Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ueonueptcxvó

anoyeuuauvó

Mcísgstpaüouus! !

npwwó

ueonuepxcxvó

Bpoólvó
KaAnuàpc, nétpo. 

KoMuéoo. mud
n OéAaç; 

99mm oueàém. 

9 ' Tc nívaç; 
Rívm ydah. 

" ' Mnluax! 
Mam: * ***wui u: uco...
nétpo, (pàpe TO uoxalpuo! 
Aónvó, (Dépe to : commnt: 
KOI m ntpoüvta! 

Avópéo, (péps

to notñpta! 

90.1.) unptcóm

 {...
>'f¢A! ,: « V_
. minq -; .. ` . _

: gu/ H
. .. 

Ha vóonuo Ktuc
Oéàouns_

to uAnxáu Kàvoupc Kélsc

800x000

Xmnàuc 'r0 e...
Axou, 6:( m: neç. 
Bpaówó

 nétpo! Géhnç unpttóm;  Gplçol @tmc comm; 
ç; Nat! sem. mum. : «y oxu Asv oém. 

Elvm vó...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

cooking

496 views

Published on

cooking in Greek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

cooking

 1. 1. ueonueptcxvó anoyeuuauvó Mcísgstpaüouus! ! npwwó ueonuepxcxvó Bpoólvó
 2. 2. KaAnuàpc, nétpo. KoMuéoo. mud n OéAaç; 99mm oueàém. 9 ' Tc nívaç; Rívm ydah. " ' Mnluax! Mam: * ***wui u: ucouáàóo. Elsa: voonuo. : r: "' ' TI rpm: ro ueonuéot; Idvrourç. Wu! Me moi: Nan! Me tupí n01 vtopün. ' T1 ntvaç; noptcmmóo.
 3. 3. nétpo, (pàpe TO uoxalpuo! Aónvó, (Dépe to : commnt: KOI m ntpoüvta! Avópéo, (péps to notñpta! 90.1.) unptcóm {ou apéoouv TO IJOWPóWGJ H' Mou apéoouv. Gawi, oou apéoen n 00am; Mumu Mou apéca
 4. 4. >'f¢A! ,: « V_ . minq -; .. ` . _ : gu/ H . .. Ha vóonuo Ktuc Oéàouns_ to uAnxáu Kàvoupc Kélsc 800x000 Xmnàuc 'r0 eoowoo Píxvouu! para to ouvà mo: *O* m (exam OYO unoh YO vcva m! avoramsoupz 3 4 Zàxaon ram Kamio PíxvOUpE 'ro umm . 0 m) avamnuctuz wnv uu: 'IO «tua ABYà Etotuo to Kind
 5. 5. Axou, 6:( m: neç. Bpaówó nétpo! Géhnç unpttóm; Gplçol @tmc comm; ç; Nat! sem. mum. : «y oxu Asv oém. Elvm vóouun 9th. ) unpatóm @an: mràttç trwuwréç; Asv 0th. : muw! ! {j N04! Nau emma KaM ópeên!

×