เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM            903431 Human Resource Management              244471 Hu...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                             SAKD...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                               ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM              สัดสวนทางการตลาด                         ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM           จุดเริ่มตนของไอเดียเล็กๆ ที่                      ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                               ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                  ผูรวมกอตั้ง Google   ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                               ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM          บริการขนาดใหญของ Google รวมถึง         บริการสนุกๆ ตางๆ ของ Goog...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                Boolean Search Strategy                   ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                 Search Engine ยอดนิยม                   ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                    SAKDA HW       ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                      SAKDA HWANKAEW  ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                           SAKDA HW...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                      SAKDA HWANKAEW  ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                    SAKDA HWANKAEW    ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                    SAKDA HWANKAEW    ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                    SAKDA HWANKAEW    ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                     SAKDA HWANKAEW   ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                  SAKDA HWANKAEW      ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                           SAKDA H...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM                                       SAKDA HWANKAEW ...
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM              THANK YOU                 sakda@tips.co.th   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่3 เทคนิคค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

1,731 views

Published on

Chapter 03 How to use Google Search as Professional

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่3 เทคนิคค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

 1. 1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 903431 Human Resource Management 244471 Human Resource Information System SAKDA HW WANKAEW เรียนรูเทคนิคการคนหา ขอมููลบนอินเตอรเน็ต บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 10 November 2009 HRM 3-1 การคนหาขอมูลบน SAKDA HW อินเตอรเน็ต คุณตองพบกับ เว็บไซตเปนพันเว็บขึ้นไป WANKAEW เหตุผลสําคัญ 1. คุณไมตองการอานมันทั้งหมด 2. คุณไมอยากเสียเวลาในเขาถึงขอมูล บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-2อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 1
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW ป 2001 2 พันลาน เว็บเพจ WANKAEW Search ป 2005 Engines 8 พันลาน เว็บเพจ บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-3 สัดสวนทาง SAKDA HW การตลาด Year 2003 WANKAEW KEY: GG=Google, YH=Yahoo, MSN=MSN, AOL=AOL, AJ=Ask Jeeves, OVR=Overture (GoTo), IS=InfoSpace, NS=Netscape, AV=AltaVista, AV AltaVista LY=Lycos, ELINK=EarthLink.com, LS=LookSmart, บทที่ 3 อินเตอรhttp://searchenginewatch.com/reports/netratings.html เน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-4อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 3. 3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW Billions Of Textual Documents Indexed as of Sept 2, 2003 WANKAEW KEY: GG=Google ATW=AllTheWeb, INK=Inktomi, AV=AltaVista, TMA=Teoma. Source: http://searchenginewatch.com/reports/article.php/2156481 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-5 สัดสวนทางการตลาด SAKDA HW WANKAEW Year 2003 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย Source: comScore Media Metrix Search Engine Ratings 3-6อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 3
 4. 4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM สัดสวนทางการตลาด SAKDA HW UK search engine WANKAEW Source: http://featurecreep.com/assets/SE-market-share.jpg Year 2004 Source: http://www.deckis.com/img/se-marketshare.jpg บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-7 ตัวอยาง SAKDA HW ถาคุณคนหา คําวา ฐานขอมูล คุณจะพบวามีเว็บที่เกี่ยวของมาก ถึง 782,000 WANKAEW โอจอดนายแนมาก Yiiiikkkkkkkkeeeeeeesssssss!!!! บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-8อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 4
 5. 5. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM จุดเริ่มตนของไอเดียเล็กๆ ที่ SAKDA HW เปลี่ยนโลกอินเตอรเน็ต และ โลกแหงสารสนเทศทั้งหมด WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-9 SAKDA HW Google ไดช่ือวาเปน Search Engine ที่ไดรับ ความนยมมากทสุดอกบรการหนง มีรปแบบหนา ความนิยมมากที่สดอีกบริการหนึ่ง มรูปแบบหนา WANKAEW เว็บเพจที่เรียบงาย เนนการแสดงผลการสืบคนที่ รวดเร็ ว มี ก ารแสดงคํ า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสื บ ค น ดวยตัวอักษรสีเขม ทําใหทราบความเกี่ยวของ ข อ ง เ รื่ อ ง ที่ กํ า ลั ง สื บ ค น ในขณะท ในขณะที่ Search Engine อื่ น มั ก แสดงข อ ความเพี ย ง หนึ่งหรือสองบรรทัดของเว็บ เพจ โดยไมคํานึงวาจะมีคําที่ ใชสืบคนหรือไม บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย กอตั้งป ค.ศ. 1998 3-10อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 5
