Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinteza functiilor din APL

444 views

Published on

Statutul aleşilor locali, funcţionarilor publici şi al angajaţilor din autorităţile publice locale şi modalităţi de investire în funcţie, numire, alegere, motivele şi modalităţile de destituire, demitere, revocare, suspendare sau demisie a acestora.
Material eleborat de Vasile Cioaric și difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sinteza functiilor din APL

 1. 1. 1Anexa 3Statutulaleşilor locali, funcţionarilor publici şi al angajaţilor din autorităţile publice locale şi modalităţi de investire în funcţie, numire,alegere, motivele şi modalităţile de destituire, demitere, revocare, suspendare sau demisie a acestoraModalităţi de numire, alegere,investire în funcţieDurata mandatului, termenul de angajareModalităţile de destituire, demitere,revocare, suspendare.Demisia.Adminsitraţia publică a satelor (comunelor), oraşelor, muncipiilorPrimarul satului (comunei), oraşului, muncipiluiLEGEA Nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publicPublicată : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196 art. Nr : 637Articolul 6. Ocuparea funcţiei de demnitate publică(1) Ocuparea funcţiei de demnitate publică are locprin alegeri sau prin numire, în condiţiile legii.Articolul 7. alin. (1)Mandatul demnitarului este de 4 ani, dacă un alttermen nueste stabilit prin Constituţie sau prinlegea specială.Articolul 7. alin. (2)Exercitarea funcţiei nu este limitată de un anumitnumăr de mandate.Articolul 7. alin (3)În cazul în care termenul regulamentar de exercitarea mandatului expiră sau a expirat,iar succesorul decompetenţă nu intră în exercitarea mandatului,demnitarul continuă să-şi exercite mandatul pînă laocuparea funcţiei de către succesorul decompetenţă.Articolul 22. Încetarea mandatului(1) Exercitarea mandatului încetează laexpirarea termenului, dacă mandatul nu esteprelungit în modul stabilit de lege,sau înaintede termen.(2) În cazul demnitarului ales, încetareaînainte de termen a mandatului are loc încondiţiile prevăzute de legislaţia specială cereglementează activitatea demnitaruluirespectiv.(3) În cazul demnitarului numit, încetareaînainte de termen a mandatului are loc prinrevocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie ademnitarului în temeiul actului administrativ alautorităţii care l-a numit în funcţie.(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplicădemnitarilor pentru care legea specială cereglementează activitatea acestora prevede oaltă procedură de încetare a mandatului înainte
 2. 2. 2de termen.Articolul 18. Garantarea serviciului precedent(1) În perioada exercitării mandatului,contractul de muncă sau, după caz, raportul deserviciu al demnitarului la locul de muncăprecedent se suspendă în cazurile prevăzute delege.(2) După încetarea mandatului, demnitarul alcărui contract de muncă sau, după caz, al căruiraport de serviciu a fost suspendat estereîncadrat la locul de muncă (serviciul)precedent. În cazul inexistenţei locului demuncă (serviciului) precedent (lichidareaunităţii, reducerea sau modificarea statului depersonal), demnitarul este reîncadrat, cuacordul său, la un loc de muncă (serviciu)echivalent, la aceeaşi unitate sau la alta, iardacă nu este de acord, el se concediază sau,după caz, se eliberează din funcţie, în condiţiilelegii.LEGEA Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică localăPublicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şivalidarea mandatului de primar(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şivalidarea mandatului acestuia se fac în condiţiileCodului electoral.(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primarse aduce la cunoştinţă publică, se comunică oficiuluiteritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de cătreun judecător la prima şedinţă sau, după caz, la oArticolul 28. Încetarea înainte de termen amandatului de primar(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la datavalidării mandatului pînă la data validăriiurmătorului mandat de primar, cu excepţia cazurilorcînd mandatul încetează înainte de termen.Prelungirea, prin lege organică, a mandatuluiprimarului poate avea loc numai în caz de război saucatastrofă.Articolul 33. Suspendarea dinfuncţie a primarului(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentrusăvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fisuspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivăa cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru funcţiade primar nu se admite pe întreaga durată asuspendării.(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de cătreinstanţa de judecată, în condiţiile legii.
