Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VADOVO ASMENYBINIŲ KOMPETENCIJŲ     FORMAVIMAS
Šiandien pasaulyje vyksta virsmas – perėjimas iš informacinių technologijų         amţiaus į išminties arba postek...
ORGANIZACIJŲ KONTEKSTAS   Informacinių technologijų amţius skatino organizacijas vystyti “kietąsias” savybes ir  pamir...
PROGRAMOS TIKSLASEfektyvumo veikloje ir asmeniniame gyvenime didinimas, suformuojant asmenybines, kognityvines ir sociali...
PROGRAMOS REZULTATAS1. GYVENIMO LYDERIO MENTALITETO FORMAVIMAS        2. ATVIRO BENDRAVIMO IR DIALOGO   •  Gyvy...
PROGRAMOS SAVITUMAS        I.  Asmenybinių kompetencijų integracija su vadybinėmis,            kognit...
1. MODULIS. VADOVO MENTALITETAS: GYVENIMO LYDERIS                   TEMOS AKTUALUMAS    “Geriausias b...
1. MODULIS. VADOVO MENTALITETAS: GYVENIMO LYDERIS   TEMOS:    •  Ţmogiškųjų resursų rinkos kontekstas     •  ...
2. MODULIS. ATVIRO BENDRAVIMO KULTŪRA                     TEMOS AKTUALUMASBesiformuojantis naujas pasa...
3. MODULIS. PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ PAŢINIMAS         TEMOS AKTUALUMAS80% ţmogaus atliekamų veiksmų lemia pasąmonė...
3. MODULIS. PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ PAŢINIMASTEMOS:  • Pasaulio suvokimo ratas   •  Ţmogaus prigimtinės teisės   • ...
4. MODULIS. BENDRADARBIAVIMAS IR SINERGINIS VEIKIMAS                   TEMOS AKTUALUMASŠiandien ţengiame...
4. MODULIS. BENDRADARBIAVIMAS IR DIALOGO KŪRIMASTEMOS:  • Bendradarbiavimas socialinių ryšių vystyme   •  Pasitikėj...
5. MODULIS. PASĄMONINIAI PSICHOTIPAI ORGANIZACIJOJE                     TEMOS AKTUALUMASPasak Dr. I. ...
6. MODULIS. KŪRYBINĖS VEIKLOS ŠALTINIAI                    TEMOS AKTUALUMAS       Gyvenimas yra ...
6. MODULIS. KŪRYBINĖS VEIKLOS ŠALTINIAI TEMOS:   • Darbo, kūrybinės veiklos ir kūrybos samprata    •  Kūrybinė veik...
PROGRAMOS VEDANTIEJIRASA BALČIŪNIENĖHarmoningos asmenybės instituto (HAI) įkūrėja, naujos mąstymoparadigmos lyderystės ir ...
PROGRAMOS VEDANTIEJIJOLITA PRASCEVIČIENĖVerslo praktikė, verslo ir asmenybės ugdymo trenerė, baigusi S – asmenybės teorijo...
MOKYMOSI FORMOS• Praktinės paskaitos: tai praktikos ir teorijos sintezė, kurioje teorija perteikiama iliustruojantpraktinė...
