บทที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ

249 views

Published on

งาน #1
กลุ่มที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ
รายชื่อสมาชิก

นาย พิทยุตฆ์ วรรณะ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 10
นาย วิชญ์พล กาญจนกำเนิด ชั้น ม.6/3 เลขที่ 11
นาย สุทธิชาติ สืบเรือง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 12
นาย กันตพงศ์ ทัพใจหาญ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 14
นางสาวนันทิยา เรือนใจหมั้น ชั้นม.6/3 เลขที่ 35

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ

 1. 1. บทที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ
 2. 2. ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลแบบตัวแปรชุด
 3. 3. 1.1 คาสั่งกาหนดลักษณะตัวแปรชุด  การกาหนดลักษณะของตัวแปรชุด หมายถึง การกาหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ตารางข้อมูล ที่ เรียกว่ามิติ ( Dimension ) แบ่งตามลักษณะการทางานได้3รูปแบบ คือ แบบ 1 มิติ แบบ 2 มิติ และ แบบ 3 มิติ 1) คาสั่งกาหนดตัวแปรชุดแบบ 1 มิติ ----รูปแบบ type array_name[ r ] ; 2)คาสั่งกาหนดตัวแปรชุดแบบ 2 มิติ ----รูปแบบ type array_name[ r ] [ c ] ; 3)คาสั่งกาหนดตัวแปรชุดแบบ 3 มิติ ----รูปแบบ type array_name[ n ] [ r ] [ c ] ;
 4. 4. 1.2 ลักษณะตารางข้อมูลในหน่วยความจาตัวแปรชุด  ตารางข้อมูลเป็นพื้นที่ที่ระบบจองพื้นที่ใช้งานด้านจัดเก็บข้อมูลของตัวแปรชุด โดยเลียนแบบการ ดาเนินงานแบบตารางเมตริกทางคณิตศาสตร์ อธิบายลักษณะตารางจัดเก็บข้อมูลแต่ละมิติ ดังนี้ 1) ลักษณะตารางข้อมูลตัวแปรชุดแบบ 1 มิติ ----ตัวอย่างคาสั่ง จองพื้นที่ เก็บข้อมูลเลขจานวนเต็ม 5 พื้นที่ ให้ตัวแปรชุดชื่อ a ตารางข้อมูลแบบ 1 มิติ int a [ 5 ] ; 2) ลักษณะตารางข้อมูลตัวแปรชุดแบบ 2 มิติ ----ตัวอย่างคาสั่ง จองพื้นที่เก็บข้อมูลเลขจานวนเต็ม ให้ตัวแปรชุดชื่อ a ตารางข้อมูลขนาดพื้นที่ 2 แถว 4 คอลัมน์ int a [ 2 ] [ 4 ] ;
 5. 5. 1.3 ลักษณะตารางข้อมูลตัวแปรชุดแบบ 3 มิติ  1) การอ้างอิงพื้นที่หน่วยความจาของตัวแปรชุด การอ้างอิงพื้นที่หน่วยความจาของตัวแปรชุดหมายถึง การนาข้อมูลลงตารางข้อมูล การ อ่านค่าข้อมูลจากตารางข้อมูล การกาหนดค่าข้อมูลลงตารางข้อมูล การประมวลผลโดย ใช้ข้อมูลจากตัวแปรชุดพื้นที่ที่ต้องการ 2) การกาหนดข้อมูลลงพื้นที่หน่วยความจาตัวแปรชุด กรณีต้องการกาหนดค่าในตารางข้อมูล พื้นที่หน่วยความจาของตัวแปรชุด เขียนคาสั่งได้ ดังนี้ 2.1)คาสั่งกาหนดค่าให้ตัวแปรชุดแบบ 1 มิติ type array_name [ size] = { value list } ; 2.2)คาสั่งกาหนดค่าให้ตัวแปรชุดแบบ 2 มิติ type array_name [ r ] [ c ] = { value list } ; 2.3)คาสั่งกาหนดค่าให้ตัวแปชุดแบบ 3 มิติ type array_name [ n ] [ r ] [ c ] = { value list } ;