 3. 3. 3şedinţăextraordinară a consiliului.(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, seorganizează alegeri noi în condiţiile Coduluielectoral.(2) Mandatul primarului încetează înainte determen în caz de:a) demisie;b) incompatibilitate a funcţiei;c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe operioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pemotiv de boală;d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;e) deces.Legea privind statutul alesului local nr. 768 adoptat: 02.02.20004) Mandatul primarului încetează înainte determen în caz de:a) incompatibilitate a funcţiei;b) imposibilitate de a exercita funcţia pe operioadă mai mare de 4 luni consecutive,inclusiv pe motive de boală;c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnarea acestuia;d) revocare prin referendum local, în condiţiileCodului electoral;e) demisie;f) deces.Codul Electoral Legea nr. 1381-XIII din 21.11.97Articolul 119. Alegerile locale(1) Primarii oraşelor (municipiilor), sectoarelor,satelor (comunelor) şi se aleg prin vot universal,egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru unmandat de 4 ani, care începe efectiv din ziuavalidării rezultatelor alegerilor locale.Articolul 175.Revocarea primarului satului (comunei), sectorului,oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea,prin referendumlocal.Articolul 180.Referendumul local poate fi iniţiat:a) în cazul revocării primarului prin vot secret – de2/3 din numărul consilierilor aleşi;c) de autoritatea reprezentativă a unităţiiadministrativ-teritoriale cu statut special;
 4. 4. 4d) de 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept devot care domiciliază pe teritoriulunităţii administrativ-teritoriale respective.Articolul 198.(1) Decizia privind revocarea primarului se considerăadoptată prin referendum local dacă pentru ea avotat un număr egal sau mai mare de alegătoridecât au votat оn cazul alegerii primarului, dar numai puţin de jumătate din numărul alegătorilor careau participat la referendum.ViceprimarulLEGEA Nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.Publicată : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196 art. Nr : 637Articolul 6. Ocuparea funcţiei de demnitate publică(1) Ocuparea funcţiei de demnitate publică are locprin alegeri sau prin numire, în condiţiile legii.Articolul 7. alin. (1)Mandatul demnitarului este de 4 ani, dacă un alttermen nueste stabilit prin Constituţie sau prinlegea specială.Articolul 7. alin. (2)Exercitarea funcţiei nu este limitată de un anumitnumăr de mandate.Articolul 7. alin (3)În cazul în care termenul regulamentar de exercitarea mandatului expiră sau a expirat,iar succesorul decompetenţă nu intră în exercitarea mandatului,demnitarul continuă să-şi exercite mandatul pînă laocuparea funcţiei de către succesorul decompetenţă.Articolul 22. Încetarea mandatului(1) Exercitarea mandatului încetează laexpirarea termenului, dacă mandatul nu esteprelungit în modul stabilit de lege,sau înaintede termen.(2) În cazul demnitarului ales, încetareaînainte de termen a mandatului are loc încondiţiile prevăzute de legislaţia specială cereglementează activitatea demnitaruluirespectiv.(3) În cazul demnitarului numit, încetareaînainte de termen a mandatului are loc prinrevocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie ademnitarului în temeiul actului administrativ alautorităţii care l-a numit în funcţie.(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplicădemnitarilor pentru care legea specială ce
 5. 5. 5reglementează activitatea acestora prevede oaltă procedură de încetare a mandatului înaintede termen.Articolul 18. Garantarea serviciului precedent(1) În perioada exercitării mandatului,contractul de muncă sau, după caz, raportul deserviciu al demnitarului la locul de muncăprecedent se suspendă în cazurile prevăzute delege.(2) După încetarea mandatului, demnitarul alcărui contract de muncă sau, după caz, al căruiraport de serviciu a fost suspendat estereîncadrat la locul de muncă (serviciul)precedent. În cazul inexistenţei locului demuncă (serviciului) precedent (lichidareaunităţii, reducerea sau modificarea statului depersonal), demnitarul este reîncadrat, cuacordul său, la un loc de muncă (serviciu)echivalent, la aceeaşi unitate sau la alta, iardacă nu este de acord, el se concediază sau,după caz, se eliberează din funcţie, în condiţiilelegii.Legea privind statutul alesului local nr. 768 adoptat: 02.02.2000(5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedinteluiraionului şi viceprimarului încetează înainte determen în caz de:a) incompatibilitate a funcţiei;b) imposibilitate de a exercita funcţia pe operioadă mai mare de 4 luni consecutive,inclusiv pe motive de boală, cu excepţiaviceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze
 6. 6. 6obşteşti;c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnarea acestora;d) eliberare din funcţie de către consiliulrespectiv în conformitate cu legislaţia învigoare;e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);f) deces.LEGEA Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr.32-35Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilorlocale(2) t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul(viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie,în condiţiile prezentei legi.Articolul 31. Alegerea viceprimarilor(1) Viceprimarii sînt aleşi,la propunereaprimarului, prin decizie a consiliului, adoptată cuvotul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în carecandidatura propusă nu întruneşte numărul necesarde voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propuneconsiliului o altă candidatură.Articolul 31. Alegerea viceprimarilor(2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face, lapropunerea primarului, prin decizie a consiliuluilocal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.Secretarul consiliului localLEGEA Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr.32-35Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilorlocale(2) u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat încondiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privirela funcţia publică şi statutul funcţionarului public,secretarul consiliului, modifică, suspendă şiîncetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciuale secretarului, deleagă primarului competenţaevaluării performanţelor lui profesionale;Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretarArticolul 38. Numirea secretarului consiliului local(4) Modificarea, suspendarea şi încetarearaporturilor de serviciu ale secretarului se face, încondiţiile legii, prin decizie a consiliului.
