Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bar eli isc 4.10.19

728 views

Published on

כנראה שזאת הגניבה הגדולה בתולדות מדינת ישראל
12 עובדים הוטסו מתל אביב לאילת כדי להקים עמודי חשמל ■ מהנדסים־בלשים שנשלחו בעקבותיהם גילו מדוע אתם משלמים 500 שקל בחודש על חשמל, וכיצד נתניהו, כחלון וניסנקורן מכרו אתכם

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bar eli isc 4.10.19

  1. 1. 07:1004.10.2019‫בר-אלי‬ ‫אבי‬ :‫מאת‬ ‫בתולדות‬ ‫הגדולה‬ ‫הגניבה‬ ‫שזאת‬ ‫כנראה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ■ ‫חשמל‬ ‫עמודי‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫לאילת‬ ‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫הוטסו‬ ‫עובדים‬ 12 ‫שקל‬ 500 ‫משלמים‬ ‫אתם‬ ‫מדוע‬ ‫גילו‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫שנשלחו‬ ‫מהנדסים־בלשים‬ ‫אתכם‬ ‫מכרו‬ ‫וניסנקורן‬ ‫כחלון‬ ,‫נתניהו‬ ‫וכיצד‬ ,‫חשמל‬ ‫על‬ ‫בחודש‬ ‫החשובים‬ ,‫הרגישים‬ ‫הכלכליים‬ ‫המסמכים‬ ‫אחד‬ ‫לממשלה‬ ‫בחשאי‬ ‫הוגש‬ ‫עשור‬ ‫לפני‬ ,‫מטלטל‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫הזה‬ ‫והבוסרי‬ ‫התמים‬ ‫המסמך‬ .‫בישראל‬ ‫פעם‬ ‫אי‬ ‫שהוכנו‬ ‫והמסקרנים‬ .‫רשמי‬ ‫לפרסום‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫שהוא‬ — ‫כאחד‬ ‫ועצוב‬ ‫מצחיק‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ,‫טעון‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫העז‬ ‫כלשהו‬ ‫ממשלתי‬ ‫שרגולטור‬ — ‫והאחרונה‬ — ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫היתה‬ ‫זאת‬ ,‫למעשה‬ ‫מבחינה‬ ‫נפיצה‬ ‫הרוחבית‬ ‫משמעותו‬ ‫היתה‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ .‫כזה‬ ‫מסמך‬ ‫להזמין‬ .‫פוליטית‬ ‫ובעיקר‬ ‫משפטית‬ ,‫כלכלית־חברתית‬ ‫בישראל‬ ‫שהציבור‬ ‫המונופוליסטית‬ ‫הרנטה‬ ‫מהי‬ ‫שחישב‬ ‫דו"ח‬ ‫היה‬ ‫הזה‬ ‫היומרני‬ ‫המסמך‬ ‫של‬ ‫המקורית‬ ‫כוונתם‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ .‫הממשלתיים‬ ‫במונופולים‬ ‫הסיאוב‬ ‫בגלל‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫משלם‬ ‫מה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫בכלל‬ ‫הבינו‬ ‫אלה‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ .‫הדו"ח‬ ‫מזמיני‬ ‫של‬ ‫כוונתם‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ .‫המחברים‬ ‫לעלויות‬ ‫צוהר‬ ‫חשפה‬ ‫הזאת‬ ‫והתוצאה‬ .‫התוצאה‬ ‫היתה‬ ‫זאת‬ ‫אבל‬ .‫ידם‬ ‫תחת‬ ‫מחזיקים‬ ‫הם‬ .‫להן‬ ‫מודע‬ ‫בכלל‬ ‫שהוא‬ ‫בלי‬ ,‫הישראלי‬ ‫הציבור‬ ‫נושא‬ ‫שבהן‬ ‫עתק‬ ‫אחת‬ ‫אחר‬ ‫המסמך‬ ‫מחברי‬ ‫התחקו‬ ,‫השטח‬ ‫ברמת‬ ,‫מקצועית‬ ‫בילוש‬ ‫עבודת‬ ‫באמצעות‬ ‫בממוצע‬ ‫שקל‬ 500-‫כ‬ — ‫בישראל‬ ‫בית‬ ‫משק‬ ‫כל‬ ‫נושא‬ ‫שבהן‬ ‫הכבדות‬ ‫השוטפות‬ ‫ההוצאות‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הממשלתי‬ ‫המונופול‬ ‫שגובה‬ ‫החשמל‬ ‫לחשבון‬ ‫כמובן‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ .‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫פרק‬ ‫אותנו‬ ‫ולימדו‬ ,‫החשמל‬ ‫לתחום‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫חרגו‬ ‫המסמך‬ ‫שממצאי‬ ‫אלא‬ .‫החשמל‬ .‫בפרט‬ ‫התשתיות‬ ‫ובתחומי‬ ‫המונופולים‬ ‫כלל‬ ‫בהתנהלות‬ ‫חשוב‬ ‫מדי‬ ‫האלה‬ ‫שקל‬ 500-‫ה‬ ‫את‬ ‫מוציאים‬ ‫אנחנו‬ ‫בעצם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לבדוק‬ ‫היתה‬ ‫הדו"ח‬ ‫תכלית‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הבנק‬ ‫מחשבון‬ ,‫משלמים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שקל‬ ‫כל‬ ‫שעושה‬ ‫הדרך‬ ‫מה‬ ,‫כלומר‬ .‫חודש‬ ‫כזה‬ ‫מעקב‬ ‫דו"ח‬ ‫להזמין‬ ‫ההזדמנות‬ .‫בחברה‬ ‫זוטר‬ ‫שטח‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫לכיסו‬ ‫עד‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫ילווה‬ ‫החשמל‬ ‫צרכני‬ ‫ציבור‬ ‫כי‬ ‫הוחלט‬ ,‫כבד‬ ‫פוליטי‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ,‫אז‬ .2008-‫ב‬ ‫נקרתה‬ .‫חדשות‬ ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫להקמת‬ ‫דחוף‬ ‫פרויקט‬ ‫לטובת‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 2 ‫החשמל‬ ‫ספק‬ ‫היותה‬ ‫בשל‬ .5%-‫ב‬ ‫הציבורי‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫העלאת‬ ‫באמצעות‬ ‫בוצעה‬ ‫ההלוואה‬ ‫ייעודי‬ ‫בנק‬ ‫בחשבון‬ ‫יופקד‬ ‫מהציבור‬ ‫שייגבה‬ ‫העודף‬ ‫שהכסף‬ ‫בכך‬ ‫הותנתה‬ ‫ההעלאה‬ ,‫חוקית‬ ‫יוחזר‬ ‫שהכסף‬ ‫הבטחה‬ ‫תוך‬ ,‫זאת‬ .‫תלויה‬ ‫בלתי‬ ‫חיצונית‬ ‫חברה‬ ‫בידי‬ ‫יפוקח‬ ‫בו‬ ‫והשימוש‬ — .‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫הורדת‬ ‫באמצעות‬ ‫לצרכנים‬ ‫בהמשך‬ .(‫מהנדסים‬ ‫)רביב־הראל‬ "‫"מחוברת‬ ‫ולא‬ ‫במיוחד‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫חברה‬ ‫נבחרה‬ ‫הבקרה‬ ‫לצורך‬ ‫בצורה‬ ‫שפירט‬ ‫בדו"ח‬ ‫היה‬ ‫מדובר‬ .‫שיער‬ ‫מסמר‬ ‫מסמך‬ ‫מטעמה‬ ‫הצוות‬ ‫ניפק‬ ‫שנה‬ ‫בחלוף‬ ‫ובתי‬ ‫הציבור‬ ‫מכיסי‬ ‫לכאורה‬ ‫נגנבו‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫במשך‬ ‫כיצד‬ ‫להפליא‬ ‫ומפורטת‬ ‫סכמטית‬ ‫מההכנסה‬ ‫נגרע‬ ,‫יעילות‬ ‫אי‬ ‫כיסי‬ ‫שתיחזק‬ ‫עתק‬ ‫הון‬ — ‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫בישראל‬ ‫העסק‬ .‫בצמיחה‬ ‫דרמטית‬ ‫ופגע‬ ‫במשק‬ ‫הפנויה‬ ?‫חשמל‬ ‫עמוד‬ ‫למגן‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫עובדים‬ ‫כמה‬ ‫כל‬ ‫במעלה‬ ‫שמותקנת‬ "‫ה"קוצים‬ ‫תפרחת‬ ‫את‬ ,‫למשל‬ ,‫קחו‬ ?‫הדו"ח‬ ‫היה‬ ‫מפורט‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫עמודי‬ ‫על‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫טיפוס‬ ‫למנוע‬ ‫שנועד‬ ‫ברזל‬ ‫קרני‬ ‫סכך‬ ‫מעין‬ — ‫בישראל‬ ‫חשמל‬ ‫עמוד‬ ‫עמודים‬ ‫עשרה‬ ‫מיגון‬ ‫של‬ ‫סטנדרט‬ ‫שלה‬ ‫השטח‬ ‫עובדי‬ ‫עבור‬ ‫קבעה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫חשמל‬ ‫ועובד‬ ,‫העמוד‬ ‫על‬ ‫שניים‬ :‫עובדים‬ ‫שלושה‬ ‫חלק‬ ‫נוטלים‬ ‫מיגון‬ ‫בכל‬ .‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫כאלה‬ .‫הציוד‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שמביא‬ ‫נוסף‬