PROGRAMOS ORGANIZAVIMASPROGRAMOS STRUKTŪRA:Programa yra tęstinės studijos, kurių trukmė 12 dienų.Programą sudaro 6 modulia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vadovo asmenybiniu kompetenciju formavimas

1,836 views

Published on

 • Be the first to comment

Vadovo asmenybiniu kompetenciju formavimas

 1. 1. VADOVO ASMENYBINIŲ KOMPETENCIJŲ FORMAVIMAS
 2. 2. Šiandien pasaulyje vyksta virsmas – perėjimas iš informacinių technologijų amţiaus į išminties arba postekonominį amţių.. IŠMINTIES (postekonominis) amžius Pasak Viačeslavo Inozemcevo, ţymaus rusų ekonomisto, postindustrinės epochos tyrinėtojo: postekonominė visuomenė reiškia tokią socialinę Informacijos formą, kurioje pirmiausia išryškėja asmenybių reikšmė (žinių) amžius ir vieta socialinėje struktūroje. Besiformuojančioje visuomenėje radikaliai keičiasi poţiūris į ţmogaus veiklą: darbas turi Pramonės epocha transformuotis į kūrybinę veiklą, teikiančią ţmogui vidinį pasitenkinimą veiklos procese. Žemdirbystės epocha Šiuolaikinės socialinės transformacijos sėkmės kriterijumi tampa tai, kiek visuomenė geba sukurti Medžioklė ir rinkimas sąlygas maksimaliam asmenybės potencialo realizacijai. Nesuvoktas giluminis ţmogaus poreikis: vystyti talentus ir realizuoti prigimtinį potencialą. PASEKMĖ: rezultatyvus, laimingas, prasmingas, gyvenimas. Esminė organizacijų uţduotis: organizacinės kultūros, struktūros ir vadovavimo stiliaus kūrimas, leidţiančių ţmonėms realizuoti savąjį prigimtinį potencialą ir suderinančių individualius ir verslo interesus. PASEKMĖ: darbas virsta kūrybine veikla, teikiančia pasitenkinimą. Organizacija tampa kūrybinga ir besivystančia. Esminis rinkos iššūkis: naujų gyvybingų ekonomikos formų kūrimasis
 3. 3. ORGANIZACIJŲ KONTEKSTAS Informacinių technologijų amţius skatino organizacijas vystyti “kietąsias” savybes ir pamiršti apie “minkštąsias”. Nauja besiformuojanti visuomenės forma iškelia būtinybę atstatyti paţeistą balansą tarp svarbių ir nesvarbių savybių. Tai skatina iš esmės perţiūrėti tradicinį mąstymą ir organizacijų valdymą. “Svarbios” savybės “Nesvarbios” savybės Kietosios Minkštosios  Konkurencija  Kooperacija  Kiekybė  Kokybė  Logika  Intuicija  Centrinė valdžia  Pasitikėjimas  Pergalės siekis  Vertės kūrimas  Technologijos  Tarpasmeniniai ryšiai  Trumpalaikių tikslų  Ilgalaikių tikslų siekis siekimas
 4. 4. PROGRAMOS TIKSLASEfektyvumo veikloje ir asmeniniame gyvenime didinimas, suformuojant asmenybines, kognityvines ir socialines kompetencijas, atitinkančias šių dienų rinkos poreikius. PROGRAMA SKIRTA Organizacijų vadovams, personalo, pardavimo ir viduriniosios grandies vadovams formuoti naują vadovavimo stilių. Kognityvinės kompetencijos - pasirengimą nuolat kelti paţinimo lygį, poreikį aktualizuoti ir realizuoti savo asmenybinį potencialą, gebėjimą savarankiškai įgyti naujas ţinias ir mokėjimus, saviugdos gebėjimą.