 6. 6. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW เปนบริษัทมหาชนอเมริกัน มีรายไดหลักจาก การโฆษณาออนไลนที่ปรากฏในเสิรชเอนจินของ ฏ WANKAEW Google อีเมล แผนที่ออนไลน ซอฟตแวรจัดการ ดานสํานักงาน เครือขายออนไลน และวิดีโอออนไลน รวมถึงการขายอุปกรณชวยในการคนหา Google สํานักงานใหญที่รูจักในชื่อGoogle เพล็กซตั้งอยูที่เมืองเมานเทนวิว รัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีีพนัักงาน 16 805 คน (31 ธัันวาคม 2550) โ 16,805 โดยGoogleเปนบริษัทอเมริกันที่ใหญที่สุดที่ไมได เปนสวนหนึ่งของดัชนี ดาวโจนส (ขอมูล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550) ที่มา: wikipedia.org บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-11 ผูรวมกอตั้ง Google SAKDA HW Co Founder WANKAEW ลอวเรนซ อี. เพจ Lawrence E. Page เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1973 ณ เมืองแอนอารเบอร มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เพจเปนชาวยิว-อเมริกัน เขาเปนบุตรของ คารล วินเซนต เพจ [Carl Vincent Page], ศาสตราจารยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลับมิชิแกนสเตต และนางกลอเรีย เพจ [Gloria Page] จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอรจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน-แอนอาเบอร หลังจากเขาศึกษาตอปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ขณะศึกษาปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-12อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 6
 7. 7. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM ผูรวมกอตั้ง Google SAKDA HW Co Founder WANKAEW เซอรกี บริน Sergey Brin หนึ่งในคูหู มหากาฬ แหงกูเกิล ติดอันดับ เศรษฐีอายุนอยสุด ในสหรัฐฯ Sergey Brin เปนแคนักเรียนปริญญาเอก ทีกําลังจะขึ้นป 2 ของภาควิชา ่ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science) แหงมหาวิทยาลัย สแตนฟอรด มหาวิทยาลัยดานไอทีชื่อดังของโลก Brin เปนนักคณิตศาสตร ที่จดวาเปนอัจฉริยะคนหนึ่ง มีเชื้อสายรัสเซีย พอเปน ั นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย ทีทํางานที่องคการ NASA และ เปนอาจารยสอน ่ คณิตศาสตร ทีมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด (University of Maryland) ่ บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-13 SAKDA HW Eric E. Schmidt Google CEO WANKAEW ป ค.ศ. 2001 พวกเขาไดจาง เอริก ชมิดต ใหเปน ประธานกรรมการ [Chairman] และประธานเจาหนาที่ บริหาร [CEO] ของบริษัทแทนตัวเขาทั้งสอง บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-14อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 7
 8. 8. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW Server ตัวแรกของกูเกิ้ล มาจากการขอรับบริจาค เครื่องคอมฯเกาของ มหาวิทยาลัย WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-15 บริการของ Google Google Movies http://www.google.com/movies?q SAKDA HW Google Music http://www.google.com/musicsearch?q Google News http://news.google.com/ Google Google Page Creator http://pages.google.com/ AdSense https://www.google.com/adsense/ Google Personalized Google AdWords https://adwords.google.com/ Home… http://www.google.com/ig Google Analytics http://google.com/analytics/ Google Reader http://www.google.com/reader/ Google Answers http://answers.google.com/ Google Scholar http://scholar.google.com/ Google Base http://base.google.com/ Google Search WANKAEW Google Blog History http://www.google.com/searchhistory/ Search http://blogsearch.google.com/ Google SMS http://www.google.com/sms/ Google Google Bookmarks http://www.google.com/bookmarks/ Suggest http://www.google.com/webhp?complet Google Books Search http://books.google.com/ e=1 Google Calendar http://google.com/calendar/ Google Talk http://talk.google.com/ Google Catalogs http://catalogs.google.com/ Google Toolbar http://toolbar.google.com/ Google Chrome http://www.google.com/chrome/ Google Transit Trip Web browser. Planner http://www.google.com/transit Google Code http://code.google.com/ Google Google Code Translate http://www.google.com/translate_t Search http://www.google.com/codesearch/ Google Trends http://www.google.com/trends Google Deskbar http://deskbar.google.com/ Google Video http://video.google.com/ Google Desktop http://desktop.google.com/ Google Wave http://wave.google.com/ Google Directory http://www.google.com/dirhp Google Web Google Earth http://earth.google.com/ Accelerator http://webaccelerator.google.com/ Google Finance http://finance.google.com/ Google Web API http://www.google.com/apis/ Google Groups http://groups.google.com/ Google Web Search http://www.google.com Google Images http://images.google.com/ Google Labs http://labs.google.com/ Google Local http://local.google.com/ Google Maps http://maps.google.com/ Google Mars http://www.google.com/mars/ Google Mobile http://mobile.google.com/ Google Moon http://moon.google.com/ บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-16อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 8
 9. 9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM บริการขนาดใหญของ Google รวมถึง บริการสนุกๆ ตางๆ ของ Google SAKDA HW บริการที่ Google รวมลงทุนหรือมี หุนสวน Mentalplex http://www.google.com/mentalpl Blogger http://www.blogger.com ex/ Froogle http://www.froogle.com Pigeon Rank / http://www.google.com/technolo WANKAEW Gmail htt // G il http://www.gmail.com/ il / gy/pigeonrank.html / i k ht l Hello http://www.hello.com/ Moonbase Google Orkut http://www.orkut.com/ http://www.google.com/jobs/lun Picasa http://picasa.google.com/ ar_job.html SketchUp http://www.sketchup. Google Gulp com/ http://www.google.com/googleg Writely http://www.writely.com/ ulp/ YouTube http://www.youtube.co Google Romance m/ http://www.google.com/romance http://www google com/romance / Google Moms http://www.google.com/moms/ บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-17 SAKDA HW คุณสามารถประหยัดเวลา TIME!!!!!!!!!! การคนหาคุณจะแคบลง NAROW!!!!! WANKAEW เชนถาคุณเพิ่ม (“”) นําหนา-หลัง วลี ทีคณคนหา ผลที่ออกมา ่ ุ จะทําใหขอมูลที่คนหาแคบลง ลดลงจากเดิม คงเหลือ  Boolean Operators AND OR NOT ISTC = International Standard Text Code บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-18อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 9
