Plan detaljne regulacije

3,128 views
3,032 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan detaljne regulacije

 1. 1. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Godina LI Broj 16 28. maj 2007. godine Cena 180 dinara Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 20. fe- – kompaktni gradski blok u centralnoj zoni sa odno- bruara 2007. godine, na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o som stanovawa i delatnosti 50–90% : 50–10%, visinom planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 objekata do 1,5 {irine ulice, indeksom izgra|enosti i 34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni 3,0–3,5, stepenom zauzetosti 40–60% i gustinom naseqeno- list grada Beograda”, br. 14/04 i 30/04) donela je sti 400–800 st/ha. – individualna izgradwa u centralnoj zoni sa odnosom PLAN stanovawa i delatnosti preko 80%: do 20% i gustinom na- seqenosti 100–300 st/ha. Urbanisti~ki parametri za ovaj DETAQNE REGULACIJE ZA PODRU^JE IZMEU ULI- tip izgradwe definisani su prema veli~ini parcele tako CA: SVETOG NIKOLE (BAJA SEKULI]A), TOPLI^KE, da se indeks izgra|enosti kre}e od 0,6–1,5, stepen zauzeto- DIMITRIJA TUCOVI]A I RUZVELTOVE – OP[TI- sti od 30–65%, a spratnost od P do P+2+Pk. NA ZVEZDARA – me{oviti gradski blok u centralnoj zoni je u pred- metnom Planu kombinacija kompaktnog bloka i individu- á alnog stanovawa, pa za wih va`e svi urbanisti~ki pokaza- A. UVOD teqi i uslovi za odgovaraju}e tipove. Me{oviti blokovi u daqem razvoju se re{avaju na taj na~in {to se svaki deo A.1. Pravni i planski osnov za izradu bloka razvija u smeru svoje tipologije, ili u okviru svojih i dono{ewe plana razvojnih mogu}nosti. A.1.1. Pravni osnov Komercijalne zone i gradski centri Pravni osnov za izradu i dono{ewe Plana detaqne re- Na predmetnom prostoru po Generalnom planu ova na- gulacije za podru~je izme|u ulica: Svetog Nikole1 (Baja mena obuhvata posebne poslovne komplekse u centralnoj zo- Sekuli}a), Topli~ke, Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltove – ni spratnosti P+6 do P+6+Pk (izuzetno P+8+Pk) sa op{tina Zvezdara sadr`i se u: indeksom izgra|enosti 3,5 (izuzetno 5.0) i stepenom zauze- – Zakonu o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik tosti 60% (izuzetno 75%), kao i poslovno-trgova~ke ulice RS”, br. 47/03, 34/06), sa indeksom izgra|enosti 3,5 (izuzetno 4,5) i stepenom za- – Odluci o izradi plana detaqne regulacije za podru~- uzetosti 75%. je izme|u ulica: Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), Topli~ke, Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltove – op{tina Zvezdara Zelene povr{ine („Slu`beni list grada Beograda”, broj 2/05), – Pravilnika o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{e- Pod pojmom skvera obuhva}ene su zelene povr{ine ko- wa stru~ne kontrole urbanisti~kog plana, kao i uslovima je se nalaze u izgra|enom gradskom tkivu, veli~ine ispod i na~inu stavqawa plana na javni uvid („Slu`beni gla- 1 ha i koriste se za pe{a~ki tranzit, kratkotrajan odmor snik RS”, broj 12/04). i igru. Dozvoqeni su slede}i radovi u postoje}im skverovima: A.1.2. Planski osnov sanitarna se~a stabala, rekonstrukcija cvetwaka, nova (Grafi~ki prilog br. 5d „Izvod iz Generalnog plana sadwa, rekonstrukcija vrtno-arhitektonskih elemenata, Beograda 2021”) rekonstrukcija staza, rekonstrukcija postoje}ih objekata, Prema Generalnom planu Beograda 2021 („Slu`beni podizawe novih vrtno-arhitektonskih elemenata, podiza- list grada Beograda”, br. 27/03, 25/05), podru~je obuhva}eno we fontana, rekonstrukcija i popravka de~jih igrali{ta, ovim planom ozna~eno je, na ve}em delu, kao stanovawe i ogra|ivawe skverova. Skverove treba opremiti standard- stambeno tkivo, a na ostalom komercijalne zone i gradski nom infrastrukturom i prema potrebi sistemom za navod- centri i zelene povr{ine, i dve pojedina~ne parcele ozna- wavawe. ~ene su kao specijalizovani centri. Specijalizovani centri Stanovawe i stambeno tkivo Generalnim planom planirano je vi{e lokacija za spe- Ova namena prostora obuhvata u planu stanovawe kao cijalizovane centre, bez bli`eg odre|ivawa wihove pri- osnovnu funkciju, ali i sve druge delatnosti koje su sa rode. Namena specijalizovanog centra kompatibilna je sa stanovawem kompatibilne i koje se prirodno u stanovawu stanovawem, komercijalnim centrima, proizvodnim zona- nalaze. Parcele i zgrade koje su namewene stanovawu i ma i mo`e se u planskoj razradi planirati i na povr{ina- kompatibilnim namenama ~ine stambeno tkivo koje je po- ma ovih namena. deqeno na gradske blokove. [irim pojmom diplomatske aktivnosti obuhva}ene su –––––––––––– osnovne grupe: 1 Odlukom objavqenom u „Slu`benom listu grada Beograda”, broj 2/04, pos- – konzularna odeqewa, koja se bave javnim kontaktima toje}oj ulici „Baja Sekuli}a” mewa se naziv u „ulica Svetog Nikole”. i uslugama,
 2. 2. Broj 16 – 2 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. – komercijalna (trgovinska) odeqewa koja promovi{u – preispitaju kapaciteti izgradwe i podigne standard poslove svoje mati~ne zemqe, stanovawa; – kancelarije koje se bave politi~kim i odbrambenim – donesu pravila i parametri za transformaciju posto- problemima i pitawima. je}eg gra|evinskog fonda i ustanove mere za{tite `ivot- Zemqi{te na kome se nalaze ambasade i komleksi i ob- ne sredine; jekti iz wihovog sastava ne spada u javno gra|evinsko ze- – redefini{e re{ewe parkirawa. mqi{te, nego pripada ostalom gra|evinskom zemqi{tu. A.1.3. Odstupawe u odnosu na planski osnov A.3. Obuhvat plana U odnosu na namene definisane Generalnim planom A.3.1. Opis granice plana Beograda 2021. („Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03, (Prikaz granice plana dat je u svim grafi~kim 25/05), ovaj plan unosi izmenu u bloku izme|u ulica: Ruzvel- prilozima plana) tove, Dimitrija Tucovi}a i Stjepana Qubi{e u smislu prenamena komercijalne zone i gradskog centra u stanova- Granica plana obuhvata deo teritorije op{tine Zvezda- we (kako je prikazano u programu). Tako|e, parcele u uli- ra definisane sa severozapadne strane Ruzveltovom uli- ci Ruzveltovoj br. 48 i Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) br. com (do ose saobra}ajnice), sa severoisto~ne ulicom Sve- 52 GP-om ozna~ene kao specijalizovani centri, prename- tog Nikole/Baja Sekuli}a (regulacija ulice), sa jugoisto~- wuju se u ostalo gra|evinsko zemqi{te – stanovawe. ne ulicom Topli~kom (regulacija ulice), sa jugozapadne U odnosu na planski osnov, umesto individualnog sta- ulicom Dimitrija Tucovi}a (regulacija ulice). novawa uz ulicu Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), kao i uz Ukupna neto povr{ina blokova iznosi oko 9,36 ha. ulicu Stjepana Qubi{e (neparna strana), planira se sta- Ukupna bruto povr{ina blokova iznosi oko 13,53 ha. Po- novawe u kompaktnom gradskom bloku. vr{ina obuhva}ena planom iznosi oko 15,12 ha. Imaju}i u vidu karakter ulica Dimitrija Tucovi}a i Napomena: granica plana obuhvata i delove ulica Ruzveltove, na parcelama kompaktnog bloka uz ove ulice Dimitrija Tucovi}a, Ruzveltove i Lazara Doki}a radi indeks izgra|enosti je pove}an u odnosu na parametre iz prikqu~ka toplovoda na planiranu mre`u, kao i radi Generalnog plana Beograda 2021. sa 3,5 na 4,2 (ugaone 4,8). realizacije prikqu~ka planirane vodovodne i elektro Uzimaju}i u obzir potencijale lokacija, na pojedinim mre`e. parcelama individualnog stanovawa indeks izgra|enosti Predmetnim planom se mewa regulacija Topli~ke uli- je pove}an u odnosu na parametre iz Generalnog plana Be- ce radi ostvarivawa konstantnog profila (2 m+6 m+2 ograda 2021. sa 1,5 na 1,8. m), pri ~emu se u delu Topli~ke ulice zadr`ava postoje}a U slu~aju bloka oivi~enog ulicama: Dimitrija Tucovi- regulacija. Povr{ina koja se nalazi izme|u predmetne re- }a, Rtawskom, Stanka Vraza i Topli~kom (s obzirom na to gulacione linije i regulacione linije iz PDR dela cen- da se radi o objektima u nizu na denivelisanom terenu), u tralne zone – prostorna celina izme|u ulica: Dimitrija zavisnosti od {irine gra|evinske parcele prema ulici, Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}eve – op{tina na parcelama individualnog stanovawa indeks izgra|eno- Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, broj 8/05) pre- sti iznosi do 2,1. namewuje se iz javnog gra|evinskog zemqi{ta (saobra}ajne Izuzetno se, u okviru zone individualnog stanovawa, povr{ine) u ostalo gra|evinsko zemqi{te (stanovawe-zo- dozvoqava izgradwa vi{eporodi~nog stambenog objekta, ne C3 i C5). Infrastrukturni vodovi se preuzimaju iz po- slobodnostoje}eg, maksimalne spratnosti do P+3+Ps2; menutog plana. maks. „Sz”=50%; a maks. „I”= 2,20, kao ekonomi~niji i re- Planirani infrastrukturni vodovi se preuzimaju uz alniji oblik transformacije prostora ka stambenom tki- neophodna uskla|ivawa iz PDR blokova uz ulicu Dimitri- vu kvalitetnije strukture (kako je opisano u poglavqu ja Tucovi}a („Slu`beni list grada Beograda”, broj 9/04), V.2.2. – Pravila za izgradwu objekata po zonama). kao i saobra}ajno re{ewe uz minimalnu redukciju parkin- Na ovaj na~in pored neophodnog efekta u odnosu bruto ga (5 pm), u zoni pe{a~kog prelaza na uglu ulica Dimitri- povr{ina postoje}eg i planiranog objekta na parceli, ja Tucovi}a i Lazara Doki}a. ostvaruje se i kvalitet u kontinuitetu izgradwe u blokovi- ma gde su zastupqeni objekti individualnog stanovawa i A.3.2. Popis katastarskih parcela partaja. u okviru granice plana (Grafi~ki prilog br. 2d „Kopija plana A.2. Povod i ciqevi izrade plana sa granicom plana”, R 1: 500) U okviru granice plana nalaze se slede}e katastarske A.2.1. Povod izrade plana parcele: Predmet plana je prostor koji nije pokriven planom de- KO Palilula R=1:500 d.l. 79 taqne razrade. Imaju}i u vidu da je za ~itavu teritoriju Delovi katastarskih parcela: 621/1; 1661; 1686; kontaktnog podru~ja ra|ena detaqnija planska razrada, a zbog velike zainteresovanosti korisnika zemqi{ta za re- KO Zvezdara R=1:500 d.l. 16; 17; 19; 20; 32 konstrukciju postoje}ih i izgradwu novih objekata, pristu- Delovi katastarskih parcela: pilo se izradi plana ovog podru~ja kako bi se zaokru`ilo 2692/1; 2460; 1173/12; 5116; 2404/2; 2404/1; 2418; 2419; plansko definisawe {ire celine. 