Aragonéame

1,307 views
1,254 views

Published on

http://xarxes.wordpress.com

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aragonéame

  1. 1. PAUTES DE COMPORTAMENT DELS USUARIS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS DE ARAGONÉAME D’ARAGONÉAME Març de 2009 −ESBORRANY – Natxo Sorolla Marzo de 2009 − BORRADOR − Natxo Sorolla ANÀLISI FACTORIAL ANÁLISIS FACTORIAL Aragonéame és una ferramenta social per a compartir notícies des d’una perspectiva Aragonéame es una herramienta social para compartir noticias desde una perspectiva aragonesa. La seua dinàmica funciona a partir d’una portada (pàgina principal) amb les aragonesa. Su dinámica funciona a partir de una portada (página principal) con las principals notícies. Esta portada es configura a partir de les notícies que els usuaris principales noticias. Esta portada se configura a partir de las noticias que los usuarios pengen d’altres mitjans i que la resta d’usuaris voten si els agraden. Les més votades cuelgan de otros medios y que el resto de usuarios votan si les gustan. Las más votadas passen a la pàgina de portada, on tenen més ressò. pasan a la página de portada, donde consiguen mayor repercusión. L’anàlisi factorial és una anàlisi estadística descriptiva que es defineix per resumir en pocs El análisis factorial es un análisis estadístico descriptivo que se define por resumir en factors (2, 3 o 4) la variabilitat d’unes dades. Ens dona les pistes de quins són els principals pocos factores (2, 3 o 4) la variabilidad de unos datos. Nos da las pistas de cuáles son los factors que ordenen la complexitat del que estudiem. principales factores que ordenan la complejidad de lo que estudiamos. Amb l’anàlisi factorial d’Aragonéame intentem resumir en molt pocs eixos quines són els Con el análisis factorial de Aragonéame intentamos resumir en muy pocos ejes cuáles son atributs dels usuaris que els diferencien: nombre de notícies penjades, comentaris fets o los atributos de los usuarios que los diferencian: número de noticias colgadas, vots efectuats a altres notícies. comentarios hechos o votos efectuados a otras noticias. VARIABLE INTRODUÏDES VARIABLE INTRODUCIDAS Notícies penjades Noticias subidas Publicades Publicadas Percentatge publicades Porcentaje de publicadas Comentaris Comentarios Vots totals Votos totales Vots publicats Votos publicados Percentatge vots Porcentaje votos publicats publicados
  2. 2. COMPLEXITAT RESUMIDA PELS FACTORS COMPLEJIDAD RESUMIDAS POR LOS FACTORES El primer resultat ens dona la capacitat de resum que té cada factor. Veiem que El primer resultado nos da la capacidad de resumen que tiene cada factor. Vemos el primer factor resumeix el 63% de la complexitat de les dades introduïdes per que el primer factor resume el 63% de la complejidad de los datos introducidos als usuaris d’Aragonéame. El segon explica el 21,5%. Entre els dos sumen un por los usuarios de Aragonéame. El segundo explica el 21,5%. Entre los dos 84,6% de la complexitat, el que és suficient per a fer-nos una idea de les grans suman un 84,6% de la complejidad, lo que es suficiente para hacernos una idea diferències entre els usuaris de las grandes diferencias entre los usuarios. Factor % de la % acumulado Factor % de la % acumulado varianza variança resumido resumit 1 63,054 63,054 1 63,054 63,054 2 21,560 84,615 2 21,560 84,615 3 9,421 94,036 3 9,421 94,036 4 5,426 99,462 4 5,426 99,462 5 ,492 99,955 5 ,492 99,955 6 ,045 99,999 6 ,045 99,999 7 ,001 100,000 7 ,001 100,000
  3. 3. VARIABLES LLIGADES A CADA FACTOR VARIABLES LIGADA A CADA FACTOR La segona taula ens indica quines són les variables més importants en la La segunda tabla nos indica cuáles son las variables más importantes en la configuració cada factor. configuración cada factor. Veiem que el primer factor divideix entre els usuaris que més notícies pengen, i Vemos que el primer factor divide entre los usuarios que más noticias cuelgan, y també, que més notícies publicades tenen, lligat amb el nombre de comentaris también, que más noticias publicadas tienen, ligado con el número de que fan, els vots que fan a altres notícies i els vots que els hi ha publicat. Quanta comentarios que hacen, los votos que hacen a otras noticias y los votos que les més activitat tenen, valors més alts al factor 1 tindran. Cal destacar que no es ha publicado. Cuanta más actividad tienen, valores más altos en el factor 1 configuren perfils diferenciats d’usuaris que només pengen, només voten o tendrán. Cabe destacar que no se configuran perfiles diferenciados de usuarios només comenten. Direm a aquest factor ACTIVITAT. que sólo cuelgan, sólo votan o sólo comentan. Diremos a este factor ACTIVIDAD. El