Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

_GIS_TH1_QGIS, Hien thi.pptx

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOAMÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 1
 2. Nội dung Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 2  Tổng quan về QGIS  QGIS là gì?  Các chức năng của QGIS  Hiển thị dữ liệu GIS  Giao diện của QGIS Browser, QGIS Desktop  Chế độ xem dữ liệu: Dữ liệu và In ấn  Cách thức tổ chức dữ liệu  Bài tập  Bài tập 1.1: Làm quen với giao diện QGIS  Bài tập 1.2: Mở định dạng dữ liệu vector (*.shp), raster (*.tif)  Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS  Bài tập 1.4: Liên kết phần không gian và thuộc tính của dữ liệu GIS
 3. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương QGIS là gì?  Phần mềm GIS mã nguồn mở:  Dự án bắt đầu từ tháng 5/2002  Chạy trên hệ điều hành Unix, Windows, OS.  Phát triển dựa trên Qt toolkit và ngôn ngữ C++  Giao diện thân thiện, dễ sử dụng  Hỗ trợ nhiều định dạng vector, raster 3
 4. Các chức năng của QGIS  Xem dữ liệu  Vector: thư viện OGR như GeoPackage, ESRI Shapefile, MapInfo, SDTS, GML, …  Raster: thư viện GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) như GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG, ….  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostGIS, SpatiaLite, MS SQL Spatial, Oracle Spatial,  Kho dữ liệu online như OGC Web Services (WMS, WMTS, WCS, WFS, WFS-T). Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 4
 5. Các chức năng của QGIS Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 5  Khám phá dữ liệu, biên tập bản đồ  QGIS browser  On-the-fly reprojection  DB Manager  Print layout  Overview panel  Spatial bookmarks  Annotation tools  Identify/select features  Edit/view/search attributes  Data-defined feature labelling  Data-defined vector and raster symbology tools  Atlas map composition with graticule layers  North arrow scale bar and copyright label for maps  Support for saving and restoring projects
 6. Các chức năng của QGIS Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 6  Tạo, biên tập, quản lý, xuất dữ liệu  Digitizing tools for OGR-supported formats and GRASS vector layers  Ability to create and edit shapefiles and GRASS vector layers  Georeferencer plugin to geocode images  GPS tools to import and export GPX format, and convert other GPS formats to GPX or down/upload directly to a GPS unit (On Linux, usb: has been added to list of GPS devices.)  Support for visualizing and editing OpenStreetMap data  Ability to create spatial database tables from shapefiles with DB Manager plugin  Improved handling of spatial database tables  Tools for managing vector attribute tables  Option to save screenshots as georeferenced images  DXF-Export tool with enhanced capabilities to export styles and plugins to perform CAD-like functions
 7. Các chức năng của QGIS Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 7  Phân tích dữ liệu  Vector analysis,  Sampling,  Geoprocessing,  Geometry and database management tool  Xuất bản đồ lên Internet  using a webserver with UMN MapServer or GeoServer
 8. Các chức năng của QGIS Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 8  Tích hợp các phần mở rộng  Core plugins: Coordinate Capture (Capture mouse coordinates in different CRSs), DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables from/to databases; execute SQL queries), Dxf2Shp Converter (Convert DXF files to shapefiles), eVIS (Visualize events), fTools (Analyze and manage vector data), GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS), Georeferencer GDAL (Add projection information to rasters using GDAL), GPS Tools (Load and import GPS data), GRASS (Integrate GRASS GIS), Heatmap (Generate raster heatmaps from point data), Interpolation Plugin (Interpolate based on vertices of a vector layer), Metasearch Catalogue Client, Offline Editing (Allow offline editing and synchronizing with databases), Oracle Spatial GeoRaster, Processing (formerly SEXTANTE), Raster Terrain Analysis (Analyze raster-based terrain), Road Graph Plugin (Analyze a shortest-path network), Spatial Query Plugin, Topology Checker (Find topological errors in vector layers), Zonal Statistics Plugin (Calculate count, sum, and mean of a raster for each polygon of a vector layer)  External Python Plugins
