Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Robert Loranc

Prezentacja Inwestycyjna
Projektu SLP
Robert Loranc
wrzesień 2010r.
Robert Loranc
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cel i zaawansowanie Projektu
Analiza opłacalności
Propozycja inwesty...
Robert Loranc
1. Cel i zaawansowanie Projektu
Celem Projektu jest innowacyjne wykorzystanie Internetu i technologii telein...
Robert Loranc
2. Analiza opłacalności
Pomysłodawca nie dysponuje kapitałem w postaci gotówki. Jako wkład własny proponuje ...
Robert Loranc
3. Propozycja inwestycyjna
Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny do 22 miesiąca Projektu, kiedy wystąpi na...
Robert Loranc
4. Innowacyjne usługi
U podstaw koncepcji biznesowej Projektu leży innowacyjne zastosowanie technologii tele...
Robert Loranc
5. Konkurencyjność i rynek
Podstawowa przewaga konkurencyjna Projektu związana jest z innowacyjnym przesunię...
Robert Loranc
6. Sprzedaż i marketing
Wiodącymi źródłami przychodów Spółki będą opłaty z tytułu:
a. usług dla pożyczkobior...
Robert Loranc
7. Kluczowe czynniki sukcesu
Do najważniejszych czynników sukcesu Projektu należą w kolejności wymieniania:
...
Robert Loranc
8. Model biznesowy i organizacja
Pomysłodawca (Robert Loranc - http://pl.linkedin.com/in/robertloranc/) samo...
Robert Loranc
9. Technologia
Jako motor bazodanowy dla systemów Projekcie został wybrany IBM DB2.
Wykorzystuje on motor hy...
Robert Loranc
10. Wyniki finansowe
Podstawowe dane finansowe Projektu [w tys. zł] przedstawia poniższa tabela:
I rok

II r...
Robert Loranc

Uprzejmie dziękuję za uwagę
Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania!
robert.loranc@gmail.pl
+48 601 427 130
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

Share

Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)

Prezentacja dla Inwestorów Start Up_u SLP

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Loranc & Partners - Prezentacja Inwestycyjna projektu SLP (20.09.2010)