 7. 7. 7(1) Secretarul consiliului local este şi secretar alsatului (comunei), oraşului (municipiului).Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pebază de concurs.Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local(1) Numirea în funcţie a învingătorului concursuluipentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat înconformitate cu legislaţia în vigoare, se face la primaşedinţă a consiliului local, după anunţarearezultatelor concursului.(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul încare funcţia de secretar este vacantă. Vacanţaintervine în cazul încetării raporturilor de serviciuale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public.(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şicade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionaruluipublic.LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art Nr : 840 Data intrării în vigoare : 01.01.2009Articolul 30. Numirea în funcţia publică(1) Raporturile de serviciu apar în baza actuluiadministrativ de numire în funcţia publică, emis încondiţiile prezentei legi.(4) Numirea în funcţiile publice de conducere şi deexecuţie se face prin actul administrativemis decătre conducătorul sau, după caz, de organulcolegial de conducere al autorităţii publice în careurmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarulpublic.Articolul 30. Numirea în funcţia publică(5) Raporturile de serviciu se realizează o perioadănedeterminată, cu excepţiile prevăzute de prezentalege.Articolul 53. Suspendarea raporturilor de serviciude către autoritatea publicăRaporturile de serviciu se suspendă de cătreautoritatea publică:a) dacă funcţionarul publiceste arestat preventivsau îi este aplicat arestul administrativ;b) pe durata anchetei de serviciu în privinţafuncţionarului public, dacă exercitarea în continuarea atribuţiilor de către acesta ar putea afectadesfăşurarea obiectivă a anchetei şi rezultateleacesteia;c) în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau
 8. 8. 8emiterii în privinţa acestuia a ordonanţei de puneresub învinuire, pînă la rămînerea definitivă a hotărîriijudecătoreşti;d) în alte cazuri prevăzute de lege.Articolul 54. Suspendarea raporturilor de serviciula cererea funcţionarului public(1) La cererea funcţionarului public, raporturile deserviciu se suspendă în caz de:a) înregistrare, în condiţiile legii, în calitate deconcurentelectoral sau în calitate de persoană deîncredere a unui concurent electoral;b) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă depînă la 6 ani, în condiţiile legii;c) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnaval familiei cu durata de pînă la un an, conformcertificatului medical;d) concediu neplătit, în condiţiile legii;e) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînăla 7ani;f) îngrijire a copilului invalid pînă la vîrsta de 16ani;g) însoţire a soţului (soţiei) membru alpersonalului instituţiilor serviciului diplomatic latransferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiuconsular;h) în alte circumstanţe prevăzute de lege.(2) Cererea de suspendare a raporturilor deserviciu se depune în scris, cu cel puţin 5 zilecalendaristice înainte de data de la care se solicităsuspendarea.Articolul 64. Destituirea din funcţia publicăPersoana/organul care are competenţa legală denumire în funcţie va dispune destituirea din funcţiapublică printr-un act administrativ, care se comunică
 9. 9. 9funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoarede laemitere, însă anterior datei destituirii dinfuncţia publică, în următoarele cazuri:a) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentrusăvîrşirea unei abateri disciplinare, dacă anterior aufost aplicate sancţiuni disciplinare nestinse în modulstabilit;b) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentrusăvîrşirea unei abateri disciplinare care a avutconsecinţe grave;c) dacă s-a ivit un motivlegal de incompatibilitate,iar funcţionarul public nu acţionează pentruîncetarea acesteia în termenul stabilit de prezentalege;d) incompetenţă profesională stabilită în urmaobţinerii calificativului „nesatisfăcător” laevaluareaanuală a performanţelor profesionale alefuncţionarului public, în condiţiile prezentei legi;e) refuz de a depune jurămîntul prevăzut la art.32.Articolul 65. Demisia(1) Funcţionarul public poate înceta raporturile deserviciu prin demisie comunicată în scrispersoanei/organului care are competenţa legală denumire în funcţie.Contabilul-şef, Specialist: pentru reglementarea regimului funciar; în problemele perceperii fiscale; pentruplanificare (cu statul de funcţionar public)LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publicPublicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art Nr : 840 Data intrarii in vigoare : 01.01.2009Articolul 30. Numirea în funcţia publică(1) Raporturile de serviciu apar în baza actuluiadministrativ de numire în funcţia publică, emis încondiţiile prezentei legi.