Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model šírenia lykožrúta smrekového v prostredí GIS

602 views

Published on

Martin Mokroš, Milan Koreň, Rastislav Jakuš: Model šírenia lykožrúta smrekového v prostredí GIS, najlepší poster v hlasovaní odbornej poroty, 10. ročník sympózia GIS Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 21.–23.1.2013

Published in: Technology
  • Be the first to like this

Model šírenia lykožrúta smrekového v prostredí GIS

  1. 1. MODEL ŠÍRENIA LYKOŢRÚTA SMREKOVÉHO V PROSTREDÍ GIS Martin MOKROŠ, Milan KOREŇ, Rastislav JAKUŠ Technická univerzita vo Zvolene a Ústav ekológie lesa SAV Lykožrút smrekový (Ips typographus L.) patrí na území strednej Európy medzi najvýznamnejších škodlivých činiteľov lesa. Jeho výskyt je zaznamenaný v smrekových porastoch na území celého Slovenska. V ostatnom období dochádza k výraznejším klimatickým zmenám výrazne prispievajúcim k vzniku lesných kalamít. Aj z týchto dôvodov je veľmi dôležité zaoberať sa výskumom kalamít umožňujúcim predpovedať riziko ich vzniku a na základe toho im predchádzať prípadne znižovať ich následky na minimum. Predkladaná práca sa zaoberá vytváraním modelov pre účely optimálneho boja proti škodcovi. Tieto modely sú vyrábané v prostredí softvéru ArcGIS na základe štúdie Kissiyara a kol. (2005) a štúdie Jakuša a kol. (2005). Štúdie slúžili ako metodický podklad pre štruktúru modelov. Práca vzniká pre potreby automatizácie jednotlivých procesov. Cieľom automatizácie procesov je zefektívnenie práce pre účely použitia metodiky TANABBO modelu pre rôzne záujmové územia a rôznych užívateľov. Na vytváranie modelov sme využívali aplikáciu ModelBuilder, ktorá je tzv. vizuálnym programovacím jazykom v prostredí softvéru ArcGIS. Ciele Za hlavný cieľ práce sme si vytýčili vytvorenie automatizovaných modelov v prostredí softvéru spoločnosti ESRI ArcGIS pomocou aplikácie ModelBuilder. Automatizované modely sú vytvárané pre čiastkové úlohy TANABBO modelu tzv. moduly. TANABBO model je určený na spoľahlivú prognózu šírenia lykožrúta smrekového pre účely boja proti tomuto škodlivému činiteľovi. Taktiež môžu byť výsledky použité v bezzásahových oblastiach. Našim cieľom bolo vytvoriť šesť automatizovaných modelov, ktoré budú slúžiť na zefektívnenie TANABBO modelu. Konkrétne sú to Site model, Stand model, Edge Detection model, Mask of forest stands in potential risk model, Storm damages model a Probability of spot initialization model. Výsledky . Model Vstupy Výstupy Popis Model slúţi na výpočet Site Indexu, avšak v aplikačnej časti TANABBO1. Site model DMR Site index, sklon, expozícia, solárna radiácia modelu sa vyuţívajú na ďalšie výpočty jeho čiastkové výstupy a nie samotný Site index. Model slúţi na výpočet Site Indexu, ostatné výstupy modelu sú rastrové Stand index, rastrové reprezentácie s atribútmi zásoby na ha,2. Stand model Vektorová reprezentácia s databázou porastových charakteristík zakmenenia, zastúpenia smreka a veku reprezentácie porastov, v ktorých sa nachádza drevina smrek v zastúpení rovnom alebo väčšom ako 50 % s atribútmi výstupov. Model slúţi na detekciu hrán pomocou Sobelovho gradientu. Cieľom Rastrové reprezentácie s atribútmi detekcie hrán podľa Sobelovho3. Edge detection model Landsat snímky gradientu pre kaţdú pouţitú snímku tohto modelu je identifikovanie miest v poraste, kde dochádza k úbytku na drevnej hmote. Porastová vektorová reprezentácia, vektorová reprezentácia riečnej Vektorová reprezentácia porastov, kde zastúpenie smreku ≥ 50% bez4. Mask of forest stands in potential risk model siete riečnej siete Model slúţi ako submodel v Storm damages modeli. Model slúţi na výpočet vegetačného indexu NSC2 a slúţi na výpočet5. Probability of spot initilization model Landsat snímky v spektrách 1-5 a 7 Vegetačný index NSC2 kalamitných miest s ich priestorovým určením.6. Probability of spot initialization model Výstupy ostatných modelov Mapa pravdepodobnosti vzniku ohnísk Model slúţi na výpočet provdepodobnosti vzniku ohnísk. Pouţitá literatúra Záver Poďakovanie KISSIYAR, Ouns a kol. (2005). TANABBO – model – a remote sensing Celkovo sme vytvorili šesť čiastkových modelov. Z nich päť je vytvorených na podklade Úprimné poďakovanie patrí môjmu školiteľovi based early warning system for forest decline and bark beetle štúdie O. Kissiyara a kol. (2005) a jeden model je vytvorený na podklade štúdie R. Jakuša a Mgr. Milanovi Koreňovi, PhD. za pomoc s outbreaks in Tatra Mts. – overview. In: GIS and databases in the forest kol. (2005). Vytvorili sme Site model, Stand model, Edge detection model, Mask of forest výberom aktuálnej témy, podnetné rady a protection in Central Europe, ed. W. Grodzki. Warsaw : Forest research stands in potential risk model, Storm damage model a Probability spot initialization model. trpezlivosť pri vypracovávaní diplomovej institute, 2005. s. 15-35. práce. Rovnako úprimné poďakovanie patrí Domnievame sa, že nami vytvorené modely budú prakticky využiteľné v procese ďalšieho môjmu konzultantovi Ing. Rastislavovi Jakušovi, JAKUŠ, Rastislav a kol. (2005). Prognosis of bark beetle attack in výskumu a značne zefektívnia prácu výskumných pracovníkov. Vo výskume by sa malo v PhD. za jeho ochotu, ústretovosť a podnetné TANABBO model. In: GIS and databases in the forest protection in dohľadnej dobe pokračovať. Relevanciu našej práce zvyšujú aj konzultácie jednotlivých odborné konzultácie, ktoré prispeli k zlepšeniu Central Europe, ed. W. Grodzki. Warsaw : Forest research institute, 2005. výstupov s pracovníkmi Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, hlavne Ing. Rastislavom kvality práce. s. 35-43. Jakušom, PhD.

×