segon factor distingeix els usuaris segons el percentatge de notícies publicades El segundo factor distingue a los usuarios según el porcentaje de noticias i el percentatge de vots a notícies publicades. Els que tenen una proporció major publicadas y el porcentaje de votos a noticias publicadas. Los que tienen una de notícies publicades i vots a altres notícies publicades, major valor té en el proporción mayor de noticias publicadas y votos a otras noticias publicadas, factor 2. Direm a aquest factor ÈXIT. mayor valor tiene en el factor 2. Diremos a este factor ÉXITO. Factor Factor 1 2 1 2 Notícies penjades ,938 ,051 Noticias subidas ,938 ,051 Publicades ,941 ,053 Publicadas ,941 ,053 Percentatge publicades ,026 ,859 Porcentaje de publicadas ,026 ,859 Comentaris ,838 -,053 Comentarios ,838 -,053 Vots totals ,974 -,027 Votos totales ,974 -,027 Vots publicats ,996 ,016 Votos publicados ,996 ,016 Percentatge vots publicats -,074 ,873 Porcentaje votos publicados -,074 ,873
  4. 4. RESULTADO (GRÁFICOS) RESULTAT (GRÀFICS) A cada usuario se le asigna un valor en el factor 1 y en el factor 2. Los usuarios A cada usuari se li assigna un valor en el factor 1 i en el factor 2. Els usuaris amb con más actividad tendrán valores más altos en el factor 1. Los usuarios con una més activitat tindran valors més alts en el factor 1. Els usuaris amb una activitat actividad proporcionalmente más positiva tendrán valores mayores al factor 2. Si proporcionalment més positiva tindran valors majors al factor 2. Si fem un gràfic hacemos un gráfico (núgol de puntos) con el factor 1 eje hortizontal y el factor 2 (núgol de punts) amb el factor 1 a l’eix hortizontal i el factor 2 a l’eix veritcal, el eje veritcal, podemos distinguir cuatro polos que define el tipo de usuario: podem distingir quatre pols que definirien el tipus d’usuari: Esporádicos: Usuarios poco activos Líderes: Usuarios muy activos Esporàdics: Usuaris poc actius Líders: Usuaris molt actius amb con una alta proporción de noticias con otra proporción de noticias amb una alta proporció de una altra proporció de notícies publicadas publicadas Factor 2: notícies publicades publicades Factor éxito Spam: Usuarios poco activos con Spam masivo: Usuarios muy 2: èxit Spam: Usuaris poc actius amb Spam massiu: Usuaris molt pocas noticias publicadas activos con pocas noticias poques notícies publicades actius amb poques notícies publicadas publicades Factor 1: actividad Factor 1: activitat El gráfico de los usuarios de Aragonéame es el siguiente: El gràfic dels usuaris d’Aragonéame és el següent:
  5. 5. A Aragonéame al grup líder despunta purnas, creador i administrador de la web. A Aragonéame al grupo líder despunta purnas, creador y administrador de la Darrere, i a força distància, destaquen torresburriel, fuckinfer, tretdis, chuse, web. Detrás, ya bastante distancia, destacan torresburriel, fuckinfer, tretdis, ibirque, treserols, lizer i zucre. chuse, ibirque, treserols, lizer y zucre. Al massiu grup d’esporàdics apareixen despuntant elbetoco, szp, crisjimenez, Al masivo grupo de esporádicos aparecen despuntado elbetoco, szp, crisjimenez, onset o albentosa. onset o Albentosa. Al grup de l’spam (poca activitat i no publicada) hi ha danielzueras, alfonsoa i Al grupo del spam (poca actividad y no publicada) hay danielzueras, alfonsoa y valvaner. També en posicions força baixes al segon factor (èxit) es troben zimbel, valvaner. También, en posiciones bastante bajas en el segundo factor (éxito), se gunther, gomez200, karmornil, fuina o jormar. encuentran zimbel, Gunther, gomez200, karmornil, fuina o Jorma. En el grup d’spam massiu no apareixen usuaris pel mateix filtre social En el grupo de spam masivo no aparecen usuarios por el filtro social de d’Aragonéame. Aragonéame.
  6. 6. SENSE VARIABLES DEL SEGON FACTOR SIN VARIABLES DEL SEGUNDO FACTOR Les variables del segon factor són índex entre el nombre de notícies publicades i Las variables del segundo factor son índices entre el número de noticias el total de notícies penjades. Donat l’alt percentatge de notícies que l’algoritme publicadas y el total de noticias colgadas. Dado el alto porcentaje de noticias que actual d’Aragonéame publica, la major part de les notícies dels usuaris amb poca el algoritmo actual de Aragonéame publica, la mayor parte de las de los usuarios activitat són publicades, mentre que els usuaris més actius tenen percentatges de con poca actividad son publicadas, mientras que los usuarios más activos tienen publicació no sempre propers al 100%. Per tant, l’anàlisi anterior concentra la porcentajes de publicación no siempre cercanos al 100%. Por tanto, el análisis major part dels usuaris al marge