(4) Numirea în funcţiile publice de conducere şi deexecuţie se face prin actul administrativemis decătre conducătorul sau, după caz, de organulArticolul 30. Numirea în funcţia publică(5) Raporturile de serviciu se realizează o perioadănedeterminată, cu excepţiile prevăzute de prezentalege.Articolul 53. Suspendarea raporturilor de serviciude către autoritatea publicăRaporturile de serviciu se suspendă de cătreautoritatea publică:a) dacă funcţionarul publiceste arestat preventivsau îi este aplicat arestul administrativ;b) pe durata anchetei de serviciu în privinţa
 10. 10. 10colegial de conducere al autorităţii publice în careurmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarulpublic.funcţionarului public, dacă exercitarea în continuarea atribuţiilor de către acesta ar putea afectadesfăşurarea obiectivă a anchetei şi rezultateleacesteia;c) în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sauemiterii în privinţa acestuia a ordonanţei de puneresub învinuire, pînă la rămînerea definitivă a hotărîriijudecătoreşti;d) în alte cazuri prevăzute de lege.Articolul 54. Suspendarea raporturilor de serviciula cererea funcţionarului public(1) La cererea funcţionarului public, raporturile deserviciu se suspendă în caz de:a) înregistrare, în condiţiile legii, în calitate deconcurentelectoral sau în calitate de persoană deîncredere a unui concurent electoral;b) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă depînă la 6 ani, în condiţiile legii;c) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnaval familiei cu durata de pînă la un an, conformcertificatului medical;d) concediu neplătit, în condiţiile legii;e) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînăla 7ani;f) îngrijire a copilului invalid pînă la vîrsta de 16ani;g) însoţire a soţului (soţiei) membru alpersonalului instituţiilor serviciului diplomatic latransferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiuconsular;h) în alte circumstanţe prevăzute de lege.(2) Cererea de suspendare a raporturilor deserviciu se depune în scris, cu cel puţin 5 zilecalendaristice înainte de data de la care se solicită
 11. 11. 11suspendarea.Articolul 64. Destituirea din funcţia publicăPersoana/organul care are competenţa legală denumire în funcţie va dispune destituirea din funcţiapublică printr-un act administrativ, care se comunicăfuncţionarului public în termen de 5 zile lucrătoarede laemitere, însă anterior datei destituirii dinfuncţia publică, în următoarele cazuri:a) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentrusăvîrşirea unei abateri disciplinare, dacă anterior aufost aplicate sancţiuni disciplinare nestinse în modulstabilit;b) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentrusăvîrşirea unei abateri disciplinare care a avutconsecinţe grave;c) dacă s-a ivit un motivlegal de incompatibilitate,iar funcţionarul public nu acţionează pentruîncetarea acesteia în termenul stabilit de prezentalege;d) incompetenţă profesională stabilită în urmaobţinerii calificativului „nesatisfăcător” laevaluareaanuală a performanţelor profesionale alefuncţionarului public, în condiţiile prezentei legi;e) refuz de a depune jurămîntul prevăzut la art.32.Articolul 65. Demisia(1) Funcţionarul public poate înceta raporturile deserviciu prin demisie comunicată în scrispersoanei/organului care are competenţa legală denumire în funcţie.Angajaţii primăriei, ai serviciilor publice şi instituţiilor aflate în subordinea primarului şi consiliului local(municipal) care nu deţin statutul de funcţionar public şi ales local.CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVAPublicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

×