مسئولین‬
‫آن‬ ‫منظور‬ ‫متوجه‬ ‫کامال‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫شمرده‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫باید‬‫ها‬
‫شوید‬.
‫حق‬‫مطلع‬‫شدن‬‫در‬‫مورد‬‫سالمتی‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.
‫ش‬ ‫کسی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫را‬ ‫ما‬
‫کند‬ ‫تهدید‬.
‫باشید‬ ‫مخالف‬ ‫بقیه‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.
‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫کامل‬ ‫احترام‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫مخالفت‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬.
‫تف‬ ‫مخالف‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بگذارید‬ ‫احترام‬ ‫دیگران‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬‫کرات‬
‫باشند‬ ‫شما‬.
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫دارد‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫دوست‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫او‬ ‫ندارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬
‫نباشد‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫نظرش‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫را‬.
‫حق‬‫به‬‫اظهار‬‫نظر‬
‫درخواس‬ ‫مسئولین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫قانونی‬ ‫حق‬ ‫شدن‬ ‫پایمال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ت‬
‫کنید‬ ‫خسارت‬.
‫تهم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫حفاظت‬ ‫درخواست‬ ‫مسئولین‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ت‬
‫باشد‬ ‫همسرتان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫تهمت‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫بزند‬.
‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫شما‬ ‫خواسته‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫ه‬
‫کرد‬ ‫شکایت‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫قانونی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬‫و‬ ‫ه‬
‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حق‬.
‫حق‬‫حفاظت‬‫قانونی‬
www.vigorhanke.fi
Hankepäällikkö Tiina Alakärppä
tiina.alakarppa@sosped.fi
050 375 4755
Hankesuunnittelija Liban Abdi
liban.abdi@sosped.fi
044 356 6541
1 of 10

Recommended

VIGOR-hanke: Suojaikärajat by
VIGOR-hanke: SuojaikärajatVIGOR-hanke: Suojaikärajat
VIGOR-hanke: SuojaikärajatSosped
1.8K views31 slides
VIGOR-hanke: Seksuaalioikeudet by
VIGOR-hanke: SeksuaalioikeudetVIGOR-hanke: Seksuaalioikeudet
VIGOR-hanke: SeksuaalioikeudetSosped
7K views10 slides
Sosped-säätiö ja VIGOR-hanke by
Sosped-säätiö ja VIGOR-hankeSosped-säätiö ja VIGOR-hanke
Sosped-säätiö ja VIGOR-hankeSosped
64 views28 slides
VIGOR-hanke by
VIGOR-hankeVIGOR-hanke
VIGOR-hankeSosped
1.5K views11 slides
Sosped Foundation and Culture Houses by
Sosped Foundation and Culture HousesSosped Foundation and Culture Houses
Sosped Foundation and Culture HousesSosped
599 views12 slides
Sospedin kulttuuripajatoiminta by
Sospedin kulttuuripajatoimintaSospedin kulttuuripajatoiminta
Sospedin kulttuuripajatoimintaSosped
2.5K views17 slides

More Related Content

Featured

Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides

Featured(20)

Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views

VIGOR-hanke / project: Seksuaalioikeudet farsiksi (persia) / Sexual rights in Farsi (Persian)