 1. 1. Robert Loranc Prezentacja Inwestycyjna Projektu SLP Robert Loranc wrzesień 2010r.
 2. 2. Robert Loranc Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cel i zaawansowanie Projektu Analiza opłacalności Propozycja inwestycyjna Innowacyjne usługi Konkurencyjność i rynek Sprzedaż i marketing Kluczowe czynniki sukcesu Model biznesowy i organizacja Technologia Wyniki finansowe
 3. 3. Robert Loranc 1. Cel i zaawansowanie Projektu Celem Projektu jest innowacyjne wykorzystanie Internetu i technologii teleinformatycznych, bazujące na połączeniu elektronicznych i tradycyjnych kanałów marketingowych w celu wprowadzenia na rynek unikalnych i wysokomarżowych usług, polegających na alternatywnych możliwościach inwestowania pieniędzy oraz ich pożyczania poza system bankowym, a także zarządzania i handlu portfelami powstałych wierzytelności. Z punktu widzenia umiejscowienia Projektu w realiach rynkowych, mieści się on pomiędzy internetowym rynkiem aukcyjnych pożyczek społecznościowych (z ang. social lending), a funkcjonowaniem tradycyjnych firm pożyczkowych typu Provident, oferujących prywatne pożyczki gotówkowe poprzez sieć mobilnych doradców finansowych, a także działalnością firm windykacyjnych i doradców inwestycyjnych. Projekt wykorzystuje strategię błękitnego oceanu, kreując nową przestrzeń rynkową, neutralizującą konkurencję. Jest to typowy start up, w którym Pomysłodawca posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności zarządcze, ale potrzebuje kapitału do zrealizowania przedsięwzięcia. W zamian za know-how i zarządzanie powołaną w tym celu spółką kapitałową oczekuje on udziału we wspólnym przedsięwzięciu z inwestorami finansowymi. Projekt został preinkubowany we współpracy Pomysłodawcy z Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne oraz zaangażowanymi w tym celu ekspertami zewnętrznymi, w wyniku której: a. sporządzono biznes plan, b. zrealizowano badania rynkowe, c. opracowano analizy i prognozy finansowe, d. przeprowadzono analizę i wycenę technologiczną. Harmonogram zaawansowania prac projektowych ilustruje poniższy diagram: Preinkubacja Inkubacja Komercjalizacja (5 miesięcy) - zrealizowano (4 miesiące) (projekcje biznes planu obejmują 51 miesięcy)
 4. 4. Robert Loranc 2. Analiza opłacalności Pomysłodawca nie dysponuje kapitałem w postaci gotówki. Jako wkład własny proponuje aport w postaci samochodu (50 tys. zł) oraz wartość know – how konstrukcji i zarządzania Projektem. Wartość tę Pomysłodawca wycenia na 800 tys. zł. Zatem jego łączny niepieniężny wkład w Projekt ma wartość 0,85 mln zł. Potrzeby kapitałowe dotyczące projektu są związana z zapewnieniem sfinansowania prac okresu pre i inkubacji oraz czasu, w którym działalność operacyjna zacznie generować dodatnie przepływy pieniężne. Zapotrzebowanie na kapitał określono w oparciu o projekcję finansową Projektu i planowane przepływy gotówkowe. Według planu finansowego, najniższy poziom gotówki powstanie w 22 miesiącu realizacji Projektu. Przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał założono 200 tys. zł tzw. marginesu bezpieczeństwa, który powiększa wartość potrzebnych środków pieniężnych, uwzględniającą najniższy poziom gotówki. Określone w ten sposób zapotrzebowanie na inwestycyjny kapitał gotówkowy wynosi 2,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży pojawiają się w 10 miesiącu. Pierwsze 12 miesięcy zamknie się stratą 1,17 mln zł. Działalność w kolejnym roku również będzie generować stratę – na poziomie 0,61 mln zł. W trzecim roku działalności Projekt osiągnie zysk netto w wysokości 1,35 mln zł, co oznacza ponad 13,25% rentowności netto sprzedaży. Kolejne lata to dynamiczne zwiększanie rentowności (35,28% w piątym roku) i wyników finansowych. Analizę opłacalności przeprowadzono przy wykorzystania wskaźników prostych oraz wykorzystujących technikę dyskonta (stopę dyskontową przyjęto na poziomie 20%), której wyniki ilustruje tabela: Wartość inwestycji początkowej [mln zł] 2,30 Całkowita długość inwestycji [miesiące] 60,00 Skumulowane korzyści [mln zł] 15,20 Okres zwrotu [miesiące] 38,04 IRR [%] 87,57 NPV [mln zł] 5,79