 10. 10. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Boolean Search Strategy SAKDA HW a AND b a WANKAEW family and violence b a OR c a family or domestic y c b NOT d b b violence not sexual abuse d บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-19 การคนหาที่เฉพาะเจาะจง SPECIFIC!!!!! SAKDA HW โดยการใสเครื่องหมาย “+” คั่นระหวางคําที่คนหา จะทําใหผลการ  คนหาลดลง เหลือ 36,000 web pages. WANKAEW ใครจะยอมเสียเวลาเพื่อเปดเว็บ มากกวา 36,000 ???? ผมขอเลือกไปตีกอลฟดีกวา GOLFING!!!! บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-20อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 10
 11. 11. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Search Engine ยอดนิยม SAKDA HW WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-21 Domain Name SAKDA HW .com = commercial WANKAEW .co.th = บริษัทที่จดทะเบียนการคาของไทย .org = Organization องคกรที่ไมแสวงผลกําไร .net = Government หนวยงานรัฐ .ac.th = สถานศึกษา Microsoft Internet Explorer บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-22อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 11
 12. 12. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW หลักการสืบคนขอมูลใน อินเตอรเน็ต • Search Engine เปนเว็บไซตที่รวมเว็บตาง ๆ เปนเวบไซตทรวมเวบตาง WANKAEW ทั่วโลก และทําหนาที่คนหาขอมูลที่ผใช ู ตองการ • หลักการทํางานของ Search Engine คือ การ ทองไปในเว็บตาง ๆ และจัดเก็บขอมูลของ เว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผูใชใสขอความที่ ตองการคนและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว ก็จะ แสดงเว็บไซตและขอมูลนั้นออกมาใหผูใช บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-23 ปญหาของการคนหาขอมูล SAKDA HW จากอินเตอรเน็ต • ไมไดวางแผนการคนหา ไมไดวางแผนการคนหา WANKAEW • ไดขอมูลเยอะเกินไป • ไมรูเทคนิคการคนหา • ไดขอมูลไมตรงกับความตองการ  • เพลดเพลนกบการอานขอมูลทไมเกยวของ เพลิดเพลินกับการอานขอมลที่ไมเกียวของ ่ • ผลการคนหามีการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-24อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 12
 13. 13. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W www.google.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-25 SAKDA HWANKAEW W www.yahoo.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-26อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 13
 14. 14. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W www.altavista.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-27 SAKDA HW Metasearch Engines จุดเดนของ จดเดนของ Search Engine ดวยวิธีการนี้ จะไมมี ดวยวธการน จะไมม WANKAEW ฐานข อ มู ล เป น ของตนเองจะเชื่ อ มโยงไปยั ง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลายของขอมูล ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้ ไดแก Search Engine QUERY Q MetaSearch Engine COMBINDED RESULT Search Engine บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-28อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 14
 15. 15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W www.dogpile.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-29 SAKDA HWANKAEW W www.mamma.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-30อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 15
 16. 16. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-31 SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-32อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 16
 17. 17. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-33 SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-34อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 17
 18. 18. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-35 SAKDA HWANKAEW W 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-36อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 18
 19. 19. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-37 ตัวอยาง – เลือกเฉพาะขอมูล Powerpoint มาให SAKDA HW WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-38อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 19
 20. 20. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-39 SAKDA HWANKAEW W บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-40อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 20
 21. 21. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HW จากนั้น เปลี่ยน คําวา micr0s0f กับคําวา iso เปนคําทีคณตองการ ่ ุ เชน inurl:management filetype:ppt WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-41 intitle:management filetype:ppt SAKDA HW WANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-42อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 21
 22. 22. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW W บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-43 SAKDA HW • จุดกําเนิดของ กูเกิ้ล (The birth of Google), ผศ. ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ, http://www.vcharkarn.com/varticle/317 WANKAEW • http://www.google.com/corporate/tech.ht ml • การใช Internet ในการเรียน , Bangkok University บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-44อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 22
 23. 23. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM THANK YOU sakda@tips.co.th 081-576-5046 081 576 5046อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 23

×