 5. 5. PROGRAMOS REZULTATAS1. GYVENIMO LYDERIO MENTALITETO FORMAVIMAS 2. ATVIRO BENDRAVIMO IR DIALOGO • Gyvybės ir sociumo logikų skirtumų SUKŪRIMAS suvokimas • Gebėjimo klausyti ir girdėti, atspindėti ir • Savo potencialo realizavimo ribų praplėtimas uţduoti tikslius klausimus suformavimas • Asmeninių laiko, energijos resursų valdymas • Empatiškumo atskleidimas • Vidinių resursų atskleidimas • Pasitikėjimo ir pagarbos kitiems • Savęs paţinimo motyvacijos paţadinimas suformavimas • Stebėtojo būsenos suformavimas • Savo ir komandos vidinių apribojimų • Proaktyvumo suformavimas atskleidimas • Konfliktas, kompromisas, dialogo skirtumų suvokimas • WIN – WIN santykių kūrimas3. MĄSTYMO IR EMOCINIO REAGAVIMO ĮPROČIŲ 4. KŪRYBINĖS VEIKLOS VYSTYMASVALDYMAS • Kūrybinės veiklos sampratos suvokimas • Savo paslėptų elgesio ir emocinio reagavimo • Pasitenkinimo, verţlumo ir energijos motyvų suvokimas šaltinių atskleidimas veikloje • Savo ir komandos nesuvoktų elgesio modelių • Kūrybiškumo atskleidimas paţinimas • Panoraminio mąstymo vystymas • Savo ir komandos vidinių būsenų valdymas • Kūrybinę veiklą įtakojančių veiksnių • Gebėjimas įpročiams formuoti kontraįpročius įsisavinimas • Tolerancijos atsiradimas • Savo ir komandos vidinės motyvacijos • Tarpusavio sąveikos su skirtingo psichotipo atvėrimas ţmonėmis kūrimas • Asmeninių ir organizacijos tikslų • Savo vadovavimo stiliaus identifikavimas ir suderinimas koregavimas
 6. 6. PROGRAMOS SAVITUMAS I. Asmenybinių kompetencijų integracija su vadybinėmis, kognityvinėmis ir socialinėmis kompetencijomis Tai formuoja naują vadovavimo stilių, atliepiantį šiuolaikinius rinkos iššūkius, leidţiantį sukurti organizacijos kultūrą, skatinančią ţmonių prigimtinio potencialo realizavimą. Programos metu įsisavinamus ir per savo patirtį patikrinamos savęs ir kitų paţinimo ir vystymo įgūdţius iš karto galima taikyti kasdieniniame vadovavime ir asmeniniame gyvenime. II. Poveikio lygmuo: orientacija į giluminius pokyčius MEDŽIO VAINIKAS: SAVYBĖS, ELGSENA, REZULTATAI MEDŽIO KAMIENAS: ĮSITIKINIMAI, STEREOTIPAI, VERTYBĖS MEDŽIO ŠAKNYS (PASĄMONINĖ DALIS): GYVENIMO POZICIJA, NUOSTATOS, POTENCIALIOS GRĖSMĖS IR GALIMYBĖS Programos ţinios ir metodikos skatina pamatinių asmenybės aspektų: gyvenimo pozicijos, nuostatų, vertybių, įsitikinimų, įtakojančių veiklos rezultatą, paţinimą ir keitimą. Tai skatina asmenybinius pokyčius: keičiasi mąstymas, elgesys ir rezultatai.
 7. 7. 1. MODULIS. VADOVO MENTALITETAS: GYVENIMO LYDERIS TEMOS AKTUALUMAS “Geriausias būdas prognuozuoti ateitį – kurti ją savo rankomis.”/Piter Druker/Egzistuoja skirtingi ţmonių mąstymo stiliai, skirtingi mentalitetai: gyvenimo lyderio ir sistemosţmogaus. Ţmogaus mentalitetas nulemia jo gyvenimo rezultatus, nes mūsų sprendimųpriėmimas vyksta automatiškai, remiantis pamatiniais mūsų gyvenimo principais. Tuo, kuo mestikime, tuo ir tampame. Kas lemia gyvenimo genijaus ir sistemos ţmogaus mentaliteto susiformavimą? Kokiais gyvenimo principais vadovaujasi masių ţmogus ir gyvenimo ţmogus? Kokius elgsenos modelius, motyvaciją jie sukuria?