2420; 2421; 2422; 2425 ; 2692/1; 2722; 2721/9; 2724/1; 2726/4; 2923/3; 2927/1; 2928; 2929; 2930; 2931, 2932; 2933; 2934/2; A.2.2. Ciqevi izrade plana 2935/2; 2936; 2937/1; 2938/2; 2939/1; 2940/1;2937/2; 2927/2. Ovim planom se u okviru podru~ja obuhvata odre|uju i Cele katastarske parcele: razgrani~avaju javne povr{ine od povr{ina druge namene, 2660/1; 2660/2; 2660/3; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; odre|uje namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta, mre`a ko- 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; munalnog sistema i instalacija, tehni~ka i nivelaciona 2677; 2678; 2679; 2680; 2691/1; 2691/3; 2689; 2642; 2643; re{ewa i pravila regulacije i parcelacije. 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; Ciqevi izrade plana su da se: 2654; 2655; 2656; 2658; 2659; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; – defini{e javni interes; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; – rekonstrui{e postoje}a infrastukturna mre`a i we- 2636; 2637; 2338; 2639; 2640; 2641; 2599; 2600; 2601; 2602; ni kapaciteti usklade sa planiranom izgradwom; 2603; 2604; 2605; 2606; 2690; 5685/1; 2469; 2470; 2471; 2472; –––––––––––– 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2 Ps – povu~eni sprat 2483; 2484; 2485; 2486; 2685/2; 2686; 2687; 2585; 2586; 2587;
 3. 3. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 3 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2697; S3 (ulica Stjepana Qubi{e) – KO Zvezdara delovi ka- 2598; 2684/1; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; tastarskih parcela: 2660/3; 2691/2; Cele katastarske parce- 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; le: 2691/1; 2691/3. 2683; 2544; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; S4 (ulica Bra}e Ribnikar) – KO Zvezdara delovi kata- 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; starskih parcela: 2690; 2649; 2648; 2647; 2646; 2645; 2644; 2564; 2682; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2643; 2642; 2689; 2469; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2688; 2591; 2592; 2593; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2687; 2599; 2600; 2601; 2602; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2603; 2604; 2605; 2606; 2583; 2581; 2579; 2577; 2575; 2573; 2525; 2626; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2571; 2569; 2567. 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540;2542; 2543; 2565/1; 2565/2; S5 (ulica Stanka Vraza) – KO Zvezdara delovi kata- 2665/3; 2565/4; 2565/5; 2565/6; 2565/7; 2565/8; 2565/9; starskih parcela: 2681; 2591; 2481; 2480; 2479; 5685/1; 2487; 2565/10; 2565/11; 2565/12; 2565/13; 2565/14; 2565/15; 2565/16; 2508; 2507; 2506; 2505; 2504; 2503; 2502; 2501; 2500; 2682; 2565/17; 2565/18; 2565/19; 2565/20; 2565/21; 2565/22; 2565/23; 2553; 2552; 2551; 2550; 2549; 2548; 2547; 2546; 2683; 2527; 2429; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2526; 2525; 2524; 2523; 2522; 2521; 2520; 2519; 2528; 2529; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444/1; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535. 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2691/2; 2620; 2619; 2618; S6 (ulica Slavujev venac) – KO Zvezdara delovi kata- 2617; 2616; 2688; 2615; 2614; 2613; 2612; 2611; 2610; 2609; starskih parcela: 2685/2; 2589; 2588; 2587; 2586; 2687; 2554; 2608; 2607; 2565/24; 2468/1; 2684/2; 2448/1; 2447/1; 2446/1; 2556; 2565/6; 2537; 2584; 2686. 2445/1; 2430; 5309; 2428; 2427; 2426; 2467/1; 2467/2; 2693/2; 2724/2; 2692/4; 2468/2; 2939/2; 2448/2; 2447/2; 2446/2; 2445/2; S7 (ulica Stanka Vraza) – KO Zvezdara delovi kata- 2444/2; 2681. starskih parcela: 5309; 2430; 2429; 2468/1 U slu~aju neslagawa brojeva katastarskih parcela iz S8 (ulica Rtawska) – KO Zvezdara delovi katastarskih tekstualnog i grafi~kog dela va`e brojevi katastarskih parcela: 2468/1; 2517; 2518; 2519; 2681; 2426; 2427; 2428; parcela iz grafi~kog dela. 5309; 2430; 2431; 2459; 2458; 2457; 2456; 2455; 2454; 2453; 2452; 2451; 2450; 2449; 2448/1; 2535; 2536; 2537; 2685/2; B. PRAVILA UREEWA 2565/21; 2565/22; 2565/23; 2692/1. S9 (ulica Koste Tau{anovi}a) – KO Zvezdara delovi B.1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta katastarskih parcela: 2565/17; 2565/18; 2565/19; 2565/20; (Grafi~ki prilog br. 2 „Plan namene povr{ina”, 2565/21; 2468/1; 2565/8; 2565/9; 2565/10; 2565/11; 2565/12; R 1:500) 2565/13; cela katastarska parcela: 5117. S10 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara cela katastarska B.1.1. Opis karakteristi~nih namena u okviru plana parcela: 2684/1. Delovi katastarskih parcela: 2684/2; 2690; Zemqi{te, u okviru granica plana, namewuje se za javno 2567; 2568; 2607. i ostalo: S11 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara delovi katastar- skih parcela: 2683; 2544; 2564; 2528; 2543; 2681. Javno gra|evinsko zemqi{te S12 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara delovi katastar- 1.1.1. Javne saobra}ajne povr{ine: saobra}ajnice sa in- skih parcela: 2682; 2499; 2500; 2509; 2527. frastrukturom i parkinzima (gra|evinske parce- S13 (ulica Jenkova) – KO Zvezdara delovi katastarskih le za javnu namenu ozna~ene br. S1 – S19); parcela: 2688; 2617; 2641; 2616; 2599. 1.1.2. Javne zelene povr{ine: dva postoje}a zelena ostr- S14 (ulica Jenkova) – KO Zvezdara delovi katastarskih va u ulici Stanka Vraza i ulici Slavujev venac (gra|evinske parcele za javnu namenu ozna~ene br. parcela: 2687; 2598; 2585; 2586; 2583; 2584. 20 i 21); S15 (Prolaz) – KO Zvezdara delovi katastarskih parce- 1.1.3. Parcele za trafo-stanice: tri postoje}e trafo- la: 2689; 2659, 2642, 2629, 2630. -stanice u ulici Stanka Vraza, ulici Slavujev ve- S16 (ulica Topli~ka) – KO Zvezdara delovi katastar- nac i na uglu ulica Rtawske i Stanka Vraza (gra- skih parcela: 2467/1; 2426; 2427; 2428; 2429; 5309; 2430; 2432; |evinske parcele za javnu namenu ozna~ene br. 22, 2444/1; 2444/2; 2467/2; 2404/1; 2404/2; 2418; 2419; 2420; 2421; 23 i 24) 2422; 2425. S17 (ulica Slavujev venac) – KO Zvezdara delovi kata- Ostalo gra|evinsko zemqi{te starskih parcela: 5685/1; 2477; 2478; 2479; 2487; 2488; 2489. 1.1.4. Stanovawe sa delatnostima S18 (ulica Dimitrija Tucovi}a) – KO Zvezdara delovi ka- Granice gra|evinskih parcela za javne namene, defi- tastarskih parcela: 2692/1; 2691/2; 2619; 2618; 2617; 2688; 2615; nisane ovim planom, ne mogu se mewati. 2614; 2613; 2612; 2611; 2610; 2609; 2608; 2607; 2684/2; 2565/24; 2468/1; 2447/2; 2448/1; 2448/2; 2446/1; 2446/2; 2445/1; 2445/2; B.1.2. Popis katastarskih parcela za javne namene 2444/2; 2467/2; 2404/2; 2620; 2722; 2692/1; 2721/9; 2724/1; 2726/4; (Grafi~ki prilog br. 4 „Plan gra|evinskih parcela za 2923/3; 2927/1; 2928; 2929; 2930; 2931, 2932; 2933; 2934/2; 2935/2; javne namene sa planom sprovo|ewa”, R 1:500) 2936; 2937/1; 2937/2; 2938/2; 2939/1; 2940/1;2404/1; 2927/2; Cele U okviru granice plana slede}e katastarske parcele se katastarske parcele: 2468/2; 2693/2; 2724/2; 2692/4; 2939/2. izdvajaju za javne namene: S19 (ulica Lazara Doki}a) – KO Zvezdara deo katastar- ske parcele: 5116. Javne saobra}ajne povr{ine – gra|evinske parcele br. S1 – S19 Javne zelene povr{ine – gra|evinske parcele br. 20 i 21 S1 (ulica svetog Nikole/Baja Sekuli}a) – KO Zvezdara 20 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2681. delovi katastarskih parcela: 2460; 1173/12; 2651; 2650; 21 – KO Zvezdara delovi katastarskih parcela: 2686. 2649; 2690; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 5685/1; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; Parcele trafo-stanica – gra|evinske parcele br. 22, 2497; 2498; 2499; 2682; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 23 i 24 2515; 2516; 2517; 2468/1; 2426; 2467/1; 2425. 22 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2681. S2 (ulica Ruzveltova) – KO Palilula delovi katastar- 23 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2686. skih parcela: 621/1; 1661; 1686. 24 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2519.