 5. 5. Robert Loranc 3. Propozycja inwestycyjna Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny do 22 miesiąca Projektu, kiedy wystąpi najniższy poziom gotówki, ilustrują tabele: Potrzeby kapitałowe [tys. zł] Przychody 3 579 Koszty operacyjne (bez majątku trwałego) 5 147 Inne przepływy operacyjne 126 Razem przepływy operacyjne - 1 441 Wartość kupowanego majątku trwałego - 1 434 Zapotrzebowanie na kapitał - 2 876 Potrzeby kapitałowe uwzględniające sposób finansowania [tys. zł] Razem przepływy operacyjne - 1 441 Wydatki na majątek trwały - 656 Bufor bezpieczeństwa 200 Zapotrzebowanie kapitałowe Projektu w zaokrągleniu - 2 298 - 2 300 Rozkład w czasie zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny oraz propozycję źródeł jego pozyskiwania przedstawia diagram: Etap Projektu Miesiące Inkubacja Preinkubacja 1 2 3 4 5 6 7 8 Komercjalizacja 9 10 11 12 13 14 15 0,21 mln zł 16 17 18 0,00 zł 19 20 21 0,29 mln zł Kapitał 0,27 mln zł Źródło kapitału 0,80 mln zł 1,00 mln zł 0,50 mln zł Fabryka Innowacji – Seed VC Found Inwestor Finansowy … 38 0,00 zł Inwestor Finansowy lub kapitał obcy 0,38 mln zł 0,67 mln zł 0,48 mln zł BEP Propozycja inwestycyjna skierowana jest do typowego Inwestora Finansowego, który nie planuje angażować się w zarządzanie operacyjne Projektem, ograniczając swoją aktywność do uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Horyzont czasowy inwestycji wynosi 60 miesięcy, a następnie przewidziana jest możliwość wyjścia dla Inwestora Finansowego z Projektu poprzez odsprzedaż udziałów Pomysłodawcy, VC/PE lub poprzez debiut giełdowy Spółki.
 6. 6. Robert Loranc 4. Innowacyjne usługi U podstaw koncepcji biznesowej Projektu leży innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w usługach finansowych. Spółka stosując umbrella brand House of Lending będzie oferowała następujące usługi: serwis SLP (z ang. social lending platform) - realizacja transakcji pożyczek społecznościowych w formie internetowego serwisu aukcyjnego dla osób fizycznych i firm, - finansowanie działalności Partnerów Spółki, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania na własny rachunek prywatnych pożyczek gotówkowych (tzw. chwilówek) osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym w ich siedzibach, - obsługa technologiczna Agentów Spółki, pozyskujących za wynagrodzeniem prowizyjnym Inwestorów SL (social lending) biorących udział w aukcjach pożyczek społecznościowych, serwis P4B (z ang. people for business) - dostarczanie know how i obsługa technologiczna on - line działalności pożyczkowej Partnerów Spółki, serwis F4C (z ang. finance for clients) - realizacja transakcji handlu wierzytelnościami pożyczkowymi w formie internetowego serwisu aukcyjnego dla Inwestorów SL, Partnerów i Windykatorów, - realizacja transakcji outsorcingu usług windykacyjnych prywatnych pożyczek w formie internetowego serwisu aukcyjnego dla Inwestorów SL, Partnerów i Windykatorów, serwis CRM (z ang. customer relationship management) i Contact Center - dostarczanie know how i obsługa technologiczna on - line działalności Partnerów, Agentów i Windykatorów współpracujących ze Spółką, w zakresie zarządzania relacjami oraz sprzedażą i marketingiem, serwis Controllinu - dostarczanie know how i obsługa technologiczna on - line działalności Partnerów, Agentów i Windykatorów współpracujących ze Spółką, w zakresie kontrolingu finansowego i zarządczego.
 7. 7. Robert Loranc 5. Konkurencyjność i rynek Podstawowa przewaga konkurencyjna Projektu związana jest z innowacyjnym przesunięciem granic rynku dla swoich usług z raczkującego w Polsce segmentu internetowych serwisów social lending do kilkaset razy większego segmentu prywatnych pożyczek gotówkowych, poprzez: konkurowanie z internetowymi serwisami pożyczek social lending - siecią Partnerów udzielających prywatnych pożyczek gotówkowych w siedzibie klienta, - siecią Agentów pozyskujących aktywnie Inwestorów SL, - siecią Windykatorów odzyskujących niespłacane pożyczki, - serwisem aukcyjnym handlu wierzytelnościami pożyczkowymi, - funkcjonalnością serwisów internetowych, konkurowanie z firmami udzielającymi prywatnych pożyczek gotówkowych w oddziałach i w siedzibie klienta - brakiem finansowania akcji pożyczkowej kapitałem własnym, - brakiem ponoszenia ryzyka kredytowego udzielanych pożyczek, - brakiem ponoszenia kosztów sprzedaży oraz obsługi i windykacji pożyczek, - internetowymi serwisami social lending (SLP), zarządzania działalnością (P4B, CRM, Controlling) i handlu wierzytelnościami (F4C), Na podstawie doświadczenia i znajomości