 8. 8. 1. MODULIS. VADOVO MENTALITETAS: GYVENIMO LYDERIS TEMOS: • Ţmogiškųjų resursų rinkos kontekstas • Gyvenimo ir sociumo prieštaravimo dėsningumo suvokimas • Vadovo mentalitetas: gyvenimo lyderis • Vadovo mentalitetas: sistemos ţmogus • Vadovo mentaliteto ir elgesio stereotipų dėsningumai • Vadovo mentaliteto įtaka organizacijos vystymuisi • Skirtingų mentalitetų formavimo prielaidos • Naujo mentaliteto formavimo vidiniai resursai ir instrumentai • Mąstymo ir emociniai įpročiai • Vadovo ir komandos vidinių būsenų įtaka verslo rezultatams • Vidinių būsenų paţinimas ir valdymas • Laiko, energijos, informacijos valdymo instrumentai • Lyderio potencialo paskirtis • Organizacijos ir asmeninių tikslų suderinimas • Sprendimų priėmimo pasąmoninio mechanizmo suvokimas • Vidinė atsakomybė ir proaktyvumas • Atvirumas pokyčiams ir savirealizacija • Subalansuotas gyvenimo stiliusTrukmė: 2 dienos.
 9. 9. 2. MODULIS. ATVIRO BENDRAVIMO KULTŪRA TEMOS AKTUALUMASBesiformuojantis naujas pasaulio kontekstas skatina organizacijas keistis ir kurti naują organizacinękultūrą, skatinančią talentų atskleidimą ir kūrybinės veiklos vystymą. Pirmas ţingsnis, atveriantisgalimybes “minkštųjų” kompetencijų vystymui ir organizacinės kultūros pokyčiams – atvirasbendravimas organizacijoje. Atviro bendravimo kultūra sukuria tarpusavio pasitikėjimą ir pagarbą,skatina komandos patirties ir galimybių išnaudojimą.TEMOS: • Esminiai psichologinio koučingo principai • Atviro bendravimo sukūrimo įgūdţiai, naudojant pagrindines koučingo metodikas: - dėmesingumas ir susikoncentravimas, - gebėjimas girdėti ir išgirsti, - atspindėjimas ir apibendrinimas, - tarpasmeninio jautrumo įgūdţiai, - gebėjimas uţduoti tikslius klausimus. • Atviro bendravimo palaikymo įgūdţiai • Pozityvaus mąstymo įgūdţių formavimas • Empatiškumo lavinimas • Emocinės įtampos maţinimo technika bendravime • Nesąmoningų manipuliacijų atsiradimo prieţastys ir neutralizavimo strategijos • Įtraukimas kitų į sprendimų paieškos procesą • Tikslas - kaip motyvuojantis veiksnys • Psichologiniai motyvacijos mechanizmai uţsibrėţtų tikslų siekimu • Koučingo technologijos: „GROW“ modelis • Klausimų uţdavimo metodai: „T“ modelisTrukmė: 2 dienos.
 10. 10. 3. MODULIS. PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ PAŢINIMAS TEMOS AKTUALUMAS80% ţmogaus atliekamų veiksmų lemia pasąmonė. 20%Pasąmonė yra tai, kas mes esame, bet apie save sąmonėnesuprantame Ji veikia be mūsų valios, todėl mes elgiamėsir emociškai reaguojame automatiškai. Tai trukdo mumsmatyti naujas galimybes ir būti atviriems pokyčiams. Mūsųpasąmonėje slypi potencialas, vidiniai resursai, galimybės ir“tamsioji” mūsų pusė - kompleksai ir stereotipai, ankstesnėspatirtys. 80% pasąmonėPasąmoninių psichotipų paţinimas leidţia suvoktigiluminius savo ir kitų ţmonių elgesio motyvus,mąstymo, emocinio reagavimo prieţastis.Įsisavinę savo pasąmoninius psichotipus, suprasime teatrą, kurį nesąmoningaivaidiname kasdien. Suvokimas atveria kelius mąstymo ir elgesio modelių keitimui.