 4. 4. Broj 16 – 4 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. B.1.3. Tabela bilansa povr{ina objekta. Nastaje transformacijom prete`no individual- nog stanovawa i partaja, sa naj~e{}e prizemnim zgradama lo{eg boniteta, neplanski dogra|ivanim, devastiranim i usitwenim. U zavisnosti od planirane spratnosti podeqena je na podzone: „A1” – uz ulicu Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltovu, plan- irane spratnosti P+6, ugaoni P+6+Ps; „A2” – uz ulicu Stjepana Qubi{e, planirane sprat- nosti P+4 i P+5; „A3” – uz ulicu Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), plani- rane spratnosti P+3+Ps i P+3+2Ps. Zona „B” Blok stanovawa malih gustina je skup pojedina~no izg- ra|enih zgrada na parcelama veli~ine prete`no od 300 m² do 600 m², oivi~en ulicama ili drugim javnim prostorima. Objekti su izgra|eni po obodu bloka, povu~eni u odnosu na Tabela 1: Bilans povr{ina regulacionu liniju bloka. Objekti su prete`no stambene namene, sa jednim ili vi{e stanova, izgra|eni kao slobod- nostoje}i objekti, retko kao dvojni ili zgrade u nizu. U du- B.2. Karakteristi~ne celine i zone bini parcele prostor je ure|en kao dvori{ni vrt. U zavis- (Grafi~ki prilog br. 2 „Plan namene povr{ina”, nosti od polo`aja i potencijala pojedinih parcela izvr- R 1:500) {ena je podela na podzone: B.2.1. Karakteristi~ne celine – blokovi „B1” – objekti maksimalne spratnosti P+2, P+2+Pk, izuzetno u slu~aju udru`ivawa P+3+Ps; Teritorija predmetnog plana saobra}ajnicama je jasno „B2” – objekti maksimalne spratnosti P+2+Ps; podeqena na 15 blokova definisanih ulicama: „B3” – objekti u nizu maksimalne spratnosti P+2+Ps. Blok 1 – Dimitrija Tucovi}a, Ruzveltova i Stjepana Qubi{e; neto povr{ine 0.88 ha, B.3. Urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine Blok 2 – Stjepana Qubi{e, Svetog Nikole (Baja Seku- i javne objekte li}a), Bra}e Ribnikar i Prolaz; neto povr{ine 0.58 ha, Blok 3 – Stjepana Qubi{e, Prolaz, Bra}e Ribnikar, B.3.1. Javne saobra}ajne povr{ine Jenkova i Dimitrija Tucovi}a; neto povr{ine 0.79 ha, (Grafi~kom prilogu br. 3 „Regulaciono-nivelacioni plan sa saobra}ajnim re{ewem i analiti~ko-geodetskim Blok 4 – Dimitrija Tucovi}a, Igmanska, Bra}e Ribnik- elementima za obele`avawe”, R=1:500) ar i Jenkova; neto povr{ine 0.57 ha, Blok 5 – Dimitrija Tucovi}a, Igmanska, Koste Tau{a- B.3.1.1. U r b a n i s t i ~ k i u s l o v i z a s a o b r a } a j n e p o v r - novi}a i Rtawska; neto povr{ine 0.56 ha, {ine i objekte Blok 6 – Dimitrija Tucovi}a, Rtawska, Stanka Vraza i Topli~ka; neto povr{ine 0.93 ha, Koncept uli~ne mre`e zasniva se na Generalnom pla- nu Beograda do 2021. godine, koji je, kao jedno od re{ewa Blok 7 – Stanka Vraza, Rtawska, Svetog Nikole (Baja problema saobra}aja u gradu, predlo`io trasu Unutr- Sekuli}a) i Topli~ka; neto povr{ine 0.26 ha, a{weg magistralnog poluprstena koja povezuje Novi Be- Blok 8 – Stanka Vraza, Igmanska, Svetog Nikole (Baja ograd preko Ade Ciganlije, Dediwa, [umica, Gr~i}a M- Sekuli}a) i Rtawska; neto povr{ine 0.63 ha, ilenka, Tr{}anske i Severnog bulevara sa Pan~eva~kim Blok 9 – Stanka Vraza, Slavujev venac, Svetog Nikole mostom. Planirani potez, nalazi se obodno u odnosu na (Baja Sekuli}a) i Igmanska; neto povr{ine 0.70 ha, predmetni prostor, isto~no od wegove granice, ima}e Blok 10 – Stanka Vraza, Bra}e Ribnikar, Svetog funkcionalni rang magistrale i pru`a}e mogu}nost svim Nikole (Baja Sekuli}a) i Slavujev venac; neto povr{i- vozilima koji za ciq nemaju centar grada, a sada prola- ne 0.62 ha, ze kroz wega, da ga i zaobi|u. Izgradwom planirane tra- Blok 11 – Bra}e Ribnikar, Stanka Vraza, Slavujev ven- se, primarna uli~na mre`a predmetnog prostora bi}e ra- ac i Jenkova; neto povr{ine 0.46 ha, stere}ena dela tranzitnog saobra}aja ~iji ciq nije u`e Blok 12 – Bra}e Ribnikar, Jenkova, Slavujev venac i centralno gradsko podru~je. Me|utim, ulica Dimitrija Igmanska; neto povr{ine 0.55 ha, Tucovi}a predstavqa}e i daqe deo distributivnog prste- Blok 13 – Koste Tau{anovi}a, Igmanska, Slavujev ven- na oko naju`eg centralnog podru~ja koji ve} egzistira u ac i Rtawska; neto povr{ine 0.64 ha, postoje}em stawu. U funkcionalnom smislu uli~na mre`a predmetnog Blok 14 – Slavujev venac, Igmanska, Stanka Vraza i prostora planirana je na slede}i na~in: Rtawska; neto povr{ine 0.53 ha, – ulica Ruzveltova, sa trakom po smeru i obostranim Blok 15 – Slavujev venac, Stanka Vraza i Igmanska; ne- vo|ewem tramvaja u rangu ulice prvog reda; to povr{ine 0.65 ha. – ulica Dimitrija Tucovi}a, sa dve trake po smeru i sredwim razdelnim ostrvom, u rangu ulice prvog reda; B.2.2. Karakteristi~ne zone – ulica Svetog Nikole/Baja Sekuli}a, sa jednom trakom Podru~je plana obuhvata zonu kompaktnih blokova po smeru, u rangu ulice drugog reda. (zona „A”) i zonu blokova stanovawa malih gustina (zona „B”) Ostale ulice u okviru granice plana pripadaju seku- ndarnoj uli~noj mre`i grada koje imaju funkciju pristupa Zona „A” konkretnim sadr`ajima. Unutar predmetnog podru~ja reko- Zonu vi{eporodi~nog stanovawa – tipa kompaktnog nstrui{e se postoje}a saobra}ajna mre`a, u svemu prema bloka karakteri{u objekti izgra|eni po obodu bloka, a u grafi~kom prilogu. odnosu na regulacionu liniju bloka postavqeni na wu ili Regulacija ulice Svetog Nikole/Baja Sekuli}a se pro- paralelno sa wom. Po pravilu su dvostrano uzidani sa re- {iruje na 12,5 m – kolovoz se {iri na 7,0 m zbog prolaska tkim izuzecima kada je uspostavqeno odstojawe izme|u dva vozila JGS-a i planiraju se obostrano trotoari: jedan {ir-
 5. 5. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 5 ine 2,5 m, a uz ogradu novog grobqa {irina trotoara vari- Tucovi}a i Stjepana Qubi{e planirana je i rekonstrui- ra od minimum 2,3 do 3,9 m. U okviru ove regulacije plani- sana iskqu~ivo kao uliv na ulicu Dimitrija Tucovi}a. ra se pro{irewe postoje}eg kolskog ulaza u Novo grobqe s- Ovom rekonstrukcijom raskrsnice ukinuta je postoje}a a minimalnim polupre~nicima krivine od 3,5 m, odnosno u benzinska stanica „Jugopetrola”. meri u kojoj to dozvoqavaju prostorne mogu}nosti. Predlo`eni profil ove ulice je u skladu sa profi- Javni gradski prevoz putnika lom datim u planskom dokumentu susednog bloka – PDR Predmetno podru~je je sa stanovi{ta JGS-a opslu`eno dela centralne zone – prostorna celina izme|u ulica: autobuskim, trolejbuskim i tramvajskim podsistemima. Dimitrija Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}e- Prema planskim postavkama i smernicama razvoja sistema ve – op{tina Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, JGS-a u skladu sa GP do 2021. godine zadr`ava se postoje- broj 8/05). }i obodni na~in opslu`ivawa JGS-om predstavqen kroz Regulacija ulica Bra}e Ribnikar, Jenkove, Koste Tau- pomenuta tri podsistema. {anovi}a, Topli~ke i dela ulica Igmanske, Slavujev ve- Pozicije stajali{ta ozna~ene su u odgovaraju}em gra- nac, Stanka Vraza, Rtawske pro{iruje se na 10 m. Profil fi~kom prilogu. Za postoje}e stajali{te u ulici Dimi- ovih ulica sadr`i kolovoz {irine 6 m i obostrane troto- trija Tucovi}a, izme|u ulica Stjepana Qubi{e i Jenkove, are {irine 2 m, osim na delu ulice Slavujev venac od Jen- planirana je ni{a. kove do Igmanske gde profil sadr`i kolovoz {irine 7 m i obostrane trotoare {irine 2.5 m. Parkirawe Regulacija ulice Rtawske od raskrsnice sa ulicom Sla- Pregled kapaciteta za parkirawe za potrebe stanovni- vujev venac do Dimitrija Tucovi}a sadr`i u svom profilu dva zasebna kolovoza, me|usobno denivelisana, od po 4,5 m ka i sadr`aja predmetne lokacije, dati su u tabeli, a odre- razdvojena {karpom {irine 2,8 m. Oba kolovoza su predvi- |eni su na osnovu predlo`enih normativa iz GP Beograda. |ena za jednosmerni saobra}aj u smeru ka Dimitrija Tuco- – broj parking mesta za kolektivno stanovawe: vi}a. Ovaj specifi~an profil je iznu|en zbog denivelaci- za postoje}e stawe 0,7 PM/1stan, je niza parcela preko puta fabrike „Solid” u odnosu na za novu izgradwu 1.1 PM/1 stan, postoje}u niveletu kolovoza Rtawske (oko 2.5 m) ~ime je – broj parking mesta za individualno stanovawe: 1 PM/1 onemogu}en kolski prilaz na wih. Planiranim re{ewem stan. jedan kolovoz ostaje na poziciji postoje}eg, a drugi se u zo- – broj parking mesta za komercijalne delatnosti: ni rasksnice sa ulicom Slavujev venac rampom nagiba oko trgovina 1 PM = 50 m² prod. prost. 