  2. 2. .‫עמוד‬ ‫לכל‬ ‫דקות‬ 15-‫ל‬ 8 ‫בין‬ ‫נע‬ ‫לעובדים‬ ‫הממשלתית‬ ‫החברה‬ ‫שקבעה‬ ‫העבודה‬ ‫זמן‬ ‫לא‬ — ‫ביום‬ ‫נטו‬ ‫עבודה‬ ‫דקות‬ 150-‫ל‬ 80 ‫בין‬ ‫שנע‬ ‫מינימום‬ ‫מעובדיה‬ ‫דרשה‬ ‫החברה‬ ,‫כלומר‬ ‫לצורך‬ ‫שנשכר‬ ‫החיצוני‬ ‫המהנדסים‬ ‫צוות‬ ‫לתמונה‬ ‫נכנס‬ ‫כאן‬ .'‫וכו‬ ‫הפסקות‬ ,‫נסיעה‬ ‫זמני‬ ‫כולל‬ ‫שמילאו‬ ‫מהדו"חות‬ ‫שבחלק‬ ‫הוא‬ ‫גילה‬ ‫הבקרה‬ ‫שצוות‬ ‫מה‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עבודות‬ ‫בקרת‬ .(!) ‫שעות‬ 10-7 ‫גם‬ ‫ארך‬ ‫עליהם‬ ‫העבודה‬ ‫שמשך‬ ‫עמודים‬ ‫נמצאו‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ .‫בעצמה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫שקבעה‬ ‫מהסטנדרט‬ 70 ‫פי‬ ‫עד‬ ‫כלומר‬ ‫כדי‬ ,‫בשטח‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫עיניהם‬ ‫במו‬ ‫לראות‬ ‫וביקשו‬ ‫לשטח‬ ‫ירדו‬ ,‫התעצלו‬ ‫לא‬ ‫המפקחים‬ ‫עבודות‬ ‫את‬ ‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫הם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כך‬ .‫לכאורה‬ ‫המנופח‬ ‫לרישום‬ ‫הסיבה‬ ‫אחר‬ ‫להתחקות‬ ‫עובדים‬ ‫ביצעו‬ ‫בחיפה‬ ‫המיגון‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫מחיפה‬ ‫עובדים‬ ‫ביצעו‬ — ‫בסביון‬ ‫בעמודים‬ ‫המיגון‬ ‫בקיאים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫מקומיים‬ ‫שאינם‬ ‫עובדים‬ ‫שובצו‬ ‫המיגון‬ ‫שלעבודות‬ ‫מכיוון‬ .‫מהשרון‬ ‫כפולות‬ ‫נסיעה‬ ‫שעות‬ ‫הוסיפו‬ ‫וכך‬ — ‫ביישובים‬ ‫בהתמצאות‬ ‫התקשו‬ ,‫העמודים‬ ‫במיקום‬ .‫תשלום‬ ‫נדרש‬ ‫שבגינן‬ ‫ומכופלות‬ ‫דיווחו‬ ‫שעליהן‬ ‫הנוספות‬ ‫מהשעות‬ 20% ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫תבור‬ ‫באלון‬ ‫שבוצע‬ ‫בפרויקט‬ ,‫למשל‬ ‫עובד‬ ‫זכה‬ ‫נסיעה‬ ‫שעת‬ ‫כל‬ ‫בעבור‬ .‫נסיעה‬ ‫בשעות‬ ‫מקורן‬ — (‫שעות‬ ‫אלף‬ 50) ‫העובדים‬ ‫נזקפו‬ ‫בלבד‬ ‫הזה‬ ‫הנקודתי‬ ‫הפרויקט‬ ‫לחובת‬ ,‫כלומר‬ .‫שקל‬ 230 ‫של‬ ‫לשכר‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫שקל‬ ‫מיליון‬ 11.5 ‫של‬ ‫מיותרות‬ ‫הוצאות‬ ‫בעקבות‬ — ‫עמודים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫הנפות‬ ‫הביקורת‬ ‫צוות‬ ‫גילה‬ ‫אחרים‬ ‫באתרים‬ ‫שזה‬ ‫תוך‬ — ‫שוב‬ ‫והונף‬ ‫בחזרה‬ ‫הוטרד‬ ‫בהטיה‬ ‫היה‬ ‫שחשוד‬ ‫עמוד‬ ‫כל‬ ."‫ל"הטיות‬ ‫טענה‬ ‫שעות‬ ‫אלף‬ 870 ‫של‬ ‫ברישום‬ ‫תבור‬ ‫באלון‬ ‫הפרויקט‬ ‫הסתיים‬ ‫כך‬ .‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫רישום‬ ‫גורר‬ ‫לשכר‬ 120% ‫של‬ ‫תוספת‬ ,‫כלומר‬ .‫שעות‬ ‫אלף‬ 400 ‫של‬ ‫מקורי‬ ‫תכנון‬ ‫לעומת‬ — ‫עבודה‬ .‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫הציבור‬ "‫"הלוואת‬ ‫באמצעות‬ ‫שמומנה‬ ‫העבודה‬ ‫במבצע‬ ‫באילת‬ ‫נופש‬ ‫חבילת‬ ‫אחר‬ ‫המעקב‬ ‫בעבודת‬ ‫המשיכו‬ ‫המהנדסים‬ .‫בכך‬ ‫כמובן‬ ‫הסתפק‬ ‫לא‬ ‫הביקורת‬ ‫צוות‬ ‫העבודות‬ ‫מבוצעות‬ ‫כיצד‬ ‫לבדוק‬ ‫ביקשו‬ ,‫שם‬ .‫אילת‬ ‫עד‬ ‫הבילוש‬ ‫לצורך‬ ‫והדרימו‬ ,‫העבודות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫נדחה‬ ‫התחנה‬ ‫הפעלת‬ ‫שמועד‬ ‫היות‬ ,‫בעיר‬ (‫)תחמ"ש‬ ‫המשנה‬ ‫תחנת‬ ‫להקמת‬ .‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫שווים‬ ‫היו‬ ‫בשטח‬ ‫הצוות‬ ‫שאיתר‬ ‫הממצאים‬ ,‫ואמנם‬ .‫ברור‬ ‫הסבר‬ ‫ללא‬ ‫דווקא‬ ‫הגיעו‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫שביצעו‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫כי‬ ‫המהנדסים‬ ‫גילו‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לכן‬ .‫למשל‬ ,‫שבע‬ ‫מבאר‬ ‫או‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫מהמחוז‬ ‫ולא‬ ,‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫לבין‬ ‫בין‬ .‫חזרה‬ ‫טיסה‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ ‫ומדי‬ — ‫לאילת‬ ‫טיסה‬ ‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫לעובדים‬ ‫מימנה‬ .‫בעיר‬ ‫מלון‬ ‫בבית‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫הלינה‬ ‫מהמלון‬ ‫יוצא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ‫העבודות‬ ‫מפקח‬ ‫נצפה‬ ,‫למשל‬ ‫חמישי‬ ‫מימי‬ ‫באחד‬ ‫בת‬ ‫נסיעה‬ ‫לאחר‬ .‫במלון‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫את‬ ‫כולם‬ ‫סיימו‬ ‫אז‬ — 9:45-‫ב‬ ‫העובדים‬ ‫בלוויית‬ ‫חזרה‬ ‫להמריא‬ ‫כדי‬ ,11:45-‫ב‬ ‫כבר‬ ‫אותו‬ ‫עזבו‬ ‫אך‬ ,‫העבודות‬ ‫לאתר‬ ‫הגיעו‬ ‫הם‬ ‫שעה‬ ‫חצי‬ .‫מלא‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכולם‬ ‫כמובן‬ ‫נרשם‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫בעבור‬ .13:00-‫ב‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫אחר‬ ‫פרויקט‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫לצורך‬ ‫באילת‬ ‫השהות‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫וביקש‬ ,‫עצר‬ ‫לא‬ ‫הביקורת‬ ‫צוות‬ ‫חובב‬ ‫רמת‬ ‫בין‬ ‫גבוה‬ ‫מתח‬ ‫קו‬ ‫הנחת‬ — ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫בידי‬ ‫ימים‬ ‫באותם‬ ‫שבוצע‬ ‫עובדי‬ 12 ‫לעבודה‬ ‫שיבצה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ .‫ק"מ‬ 200-‫כ‬ ‫לאורך‬ ,‫לאילת‬ .‫מהם‬ ‫שבעה‬ ‫רק‬ ‫מצא‬ ‫העבודות‬ ‫באתר‬ ‫פתע‬ ‫ביקור‬ .‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫בטיסות‬ ‫הגיעו‬ ‫שרובם‬ ‫שטח‬ ‫רישום‬ ‫אותר‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫גם‬ ."‫ב"קורסים‬ ‫החמישה‬ ‫היעדרות‬ ‫את‬ ‫תירץ‬ ‫העבודה‬ ‫מנהל‬ ‫חברת‬ ‫שהציגה‬ ‫המקורי‬ ‫מהתקצוב‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ — ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫מנופח‬ .‫החשמל‬ ‫קיבלת‬ ?‫פישלת‬ ."‫מתמשך‬ ‫"ניהול‬ ‫נוהל‬ ‫בשם‬ ‫מיוחד‬ ‫במנגנון‬ ‫לראשונה‬ ‫הביקורת‬ ‫צוות‬ ‫נתקל‬ ‫באילת‬ ‫בביקור‬ ‫לתגמל‬ ‫ושנועד‬ ,‫מיוזמתה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫שהגתה‬ ‫תמריצים‬ ‫מערך‬ ‫למעין‬ ‫היתה‬ ‫הכוונה‬ ‫נענשו‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫רגליים‬ ‫שגררו‬ ‫עובדים‬ :‫שוב‬ ‫נסביר‬ .