 11. 11. 3. MODULIS. PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ PAŢINIMASTEMOS: • Pasaulio suvokimo ratas • Ţmogaus prigimtinės teisės • Vaikystės direktyvos • Giluminis savęs paţinimas, remiantis pasąmoninių psichotipų S – teorija • Psichotipų mąstymo įpročiai, motyvai, gebėjimai • Temperamentų ir psichotipų įtaka ţmogaus paskirčiai • Savojo psichotipo diagnostika • „Suaugusio”, „Tėviškoji” „Vaikiškoji” būsenos • Tėviškos ir vaikiškos būsenų nesuvokti elgesio motyvai • Savojo psichotipo būsenų suvokimo praktika • Psichotipų manipuliacijos, konfliktai, baimės • Psichotipų harmoningi bruoţai ir vystymosi sritysTrukmė: 2 dienos.
 12. 12. 4. MODULIS. BENDRADARBIAVIMAS IR SINERGINIS VEIKIMAS TEMOS AKTUALUMASŠiandien ţengiame į tinklinės visuomenės vystymosi raidos etapą. Tinklinėje visuomenėje ţinios,patirtys, naujos formos gimsta ryšiuose tarp ţmonių. Tinklinės visuomenės pagrindu tampabendradarbiavimas ir sinerginis veikimas.Pasak ţymaus konsultanto Stephen R. Covey, sinergija – tai katalizatorius, atpalaiduojantisneįtikėtinas ţmonių galias. Aukščiausia sinergijos forma atsiranda, kai sudėtingiausiusuţdavinius mes sprendţiame, ieškodami visiems palankių sprendimų, kai laimime abu, iratjaučiai bendraudami.Bendradarbiavimas gimsta, suderinus ir pilnai patenkinus dalyvaujančiųjų interesus. Sinerginisveikimas kuriamas iš dalyvaujančių idėjų sintezės, kuri sudaro galimybes naujam kontekstuiatsirasti.
 13. 13. 4. MODULIS. BENDRADARBIAVIMAS IR DIALOGO KŪRIMASTEMOS: • Bendradarbiavimas socialinių ryšių vystyme • Pasitikėjimas ir asmeniniai reagavimo įpročiai • Naujų galimybių kontekstas • Konfliktas, kompromisas, dialogo skirtumai • Dialogo sukūrimo principai • Dialogo įtaka efektyvumui ir rezultatams • Win-win - integratyvinio sprendimo paieškos būdai • Darbas su įsitikinimais, ribojančiais ţmogaus galimybes • Veiklos nesėkmių simptomai ir jų sprendimo būdai • Komandos galimybės ir ribojimai • Komandinio vystymo koučingas • Produktyvus susirinkimų vedimas, taikant koučingo metodikas • Kūrybinis darbas komandoje: sprendimų paieškos technologijosTrukmė: 2 dienos.
 14. 14. 5. MODULIS. PASĄMONINIAI PSICHOTIPAI ORGANIZACIJOJE TEMOS AKTUALUMASPasak Dr. I. Adizes, vadybos teorijų klasikai nagrinėja vadovus taip tarsi jų vadovavimo stilius yravienodas ir jį gali išmokti kiekvienas. Klasikų teiginiai neapima to fakto, kad skirtingi ţmonės tinkaskirtingoms organizacijoms valdymui: planavimui, motyvacijos kūrimui. Realybėje vadovai – gyviţmonės, turintys skirtingas stipriąsias ir silpnąsias puses, vieno tipo uţduotis atlieka sėkmingai, kitasvykdydami susiduria su sunkumais. Vieno vadovavimo stiliaus nėra ir negali būti.Pasąmoninių psichotipų paţinimas organizacijoje padės nusistatyti jūsų ir vadovų komandosvadovavimo stilių, leis suvokti, kaip skirtingi ţmonės priima sprendimus, formuoja ir motyvuojakomandą, kokioms funkcijoms atlikti yra tinkamiausi komandos nariai, kaip komandoje sukurtinorimą tarpusavio sąveiką.TEMOS: • Psichotipų prigimtinės, socialinės ir išstumtos vertybės • Savo ir kitų ţmonių pasąmoninių motyvų suvokimas • Savo ir kitų ţmonių nesuvoktų įpročių paţinimas ir kontraįpročių formavimas • Sąveikos tarp skirtingų psichotipų organizacijose psichologija • „Tėviškosios” ir “Vaikiškosios” būsenų valdymas • Psichotipų šešėlinės pusės ir jų įtaka ţmogaus gyvenimui • Konfliktų tarp psichotipų valdymas organizacijose • Komandos formavimas, atsiţvelgiant į skirtingus psichotipus • Motyvavimo principai ir demotyvavimo maţinimo būdai • Vadovo funkcijų balansasTrukmė: 2 dienos.
