Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olga AlteracióNs

535 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olga AlteracióNs

  1. 1. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><li>ALTERACIÓN RETRASO TRANSTORNO DEFICIENCIA DISCAPACIDADE MINUSVALÍA REHABILITACIÓN INTEGRACIÓN NORMALIZACIÓN AXUDAS TÉCNICAS SISTEMAS ALTERNATIVOS COMUNICACIÓN </li></ul><ul><ul><li>AFECTACIÓNS NO SISTEMA MOTOR: </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructuras corporais : Relacionadas co sistema nervioso (cerebro, médula…), coa voz e a fala, co movemento (extremidades, tronco, cuello…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións : mentais relacionadas co movemento voluntario, reflexo, funcións psicomotoras (coordinación, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Actividades e participación :(Resposta) móvemento preciso,camiña, séntase, gatea, corre, salta, anda á pata coxa, baixa pola pendente … </li></ul></ul><ul><ul><li>OUTRAS FECTACIÓNS NO DESENVOLVEMENTO : Sensoriais, cognitivas, perceptivas, de comunicación… </li></ul></ul><ul><li>( + factores individuais e contexto. MULTIDIMENSIONAL) </li></ul>
  2. 2. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><li>Deficiencias físicas atendendo á sua orixe (Martín Caro, 1996) </li></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe cerebral: Parálise cerebral. Causas : prenatal (infeccións, traumatismos craneoencefálicos..), perinatal (sufrimento fetal…)e postnatal (traumatismos, enf víricas…). </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe espiñal: Espíña bífida. Lesións medulares dexenerativas. Causas: Influencia hereditaria, Poliomelite aguda. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe muscular: Miopatías (distrofía muscular de Duchenne). Causas: desordes xenéticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe óseo-articular: Causas: malformacións conxénitas, reumatismo na infancia, lesións osteoarticulatorias. </li></ul></ul>
  3. 3. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><ul><li>PARÁLISE CEREBRAL: </li></ul></ul><ul><li>Perda do control motor debido a unha lesión dos centros motores do cerebro que ten como consecuencia unha desorganización permanente do tono, a postura e do movemento. </li></ul><ul><ul><li>ESPIÑA BÍFIDA: </li></ul></ul><ul><li>Desenvolvemento incompleto ou malformación de unha porción da médula e dos nervios que controlan os músculos e as sensacións da parte inferior do corpo como consecuencia de unha anomalía conxénita das vértebras que conteñen a médula espinal. Segundo onde se localice a lesión afecta a toda ou parte dos membros. </li></ul><ul><ul><li>DISTROFIAS MUSCULARES </li></ul></ul><ul><li>Desordes xenéticos que provocan debilidade e desgaste muscular. A De Duchenne ten máis prevalencia infantil e afecta á debilidade nos músculos da pelvis. </li></ul><ul><ul><li>LESIÓNS OSTEOARTICULARES </li></ul></ul><ul><li>Malformacións conxénitas ou afectacións que provocan fraxilidade no sístema óseo e articular, dificultando a execución do movemento. </li></ul>
  4. 4. Alteracións motoras <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>􀂙 PARÁLISE CEREBRAL </li></ul><ul><li>Defínese así cando o dano acontece antes dos 3 anos (despois dano cerebral adquirido) </li></ul><ul><li>Síntomas: Non hai 2 persoas coa mesma afectación nin situación. Patróns de movemento propios e dificultade para executar o movemento. </li></ul><ul><li>Dificultades e necesidades: </li></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Comunicación : Alto nivel de comprensión da linguaxe pero déficit na expresión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Movilidade : Grandes limitacións na exploración, manipulación, desprazamento, control corporal, coidado e hixiene corporal e no intercambio de experiencias coas persoas e obxetos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Motivación : falta de motivación pola incapacidade de actuar de forma eficaz sobre os obxetos, situacións, personas . </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Alteracións motoras <ul><li>CARACTERÍSTICAS E tipoloxía </li></ul><ul><li>􀂙 PARÁLISE CEREBRAL: </li></ul><ul><li>Segundo o tipo de afectación: leve, moderada, severa </li></ul><ul><li>Segundo a extensión e zona afectada: Parálise (monoplexia, hemiplexia, tetraplexia, paraplexia) e paresia (monoparesia, hemiparesia…). </li></ul><ul><li>Segundo o tipo de PC </li></ul><ul><ul><li>ESPÁSTICA: Hipertonía. Repercusións: equilibrio, coordinación, control postural e linguaxe. </li></ul></ul><ul><ul><li>ATETOIDE OU DISCINÉTICA : falta de control do tono muscular. Repercusións: movementos sen control (tamén fonación), esteriotipias, espasmos, repeticións involuntarias nos xestos e movementos. </li></ul></ul><ul><ul><li>ATÁXICA : Hipotonía. Repercusións: falta de control postural, movementos lentos e torpes, equilibrio e marcha, non mide dirección do movemento.. </li></ul></ul><ul><ul><li>MIXTA : Combina as diferentes afectación, é a máis común. </li></ul></ul>
  6. 6. Alteracións motoras <ul><li>NECESIDADES COMÚNS </li></ul><ul><li>Necesidades motoras: Autonomía no desprazamento e a manipulación. </li></ul><ul><li>Necesidades a nivel social e emocional debido á hospitalización e ás limitacións como o control de esfínteres. </li></ul><ul><li>Necesidades educativas especiais: </li></ul><ul><ul><li>􀂾 Comunicación: Expresión: Señalización. Visualización. Verbalización. Diferenciar o que é capaz de comprender e expresar. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Movilidade :Non sedestación. Sedestación. Bipedesatación. Gateo. Movementos involuntarios. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Manipulación : Prensión. Pinza. Señalización e mirada. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Motivación: Indefensión. Atribucións, comparacións. Autoestima. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Cognición: Sistemas de axuda. Áreas curriculares. </li></ul></ul>
  7. 7. Alteracións motoras <ul><li>INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO </li></ul><ul><li>Cómo detectamos e cales son os pasos habituais? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>A través da revisión dos hitos do desenvolvemento </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indagamos nas pautas de crianza e na estimulación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informar á familia+ ao equipo multidisciplinar de atención temperá da zona </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaliación en coordinación (eq. Orientación, médicos, logo e fisioterapeuta, pedagoxía terapéutica…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaborar informe psicopedagóxico con </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Necesidades educativas e sí é preciso coa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Documento de adaptación curricular individual: Datos, necesidades, orientacións, adaptación de obxectivos, contidos, metodoloxía, modalidades de apoio, coordinación.. </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Alteracións motoras <ul><li>INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO </li></ul><ul><li>Cales son as pautas que nos guían como educadores/as? </li></ul><ul><ul><li>Crear un clima de confianza para verbalizar con naturalidade as diferenzas </li></ul></ul><ul><ul><li>Manter unha actitude constante de observación e escoita </li></ul></ul><ul><ul><li>Manter unha relación estreita e de coodinación coas familias </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar as actividades para que todas/os participen </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar o espazo físico, os materiais, os ritmos… </li></ul></ul><ul><ul><li>Empregar axudas técnicas e sistemas alternativos de comunicación </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar información para poder comprender e actuar adecuadamente ante a situación concreta con todo o grupo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos: www.tadega.net , www.discapnet.org, www.ceapat.org, www.agat, www.atenciontemprana.com, edu.xunta.es/atención á diversidade </li></ul></ul>

×