‫הפרויקט‬ ‫בביצוע‬ ‫דחייה‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫כספי‬ ‫לתמריץ‬ ‫הממשלתי‬ ‫מעסיקם‬ ‫מידי‬ ‫זכו‬ ,‫אבסורדי‬ ‫באופן‬ ‫אלא‬ — ‫הזמן‬ ‫משיכת‬ ‫בגין‬ ‫כספי‬ ‫ובמימון‬ ‫גבוה‬ ‫בשכר‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫קיבלו‬ ‫הם‬ .‫כן‬ ‫לעשות‬ .‫בזמן‬ ‫לו‬ ‫שהוקצו‬ ‫המטלות‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫טרח‬ ‫גמור‬ ‫פראייר‬ ‫רק‬ ‫שלמעשה‬ ‫כך‬ — ‫ציבור‬ ‫מביא‬ ‫לא‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫פרויקטים‬ ‫בביצוע‬ ‫עיכוב‬ :‫מדהימה‬ ‫מסקנה‬ ‫עלתה‬ ‫הדו"ח‬ ‫מתוך‬ ‫בניגוד‬ — ‫להפך‬ ‫אלא‬ ,‫אחרות‬ ‫או‬ ‫אלה‬ ‫מרזרבות‬ ‫העודף‬ ‫הכסף‬ ‫ולגריעת‬ ‫להאצתם‬ ‫בהכרח‬ .‫חוזר‬ ‫היזון‬ ‫מעגל‬ ‫במעין‬ ‫נוסף‬ ‫ולעיכוב‬ ‫הוצאות‬ ‫להגדלת‬ ‫זרז‬ ‫משמש‬ ‫הוא‬ ,‫כלכלי‬ ‫היגיון‬ ‫לכל‬
  3. 3. ‫מהלו"ז‬ ‫חריגה‬ ‫תוך‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מסתיימים‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫הגדולים‬ ‫שהפרויקטים‬ ‫פלא‬ .‫הכל‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫וזה‬ ?‫ומהתקציב‬ ‫אותם‬ ‫הפילה‬ ‫שכמעט‬ ‫עובדה‬ ‫התגלתה‬ ‫הבודקים‬ ‫לצוות‬ ,‫לעיל‬ ‫המתואר‬ ‫בכל‬ ‫היה‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫מכוונים‬ ‫הכל‬ ‫כי‬ ‫היה‬ ‫נדמה‬ ‫שלעתים‬ ,"‫מתמשך‬ ‫"ניהול‬ ‫נוהל‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ .‫מהכיסא‬ ,‫כלומר‬ .‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫של‬ ‫שירותים‬ ‫לשכור‬ ‫בשטח‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לעובדי‬ ‫הותר‬ ,‫להפעלתו‬ ‫ואילו‬ — ‫שכר‬ ‫לתוספות‬ ‫זוכים‬ ‫שהם‬ ‫בעוד‬ ‫במקומם‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫חיצוניים‬ ‫עובדים‬ .‫פחות‬ ‫לא‬ .‫ומכופל‬ ‫כפול‬ ‫במימון‬ ‫יישא‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫ולנמק‬ ‫התוספות‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫שאמור‬ ‫זה‬ ?‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ‫העבודה‬ ‫מפקח‬ ‫והיכן‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫לו‬ ‫שיאפשרו‬ ‫בכלים‬ ‫כלל‬ ‫מחזיק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫גילתה‬ ‫זריזה‬ ‫בדיקה‬ ?‫העיכובים‬ .‫לו‬ ‫שניתן‬ ‫התקציב‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ,‫עבורו‬ ‫שהוקצו‬ ‫השעות‬ ‫ניצול‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ,‫העבודות‬ ‫התקדמות‬ ‫לדרוש‬ ‫לו‬ ‫הפריע‬ ‫לא‬ ,‫כמובן‬ ,‫זה‬ .‫העבודות‬ ‫בטיב‬ ‫עניין‬ ‫או‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫שמץ‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ .‫בפרויקט‬ ‫שביצע‬ ‫פיקוח‬ ‫שעות‬ ‫אלף‬ 30 ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫ובגדול‬ — ‫חוזרת‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫חברת‬ ‫כי‬ ‫שלשום‬ ‫דיווחה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ?‫זה‬ ‫נסתר‬ ‫בדו"ח‬ ‫השבוע‬ ‫דווקא‬ ‫נזכרנו‬ ‫מדוע‬ ‫להתקנת‬ ‫שביצעה‬ ‫בעבודות‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 1.34 ‫של‬ ‫אסטרונומי‬ ‫בסכום‬ ‫חרגה‬ ‫החשמל‬ ‫בת‬ ‫חריגה‬ ‫לצד‬ ,‫ובאשקלון‬ ‫בחדרה‬ ‫הפחמיות‬ ‫הכוח‬ ‫תחנות‬ ‫ארובות‬ ‫מעל‬ (‫)מסננים‬ ‫סולקנים‬ .