branży przez Pomysłodawcę, a także badań rynkowych zrealizowanych w ramach preinkubacji, docelowy rynek dla Projektu można scharakteryzować następująco: segment internetowych serwisów social lending - rynek raczkujący dopiero w Polsce (pierwszy serwis został uruchomiony w lutym 2008r.) - aktualna wartość rynku szacowana jest na ok. 50 mln zł rocznie, - w okresie 5 lat prognozy projektowej rynek ten wzrośnie do poziomu 0,5 mld zł, analogicznie do rozwoju tego rynku na świecie z poziomu 180 mln USD w 2005r. do 1,8 mld USD w 2010r., - w Polsce jest dwóch głównych liderów tego segmentu (finansowo.pl i kokos.pl) i kilka serwisów uruchomionych w 2010r. segment prywatnych pożyczek gotówkowych (tzw. chwilówek) - aktualny rynek szacowany jest na 3 mld zł rocznie (1,3 mln klientów) i rośnie z dynamiką 30%, - wiodące firmy to Provident (lider z 40% udziałem w rynku), Profi Credit, Europrovidius, Optima , Capital Service.
 8. 8. Robert Loranc 6. Sprzedaż i marketing Wiodącymi źródłami przychodów Spółki będą opłaty z tytułu: a. usług dla pożyczkobiorców SLP - za korzystanie z aukcji, ocenę scoringową, uzyskanie pożyczki, miękką windykację, b. usług dla uczestników aukcji w serwisie F4C - za korzystanie z aukcji i pośrednictwo w transakcjach handlu wierzytelościami, c. usług dla Partnerów korzystających z serwisów P4B, CRM i Controllingu - za pakiet startowy oraz opłaty miesięczne, d. własnych inwestycji social lending - po przekroczeniu progu dochodowości i wypracowaniu wolnych środków gotówkowych. W celu uzyskania efektu niepowtarzalności i wyjątkowości usług oferowanych w Projekcie strategia sprzedaży została oparta na zaproszeniach imiennych, dedykowanych dla osób będących zainteresowanymi inwestowaniem i pożyczaniem (Partnerów), pozyskiwaniem Inwestorów SL (Agentów) oraz zakupem i windykacją portfeli wierzytelności pożyczkowych (Windykatorów). Podstawowym kanałem przekazu oferty będą Agenci i Partnerzy oraz Contact Center i Menadżerowie Regionalni Spółki. Agenci będą odpowiedzialni za akwizycję Inwestorów SL, natomiast Partnerzy za budowę własnych portfeli pożyczkowych. Strategia promocji będzie bazować na spotkaniach z Inwestorami, Partnerami, Agentami i Windykatorami oraz prezentowaniu im oferty poprzez język korzyści, a także rozwoju plotki konsumenckiej. Działania związane z promocją SEM i SEO, PR-em oraz dystrybucją materiałów POS i reklamą będą pełniły rolę wspierającą. Na etapie preinkubacji przeprowadzono wstępne ustalenia z siecią 200 mobilnych doradców w zakresie podjęcia współpracy agencyjnej, natomiast docelowo w okresie 5 lat prognozy projektowej planowana jest budowa sieci 450 Agentów oraz 750 Partnerów. Pięcioletnią prognozę sprzedaży usług social lending Spółki prezentuje tabela : I rok Obroty sprzedażowe Spółki [mln zł] II rok III rok IV rok V rok 1,6 32,0 84,2 152,4 237,8
 9. 9. Robert Loranc 7. Kluczowe czynniki sukcesu Do najważniejszych czynników sukcesu Projektu należą w kolejności wymieniania: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. zapewnienie kapitału inwestycyjnego dla realizacji Projektu, pozyskanie odpowiedniej ilości Inwestorów SL finansujących akcję pożyczek społecznościowych, rozwój sieci właściwych Partnerów i budowa przez nich dochodowych portfeli pożyczkowych, właściwe pozycjonowanie na rynku, skuteczna komunikacja marketingowa, zabezpieczenie niezawodności technicznej i rozwoju technologicznego serwisów Spółki, efektywna organizacja i zarządzanie Spółką, realizacja prognozy rozwoju rynku social lending i skuteczne przesunięcie granic rynku dla oferowanych usług, umiejętne wykorzystanie silnych stron Projektu (wiedza i doświadczenie rynkowe Pomysłodawcy, innowacyjny charakter oferowanych usług, wsparcie Fabryki Innowacji) oraz szans (zaostrzanie wymogów kredytowych przez banki, niskie oprocentowanie lokat bankowych, duży potencjał wzrostu rynku social lending, ekspansja międzynarodowa po umocnieniu się Spółki na polskim rynku), 10. efektywne zarządzanie zmianą w przypadku wystąpienia pozostałych elementów analizy wrażliwości Projektu opisanych w biznes planie, do których należą: - zmiana skuteczności działania Agentów, - zmiana skłonności Inwestorów SL do powtórnych inwestycji, - zmiana średniej kwoty inwestycji w pożyczki społecznościowe przez Inwestorów SL, - zmiana ceny pakietu startowego i wysokości opłat miesięcznych dla Partnerów, - zmiana opóźnień spłacalności pożyczek w serwisie SLP, - zmiana prowizji agencyjnych, - zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych i kosztów osobowych.