10% spu{ta na niveletu sa koje je omogu}en pristup na po- administracija 1 PM = 60 m² NGP. menute parcele. Tako|e, ovim re{ewem je omogu}eno i re- Potrebe za parkirawem re{avaju se na pripadaju}oj {avawe potreba za parkirawem planiranih namena na pri- parceli, a mawim delom – 58 PM i u okviru regulacione padaju}im parcelama. {irine ulice Dimitrija Tucovi}a, tako da je u Bloku 4 na- Ulica Stjepana Qubi{e se zadr`ava sa postoje}im ele- veden broj parking mesta bez podele, stim {to }e se ta~ne mentima popre~nog profila osim u delu kod raskrsnice sa pozicije ulaza u gara`e definisati urbanisti~kim pro- ulicom Dimitrija Tucovi}a. Naime, da bi se omogu}io jektima, a u skladu sa uslovima Sekretarijata za saobra}aj. kolski pristup objektima u ulici Dimitrija Tucovi}a 19 Na pripadaju}oj parceli potrebe za parkirawem re{a- i 21 kao i objektima u Stjepana Qubi{e 33a i 35 planiran vaju se na jedan od na~ina: je kolovoz {irine 4,5 m od ulice Dimitrija Tucovi}a pa – za nove objekte, izgradwom podzemnih gara`a u okvi- do uliva u kolovoz ulice Stjepana Qubi{e. Obavezan pla- ru objekata i parkirawem na slobodnom delu parcele, niran pravac kretawa na novom delu kolovoza je od izliva – za postoje}e objekte, gde postoje prostorne mogu}no- iz Dimitrija Tucovi}a pa ka ulici Ruzveltovoj. Na ovaj na- sti pretvarawem podzemnih prostorija u gara`e i parkira- ~in omogu}en je pristup predmetnim objektima iz pravca wem na slobodnom delu parcele ulice Dimitrija Tucovi}a kao i izlaz u pravcu ulice Ruz- Nedostatak parking mesta u blokovoma 1, 2, 3, 5 i 15 po- veltove kao i na ulicu Dimitrija Tucovi}a preko postoje- sledica su postoje}eg stawa i nepostojawa prostornih mo- }e raskrsnice. Postoje}a raskrsnica ulica Dimitrija gu}nosti za potreban broj parking mesta. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Blok Orij. broj Orij. Orij. broj Orij. Orij. broj Orij. br. Orij. Orij. Orij. stan. koji potreban br. novih potreban br. lokala PM za ukupan ukupan bilans se zadr`. PM za post. stanova PM za nove poslovawe potreban ostvaren stanove stanove br. PM br. PM –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 43 30 279 307 107 107 444 414 -30 2 16 11 95 105 39 39 155 144 -11 3 9 6 146 161 55 55 222 216 -6 4 0 0 146 161 51 51 212 237 25 5 84 59 28 31 40 40 130 89 -41 6 0 0 118 130 47 47 177 177 0 7 0 0 37 41 14 14 55 55 0 8 0 0 96 106 36 36 142 142 0 9 0 0 105 116 38 38 154 154 0 10 0 0 103 113 37 37 150 150 0 11 0 0 39 43 17 17 60 60 0 12 0 0 47 51 20 20 71 71 0 13 0 0 65 72 29 29 101 101 0 14 0 0 48 53 21 21 74 74 0 15 9 6 48 53 25 25 84 78 -6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ukupno 161 112 1399 1543 576 576 2231 2162 -69 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tabela 2: Bilans parkirawa
 6. 6. Broj 16 – 6 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. B.3.1.2. U s l o v i z a n e s m e t a n o k r e t a w e Sve postoje}e i planirane objekte prevezati prikqu~- invalidnih lica cima na planiranu distributivnu vodovodnu mre`u u uli- U toku razrade i sprovo|ewa plana primeniti odred- cama gde se predvi|a rekonstrukcija i ukidawe postoje}e be Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe vodovodne mre`e. objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih, hen- Trase planirane vodovodne mre`e voditi javnim povr- dikepiranih i invalidnih lica („Slu`beni glasnik {inama, trotoarima ili ivi~wacima u skladu sa sinhron RS”, broj 18/97). planom. Obezbediti rampe sa dozvoqenim padom radi nesmeta- Dimenzije uli~ne vodovodne mre`e treba da zadovoqe nog pristupa kolica objektu kao i liftu. Na pe{a~kim potrebe u vodi za planirane korisnike kao i za protivpo- prelazima postaviti oborene ivi~wake. Na semaforima `arne potrebe. postaviti zvu~nu signalizaciju. Vodovodnu mre`u opremiti protivpo`arnim hidranti- ma na propisanom odstojawu, zatvara~ima, ispustima i B.3.1.3. P r a v i l a z a e v a k u a c i j u o t p a d a svim ostalim elementima neophodnim za weno pravilno Primewena tehnologija evakuacije otpadaka sastava funkcionisawe i odr`avawe. kao ku}no sme}e, na predmetnom prostoru, je sudovima-kon- Za rekonstrukciju vodovodne mre`e potrebno je uradi- tejnerima, zapremine 1.100 litara i gab. dimenzija: ti Investiciono-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa po- 1,37h1,20h1,45 m, koji su postavqeni na slobodnim povr{i- stoje}im propisima i normatvima a u svemu prema prethod- nama ispred objekata (na kolovozu ili trotoaru). no dobijenim uslovima Slu`be tehni~ke dokumentacije Za nove objekte potreban broj sudova za sme}e odrediti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. ra~unskim putem koriste}i aproksimaciju: jedan kontejner Kanalizaciona mre`a na 800 m² korisne povr{ine – za stambeni i jedan kontej- ner na 600 m² – za poslovni prostor, a zatim odrediti i wihove lokacije. Postoje}e stawe Sudovi za sme}e mogu biti postavqeni na slobodnim Predmetna teritorija pripada Centralnom kanaliza- povr{inama ispred objekata, na minimum 5 m od raskrs- cionom sistemu i Bulbulderskom kanalizacionom slivu. nice zbog preglednosti. Gde god je mogu}e izgraditi ni- U svim ulicama predmetne teritorije izgra|ena je ka- {e use~ene u trotoar. Kontejneri mogu biti postavqeni nalizacija dimenzija ∅250 mm, ∅350 mm i ∅400 mm. i u posebno izgra|enim sme}arama unutar samih objekata, Glavni kolektori – recipijenti sliva, postavqeni su pri ~emu se mora obezbediti direktan i neometan pri- dolinom nekada{weg Bulbuderskog potoka u ulici Cviji- stup za komunalna vozila i radnike JKP „Gradska ~isto- }evoj – Dimitrija Tucovi}a koji idu do krajweg recipijen- }a” lokacijama sudova. Maksimalno ru~no gurawe kontej- ta – reke Dunav. nera od pretovarnog mesta do komunalnog vozila iznosi U ulici Dimitrija Tucovi}a nalaze se kolektori 15 m po ravnoj podlozi bez ijednog stepenika i sa uspo- op{teg sistema dimenzija 140/110-140/210-250/230 sm i nom do 3%. 