‫האלה‬ ‫העבודות‬ ‫השלמת‬ ‫במועד‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫דרשה‬ ‫כבר‬ 2018-‫ב‬ ‫ואולם‬ .‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 5.5-‫ב‬ 2013-‫ב‬ ‫שתוקצב‬ ‫בפרויקט‬ ‫מדובר‬ ‫הריבית‬ ‫עלויות‬ ‫בשקלול‬ — ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 8.9 ‫של‬ ‫תעריפי‬ ‫כיסוי‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עבורו‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ,‫התחתונה‬ ‫בשורה‬ .‫מדי‬ ‫הממושכת‬ ‫ההקמה‬ ‫בתקופת‬ ‫שתפחו‬ .‫המקורי‬ ‫מתקציבה‬ 60% ‫של‬ ‫חריגה‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫לגלות‬ "‫"נדהמה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ,TheMarker-‫ב‬ ‫קורן‬ ‫אורה‬ ‫אתמול‬ ‫שחשפה‬ ‫כפי‬ 1.5 ‫שעלותן‬ ,‫שעות‬ ‫מיליון‬ 7.4-‫מ‬ ‫גדל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫דיווחה‬ ‫שעליהן‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ,‫כלומר‬ .‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 3 ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫בעלות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מיליון‬ 14.3-‫ל‬ — ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ .‫בפרויקט‬ ‫העבודה‬ ‫שכר‬ ‫בגין‬ ‫רק‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 1.5 ‫של‬ ‫צפויה‬ ‫לא‬ ‫תוספת‬ ‫בנצ'מרק‬ ‫שיציג‬ ‫כדי‬ (‫יורם‬ ‫)אברמזון‬ ‫חיצוני‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫משרד‬ ‫שכרו‬ ‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫שהושקעו‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫המשרד‬ .‫כזה‬ ‫פרויקט‬ ‫לעלות‬ ‫בינלאומי‬ ‫משכך‬ .‫בארה"ב‬ ‫דומים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫העבודה‬ ‫משעות‬ 45% ‫בעד‬ ‫גבוה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫להאמרה‬ ‫העיקרית‬ ‫כסיבה‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫הניפוח‬ ‫על‬ ‫המשרד‬ ‫הצביע‬ .‫הפרויקט‬ ‫בעלות‬ ‫המופרזת‬ ‫בפרויקט‬ ‫האלה‬ ‫הממצאים‬ ‫למקרא‬ ‫הופתעו‬ ‫לא‬ ‫ודאי‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫המאמר‬ ‫את‬ ‫שצלחו‬ ‫מי‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫תגובת‬ ‫היתה‬ ‫מה‬ ‫לכשיקראו‬ ‫מסוים‬ ‫להלם‬ ‫צפויים‬ ‫כן‬ ‫אבל‬ — ‫הסולקנים‬ .‫לכך‬ ‫הזמינה‬ ‫עשור‬ ‫ובחלוף‬ ,‫אותו‬ ‫גנזה‬ ,2008-‫ב‬ ‫המטלטל‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫שהזמינה‬ ‫זאת‬ ,‫ברשות‬ ,‫הרשות‬ ‫מליאת‬ .‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫חלקי‬ ‫באופן‬ "‫"למחול‬ ‫החליטו‬ — ‫לו‬ ‫שדומה‬ ‫חלקי‬ ‫דו"ח‬ ‫הממשלתי‬ ‫למונופול‬ ‫להכיר‬ ‫החליטה‬ ,‫והאוצר‬ ‫התשתיות‬ ‫משרדי‬ ‫בידי‬ ‫כיום‬ ‫שנשלטת‬ ‫חברת‬ ‫שרשמה‬ ‫העודפת‬ ‫מההוצאה‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ 670 ‫לכסות‬ ,‫כלומר‬ .