 15. 15. 6. MODULIS. KŪRYBINĖS VEIKLOS ŠALTINIAI TEMOS AKTUALUMAS Gyvenimas yra tiek puikus, kiek ţmogus geba pats jį tokį susikurti.Ţymus ekonomistas Vladislavas Inozemtsevas pastebėjo, kad prieš šimtą metų Alfredas Maršalasdarbą apibrėžė kaip bet kokias protines ar fizines pastangas savo gerovei susikurti, išskyruspasitenkinimą pačiu darbo procesu.Šiandieniniame kontekste iškyla būtinybė keisti veiklos prigimtį: darbas turi transformuotis į kūrybinęveiklą, kurios tikslu tampa pats ţmogus ir jo vystymasis. Kūrybinėje veikloje pasitenkinimas ir vidinėmotyvacija gimsta iš noro realizuoti savąjį potencialą. Vidinė motyvacija ir asmenybės vystymasis –tampa šiuolaikinio progreso šaltiniu.
 16. 16. 6. MODULIS. KŪRYBINĖS VEIKLOS ŠALTINIAI TEMOS: • Darbo, kūrybinės veiklos ir kūrybos samprata • Kūrybinė veikla ir pasitenkinimas • Pozicija veikloje: dirbu savo vystymuisi ir ambicijų realizavimui organizacijos dėka • Pozicija veikloje: dirbu organizacijai, kad patenkinčiau savo poreikius (materialinius, saugumo, bendravimo) • Darbuotojų skirtingų pozicijų įtaka asmeniniam ir verslo efektyvumui • Prielaidos darbuotojų pozicijų pasikeitimui • Veiklos prasmės suvokimo įtaka organizacijos rezultatams • Vieninjančios idėjos jėga komandos sutelktumui • Pagrindiniai entuziazmo, verţlumo ir motyvacijos šaltiniai veikloje • Iššūkių, meistriškumo ir emocijų sąveika • Kūrybinės veiklos atmosferos sukūrimas • Visuomenės ir asmeninių stereotipų įtaka kūrybiniam mąstymui • Minties evoliucijos samprata • Fragmentinis ir panoraminis mąstymas • Paradoksalaus mąstymo įtaka sprendimams • Naujo konteksto suvokimo praktikos • Intuicija ir kūrybiniai sprendimai • Vidinių resursų atskleidimo praktikos Trukmė: 2 dienos.