70/125 sm. Re{ewe lokacija sudova za sme}e prikazati u projektu Zbog nagle urbanizacije sliva i zao{trenih hidrolo{- ure|ivawa slobodnih povr{ina i u situaciji, ili u glav- kih karakteristika u gorwem delu sliva neophodno je iz- nom arhitektonsko-gra|evinskom projektu onih objekata u graditi jo{ jedan kolektor op{teg sistema takozvani Bul- kojima se predvi|a izgradwa sme}are. Mesta za sme{taj buderski kolektor dimenzija 60/110-120/180-140/210- kontejnera treba „maskirati” zasadom zimzelenog `buna- 150/225 sm na potezu ulica Rifata Burxevi}a – Dimitrija stog rastiwa. uri}a – Haxi Mustafine – Vojvode Savatija – Vojvode Brane – Ruzveltove i daqe do Dunava tunelskom deonicom B.3.2. Komunalna infrastruktura kru`nog preseka pre~nika 320 sm sa izlivom u Dunav u ne- posrednoj blizini postoje}eg glavnog izliva. B.3.2.1. H i d r o t e h n i ~ k a i n f r a s t r u k t u r a Planirani kolektor prolazi po obodu sliva i van gra- (Grafi~ki prilog br. 5 „Vodovodna i kanalizaciona nice predmetnog plana, kojim bi se re{ili problemi eva- mre`a i objekti”, R 1: 500) kuacije voda u ki{nom periodu, naro~ito u nizvodnom de- lu sliva, gde se kolektorski sistem u Cviji}evoj ulici na Vodovodna mre`a ovaj na~in rastere}uje. Planirano stawe Postoje}e stawe Kako prilikom izgradwe sekundarne kanalizacione Na podru~ju koje obuhvata ovaj planski dokument posto- mre`e, nisu ispo{tovani osnovni uslovi za gradwu op{te ji vodovodna mre`a koja pripada áá visinskoj zoni vodo- kanalizacione mre`e, da ista bude pre~nika ne maweg od snabdevawa. dozvoqenog ∅300 mm, onemogu}eno je nesmetano odvo|ewe U svim ulicama izgra|ena je distributivna sekundarna atmosferskih voda sa predmetnog podru~ja, pa je potrebno mre`a pre~nika ∅200 mm, ∅100 mm, ∅80 mm i cevovodi istu rekonstruisati na pre~nik najmawe ∅ 300 mm, po{tu- mawih dimenzija koji se moraju rekonstruisati na ve}i ju}i postoje}i koncept odvodwavawa pre~nik. Rekonstruisane kanale postaviti pored postoje}ih oko Planirano stawe osovine kolovoza predmetnih ulica. Eventualnu izgradwu, rekonstrukciju i pove}awe di- Sva uli~na sekundarna vodovodna mre`a, planirana i menzija kanalizacije realizovati fazno prema potrebi i postoje}a koja se rekonstrui{e treba da bude minimum mogu}nostima postoje}eg kanalizacionog sistema. pre~nika ∅150 mm. Predvideti odvodwavawe svih slobodnih povr{ina u Uli~nu distributivnu vodovodnu mre`u planirati kao bloku i ulicama, vode}i ra~una o kvalitetu voda koje se prstenastu. prihvataju kanalizacionim sistemom. Postoje}e cevovode ∅100 mm, odnosno ∅80 mm u ulica- Za izgradwu nove kanalizacione mre`e i eventualnu ma Svetog Nikole/Baja Sekuli}a, Bra}e Ribnikar, Stanka rekonstrukciju postoje}e potrebno je uraditi investicio- Vraza, Slavujev venac i Igmanska zameniti novim, dimen- no-tehni~ku dokumentaciju, u skladu sa postoje}im propi- zija najmawe ∅150 mm. Postoje}e cevovode colovskih pre~- sima i normatvima a u svemu prema prethodno dobijenim nika du` ostalih ulica obuhva}enih ovim planom zameni- uslovima Slu`be tehni~ke dokumentacije JKP „Beograd- ti tako|e cevovodima min. pre~nika ∅150 mm. ski vodovod i kanalizacija”.
 7. 7. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 7 B.3.2.2. E l e k t r o e n e r g e t s k a m r e ` a Za prikqu~ewe planiranih potro{a~a neophodno je iz- (Grafi~ki prilog br. 6 „Elektroenergetska i TK mre`a”, graditi planiranu TS 110/10 kV „Centar”, ~ime se osloba- R 1: 500) |aju kapaciteti u postoje}im TS 35/10 kV „Tehni~ki fa- Na predmetnom podru~ju izgra|ena je elektri~na dis- kultet” i TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planiranu TS trubutivna mre`a naponskog nivoa 1 kâ i 10 kâ. 110/10 kV „Centar” izgraditi prema RP Bulevara revolu- Postoje}e TS 10/0,4 kâ su izgra|ene kao slobodnosto- cije, deonica od Takovske ulice do Sin|eli}eve („Slu`be- je}i objekti i u sklopu gra|evinskih objekata. Mre`a vo- ni list grada Beograda”, broj 15/01). dova 10 kâ za potrebe postoje}ih TS 10/0,4 kâ je izgra|e- Izgraditi vodove 10 kV od postoje}e TS 35/10 kV „Teh- na ispod trotoarskog prostora postoje}ih saobra}ajnica ni~ki fakultet” do TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planira- u predmetnom kompleksu, ispod saobra}ajnih i slobodnih ne vodove 10 kV izgraditi du` Bulevara kraqa Aleksan- povr{ina. dra, Ruzveltove ulice i ulicom Mije Kova~evi}a. Mre`a vodova 1 kâ i 10 kâ je izvedena delom podzemno, Planirane TS 10/0,4 kV prikqu~iti na planirane vo- u jednom delu nadzemno. Postoje}e saobra}ajnice opremqe- dove 10 kV, veza TS 35/10 kV „Tehni~ki fakultet” do TS ne su instalacijama javne rasvete. 110/10 kV „Bogoslovija”, na principu ulaz–izlaz. Za odre|ivawe potrebnog jednovremenog optere}ewa ko- Planirane vodove 10 kV izvesti izvesti podzemno, is- ri{}ena je preporuka EDB-a br. 14 b za stambene objekte, pod postoje}ih i planiranih saobra}ajnica, u rovu potreb- kao i podaci o potrebnom specifi~nom optere}ewu za po- nih dimenzija. jedine vrste objekata i to: Planirani vodovi 10 kV koji izlaze iz granice ovog plana bi}e predmet posebnih urbanisti~kih uslova. – objekti ugostiteqstva 100-150 W/ m² povr{ine; Osvetqewem saobra}ajnica i parkirali{ta posti}i – objekti poslovawa 80-120 W/ m² povr{ine; sredwi nivo luminancije od oko 0,8 cd/m². Osvetqewem – {kole i de~je ustanove 60-80 W/ m² povr{ine; slobodnih povr{ina posti}i sredwi osvetqaj od oko 15 lx. – ostale namene 30-120 W/ m² povr{ine. Vodove javnog osvetqewa postaviti podzemno, u rovu po- Za napajawe planiranih objekata elektri~nom energi- trebnih dimenzija. Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~- jom potrebno je izgraditi: ka naprezawa tla planirane vodove postaviti u kablovsku – u bloku 1, dve TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- kanalizaciju. stalisane snage 630 kVA; B.3.2.3. Telekomunikaciona mre`a – u blokovima 2 i 10, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 (Grafi~ki prilog br. 6 „Elektroenergetska kVA, instalisane snage 630 kVA; i TK mre`a”, R 1: 500) – u bloku 3, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- stalisane snage 630 kVA; Podru~je plana pripada kablovskom podru~ju Nº 1 ATC – u bloku 4, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- „Krunski venac”. stalisane snage 630 kVA; Za potrebe sada{wih korisnika izgra|ena je odgovara- – u bloku 5, 13 i 14, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 ju}a tk kanalizacija i tk mre`a potrebnog kapaciteta. Po- kVA, instalisane snage 630 kVA; stoje}a tk mre`a je izvedena ispod saobra}ajnih i slobod- – u bloku 6 i 7, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, nih povr{ina, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. instalisane snage 630 kVA; Za odre|ivawe potrebnog broja telefonskih prikqu~a- – u bloku 8 i 9, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, ka koristi}e se princip: instalisane snage 630 kVA; – svaki stan 1,5 telefonski prikqu~ak, – u bloku 11,12 i 15, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 – za poslovawe i delatnosti na svakih 30-50 m² korisne kVA, instalisane snage 630 kVA. povr{ine po jedan telefonski prikqu~ak. Ukupan broj telefonskih prikqu~aka za planirane Planirane TS 10/0,4 kV izgraditi u sklopu gra|evin- objekte je oko 1.600 telefona. skih objekata pod slede}im uslovima: Za potrebe planiranih korisnika neophodno je formi- – prostorije za sme{taj TS 10/0,4 kV, svojim dimenzija- rati nova kablovska podru~ja koja }e pripadati isturenom ma i rasporedom treba da poslu`i za sme{taj transforma- stepenu „Vuk”. Planirani istureni stepen „Vuk” pripada tora i odgovaraju}e opreme; ATC Zvezdara. – prostorije za TS predviditi u nivou terena ili sa ne- Za planirane korisnike potrebno je da se izgradi nova znatnim odstupawem od prethodnog stava; tk kanalizacija sa odgovaraju}im tk vodovima. Postoje}u – transformatorska stanica, kapaciteta 1.000 kVA mo- tk kanalizaciju treba pro{iriti za potreban broj cevi. ra imati dva odeqewa i to: jedno odeqewe za sme{taj tran- Planirane tk vodove izgraditi du` postoje}ih i planira- sformatora i jedno odeqewe za sme{taj razvoda visokog i nih saobra}ajnica, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. niskog napona. Svako odeqewe mora imati nesmetan di- U planiranim objektima treba izgraditi unutra{we rektan pristup spoqa; ku}ne izvode potrebnog kapaciteta. – betonsko postoqe u odeqewu za sme{taj