‫החריגה‬ ‫במחצית‬ .‫הציבורי‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫העלאת‬ ‫באמצעות‬ ‫החשמל‬ ‫של‬ ‫הפיננסית‬ ‫ביציבות‬ ‫מפגיעה‬ ‫"להימנע‬ ‫ברצון‬ ‫המפתיע‬ ‫הייקור‬ ‫את‬ ‫תירצו‬ ‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ,‫כלומר‬ .‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫הרפורמה‬ ‫במסגרת‬ ‫אשתקד‬ ‫גודרה‬ ‫שזו‬ ‫כפי‬ ,"‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫פנסיוניות‬ ‫בהטבות‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לעובדי‬ ‫ישלם‬ ‫בישראל‬ ‫שהציבור‬ ‫למיליארדים‬ ‫בנוסף‬ ‫מיליון‬ 670 ‫בעוד‬ ‫כעת‬ ‫יישא‬ ‫הציבור‬ — ‫חלקית‬ ‫לרפורמה‬ "‫"הסכמתם‬ ‫תמורת‬ ,‫ובמענקים‬ ‫לעובדי‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫ששולם‬ ‫העודף‬ ‫השעות‬ ‫משכר‬ ‫ייגרע‬ ‫הזה‬ ‫שהסכום‬ ‫במקום‬ ,‫זאת‬ .‫שקל‬ .‫מדהים‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫רשות‬ ‫טרחה‬ ‫בהודעתה‬ .‫הסאה‬ ‫את‬ ‫והגדיש‬ ‫הרגולטור‬ ‫בא‬ ,‫זה‬ ‫באבסורד‬ ‫היה‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫עבודה‬ ‫נוהלי‬ ‫להטמיע‬ ‫ודאגה‬ ‫כשליה‬ ‫את‬ ‫למדה‬ ‫החשמל‬ ‫"חברת‬ :‫להדגיש‬ ‫החשמל‬ ‫סביר‬ ,‫בכיס‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לנו‬ ‫כואב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ."‫כאמור‬ ‫חריגות‬ ‫של‬ ‫הישנות‬ ‫למנוע‬ ‫שתכליתם‬ .‫מצחוק‬ ‫מתפקעים‬ ‫שהיינו‬ ‫סופי‬ ‫לא‬ .‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 13 ‫וגם‬ — ‫והאוצר‬ ‫התשתיות‬ ‫למשרדי‬ ,‫התחרות‬ ‫לרשות‬ ,‫החשמל‬ ‫לרשות‬ ,‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫חריגות‬ ‫של‬ ‫הישנות‬ ‫"למניעת‬ ‫לדאוג‬ ‫פז‬ ‫הזדמנות‬ ‫היתה‬ — ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ללשכת‬ ‫באופן‬ ‫ולהקל‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫של‬ ‫ודאי‬ ‫גזל‬ ‫למנוע‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫יכלו‬ ‫עט‬ ‫באבחת‬ ."‫כאמור‬
  4. 4. ‫לתחרות‬ ‫לדאוג‬ ‫זה‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫שהיו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫בישראל‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫נטל‬ ‫על‬ ‫מהותי‬ .‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫התשתית‬ ‫עבודות‬ ‫בביצוע‬ ‫אמורה‬ ,‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫הרפורמה‬ ‫על‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫שהתנהל‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫במסגרת‬ ,‫ואכן‬ ‫והחלוקה‬ ‫ההולכה‬ ‫במקטעי‬ ‫העבודות‬ ‫את‬ ‫תחרותי‬ ‫להליך‬ ‫תוציא‬ ‫כי‬ ‫להודיע‬ ‫המדינה‬ ‫היתה‬ ‫עשרות‬ ‫להשקיע‬ ‫תידרש‬ ‫היא‬ ‫הבאות‬ ‫שבשנים‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬ ,‫זאת‬ .‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫של‬ .