Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apresentacao passinho final

300 views

Published on

Apresentação Passinho - Jardim Guadalupe

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apresentacao passinho final

 1. 1. , . › . “t, '~r ' f 'x '. xf_ . _. . - vfr i . I . u
 2. 2. n¡ HllíHWll . À s* Uru: ¡= &*: §': t'-I"1|I'I~~*1|r= =» ; r mas* : uy 3_v*'-| |l*°l= kf %: '+= «¡U': ›:. À *m hlznnsk* -r= íI: ôwñ-tàhvhnn-uíita . .s ; w v" 1 . _ 53x . AIJ
 3. 3. f? ! LíO/ u? CC “JTEJD
 4. 4. Ram): www. - | llqlífhl<3ll>ki P Hank: : 5:1 : m: 'idem v1|l_¡('›K1í')_Í”-l'l§-Í_Í~Í~ H3» = |Il|7 YP-HN: flu# ~iilàlglgügu "Iidlànnlil-L** ill? c-1n1|| '_ñHlTlc? |(: N". 7°. .: . e * *. T¡À| t=»'Íl| n°-u(+ éíyw' : )l'ín| ¡jí:4¡(: ?NT . ~“tv1-. a;+s›: d'¡l~í: s)ç11s. ut @lx Vzmk. ,T *'-§: x~1~. tv-flçnk ' . "~- WO l_ cmíulill| lékluL› í-uiTL; |a¡t: Vux-__L; h¡í'rv r. 1 _âkfkíàbt 3|í: fi| _s1r2›: . . Içw-. uk : Éh agí= lnnllluflr*l'iflf'lr- lliowçlÚ7lÍlk= i~ 'nkH-v», um: :n. x»~: ¡›, _~r: ¡.a 1_-, |¡| <1.!1t%lr: t; ; falte uhütlfh* 212w. - aims-nanquim. . : Lin-Ill
 5. 5. a ? mfííg à N : e › V l . o " . .r- › . .--. » x __ a. ; - -, _§'. '._. ^:a« Í "' ' *~' " 4. " . 'ç " °' 7 , __ . . ' -. ~ . n. --~ - im» '- x . . . ›. '- f= --, - ~-r. ~ _› u. ' ' ' O. t1 'l 'W 'l J
 6. 6. ("um hum do 0.- . _Mk U › A 'y V S Adm Panmm n- a m "' “ "W Bonde- rm . . mu. ; 5.1419; Hwmma¡ V', (ru &v; .atxx Iw5^A1'tl0 on Ktvmnrm fnmrm Pnvnn 010m EL PAIS : - mpg du ru-. ur-hç. lodo Mundo Anon. o Piu FANTÁSTICO Um passinimo, muitas caretas e seis milhões de cliques Passinho do Romano vira febre em Í” i ÍÍÍJLÍ i São Pauloe na intemet umsouunu mu* . :.. .:: '- “Tê” _ , _ , . . -
 7. 7. *v* s : as . . lfjéñlgjígvég Í e" ' x34 - ? »_i~ ll: *v* *sá* 'PF' @q -_› , ii J II - *IN 4/ B» F a'. '. . .__ zr:2'~t›si= iii= ~~~" : rir ria
 8. 8. Uáeizéisk* 114!# . sw-leis : wWk-I: vêiáüi'$: §=: í. _| ,_', l, â“'¡'5: ,'.3i'i_i Éh" QvÍVI-i ãlãiiáiítp M; .át31eíiii~íi§V›lNii: -N'ñ#í i t4 : i : Em EU' ~ um. É) ; Í U Í j- 75V.
 9. 9. GUADALUPE
 10. 10. mas _Wo U xhumqn¡ ¡_, ,, Dani: mrn»m, ... ..»__, _~ 012W' pas? " pv ; Hum-nu n ' mxññ (mdb n10 DC _ D609 an_ ¡vnunlm AIÂVIIÍI . _ › . z ~ 5633;_ B_ dâtadasgtwan . um 1171.11 nluu¡ , _, _me 3x5 Ill' s Hc a mm : nl-v É ÍÀZÃDQIÔC d embx¡ Inu na vn x [Nniv m w¡ ru l l _ Á golgnakcmi a : amos u .1 , * . _,, , _m_ _m “h . .. . _N_ de wwe¡ - 135.059: ¡Uljhlxn 1.. . hnuL . .. , . V 15h51. 1%, .” N35 0,) d”'PPWHHIAÍHHKUMIchip ' 'vmar e? ? c" ao 9°' M. A" Un -| Íl')l"o'l. l Inlwulf “ caxzxwnvñêcx; da ¡uun u um . n . mg. ' . « H Domàe¡ Q0195 “em mm 'l HH" p u, ¡iwlnlk um com* Sr. ; ? É , vn . i [LPlfI ak H um. , . ¡_, va9f°1a r _ “ nuh o' n. . ql¡ ; I u giup. .t. x. v , a' Ir¡ nn nululnn : iam 11H01:: u¡ a ' '| "* 41.¡ m¡ Vim I. .m›h_. _ . ny" In-. nh-uh- . uunllllnh. iliít' n "Pluma . n 1.¡ irnuhi lL-. i " I '-1 l--l r¡
 11. 11. CRESCHViENTO DE 153% 'Nú pnosiua oo si-: caooiiãe “
 12. 12. › d, D-u- Ynu m; Papua ›. ¡| 0-5.. .
 13. 13. !lili-Ai iâsh . . . mid? !
 14. 14. x ' x p < i w ' , . -' JARDIM GiIADALUPE SHOPPING WWVLIAIDIM¡IIIBÀIAIPEJOMJI
 15. 15. Ux ? HMF , autü . (x. 1,/ .. CS. . l , JA vç. .., i. /, /Í A. x4.. .. .Í . .. J c. .., I. Í vu. .i . . i u-? h. , . . . x - F3 . i COMUNICAÇÃO COMPLETA . .va

×