Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turismitoote arendusest ja turismi tootearendusest

1,081 views

Published on

Turismitoote arendusest ja turismi tootearendusest. ViaHanseatica koolitusseminar

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turismitoote arendusest ja turismi tootearendusest

 1. 1. Turismitoodete arendus japakettimine9. mai 2013Aivar Ruukel
 2. 2. Mis onturismitoode?● teenuste kogum● külastuselamus
 3. 3. Mis onViaHanseaticaturismitoode?Aga Mustvee?Valga?Tartumaa?ElvaVirumaa?Narva?...?
 4. 4. Turismitoodeteteemavaldkonnad ei oleturismitooted● loodusturism● konverentsiturism● spaaturism● pereturism● kultuuriturism● terviseturism● jne. turism
 5. 5. Turismiettevõtte põhi-, tugi-,täiend- ja lisateenused
 6. 6. Lisateenuste olulisus● soodustavad põhiteemuse ostmist● tõmbavad kliente ligi● aitavad eristuda konkurentidest
 7. 7. Kõiki turismiteenuseid saabmüüa kas iseseisva teenusenavõi paketina
 8. 8. Turisti vaatenurgast on toodekogum kõigest, mida ta reisilkogeb, külastuselamus.Klient osaleb ise ka turismi"tootmisprotsessis"
 9. 9. Autentsed elamused - kasturismitrend?Üha enam reisijaid soovib:● kogeda midagi külastatavale paigaleainuomast● käia seal, kus käivad kohalikud● näha midagi, mida turistid ei näe● teha midagi sellist, mida teevad kohalikud● kogeda midagi, mida turistid ei koge● saada osa kohalike inimeste elust
 10. 10. Mis on autentne?Tihti arvatakse ekslikult, et see on see, kuidasinimesed varem on elanud.Tegelikult on autentsus, see kuidas inimesedelavad täna.
 11. 11. Mõtle ühele erilisele paigaleoma piirkonnas, kuhu turistidei satu.Mis teeb selle paiga eriliseks?
 12. 12. Majanduse muutus
 13. 13. Elamusliku turismitootekontseptsioon
 14. 14. Mida tähendab tootearendus?● teenuste kogumi arendus?● elamuste arendus?
 15. 15. Turismitoote arendus● Kellele?● Mida?● Kuidas?● Millised uud sihtgrupid vanadele toodetele?● Millised uued tooted vanadele klientidele?● Millised uued tooted ja sihtgrupid?
 16. 16. Turismi tootearendusedünaamika ettevõtja tasandil
 17. 17. Turismitoote elutsükkel
 18. 18. Turismitoote kvaliteetTurismitoote kvaliteedi kujundabklienditeekonna terviklik kvaliteet.Klienditeekond koosneb külastaja arvukatestkokkupuutepunktidest nii teenusepakkujate,keskkonna, teiste külastajate kui ka kohalikeelanikega.
 19. 19. Pakettimine(packaging) tähendab mitmete üksikteenuste ja-toodete kombineerimist ja saadud komplektimüümist kliendile ühe hinnaga nn.paketihinnaga
 20. 20. Veel mõisteid● pakettimine vspaketeerimine● § 7. Pakettreis(Turismiseadus)● reisikaubandus● reisikorraldaja● reisibüroo● programmimine
 21. 21. Pakettreiside jaotus:Koostamise järgi● lähtudes kliendi soovist e. taylor made● eelnevalt koostatud ja valmiskujul tarbijatelepakutavNäited
 22. 22. Pakettreiside jaotus:Teenuste sisalduse järgi● Täispakett, kõiki teenuseid sisaldav● Poolpakett, sisaldab näiteks majutust jatransportiNäited
 23. 23. Pakettreiside jaotus:Reisijate arvu järgi● Üksikreisijatele● GrupireisNäited
 24. 24. Pakettreiside jaotus:Grupijuhi olemasolu järgi● Independent tour● Hosted tour● Escorted tourNäited
 25. 25. Milleks pakettida?Arutelu 3 rühmas:● Pakettimise kasu tarbijale● Pakettimise kasu pakettijale● Pakettimise kasu turismisihtkohale
 26. 26. Kasu tarbijale● lihtsus● mugavus● aja sääst● veel ... ?
 27. 27. Kasu pakettijale● viis arendada põhiteenust● turundus eri segmentidele● uued turunishid● klient jääb kauemaks● veel ... ?
 28. 28. Kasu turismisihtkohale● ettevõtjate vaheline koostöö● mittetraditsiooniliste partnerite kaasamine● "tasuta" väärtustele hinna panemine● klient jätab piirkonda enam raha● veel ... ?
 29. 29. Rollid pakettimises● Allhankijad e. üksikteenuste osutajad● Pakettija e. paketi koostaja● Toote omanik● Edasimüüjad e. vahendajad
 30. 30. Koostöö pakettimises● "Horisontaalne" koostöö tootearenduseks● "Vertikaalne" koostöö müügiks
 31. 31. Kuidas jõuab toode turuleAllikas http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/turism/looduspuhkus/loodusturismi%20ettev6tja%20kasiraamat%202007.pdf
 32. 32. Arutelu:Mida on vaja edukaks "horisontaalseks"koostööks?Mida on vaja edukaks "vertikaalseks"koostööks?
 33. 33. Jaotuskanalid ja vahendajad
 34. 34. Jaotuskanalite valiku eelisedja puudused:● otse lõpptarbijale● müük läbi reisibüroo● müük läbi sihtturul asuva reisikorraldaja● müük läbi incoming reisikorraldaja● müük läbi oma piirkonna partnerite
 35. 35. Kellele me paketti koostame?● siseturist● välisturist● individuaalturist● rühmaturist● erinevad sihtrühmad
 36. 36. Paketi teema valimine● sündmusega seonduv● hooajaga seonduv● tegevusega seonduv● külastusobjektiga seonduv
 37. 37. Hinnakujundus● netohind ja brutohind● vahendus- ehk komisjonitasu● põhiteenuse hind v. paketihind● muutuvad kulud ja fikseeritud kulud● hindade differentseerimine● grupi suurus (min. ja maks.)
 38. 38. Komisjonitasude tasemed
 39. 39. Komisjonitasude tasemed
 40. 40. Tootepaketi kirjeldamine● Pealkiri● Sisu kirjeldus○ sissejuhatav kirjeldus○ toote ajaline ja sisuline programm● Hinnainfo● Lisainfo
 41. 41. Rühmatöö: Paketi võiprogrammi koostamine võiolemasoleva toote arendusoma ettevõttele● individuaalne töö● diskussioon
 42. 42. Brainwriting"Ajukirjutamise" meetod6 - 3 - 5 mudel
 43. 43. Rühmatöö: võrgustikupõhisteja määratletud sihtgruppidelesuunatud pakettide võiprogrammide koostamine.● esitlused● tagasiside● kokkuvõte
 44. 44. Aitähh!Kontaktid:skype: aivarruukeltwitter: ruukelepost: aivar@soomaa.com

×