 10. 10. Robert Loranc 8. Model biznesowy i organizacja Pomysłodawca (Robert Loranc - http://pl.linkedin.com/in/robertloranc/) samodzielnie przygotował koncepcję biznesową oraz zrealizował etap preinkubacji Projektu we współpracy z Fabryką Innowacji (Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno – Społeczne). Obejmie on funkcję Prezesa Zarządu Spółki realizującej Projekt i będzie odpowiadał za całość prac. Pomysłodawca posiada odpowiednie kontakty rynkowe, doświadczenie branżowe, wiedzę, umiejętności i sukcesy zawodowe, aby zbudować odpowiedni zespół projektowy i zapewnić efektywne zarządzanie Spółką. Została zaprojektowana płaska struktura organizacyjna, dostosowana do zakresu działalności, wielkości i specyfiki Spółki, koncentracji na core biznesie i outsorcingu większości funkcji wspierających. Pierwsze 9 miesięcy prac projektowych będzie się charakteryzować szczątkowym zatrudnieniem, które właściwie pojawi się w 6 miesiącu w okresie inkubacji. Wraz z rozwojem skali działalności zatrudnienie będzie wzrastać w grupach pracowników zajmujących się relacjami z Agentami Inwestorami, Partnerami, Pożyczkobiorcami i Windykatorami. Jednym z kluczowych założeń Projektu jest budowanie przez Pomysłodawcę już od momentu uruchomienia Spółki zespołu pracowników i współpracowników silnie zmotywowanych i nastawionych na dynamiczny rozwój zawodowy. W tym celu przewidziano innowacyjny serwis intranetowy wspierający zarządzanie zespołem, premie motywacyjne będące funkcją przychodów sprzedażowych oraz fundusze na szkolenia i rozwój kompetencji.
 11. 11. Robert Loranc 9. Technologia Jako motor bazodanowy dla systemów Projekcie został wybrany IBM DB2. Wykorzystuje on motor hybrydowy hierarchiczno-relacyjny, wspomagający obsługę dokumentów typu XML. Poniższy schemat prezentuje ogólny model zastosowanej technologii Wybrane dla Projektu technologie i warstwy prezentyje poniższy opis: Warstwa Kliencka Warstwa Prezentacji Warstwa Biznesowa Dostęp do Zasobów Zasoby Client components Application Web Application Business ApplicationDAO/ Connectors Schema/ External systems HTML, Applets, Javascript, CSS Stripes/JSF EJB3 Hibernate SQL Internet Explorer, Opera, Firefox Jbos Jboss Jboss Oracle/External nie dotyczy Linux/x86 Linux/x86 Linux/x86 x86/External Powyższe technologie wybrane zostały ze względu na ich: • • • • • • • wydajność, skalowalność (zapewnienie klastrowalności rozwiązania w technologii JEE), zarządzalność (technologia JEE), bezpieczeństwo (zapewnione w technologii JEE przez: testy bezpieczeństwa, kontenery JEE oraz dostęp chroniony rolami w ramach adnotacji do metod interfejsu użytkownika oraz biznesowych), failover (wprowadzenie klastra JEE), rozszerzalność (wytwarzanie systemu w oparciu o interfejsy, dokumentowanie systemu, utrzymywanie modelu UML systemu oraz zgodność z praktykami stylu programowania w Javie), powszechność (duża ilość specjalistów a rynku ze znajomością technologii JEE i tworzenie systemu zgodnie z najlepszymi praktykami oraz wzorcami projektowymi.
 12. 12. Robert Loranc 10. Wyniki finansowe Podstawowe dane finansowe Projektu [w tys. zł] przedstawia poniższa tabela: I rok II rok III rok IV rok V rok 453 4 166 10 178 18 397 29 640 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) - 1 176 - 614 1 665 6 328 12 912 Rentowność na działalności operacyjnej - 259,89% - 14,74% 16,36% 34,40% 43,56% 796 349 1 706 6 978 17 623 Wynik neto do aktywów ogółem (ROA)* - 94,08% - 90,95% 65,15% 70,75% 58,83% Wynik netto do funduszy własnych (ROE)* - 96,11% - 100,73% 68,87% 72,35% 59,62% Wynik operacyjny do aktywów ogółem (ROI)* - 94,08% - 90,95% 80,44% 87,35% 72,63% Sprzedaż Gotówka na koniec roku* * dane przy założeniu wniesienia aportem przez udziałowców do Projektu całości środków inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł
 13. 13. Robert Loranc Uprzejmie dziękuję za uwagę Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania! robert.loranc@gmail.pl +48 601 427 130
 • jarkop077

  Nov. 7, 2016

Prezentacja dla Inwestorów Start Up_u SLP

Views

Total views

763

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×