 9. QGIS Desktop  Ứng dụng chính trình bày bản đồ  Thực hiện các thao tác căn bản về bản đồ  Hiển thị  Biên tập  Truy vấn  Phân tích  Tạo biểu đồ  Tạo báo cáo Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 9
 10. QGIS Browser  Một cánh cửa tới cơ sở dữ liệu  Duyệt dữ liệu  Quản lý dữ liệu  Tạo và hiển thị dữ liệu tài liệu (metadata) Window Explorer Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 10
 11. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương Giao diện QGIS Desktop 11 Thanh số hóa (Digitizing)| nhãn (Label) | web | phần mở rộng (Plugin) Thanh menu Thanh dự án (Project) | định hướng bản đồ (Map Navigation) | thuộc tính (Attributes) | trợ giúp (Helps) Khung duyệt tập tin (Browser Panel) Khung dữ liệu (Layer Panel) Thanh trạng thái Vùng hiển thị dữ liệu không gian Menu ngữ cảnh Click phải Công cụ quản lý dữ liệu (Manager Layer) | Vector
 12. Giao diện QGIS Desktop Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 12
 13. Giao diện QGIS Desktop Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 13
 14. Giao diện QGIS Browser Thông tin mô tả dữ liệu Thư mục Thông số Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 14
 15. Chế độ xem dữ liệu Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 15  Dữ liệu  Hiển thị, truy vấn, biên tập và phân tích dữ liệu  In ấn  Thiết kế, in ấn bản đồ
 16. Cách thức tổ chức dữ liệu  Lớp (Layer)  Tập tin lưu trữ trong ổ đĩa  Định dạng: vector, raster, bảng  Nhóm (Group)  Chứa các lớp có chung đặc điểm  Dự án (Project)  Tập tin lưu trữ trong ổ đĩa (*.qgs)  Bao gồm:  Lớp  Nhóm  Yếu tố bản đồ (tiêu đề, chú dẫn,..) Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.v n GIS Đại cương 16 Tên gọi Hiển thị (bật/tắt) Kí hiệu
 17. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương Bài tập 1.1: Làm quen với giao diện QGIS Desktop  Khởi động QGIS Desktop  Tạo mới, lưu dự án (BT1.1.qgs) 17
 18. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.ed u.vn GIS Đại cương Bài tập 1.2: Mở định dạng dữ liệu vector (*.shp), raster (*.tif) 18  Thêm dữ liệu points.shp, lines.shp, polygons.shp, raster.tiff trong thư mục Bai1.  Điểm khác biệt về hiển thị giữa dữ liệu vector và raster? So sánh chất lượng đồ họa của vector và raster?
 19. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS ine, hic,  Xem thông tin không gian của lớp points.shp  Kiểu dữ liệu (Storage), kiểu hình học (Geometry): Point, L Polygon,  Hệ tọa độ (CRS- Coordinate Reference System): Geograp Projected; Phạm vi không gian (Extent); Đơn vị đo (Unit). 19 EPSG nghĩa là gì?
 20. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS  Xem thông tin không gian của lớp raster.tif 20 Đơn vị đo của kích thước pixel là gì?  Hệ tọa độ (CRS),  Phạm vi không gian (Extent),  Đơn vị đo (Unit),  Số hàng (Height),  Số cột (Width),  Kiểu dữ liệu (GDAL Driver),  Tọa độ góc trên bên trái (Origin),  Kích thước pixel (Cell Size: X, Y).
 21. Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS 21  Xem thông tin thuộc tính của lớp points.shp  Cách thể hiện trường: Biệt danh (Alias),  Mô tả trường: Kiểu dữ liệu (Type), Độ rộng (Length), Tên (Name). Mỗi dòng đại diện cho cái gì?Alias và Name khác nhau thế nào?  Số trường (thuộc tính), số dòng (điểm),  Giá trị từng ô.
 22. Bài tập 1.3: Xem phần không gian, thuộc tính của dữ liệu GIS  Xem thông tin thuộc tính của lớp raster.tif  Giá trị nhỏ nhất (Min), lớn nhất (Max),  Phân phối của giá trị (Histogram). Pixel value, Frequency là gì? Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 22
 23. Bài tập 1.4: Liên kết phần không gian và thuộc tính của dữ liệu GIS  Phần không gian liên kết với phần thuộc tính của dữ liệu như thế nào? Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 23
 24. Ôn tập Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Đại cương 25  Vai trò, giao diện QGIS Desktop, Browser  Phân biệt 2 chế độ xem dữ liệu: Dữ liệu và In ấn  Phân biệt lớp, nhóm, dự án  Thao tác cơ bản trên lớp, nhóm  Cách xem thông tin không gian, thuộc tính của lớp
Advertisement