Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp

336 views

Published on

Seminár Skenovanie starých máp, ktorý sa koná 14. októbra 2015 v Banskej Bystrici, prináša výzvu na záchranu starých máp formou bezplatnej digitalizácie.

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp

  1. 1. Kartografická spoločnosť SR Slovenská agentúra životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na seminár SKENOVANIE STARÝCH MÁP Dátum: 14. 10. 2015 Miesto konania: SAŽP, zasadacia miestnosť, Tajovského 28, Banská Bystrica
  2. 2. Vážená odborná verejnosť, Seminár je organizovaný v rámci medzinárodného roku mapy. Medzinárodná kartografická asociácia (ICA – International Cartographic Association) s podporou Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásila dvojročie 2015 – 2016 za medzinárodný rok mapy (IMY – International Map Year, www.mapyear.org) s cieľom vyzdvihnúť v celosvetovom meradle mapové diela ako jedinečný zdroj geografických informácií pre širokú verejnosť. Úlohou IMY je zviditeľniť mapy verejnosti a hlavne školskej mládeži v kontexte globalizovanej spoločnosti, demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote spoločnosti, ukázať možnosti nových technológií pri tvorbe máp a v neposlednom rade zvýšiť záujem budúcej generácie o kartografiu a vedné odbory súvisiace s využívaním kartografických diel a geografických informácií. Cieľom seminára je informovať širokú verejnosť o dostupnosti starých máp a o súčasných technológiách používaných na digitalizáciu máp a mapových zbierok. Na pozadí aktivít spojených s medzinárodným rokom mapy vydáva Kartografická spoločnosť SR (www.slovakcarto.sk) výzvu na záchranu starých máp, a to formou bezplatnej digitalizácie (skenovania) na vybraných pracoviskách disponujúcich vhodným technologickým zázemím a odbornými znalosťami. Táto aktivita by mohla byť vhodným doplnkom k existujúcim činnostiam v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), konkrétne Prioritná os 2 – digitalizácia kultúrneho dedičstva, hlavne pre rôzne obecné a miestne archívy, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu uchádzať o podporu z OPIS-u. Táto výzva má však všeobecný charakter a je tiež určená širokej verejnosti, ktorá by mala záujem o digitálne spracovanie svojich súkromných (napr. rodinných) mapových zbierok, a tak by prispela k záchrane jedinečných mapových podkladov. Cieľom aktivity je zachrániť jedinečné mapové diela a zbierky, ktoré nie sú podchytené v sieti štátnych archívov a iných väčšinou štátnych inštitúcií. Keďže životnosť materiálov, z ktorých sú vyhotovené mapové diela je časovo obmedzená a veľmi často závisí od podmienok v akých je udržiavaná, tak je najvyšší čas na ich digitalizáciu, aby boli zachránené aj pre budúce generácie bádateľov a záujemcov vôbec. V neposlednej rade môže táto výzva zvýšiť záujem verejnosti o historické povedomie o význame územia, kde žijú.
  3. 3. Odborní garanti:  Ing. Róbert Fencík, PhD. (KS SR, STU Bratislava)  Ing. Martin Zeman (SAŽP, Banská Bystrica) Organizačný výbor:  doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. (KS SR, UK Bratislava)  Ing. Ľudmila Zemanová (SAŽP, Banská Bystrica)  Ing. Jakub Straka (STU Bratislava) Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica - zasadacia miestnosť. Kapacita miestnosti je obmedzená. Program: 8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov, ranná káva 9:00 – 9:15 Otvorenie seminára 9:15 – 9:45 R. Fencík, D. Kusendová: Mapové archívy a zbierky na Slovensku 9:45 – 10:15 M. Kožuch, A. Benová: Spracovanie, interpretácia, analýza a využitie starých máp - prierezová štúdia 10:15 – 10:45 Prestávka 10:45 – 11:15 P. Pišút: Niektoré skúsenosti s využitím starších máp pri výskume sídiel a krajiny 11:15 – 11:45 M. Zeman: Záchrana starých historických máp 11:45 – 12:00 Záver
  4. 4. Z á v ä z n á p r i h l á š k a na seminár SKENOVANIE STARÝCH MÁP ktorý sa uskutoční 14. 10. 2015 v Banskej Bystrici, Tajovského 28, budova SAŽP Záväzne sa prihlasujem na seminár „SKENOVANIE STARÝCH MÁP“ Meno (s titulmi, e-mail): Organizácia (platiteľ: názov, fakturačná adresa, uveďte IČO, DIČ): VLOŽNÉ: – 10 EUR Uhradím (nehodiace sa odstráňte): – bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu: 50138112/0200, vedeného vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava, variabilný symbol 201521, IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112, BIC: SUBA SK BX, doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka – pri registrácii v hotovosti. Záväznú prihlášku účastníka prosíme zaslať na martin.zeman@sazp.sk a úhradu vložného bezhotovostným prevodom vykonať do 12.10.2015.

×