transforma- Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka naprezawa tora mora biti konstruktivno odvojeno od konstrukcije tla i na svim onim mestima gde se TK kablovi uvode u zgrade, izme|u oslonca transformatora i transformatora objekte kablove postaviti u za{titne cevi. TK instalaci- postaviti elasti~nu podlogu u ciqu presecawa akusti~nih je koje su ugro`ene planiranom izgradwom izmestiti na mostova (prenosa vibracija); bezbedno mesto. – obezbediti zvu~nu izolaciju tavanice prostorije za sme{taj transformatora i blokirati izvor zvuka du` zi- Mre`a KDS dova prostorije; Kablovski distribucioni sistem (KDS) u svojoj osnov- – predvideti toplotnu izolaciju prostorija TS. noj ulozi vr{i prenos, emitovawe i distribuciju radio i Kolski pristup planirati izgradwom pristupnog puta TV programa. KDS obezbe|uje svojim korisnicima i slede- najmawe {irine 3 m do najbli`e saobra}ajnice. }e servise: internet, telemetriju, video na zahtev, video- U svakom novom objektu koji se gradi ili na wegovoj nadzor, govorne servise itd. parceli, prema planskom ure|ewu prostora, predvideti Generalnim planom je predvi|ena izgradwa tehnolo- mogu}nost izgradwe nove TS 10/0,4 kV prema pravilima {ki jedinstvene digitalne infrastrukture, ~ime }e se re- gradwe, osim ako je uslovima EDB-a druga~ije predvi|eno. {iti problemi do kojih dolazi u praksi kao {to su nekon- Ukupan broj novih TS 10/0,4 kV, koji se kroz odobrewe za trolisana izgradwa, neusagla{enost operatora sa kapaci- izgradwu mo`e dati, ne sme biti ve}i od planom predvi- tetima pristupne i transportne mre`e nacionalnog ope- |enog broja. ratera itd.
 8. 8. Broj 16 – 8 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. Vodovi kablovskog distribucionig sistema (KDS) mo- Toplovodnu mre`u izvoditi u predizolovanim cevima gu se polagati u TK kanalizaciji. sa minimalnim nadslojem zemqe od 0,8 m. Ista je raspore- |ena optimalno i postavqena tako da predstavqa najcelis- B.3.2.4. Toplovodna mre`a i postrojewa hodnije re{ewe u odnosu na prostorne mogu}nosti pojedi- (Grafi~ki prilog br. 7 „Toplovodna mre`a nih saobra}ajnica i polo`aja ostalih infrastrukturnih i postrojewa” R 1: 500) vodova. Predmetni prostor pripada toplifikacionom siste- Toplotne podstanice, smestiti u prizemne (podrumske) mu toplane „Dunav”, odnosno toplotnom konzumu postoje- delove postoje}ih, odnosno planiranih objekata. Wihov }ih magistralnih toplovoda koji su trasirani u ulici broj i ta~nu dispoziciju dati izradom daqe tehni~ke doku- Dalmatinskoj, Vojvode Brane, Vojvode Bogdana i Alban- mentacije. One moraju imati obezbe|ene pristupno kolsko- ske spomenice, ~ija mre`a radi u temperaturnom re`imu pe{a~ke staze i prikqu~ke na vodovod, elektri~nu energi- 150/75ºS, NP 25. ju i gravitacionu kanalizaciju. Postoje}e povr{ine svoje potrebe za toplotnom energi- Dimenzije toplotnih podstanica, na~in ventilirawa i jom zadovoqavaju koriste}i individualne toplotne izvore zvu~nu izolaciju projektovati prema standardima JKP „Be- (lokalne kotlarnice na te~no i ~vrsto gorivo, elektri~nu ogradske elektrane”. energiju i drugo). Preduslov za toplifikaciju predstavqa izgradwa sle- B.3.2.5. Gasovodna mre`a i postrojewa de}ih toplovoda do predmetnog prostora U okviru granice predmetnog plana, kao i u wegovoj – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice {iroj okolini ne postoji izvedena gradska gasovodna mre- Albanske spomenice sa prelazom Ruzveltove ulice u du`i- `a. Najbli`a deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 ni od cca 150 m; bara, nalazi se u Vi{wi~koj ulica udaqena cca 1.850 m od – toplovodnog kraka pre~nika ∅108/3,6 mm du` ulice predmetnog podru~ja. Qubi{e Palkovqevi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tu- Kako se radi o podru~ju uglavnom niske stambene grad- covi}a u du`ini od cca 130 m; we, mogu}e je predvideti gasifikaciju predmetnog prosto- – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice ra izgradwom svih potrebnih vodova i objekata (mernore- Laze Doki}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi}a u du- gulaciona stanica i distributivna gasovodna mre`a `ini od cca 180 m; r=1/4 bara). – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice Nabrojana izgradwa gasne mre`e i postrojewa bi}e Igmanske od ulice Vojvode Brane, sa prelazom ulice Di- predmet posebne planske dokumentacije u skladu sa „Pra- mitrija Tucovi}a u du`ini od cca 200 m; vilnikom o primeni pravila gra|ewa gasnih mernoregu- – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4.5 mm, du` uli- lacionih stanica i distributivnog gasovoda za radni ce Marka Ore{kovi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tuco- pritisak do 4 bara” („Slu`beni list grada Beograda”, vi}a u du`ini od cca 500. broj 30/03). Svi navedeni toplovodi van granice predmetnog plana su obuhva}eni slede}om planskom dokumentacijom: „DUP- B.3.3. Javne zelene povr{ine om za izgradwu toplovodne mre`e grejnog podru~ja toplane „Dunav” („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/88), Prisutno zelenilo predmetnog podru~ja ~ine skvero- „PDR za podru~je izme|u ulica: Topli~ke, Baja Sekuli}a vi – kao javne zelene povr{ine i linijsko zelenilo – uri}eve i Dimitrija Tucovi}a” („Slu`beni list grada drvoredi. Beograda”, broj 8/05), „PDR bloka uz ulicu D. Tucovi}a” Zelenilo na parcelama individualnog stanovawa i („Slu`beni list grada Beograda”, broj 9/04) i „PDR bloka partaja, zastupqeno u najve}oj meri, razli~itog je nivoa odr`avawa, ambijentalno-estetske sagledivosti i funkci- izme|u ulica Cviji}eve, Ruzveltove, Albanske spomenice i onalnosti. Na pojedinim parcelama mo`e se uo~iti kvali- Nikodima Mila{a” („Slu`beni list grada Beograda”, tetno, visoko li{}arsko i ~etinarsko drve}e. Na prosto- broj 3/05). ru me{ovitih blokova tako|e se mogu, u mawem obimu, iz- Na bazi urbanisti~kih pokazateqa datih ovim planom dvojiti vitalni primerci drve}a i {ibqa. izvr{ena je procena toplotnog konzuma za sve potro{a~e (postoje}e i planirane). On iznosi Q=20,2 MW i kao ta- kav poslu`io je za prora~un i dimenzionisawe cevne Zelene povr{ine mre`e. Javne zelene povr{ine sa~iwavaju dva mala skvera u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ulici Slavujev venac i Stanka Vraza. Vitalni drvoredi Potro{a~i (blokovi) Potreban kapacitet (kW) li{}ara, prostor delimi~no zatravqen i dopuwen sprava- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ma za igru dece na povr{ini skvera u ulici Stanka Vraza, 1 3.300 stvaraju specifi~an ambijent. Sli~ne karakteristike va- 2 1.300 `e i za skver u ulici Slavujev venac koji je mawi, sa dva 3 1.800 razgranata i visoka javora koji su u punoj fizi~koj zrelo- 4 1.700 sti i travwakom koji prekriva najve}i deo slobodnih po- 5 1.500 vr{ina. 6 1.700 Skver sa drvoredima u ulici Stanka Vraza se zadr`ava 7 600 u postoje}em stawu. Parterni prostor urediti stazama i 8 1.300 travwacima i dopuniti spravama za igru dece. Skver u uli- 9 1.300 ci Slavujev venac sa dva visoka, zrela javora, tako|e se za- 10 1.300 dr`ava u postoje}em stawu. 11 700 12 800 Uli~ni drvoredi 13 1.100 Ulicom Stjepana Qubi{e prote`u se drvoredi javora 14 800 (Acer sp.) sa obe strane ulice (na nekim mestima u preki- 15 1.000 nutom nizu) do raskrsnice sa ulici Dimitrija Tucovi}a. –––––––––––––––––––––––––– Pojedini primerci su kvalitetni dok ima i nekih koji Ukupno 20.200 su zapu{teni i u lo{em stawu. Tako|e, u ulici Dimitri- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ja Tucovi}a, nalazi se mawi jednostrani drvored lipa Tabela 3: Potreban toplotni konzum (Tilia sp.).