 6. 6. ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลแบบกลุ่มอักขระ
 7. 7. 2.1 คาสั่งกาหนดลักษณะตัวแปรแบบกลุ่มอักขระ การกาหนดลักษณะของตัวแปรกลุ่มอักขระ เป็นการจองพื้นที่ขนาด ตารางข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บกลุ่มข้อมูลเฉพาะอักขระเท่านั้น ยกตัวอย่างตัวแปรแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ ดังนี้ 1)คาสั่งกาหนดตัวแปรกลุ่มอักขระแบบ 1 มิติ ---char array_name [r] ; 2) คาสั่งกาหนดตัวแปรกลุ่มอักขระแบบ 2 มิติ ---char array_name [r] [ c ] ;
 8. 8. 2.2 คาสั่งกาหนดค่าให้ตัวแปรชุดแบบกลุ่มอักขระ การเขียนคาสั่งในโปรแกรมให้จัดเก็บค่าข้อมูลเฉพาะกลุ่มอักขระ ใน ตารางข้อมูลที่จองพื้นที่ไว้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลนั้นๆ ผ่านทาง แป้นพิมพ์เขียนคาสั่งดังนี้ 1) คาสั่งกาหนดค่าตัวแปรแบบกลุ่มอักขระ 1 มิติ char array_name [size] = “ string constant “ ; 2) คาสั่งกาหนดค่าตัวแปรแบบกลุ่มอักขระ 2 มิติ char array_name [ r ] [ c ] = { “ string constant list “ } ;
 9. 9. 2.3 การอ้างอิงข้อมูลในตารางข้อมูลตัวแปรชุดกลุ่มอักขระ ตัวแปรชุดกลุ่มอักขระ ใช้วิธีการอ้างอิงหน่วยความจาเช่นเดียวกับตัวแปรชุด แบบอื่นๆ และใช้คาสั่ง for ควบคุมการวนซ้าดาเนินงานกับข้อมูล ดังนี้ 1 )การกาหนดข้อมูลให้ตัวแปรกลุ่มอักขระ และอ่านค่ามาใช้งาน ตัวอย่างคาสั่ง กาหนดข้อมูลจัดเก็บลงหน่วยความจาตัวแปรชุดกลุ่มอักขระ 2 มิติ char name [ 5 ] [ 20 ] = { “Panya, Pawat, Pattraporn, Patcharawarai, Pilin “ } ; 2 )การป้อนค่าและอ่านค่าจากหน่วยความจาตัวแปรชุดกลุ่มอักขระ ตัวอย่างคาสั่ง จองพื้นที่หน่วยความจาให้ตัวแปรชุดกลุ่มอักขระลักษณะ 2 มิติ char name [ 5 ] [ 20 ] ;
 10. 10. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
 11. 11. 1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื้องต้นกาหนดคุณสมบัติตัวแปร
 12. 12. ลาดับขั้นตอนการทางาน (action) 1) เริ่มต้นการทางาน 2) ป้อนจานวนรายการวัตถุดิบ (n) 3) กาหนดคาสั่ง for (i=0; i < n ; i++ ) หากค่า I ยังไม่เกินค่า n ให้ทาข้อ 3.1 หากเกินให้ไปข้อ 4) 3.1) ป้อนวัตถุดิบ (material [ i ] ), ราคา (price [ i ] ) 3.2) วนกลับไปข้อ 3)
 13. 13. 4) กาหนดคาสั่ง for (i=0; i < n ; i++) หากค่า i ยังไม่เกินค่า n ให้ทาข้อ 4.1 หากเกินให้ไปข้อ 5) 4.1) พิมพ์วัตถุดิบ (material [ i ] ), ราคา (price [ i ] ) 4.2) คานวณหาผลรวมsum = sum + price[ i ] 4.3) วนกลับไปข้อ 4) 5) พิมพ์ผลรวม (sum) 6) สิ้นสุดการทางาน
 14. 14. ลาดับการทางานด้วยผังงานโปรแกรม
 15. 15. จัดทำโดย 1)นายพิทยุตม์ วรรณะ เลขที่ 10 2)นายวิชญ์พล กาญจนกาเนิด เลขที่ 11 3)นายสุทธิชาติ สืบเรือง เลขที่ 12 4)นายกันตพงศ์ ทัพใจหาญ เลขที่ 14 5)นางสาวนันทิยา เรือนใจหมั้น เลขที่ 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

×