Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kompozice podle V.Kandinského

233 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

kompozice podle V.Kandinského

  1. 1. Kompozice podle Vassily KandisnkéhoArgumentaceStuduji vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity a hlavním pramenem mé tvorby je malba, a právěmalba Vasily Kandinského je mi velmi blízká, je pro mě zdroj inspirace vědomostí, který se nikdy nevyčerpá. Ze stejnéhodůvodu jsem zvolil také název práce. Vasily Kandinský napsal knihu Bod, linie a plocha, kde dokonale popisuje svojezdroje inspirace a zkušenosti. Z této knihy čerpám stejně tak, jak z jeho obrazů, je tam vše co potřebuje opravdovýmalíř, důležité je jen položit správnou otázku. Kompozici musí řešit každý výtvarník, kameraman, divadelník ať chcenebo nechce, nemůže se ji prostě nijak vyhnout, a tak si myslím že je velmi důležitá a měl by ji každý znát.AnotaceText pojednává o vnitřním významu kompozice, o jeho vibracích v něm obsažených a o jednotlivých vztazích mezijednotlivými prvky. Nejprve je zde popisována kompozice ve své podstatě a vnitřním významu a poté probírányjednotlivé prvky v ní obsažené, barva, tvar a způsob malby. Dočteme se zde, jak působí určité barvy na člověka, jakpůsobí kombinace barev a proč se to tak děje. Jaké je spojení výtvarného umění a hudby. Stejně tak zde budenahlíženo i na tvar umístěný v kompozici, jeho vnitřní význam a způsob jeho tvorby. Na závěr textu zde budou popsányzákony tvorby kompozic, detailně srovnávány a rozebírány některé Kandinského obrazy. Proč jeho obrazy působíharmonicky a při tom tak živě a dynamicky.Klíčová slovaKompozice, prvky, vibrace, barva, tvar, vnitřní význam, Vassily Kandinskyj „Kompozice je zaklínadlo“ (Kandinskyj, 1928), toto motto spojuje všechny opravdové výtvarníky, vědomě nebonevědomě, ale jen některým z nich se to povedlo dostat do takové hloubky jako právě Vasili Kandinskému. Barvasamotná má velikou sílu, když se ale použije na určitém místě a určitým způsobem, sílu dostane nekonečně větší.Pokud se k ní přidá barva jiná, může získat sílu hurikánu. Stejně tak tomu je i s tvarem, se způsobem malby. To vše máv kompozici svoje přesné místo, není možné, aby těch míst bylo více. Každé místo v kompozici má svoji vlastní ulohu,kterou musí odehrát a právě jak dobře tuto ulohu zahraje, závisí na kompozičních zákonech. Každý výtvarník se musísnažit o to, aby tuto hru každý prvek v kompozici odehrát jak nejlépe umí. O síle barev jsem začal mluvit v předešlém odstavci, barva má neskutečnou moc. „Jednotlivé barvy jsou jakotony kláves piána“ (Kandinskyj, 1912) „Barevná kompozice je hudba“ (Kandinskyj, 1912). Zákony platí i v hudbě, každýzvuk má svoji vlastní vibraci, stejně tak i barva. Samotná barva má svoji vibraci, když je ale v kontaktu s jinou, vibracizískává zcela odlišnou, vždy se spojuje v jeden zcela specifický ton, vibraci. Každá hudební skladba se jde reprodukovatv barvách, a naopak, každá barevná kompozice lze zahrát na hudební nástroj, protože obě se skládají z vibrací. Stejněje tomu se slovy, s básněmi. Dokonce lze řící, že každá barva má i svou morální hodnotu, například fialová barva vznikápřidáním studené modré do původní teplé červené a získává si vibraci studenou, křečovitou i smutnou, bývá taképřiřazování ke starým lidem. Číňané ji považují za barvu smuteční. Podobá se zvuku anglického rohu. Jiná barva,oranžová, vzniká přidáním velice teplé a dynamické žluté to poněkud poklidnější a důstojnější červené. Spojenímčervené a žluté, dvěmi různými vibracemi vzniká vibrace zcela odlišná, oranžová. Oranžová je jako člověk, který si jevědom svých sil (Kandinskyj, 1912). Připomíná zvuk kostelních zvonů, nebo violy hrající largo. Nyní bych rád přiblížil vibrace tvarů v kompozici. Tvar, ať je jakýkoli, nutně musí vydávat svou vlastní osobitouvibraci, není možné aby tomu tak nebylo, děje se to vždy a všude. Je to fyzikální zákon. Počet barev a tvarů je praktickynekonečný, stejně tak i jejich kombinace jsou nekonečné, není možné toto téma vyčerpat. „Pod každou vnější slupkouse nachází jeho vnitřní význam a každý tvar má proto svůj vnitřní obsah. Forma je tedy vnějším vyjádřením vnitřníhoobsahu“ (Kandinskyj, 1913). Každý tvar v kompozici má na základě své vnitřní vibrace také svoji barvu, aby byla tatovnitřní povaha tvaru zobrazena přesně, přímo si o konkrétní barvu říká. Existuje vždy jen jedna. Například linie má svouvlastní vibraci, nelze ji zaměnit se čtvercem, avšak náklon linie částečně tuto vibraci změní. Horizontála má charakterpasivní, jako mrtvý