Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què podeu fer els pares a l'escola

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Què podeu fer els pares a l'escola

  1. 1. I VOSALTRES COM A PARES TAMBÉ PODEU VIURE L’ESCOLA D’UNA MANERA DIFERENT
  2. 2. MIREU, MIREU!!
  3. 3. MUntant taLLERS D’EXPERIMEntaCIÓ
  4. 4. muNTANT LA CARROSSA DE L’APLEC, mIREu COm TREBALLEm.....
  5. 5. AQuÍ TENIu EL RESuLTAT!!
  6. 6. Celebrant leS FeSteS aMb elS voStreS PetItS!
  7. 7. taMbé gaudIM de MoMentS de greSCa! CoM elS SoParS de PareS I MeStreS
  8. 8. fi

×