‫המבוזר‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫לעידן‬ ‫ובהתאמתה‬ ‫הרשת‬ ‫בשדרוג‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫בהוצאה‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫שמחייבים‬ ‫שלפני‬ ‫אומר‬ ‫הבריא‬ ‫ההיגיון‬ ‫זה‬ ‫את‬ .‫הפרויקטים‬ ‫בעלות‬ 60% ‫של‬ ‫מסורתי‬ ‫לניפוח‬ ‫סיכוי‬ ‫כל‬ ‫לשלול‬ ‫כדאי‬ ,‫מיליארדים‬ ‫לאחריות‬ ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫שבישראל‬ ‫אלא‬ .‫ותחרותיים‬ ‫פתוחים‬ ‫מכרזים‬ ‫באמצעות‬ ‫רק‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ .‫צינית‬ ‫פוליטית‬ ‫מציאות‬ ‫מול‬ ‫לעמוד‬ ‫סיכוי‬ ‫אין‬ ‫חברתית־כלכלית‬ ‫ברשת‬ ‫תחרותיים‬ ‫מכרזים‬ ‫על‬ ‫וטו‬ ‫אז‬ ‫הטיל‬ ,‫צרפתי‬ ‫מיקו‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫ועד‬ ‫יו"ר‬ ‫ובלתי‬ ‫מובטח‬ ‫צינור‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ — ‫שאלטר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫התשתית‬ ‫שעבודות‬ ‫היות‬ ,‫החשמל‬ ‫חייב‬ ‫שהיה‬ ,‫ניסנקורן‬ ‫אבי‬ ,‫דאז‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫יו"ר‬ ;‫פרועות‬ ‫שכר‬ ‫לתוספות‬ ‫מפוקח‬ ‫גיבה‬ — 2017-‫ב‬ ‫ההסתדרות‬ ‫לראשות‬ ‫במרוץ‬ ‫זכייתו‬ ‫את‬ ‫צרפתי‬ ‫של‬ ‫המצביעים‬ ‫למנגנון‬ ‫ולכן‬ — ‫ניסנקורן‬ ‫של‬ ‫הוועדים‬ ‫למנגנון‬ ‫אלקטורלית‬ ‫זקוק‬ ‫היה‬ ,‫כחלון‬ ‫משה‬ ,‫האוצר‬ ‫שר‬ ;‫אותו‬ ‫כדי‬ ‫כחלון‬ ‫של‬ ‫לקולו‬ ‫זקוק‬ ‫שהיה‬ ,‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ;‫הגדר‬ ‫על‬ ‫למענו‬ ‫נשכב‬ ‫פרי‬ ‫בעד‬ ‫והצביע‬ ,‫הכלכלית‬ ‫משנתו‬ ‫על‬ ‫מחל‬ ‫ואז‬ ,‫קצת‬ ‫רטן‬ — ‫הממשלה‬ ‫הפלת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ .‫לפניו‬ ‫שהונח‬ ‫הבאושים‬ ‫הטבות‬ :‫חלומית‬ ‫מתנות‬ ‫בשרשרת‬ ‫המעין־רפורמה‬ ‫בזכות‬ ‫זכתה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ,‫כך‬ ;(‫צמיתות‬ ‫)אג"ח‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 2.5 ‫של‬ ‫חובות‬ ‫מחיקת‬ ;‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 6.4 ‫בסך‬ ‫לעובדים‬ ‫ניפוח‬ ‫בזכות‬ ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ ‫לפחות‬ ;‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 2.8-‫ב‬ ‫שכר‬ ‫חריגות‬ ‫החזרי‬ ‫על‬ ‫מחילה‬ ‫בפרויקט‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫ניפוח‬ ‫בגין‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ 670 ‫של‬ ‫כיסוי‬ ;‫שתמכור‬ ‫הכוח‬ ‫תחנות‬ ‫מחירי‬ ‫שטייניץ‬ ‫יובל‬ ‫התשתיות‬ ‫שר‬ ‫אישר‬ ‫בפברואר‬ .‫בדרך‬ ‫כבר‬ ‫שבקצפת‬ ‫והדובדבן‬ — ‫הסולקנים‬ ‫שהשתנה‬ ‫מבלי‬ — ‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 6.7 ‫בסך‬ ‫רב־שנתי‬ ‫פיתוח‬ ‫תקציב‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ ‫עבור‬ ‫למנף‬ ‫העובדים‬ ‫יוכלו‬ ‫כך‬ .2008-‫מ‬ ‫גנוז‬ ‫דו"ח‬ ‫באותו‬ ‫שנחשף‬ ‫העבודה‬ ‫במודל‬ ‫מהותי‬ ‫דבר‬ ‫של‬ "‫ההיסטורית‬ ‫"הרפורמה‬ ‫תיהפך‬ ‫וכך‬ — ‫שמן‬ ‫קופון‬ ‫לגזור‬ ‫כדי‬ ‫המקורי‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ .‫וכיס‬ ‫דעת‬ ‫גניבת‬ ‫של‬ ‫למגה־אירוע‬ ‫נתניהו־כחלון־שטייניץ‬

×