superior-esquerra (esporàdics) i no es distingeix anterior concentra la mayor parte de los usuarios en el margen superior- suficientment en tipologies d’aquests. Per tal de poder extreure informació des izquierdo (esporádicos) y no se distingue suficientemente en tipologías de los d’un altre punt de vista, excloem de l’anàlisi les variables produïdes a partir de mismos. Para poder extraer información desde otro punto de vista, excluimos del proporcions i índex respecte les altres variables: análisis las variables producidas a partir de proporciones e índice respecto a las otras variables:  Percentatge publicades   Percentatge vots publicats Porcentaje publicadas  Porcentaje votos publicados Les variables incloses són: Las variables incluidas son: Notícies penjades Noticias colgadas Publicades Publicadas Comentaris Comentarios Vots totals Votos totales Vots publicats Votos publicados RESULTADO (TABLAS) RESULTAT (TAULES) Haciendo el mismo tipo de análisis vemos que el primer factor llega a explicar el Fent el mateix tipus d’anàlisi veiem que el primer factor arriba a explicar el 88% 88% de la varianza (más que los dos del otro análisis factorial juntos). El segundo de la variància (més que els dos de l’altre anàlisi factorial junts). El segon suma un suma un 11% de la varianza 11% de la variància Las variables que mejor explican el primer factor son todas las incluidas en el Les variables que millor expliquen el primer factor són totes les incloses a análisis, con un valor ligeramente menor de los comentarios. El primer factor de l’anàlisi, amb un valor lleugerament menor dels comentaris. Al primer factor de nuevo le diremos Actividad. En el segundo factor, los comentarios tienen un nou li direm Activitat. En el segon factor, els comentaris tenen un paper papel predominante (cuantos más comentarios, valores más altos en el segundo predominant (a més comentaris, valors més alts al segon factor), que és factor), que es complementado con una oposición (valores negativos) en el complementat amb una oposició (valors negatius) en el nombre de notícies número de noticias colgadas y publicadas. Por tanto, a este segundo factor le penjades i publicades. Per tant a aquest segon factor li direm Comentaris. diremos Comentarios.
  7. 7. Factor % de la % acumulado varianza Componente 1 88,172 88,172 1 2 2 11,065 99,236 Notícies penjades ,939 -,339 Publicades 3 ,692 99,928 ,943 -,330 Comentaris 4 ,070 99,999 ,836 ,539 Vots totals ,973 ,197 5 ,001 100,000 Vots publicats ,996 -,013 RESULTAT (GRÀFIC) RESULTADO (GRÁFICO) Usuaris-fòrum: Usuaris poc Usuaris 2.0: Usuaris molt Usuarios-foro: Usuarios poco Usuarios 2.0: Usuarios muy actius amb molts comentaris. actius, també amb activos, también en activos, con muchos Factor 2: comentaris. comentarios. comentarios. Factor 2: comentaris comentarios Esporàdics: Usuaris poc actius Usuaris-premsa: Usuaris molt Esporádicos: Usuarios poco Usuarios-prensa: Usuarios amb pocs comentaris actius amb pocs comentaris. muy activos con pocos activos con pocos comentarios. comentarios Factor 1: activitat Factor 1: actividad
  8. 8. La posició dels usuaris en el primer factor és similar al que trobàvem La posición de los usuarios en el primer factor es similar al que encontrábamos anteriorment. Però la posició en el segon factor varia. D'una banda trobem a anteriormente. Pero la posición en el segundo factor varia. De una parte fuckinfer en una posició molt important en quant a comentaris. De l'altra, trobem encontramos a fuckinfer en una posición muy importante en cuanto a a purnas en una posició molt inferior. Això no ha de ser interpretat com que no comentarios. De la otra, encontramos a purnas en una posición muy inferior. Eso face comentaris. Molt al contrari, és l'usuari amb major nombre de comentaris. no debe ser interpretado como que no haga comentarios. Muy al contrario, es el Es deu al fet que les variables relacionades amb el nombre de notícies pujades i usuario con mayor número de comentarios. Se debe a que las variables en portada redueix el valor de l'usuari en aquest segon factor. I purnas, amb relacionadas con el número de noticias subidas y en portada reduce el valor del diferència, és el que major nombre de notícies publica. usuario en este segundo factor. Y purnas, con diferencia, es el que mayor número de noticies publica.
  9. 9. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ OBERTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS - Incorporar informació sobre els tags més comuns de cada usuari - Incorporar información sobre los tags más comunes de cada usuario - Incorporar informació reticular: qui vota a qui? - Incorporar información reticular: quién vota a quién?

×