 • 2. ‫کنید‬ ‫زندگی‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میخواهید‬ ‫که‬ ‫نوعی‬ ‫آن‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬. ‫هستی‬ ‫جوان‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫فرقی‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫یا‬ ‫د‬ ‫سالم‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫معلول‬ ،‫مادر‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫پدر‬ ،‫زن‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫مرد‬ ،‫مسن‬. ‫پوست‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫تان‬. ‫ش‬ ‫متولد‬ ‫کجا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫باشید‬ ‫برابر‬ ‫رفتار‬ ‫خواهان‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫اید‬ ‫ده‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫فنالند‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫و‬. ‫ک‬ ‫رفتار‬ ‫آمیز‬ ‫تبعیض‬ ‫یا‬ ‫آمیز‬ ‫تحقیر‬ ،‫ظالمانه‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬‫ند‬. ‫م‬ ‫زندگی‬ ‫مانع‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫معلولیتی‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬‫عمولی‬ ‫شود‬ ‫شما‬. ‫حق‬‫برابر‬‫و‬‫رفتار‬‫خوب‬
 • 3. ‫صاحب‬ ‫ازدواجتان‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫اختیار‬. ‫بزنند‬ ‫دست‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬. ‫ش‬ ‫بدن‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫دست‬ ‫ما‬ ‫شود‬ ‫زده‬. ‫یا‬ ‫دهد‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بدنتان‬ ‫کردن‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫مزاحم‬. ‫بزند‬ ‫دست‬ ‫جوانی‬ ‫یا‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫اشتباها‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫اگ‬‫ر‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ،‫کرد‬ ‫لمس‬ ‫خودتان‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کسی‬ ‫کنن‬ ‫لمس‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫مخصوصا‬ ،‫بگویید‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬‫ده‬ ‫کند‬ ‫منع‬ ‫موضوع‬ ‫گفتن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬.‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫کردن‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫دست‬ ‫بماند‬ ‫مخفی‬ ‫عنوان‬. ‫حق‬‫نسبت‬‫به‬‫بدن‬‫خود‬
 • 4. ‫ک‬ ‫صحبت‬ ‫افراد‬ ‫بقیه‬ ‫با‬ ‫خودتان‬ ‫جنسی‬ ‫زندگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫احتیاج‬ ‫شما‬‫نید‬. ‫بگیر‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ید‬. ‫کن‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬‫د‬. ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مجبورتان‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫ندارد‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫هیچ‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫جنسی‬ ‫ویدیوهای‬ ‫اینترنت‬ ‫یا‬ ‫تلویزیون‬.‫ن‬ ‫حق‬ ‫کسی‬ ‫همچنین‬‫بر‬ ‫دارد‬ ‫جنسی‬ ‫ویدیوهای‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫موبایلتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫خالف‬ ‫بفرستد‬. ‫حق‬‫زندگی‬‫جنسی‬‫خصوصی‬،‫امن‬‫و‬‫خوب‬
 • 5. ‫شخص‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫رابطه‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ی‬. ‫شخصی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫ازدواج‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬. ‫کنید‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رابطه‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬.‫باشید‬ ‫مجرد‬ ‫دارید‬ ‫حق‬. ‫است‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫خواست‬ ،‫احترام‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫هر‬ ‫اصلی‬ ‫پایه‬. ‫ک‬ ‫زندگی‬ ‫میخواهند‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫شما‬‫نند‬. ‫بگیرید‬ ‫طالق‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ،‫نیستید‬ ‫راضی‬ ‫خود‬ ‫ازدواج‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬. ‫ای‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫خشونت‬ ‫خود‬ ‫ازدواج‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬‫د‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشخصی‬ ‫نقطه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫صفاتی‬ ‫گذشت‬ ‫و‬ ‫صبر‬. ‫حق‬‫برقرار‬‫نمودن‬‫و‬‫اتمام‬‫رابطه‬
 • 6. ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شوید‬ ‫دار‬ ‫بچه‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫هم‬ ‫شما‬. ‫معتبر‬ ‫جلوگیری‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ،‫نیستید‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫بچه‬ ‫خواستار‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬. ‫هستند‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫جزو‬ ‫بارداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫دار‬ ‫بچه‬. ‫بگیری‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫بدانید‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫د‬. ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫تعداد‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫ر‬ ‫فنالند‬ ‫در‬‫شد‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫فرزندان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬.‫فک‬ ‫خانواده‬ ‫تشکیل‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫ر‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سالمتی‬ ‫حتما‬ ،‫میکنید‬. ‫حق‬‫بارداری‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫بارداری‬
 • 7. ‫دست‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫سالمتی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زندگیتان‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫آورید‬. ‫ش‬ ‫متوجه‬ ‫کامال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬‫وید‬. ‫باشد‬ ‫برابر‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫آموزش‬. ‫بدانید‬ ‫بارداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬.‫مسئولین‬ ‫آن‬ ‫منظور‬ ‫متوجه‬ ‫کامال‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫شمرده‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫باید‬‫ها‬ ‫شوید‬. ‫حق‬‫مطلع‬‫شدن‬‫در‬‫مورد‬‫سالمتی‬
 • 8. ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬. ‫ش‬ ‫کسی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫را‬ ‫ما‬ ‫کند‬ ‫تهدید‬. ‫باشید‬ ‫مخالف‬ ‫بقیه‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬. ‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫کامل‬ ‫احترام‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫مخالفت‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬. ‫تف‬ ‫مخالف‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بگذارید‬ ‫احترام‬ ‫دیگران‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬‫کرات‬ ‫باشند‬ ‫شما‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫دارد‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫دوست‬ ‫مثال‬ ‫برای‬.‫او‬ ‫ندارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ‫نباشد‬ ‫شما‬ ‫میل‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫نظرش‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫را‬. ‫حق‬‫به‬‫اظهار‬‫نظر‬
 • 9. ‫درخواس‬ ‫مسئولین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫قانونی‬ ‫حق‬ ‫شدن‬ ‫پایمال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ت‬ ‫کنید‬ ‫خسارت‬. ‫تهم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫حفاظت‬ ‫درخواست‬ ‫مسئولین‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬‫ت‬ ‫باشد‬ ‫همسرتان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫تهمت‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫بزند‬. ‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫شما‬ ‫خواسته‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫ه‬ ‫کرد‬ ‫شکایت‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫قانونی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫جنسی‬ ‫رابطه‬‫و‬ ‫ه‬ ‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حق‬. ‫حق‬‫حفاظت‬‫قانونی‬
 • 10. www.vigorhanke.fi Hankepäällikkö Tiina Alakärppä tiina.alakarppa@sosped.fi 050 375 4755 Hankesuunnittelija Liban Abdi liban.abdi@sosped.fi 044 356 6541

Editor's Notes

 1. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 2. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 3. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 4. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 5. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 6. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 7. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.
 8. Kuva mentorien viikonloppuleiriltä Turusta vuonna 2019.