člověk. A Vnitřní vibrace má studené barvy, modré. Čím více se však vztyčí, tím více získá nadynamičnosti, pohybu – teplé, červené. Nejdynamičtější je v diagonále, která má barvu oranžové až žluté. Má charakternejdynamičtější, až křečovitý. Pořád se jedná ale o linii. V Kandinského kompozicích lze vidět že každé tvary mají svoje vlastní barvy, a naopak, že barvy se jakobysamy členily a nabývaly svých osobitých tvarů. Když se podíváme na každý tvar nebo nanesenou barvu samostatně,jako bychom ji vyřízli z celku, tak působí velice neohrabaně, křečovitě a disharmonicky. Jakmile se ale soustředíme nacelou kompozici, na všechny prvky v ní, působí velice klidně, harmonicky a přitom velice živě a komunikativně. Jakovelice příjemná hudba. Zde se uplatňuje zákon akce a reakce, nebo tzv. Zákon kontrastu (P.Cezanne ). Jakákolinanesená barva nebo tvar v kompozici vytvoří pohyb nebo reakci na kterou se musí náležitě odpovědět. Vytvoří se
  2. 2. disharmonie, která se musí opravit. Jedná se o takovou odpověď výtvarníka, která svou rolí obraz harmonizuje, vyváží azároveň podpoří. Tato akce a reakce se vždy odehrává v cyklech, a to vždy ve třech. Kompozice by měla být složenaz lichého počtu prvků a podle zákonu kontrastu. Musí v kompozici hrát vždy tři prvky a musí proti sobě bojovat, býtv kontrastu. Pokud jsou v kompozici prvky jen dva vzniká tlak, disharmonie. Pokud jsou tam tři vzniká už harmonie apokud jsou tyto tři prvky vůči sobě v kontrastu, kompozice získá život ale neztratí harmonii. Co se děje, když je jichv takovémto vztahu rozmístěných stovky vidíme v Kandinského obrazech. Tímto způsobem kompozice okamžitě získáživot, začne dýchat. Na konci knihy Bod, linie a plocha má Kandinskyj černobílé ukázky několika málo kompozic a tvarů. Napříkladkompozice číslo čtyři, ve které vidíme bod a sérii linií. Na vrcholu kompozice se nachází několik linií, které jakoby stékajídolů ve velmi radostném a harmonickém duchu, ale dole na konci kompozice se zarazí o velmi tvrdý a statický bod. Jeto jako příjemná harmonické muzika, kterou zastaví výstřel z brokovnice. Jakmile člověk stojí vedle této kompozice, očimu okamžitě začnou stékat po liniích a zastaví se o výrazný bod, představuje si, jak by vypadala taková hudba, slyší ji.Je to velmi živá kompozice, která člověka nenechá v klidu, probudí ho. Tady se právě uplatňuje zmíněný zákonkontrastu. Samotná série linií je působivá, stejně jako bod sám o sobě je velmi působivý, ale spojení těchto dnouelementů vyvolá obrovskou reakci. Podobné kompoziční dokonalosti vidíme ve všech Kandinského obrazech, je zdevždy jiný a zcela osobitý „ úder“.
  3. 3. Odborné zdroje:Kniha: KUPKA, František. Tvoření v umění výtvarném. 2., upravené vyd., v nakl. Praha: Brody, 1999, 267 p. ISBN 80-861-1216-0. - Kniha je recenzovaná mnoha významnými autory, redigovaná - Knihu již dlouho znám z mnoha článků a výstav - Autor sám se problematikou hluboce zabýval a byl jeden z nejznámějších výtvarníků - Šířka dané problematiky je hluboce dostačující danému tématu - Autor se nesnaží nijak ovlivnit čtenáře, pouze publikovat své myšlenkyKniha: KANDINSKY, Wassily. Bod, linie, plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. 1. vyd. Praha: Triáda,2000, 191 s. ISBN 80-861-3816-X. - Kniha je recenzovaná mnoha významnými autory, redigovaná - Knihu již dlouho znám z mnoha článků a výstav - Autor sám se problematikou hluboce zabýval a byl jeden z nejznámějších výtvarníků - Šířka dané problematiky je hluboce dostačující danému tématu - Autor se nesnaží nijak ovlivnit čtenáře, pouze publikovat své myšlenkyČlánek: MARKOVÁ, Tamara a Vlastimil MAREK. Geniální malíř vizí František KUPKA. Geniální malíř vizí FrantišekKUPKA [online]. č. 1 [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://www.baraka.cz/Baraka/b_1/b_1_genialni_malio_vizi.html - Autoři textu jsou v dané problematice odborníci, jsou spoluautoři knihy Tvoření v umění výtvarném - Článek není komerčně zaměřen - Text obsahuje nové myšlenky na základě Kupkových kompozic - Článek je členěný odstavci, přehledný a zajímavý -Web: HANÁČKOVÁ, Kateřina. Ruská avantgarda změnila umění. Nejen Kandinskij teď visí v Římě za správný konec.In: Art.ihned.cz [online]. 2012, 8.8.2012 [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/c1-56943970-rusky-rim - Je zde uveden autor článku a sám se danou problematikou zabývá - Text byl aktualizován v srpnu roku 2012 - Jsou zde všechny odkazy funkční - Webové stránky jsou přehledné a i s fotografiemi - Informace v textu jsou aktuální, přesné, objektivní a přiměřené danému tématu

×