 9. 9. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 9 Postoje}i drvored u ulici Stjepana Qubi{e }e se do- – objekat m²/korisniku 7 m²/ detetu, puniti novim sadnicama javora (Acer sp.) kada se u okviru – parcela m²/korisniku 15 m²/ detetu, izrade manuala valorizacije postoje}eg stawa drvoreda – maksimalna spratnost P+1+ Pk. proceni wegovo stawe. U suprotnom, predvideti nov drvo- Za boravak dece treba planirati prizemqe i prvi red na mestu postoje}eg sa propisno projektovanim i izve- sprat, a u potkrovqu planirati slu`bene prostorije. Mak- denim otvorima za sadnice i dovoqnim rastojawima od simalan broj dece treba da je do 270. Potreban broj par- podzemnih instalacija. Izabrati vrste drve}a (Acer cam- king mesta obezbediti u okviru parcele. pestre, Crataegus monogyna i dr.) koje su otporne na nuspro- dukte izduvnih gasova i pogodne za drvorede sa kro{wama B.3.4.2. Osnovna {kola ne ve}im i {irim od 5 metara. Deca {kolskog uzrasta ~ine oko 10% stanovnika. Pre- U ulici Dimitrija Tucovi}a planiraju se novi drvore- ma planiranom broju stanovnika to zna~i oko 200 dece di (do 5 m visine i {irine) izme|u trotoara i parking osnovno{kolskog uzrasta. prostora koji su zatravqeni betonskim ili plasti~nim Prema standardima Generalnog plana Beograda 2021. (polietilenski, recikliraju}i) raster elementima. Pred- za navedeni broj dece potrebno je obezbediti najmawe videti otvore za drvoredne sadnice minimum 0,75-1m i po- prostor veli~ine 1.400 m² BRGP sa kompleksom od oko vu}i ih tako da ivica kro{we bude udaqena od od gra|e- 4.000 m². vinske linije min. 1m. Tako|e, otvori za sadnice trebalo Prema mi{qewu Ministarstva prosvete i sporta, br. bi da budu u istoj ravni sa kotom parkinga i da imaju re- 350-01-00031/2004-08 od 20. septembra 2004. pro{irewem {etkaste za{titnike od livenog gvo`|a, ili, {to je eko- postoje}eg objekta Osnovne {kole „1.300 kaplara” (biv{a lo{ki prihvatqivije, zastor od krupnije rizle. Na po~et- O[ „Dragice Pravice”), ~iji je kapacitet 560 u~enika, ku i na kraju svakog drvoreda, predvideti male zatravqene na 960 u~enika (32 odeqewa) za rad u jednoj smeni, zadovo- povr{ine sa drve}em koje mo`e imati {ire i vi{e kro- qile bi se ne samo potrebe planiranog broja stanovnika {we od drvorednih i predvideti parterni aran`man od predmetnog podru~ja, ve} i neposrednog okru`ewa. U po- ni`ih formi {ibqa, puzavica i perena. stoje}em stawu ova osnovna {kola ima kompleks od 14.520 m², U ulici Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) za drvoredno koji zadovoqava planirano pove}awe u~enika . Pomenu- ozelewavawe koristiti ni`e li{}arsko drve}e 3-4 m vi- to pro{irewe planirano je Planom detaqne regulacije sine (Acer campestre, Acer palmatum i dr.) sa pli}im kore- dela centralne zone – prostorne celina izme|u ulica: novim sistemom koji ne}e ugroziti zidove podzemne gara- Dimitrija Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}e- `e. Od ukupno 2.5 metara {irine pe{a~ke komunikacije, ve – op{tina Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, predvideti, na 0.7 m (polupre~nik otvora 0.5 m + ivi~wak broj 8/05). 0.2 m) od ivice kolovoza sadwu sadnica u kvadratne otvore {irine 1 m. Otvori za sadnice moraju biti pokriveni re- B.3.5. Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta {etkastim za{titnicima od livenog gvo`|a ili rizlom u Opis radova istoj ravni sa kotom trotoara. Kro{we, planskim prikra- }ivawem grana, formirati tako da tokom vremena obrazuju 1. Regulacija ulica vi{e ovalni oblik koji glavne grane usmeravaju ka gore, radi nesmetane komunikacije pe{aka i vozila. Na isti na- Izuzimawe zemqi{ta ~in se prsni pre~nik stabala mo`e modifikovati, ukoli- Planira se prenamena ostalog u javno gra|evinsko ze- ko dowe grane budu na bilo koji na~in ugro`avale pe{ake mqi{te u ciqu pro{irivawa i rekonstrukcije ulica i saobra}aj vozila, {to }e se naknadno, tokom razvoja i ra- (ukqu~ena izuzimawa i na povr{inama poru{enih objeka- sta drve}a proceniti. ta). Ne planira se izuzimawa ostalog zemqi{ta za kom- U Igmanskoj ulici ~etiri visoka stabla nalaze se na plekse zelenih povr{ina (skverove, drvorede) i za izgrad- trotoaru do samih ivi~waka prema ulici. Zbog potrebe da wu javnih objekata (trafo-stanice su u objektima). se ovi primerci drve}a sa~uvaju kada se bude izvodila re- konstrukcija ulice, za{tititi ih odgovaraju}im uli~nim Komunalna infrastruktura mobilijarom. Vodovodna mre`a B.3.4. Javni objekti u granicama plana: – rekonstrui{e se postoje}a i planirana uli~na sekun- B.3.4.1. Kombinovana de~ja ustanova darna vodovodna mre`a (minimalni pre~nik ∅150 mm). Deca pred{kolskog uzrasta u~estvuju sa oko 4% u ukup- Kanalizaciona mre`a nom broju stanovnika. U odnosu na planirani broj stanov- Van granica plana: nika, treba smestiti oko 100 dece u pred{kolske ustanove – izgradwa kolektora op{teg sistema dimenzija 60/110- (50% od ukupnog boja dece pred{kolskog uzrasta). 120/180-140/210-150/225 sm na potezu ulica Rifata Prema standardima Generalnog plana Beograda 2021, za Buryevi}a – Dimitrija uri}a – Haxi Mustafine – Vojvo- navedeni broj dece potrebno je obezbediti najmawe pro- de Savatija – Vojvode Brane – Ruzveltove. Produ`etak do stor veli~ine 700 m² BRGP sa kompleksom od oko 1500 m². Dunava tunelskom deonicom kru`nog preseka, pre~nika Prema mi{qewu Sekretarijata za socijalnu i de~iju 320 sm sa izlivom u Dunav. za{titu, br. 350-72/04 od 6. decembra 2004. godine, pred- {kolske ustanove u neposrednom okru`ewu ne mogu da pri- U granicama plana: me novoplanirani broj dece, jer u postoje}em stawu ve} – planira se rekonstrukcija se op{te kanalizacione imaju deficit prostora. Wihova preporuka je „izgradwa mre`e na pre~nik najmawe ∅300 mm. novog objekta”. Elektroenergetska mre`a Za podru~je u granicama predmetnog plana po GP-u Beo- grada 2021. nisu planirane javne povr{ine za pred{kolske Van granica plana: ustanove. Za planirani broj dece re{ewe se mo`e na}i – za prikqu~ewe planiranih potro{a~a potrebno je iz- formirawem depandansa DU (grupe do 80 dece sa obezbe|e- graditi TS 110/10 kV „Centar” na osnovu RP Bulevara re- nom slobodnom povr{inom od 8 m²/detetu) u prizemqima volucije, deonica od Takovske ulice do Sin|eli}eve stambenih objekata, i/ili u privatnom sektoru u okviru („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/01), ~ime se ostalog gra|evinskog zemqi{ta, uz uslov zadovoqewa svih osloba|aju kapaciteti u postoje}im TS 35/10 kV „Tehni~ki propisanih standarda: fakultet” i TS 110/10 kV „Bogoslovija”.