 17. 17. PROGRAMOS VEDANTIEJIRASA BALČIŪNIENĖHarmoningos asmenybės instituto (HAI) įkūrėja, naujos mąstymoparadigmos lyderystės ir organizacijų vystymo metodikų ir programų autorė,naujomis ekonomikos formomis paremto organizacijų vystymo konsultantė,koučerė, asmenybės ugdymo trenerė, turinti 10 – ies metų verslokonsultavimo ir mokymo patirtį ir verslininkė, 16 – us metus vystanti savoįmonių verslą. Rasos veikla yra nukreipta į mąstymo pokyčių provokavimąindivido, organizacijos ir šalies lygmenyse. Šiuo metu Rasa vykdo tęstinįmąstymo pokyčių projektą vienoje didţiausių Rusijos finansinių korporacijų„Uralsib“, vadovauja šiai korporacijai priklausančiam Integralinio vystymoinstitutui. IRINA TOPOREVA Koučingo konsultantė, verslo ir asmenybinio ugdymo trenerė, 12 metų konsultuoja organizacijas ir veda seminarus. Irina baigė 2 metų koučingo konsultantų rengimo studijas Sankt Peterburgo Koučingo Institute, gilino ţinias Psichoterapijos ir konsultavimo institute, Tarptautiniame Sankt – Peterburgo Vadybos institute, įsisavino Paryţiaus Geštalto instituto konsultavimo metodus. Irina yra atvirųjų ir vidinių verslo praktinės psichologijos mokymo programų ir asmenybės ugdymo seminarų autorė. Šiuo metu veda praktinius seminarus organizacijų pokyčių valdymo, komandos kūrimo, sėkmingų pardavimų ir derybų, asmenybės ugdymo temomis Rusijoje ir uţ jos ribų.
 18. 18. PROGRAMOS VEDANTIEJIJOLITA PRASCEVIČIENĖVerslo praktikė, verslo ir asmenybės ugdymo trenerė, baigusi S – asmenybės teorijos irmetodikos autoriaus Sergej Šyškov psichotipų paţinimo programą, daugiau kaip10 metugilina ţinias vadybos, psichologijos bei kūno terapijos srityse, studijuoja Aleksandro PintoHolisitinės psichologijos mokykloje Maskvoje. Jolita turi 10 metų personalo vadovės darbopatirtį. Šiuo metu nuodugniai tyrinėja bei praktiškai pritaiko psichotipų metodiką, holistinępsichologiją vesdama seminarus ir konsultacijas organizacijoms.
 19. 19. MOKYMOSI FORMOS• Praktinės paskaitos: tai praktikos ir teorijos sintezė, kurioje teorija perteikiama iliustruojantpraktinėmis kasdieninio gyvenimo situacijomis.• Realių situacijų analizė: papildo praktines paskaitas, didina mokymosi efektyvumą, nagrinėjantorganizacinius ir gyvenimiškus dalyvių atvejus.• Praktinės uţduotys: jų metu dalyviams sudaroma galimybė praktiškai išbandyti pagal mokymotematiką pateiktų instrumentų pritaikymą. Tokiu būdu vyksta įgūdţių formavimas ir įtvirtinimas.• Grupiniai procesai: jų metu suformuotos atviros bendravimo erdvės dėka sukuria grupės dalyviųsinerginį patyriminį mokymąsi ir gilesnį ţinių įsisąmoninimą.• Sinemalogija: filmų perţiūra ir aptarimas, padedantis tiksliau suvokti savo elgesio strategijas,mąstymo bei elgesio klaidas, skatinantis asmeninį augimą.• Psichodinaminiai vaidmeniniai ţaidimai: padeda suvokti savo nesąmoningus elgesio modeliusir asmenybinius aspektus, kuriuos racionalumo ribotumas trukdo įţvelgti. Psichodinaminiaivaidmeniniai ţaidimai padeda pasąmonėje glūdinčią informaciją iškelti į sąmoningą lygį.
 20. 20. PROGRAMOS ORGANIZAVIMASPROGRAMOS STRUKTŪRA:Programa yra tęstinės studijos, kurių trukmė 12 dienų.Programą sudaro 6 moduliai, kurių kiekvienas trunka 2 dienas.PROGRAMOS KAINA:Programos kaina 8500 Lt + PVM.Programoje dalyvaujant daugiau nei trims organizacijos vadovų komandos nariams,kaina vienam ţmogui 7000 Lt + PVM.Į kainą įskaičiuota: 12 dienų mokymų, pietūs ir kavos pertraukėlės.

×