 10. 10. Broj 16 – 10 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. – izgraditi vodove 10 kV od postoje}e TS 35/10 kV „Teh- U ulici Svetog Nikole/Baja Sekuli}a koja se pro{iru- ni~ki fakultet” do TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planira- je na 12,5 m – kolovoz se {iri na 7 m i planiraju se obo- ne vodove 10 kV izgraditi du` Bulevara kraqa Aleksan- strano trotoari {irine 2,5 m, odnosno 2,3 do 3,9 m. dra, Ruzveltove ulice i ulicom Mije Kova~evi}a, na osno- U ulici Rtawskoj, od raskrsnice sa ulicom Slavujev ve- vu urbanisti~kih uslova. nac do Dimitrija Tucovi}a, planiranim re{ewem jedan U granicama plana: kolovoz ostaje na poziciji postoje}eg, a drugi se u zoni – za napajawe planiranih objekata elektri~nom energi- rasksnice sa ulicom Slavujev venac rampom nagiba oko jom potrebno je izgraditi 9 TS 10/0,4 kV, u sklopu gra|e- 10% spu{ta na niveletu koja omogu}ava pristup do parce- vinskih objekata. la do kojih je sada uskra}en. – planirani vodovi bi}e izvedeni podzemno, ispod po- U ulici Stjepana Qubi{e se zadr`avaju postoje}i ele- stoje}ih i planiranih saobra}ajnica, u rovu potrebnih di- menti popre~nog profila, osim u delu kod raskrsnice sa menzija. ulicom Dimitrija Tucovi}a. U tom delu planiran je kolo- – procewena je zamena ili izgradwa 40 stubova javnog voz {irine 4,5 m od ulice Dimitrija Tucovi}a pa do uli- osvetqewa. va u kolovoz ulice Stjepana Qubi{e. Potrebe za parkirawem re{ava}e se na pripadaju}im Telekomunikaciona mre`a parcelama, mawim delom – 58 javnih parking mesta, u okvi- Ukupan broj telefonskih prikqu~aka za planirane ru regulacione {irine ulice Dimitrija Tucovi}a. objekte je oko 1.600 telefona. 2. Javne zelene povr{ine Za potrebe planiranih korisnika potrebno je formi- rati 1,3 novo kablovsko podru~je. Sa~iwavaju dva mala skvera u ulici Slavujev venac i Stanka Vraza. Skver sa drvoredima u ulici Stanka Vraza Toplovodna mre`a i postrojewa se zadr`ava u postoje}em stawu. Parterni prostor }e se Potrebno je izgraditi: urediti stazama i travwacima i dopuniti spravama za igru – van granica plana na osnovu planskih dokumenata: DUP dece. I skver u ulici Slavujev venac tako|e se ure|uje par- za izgradwu toplovodne mre`e grejnog podru~ja toplane „Du- terno i zadr`ava u postoje}em stawu. nav” („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/88), PDR za Uli~ni drvoredi podru~je izme|u ulica: Topli~ke, Baje Sekuli}a uru}eve i Dimitrija Tucovi}a („Slu`beni list grada Beograda”, broj Postoje}i drvored u ulici Stjepana Qubi{e }e se do- 8/05), PDR bloka uz ulicu Dimitrija Tucovi}a („Slu`beni puniti ili predvideti novi drvored na mestu postoje}eg. list grada Beograda”, broj 9/04) i PDR bloka izme|u ulica U ulici Dimitrija Tucovi}a planiraju se novi drvore- Cviji}eve, Ruzveltove, Albanske spomenice i Nikodima Mi- di. Izme|u trotoata i parking prostora, predvideti otvo- la{a („Slu`beni list grada Beograda”, broj 3/05). re za sadnice 0,75–1 m. U po~etku svakog drvoreda, predvi- – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice deti male zatravwene povr{ine, sa drve}em. Albanske spomenice sa prelazom Ruzveltove ulice u du`i- U ulici Svetog Nikole (Baje Sekuli}a), od ukupno 2,5 ni od cca 150 m; m pe{a~ke komunikacije, predvideti sadwu sadnica u kva- – toplovodni krak, pre~nika ∅108/3,6 mm du` ulice dratne otvore {irine 1 m, sa pokrivnom re{etkom. Qubi{e Palkovqevi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tu- covi}a u du`ini od cca 130 m; 3. Kompleksi javnih objekata – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice Van granica plana: Laze Doki}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi}a u du- Osnovna {kola `ini od cca 180 m; Za planirani broj |aka potrebno je obezbediti najmawe – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice prostor veli~ine 1.400 m² BRGP, sa kompleksom od oko Igmanske od ulice Vojvode Brane, sa prelazom ulice Di- 4.000 m², pro{irewem postoje}eg objekta Osnovne {kole mitrija Tucovi}a u du`ini od cca 200 m; „1.300 kaplara”. – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4.5 mm, du` ulice Marka Ore{kovi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi- Etape ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta }a u du`ini od cca 500. U prvoj fazi realizacije izvr{i}e se postavqawe pla- U granicama plana: nirane infrastrukturne mre`e u okviru postoje}e regula- – novi toplovod ∅76,1/2,9 mm, u du`ini od 435 m, cije ulica (gde god je to mogu}e), a u drugoj fazi izvr{i}e – novi toplovod ∅88,9/3,2 mm, u du`ini od 1030 m, se pro{irewe regulacije i izgradwa saobra}ajnica u pu- – novi toplovod ∅108/3,6 mm, u du`ini od 1030 m, nom profilu. – novi toplovod ∅133/4 mm, u du`ini od 2185 m, Izgradwa primarne elektro i toplovodne mre`e van – novi toplovod ∅168,3/4 mm, u du`ini od 120 m. granica plana treba da prethodi izgradwi sekundarne mre- `e za nabrojanu komunalnu infrastrukturu, u granicama Javne saobra}ajne povr{ine plana. Unutar predmetnog podru~ja predvi|a se rekonstrukci- Finansirawe planiranih radova na ure|ivawu javnog ja kompletne saobra}ajne mre`e. Najve}i obim radova gra|evinskog zemqi{ta vr{i se iz buxetskih sredstava predvi|a se u slede}im ulicama: Skup{tine grada Beograda. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Radovi na ure|ivawu javnog Mere Jedinica Intervencija Ukupna Ukupno gra|evinskog zemqi{ta mere –––––––––––––––– koli~ina dinara (cene u granicama plana Rekon- Novo april 2006) strukcija ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 2 3 4 5 6 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regulacija ulica Izuzimawe zemqi{ta m m² 5500 5500 33.495.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ru{ewe objekata m BRGP m² 5822 5822 22.793.130 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 11. 11. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 2 3 4 5 6 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vodovod min. ∅150 m 3075 140 3215 34.099.650 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kanalizacija min. ∅ 300 m 2020 120 2140 39.097.800 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javno osvetlewe stubovi broj 40 40 2.784.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektrovodovi uli~na mre`a m 1038 1038 8.127.540 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektro mre`a ∅ 10 kw 1500 1500 5.872.500 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektro mre`a ∅ 1 kw 3500 3500 10.657.500 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TK instalacije 1.600 tel. kablovska 1,3 1,3 5.655.000 prikqu~aka podru~ja ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Toplovod ∅76.1/2.9 mm m 435 435 3.633.120 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅88.9/3.2 mm m 1030 1030 10.036.320 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅108/3.6 mm m 1030 1030 14.337.600 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅133/4 mm m 2185 2185 47.523.750 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅168.3/4 mm m 120 120 3.549.600 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kolovozi m m² 31400 31400 218.544.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Trotoari m m² 5290 5290 27.613.800 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Parking mesta m m² 300 700 1000 8.700.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Drvoredi broj 264 264 689.040 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javne zelene Ure|ewe dva skvera m m² 900 900 2.740.500 povr{ine –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ure|ivawe otvora za sadnice, m m² 100 150 250 435.000 zatravqivawe i drugi radovi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kompleksi javnih TS 10/0,4 kV u objektu po jedinici broj 9 9 11.745.000 objekata ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Radovi na ure|ivawu javnog gra|evinskog zemqi{ta u granicama plana – zbirno Ukupno dinara (cene april 2006) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regulacija ulica 493.727.610 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javne zelene povr{ine 3.175.500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kompleksi javnih objekata 11.745.000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– UKUPNO 508.648.110 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tabela 4: Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta – predmer i predra~un radova B.4. Urbanisti~ke op{te i posebne mere za{tite Zagrevawe objekata se planira daqinski ili energen- tima koji ne ugro`avaju `ivotnu sredinu. B.4.1. Urbanisti~ke mere za za{titu Gara`e kao objekti za tzv. miruju}i saobra}aj ne pred- `ivotne sredine stavqaju veliki izvor zaga|ewa vazduha, pa ni izvor buke, Sve stambene i druge objekte koji ne zadovoqavaju mi- ukoliko su pravilno izvedene. Me|utim, podzemne gara`e nimalne higijenske uslove, posebno one u unutra{wosti bez prirodne, a sa prinudnom ventilacijom koja se auto- blokova treba poru{iti. matski ukqu~uje posle dostizawa odre|enog nivoa zaga|e- Prilikom projektovawa objekata uz ulice Dimitrija nosti vazduha, mogu predstavqati velike zaga|iva~e komu- Tucovi}a, Ruzveltovu i Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) nalne sredine, posebno za vreme temperaturnih inverzija i primeniti posebne urbanisti~ke, dendrolo{ke i arhitek- ti{ina koje mogu trajati vi{e dana. Zbog toga se daje pred- tonsko-gra|evinske mere za za{titu od buke i aerozaga|e- nost prirodnoj ventilaciji preko ve}ih ventilacionih wa sa pomenutih saobra}ajnica. otvora (prozora) na suprotnim stranama od ulaza. U prostorima namewenim poslovawu nije dozvoqena de- Zbog veoma velikih razlika izme|u ekstremnih tempera- latnost koja u redovnim uslovima mo`e kontaminirati tura u na{em klimatu, prilikom projektovawa novih obje- `ivotnu sredinu. kata izbegavati ravne krovove.

×