Biota berbahaya di laut
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Biota berbahaya di laut

on

 • 5,039 views

Biota-biota berbahaya di laut yang perlu dihindari

Biota-biota berbahaya di laut yang perlu dihindari

Statistics

Views

Total Views
5,039
Views on SlideShare
1,704
Embed Views
3,335

Actions

Likes
0
Downloads
41
Comments
0

14 Embeds 3,335

http://www.terangi.or.id 2409
http://ulfaaimanhaya.blogspot.com 854
http://terangi.or.id 49
http://www.google.co.id 7
https://www.google.com 5
http://translate.googleusercontent.com 3
http://www.google.com 1
http://ulfaaimanhaya.blogspot.com.br 1
http://www.docshut.com 1
http://ulfaaimanhaya.blogspot.de 1
http://ulfaaimanhaya.blogspot.sg 1
http://www.terangi.or.id. 1
http://www.ulfaaimanhaya.blogspot.com 1
http://www.linkedin.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Ubur-uburSengatanubur-uburdapatmenyebabkaniritasipadakulit, danpadajenis-jenistertentudapatmenyebabkankejanghinggakematian. Letaksengatubur-uburberadapadatentakelnya. Ubur-uburmemilikitubuh yang transparan, hinggasulitdilihatdi air. Untukmenghindarinya, gunakanlahpakaianrenang /selam yang menutupihinggabagianlengandan kaki denganbaik.
 • GuritaapiGuritaapimemilikitubuhbermotifcincinbiru, olehsebabitu, dalambahasaInggrisiadisebut blue ring octopus (guritacincinbiru). Guritatersebutmemilikiracun yang kuat, danbilakitaterkena, rasanyasepertiterbakarolehapi. Guritatersebutsukabersembunyidibalikkarangdanpasir.
 • BulubabiBulubabiberbentuksepertilandak, denganduri-duridiseluruhtubuhnya. Adaduatipeduripadabulubabi, yaitudurihalusdandurikeras. Padadurikerasseringterdapatracun. Semakincerahwarnabulubabi, makamenunjukkanbahwaracun yang dibawanyasemakinkuat.
 • IkanlepuayamIkanlepuayamterlihatcantikdanberenangdengananggun. Hal tersebutkarenaiatidakterlalutakutdenganpemangsasebabduri-duripadasiripnyamengandungracun. Jangansekali-kali mencobamemegangmakhluktersebutwalaupuniaterlihatjinak.
 • IkanlepubatuMasihberkerabatdenganikanlepuayam, tetapilepubatuberbentuksepertikarangmati yang telahditumbuhi alga. Iabiasanyatidakberenangbebas, tetapimenguburdirididalampasirataudiammematunguntukmenyamarmencarimangsa. Wisatawankadangsecaratidaksengajamenginjakikantersebutkarenadianggapnyahanyabatubelaka. Duri yang terselipdiantarasirippunggungikantersebutmemilikiracun yang sangatmenyakitkan. Selalugunakan alas kaki jikaberjalandiperairandangkaldankawasanberpasir.
 • IkanpariIkanparimemilikiduripadaekornya. Walaupunekortidakdigunakanuntukmenyerang, tetapijikaiamerasaterancammakadurikerasnyaakandisabetkandanmenyebabkanlukatusuk yang dalam.
 • KarangapiKarangapisebenarnyamemilikitentakelpenyengat yang miripdenganubur-ubur. Karangtersebutberbentukbercabang-cabangberwarnacoklathinggaoranye. Kadang-kadangkitadapatmelihattentakel-tentakelkeluardaripermukaankarangapi. Jikaterkenakarangtersebut, kulitakanterasaterbakardanmelepuh. Karangapikadang-kadangmembentukkolonidenganluasbeberapa meter persegi, olehsebabitu, berhati-hatilahketikamelakukankegiatandidalam air.
 • JelatangMasihkerabatkarangapi. Jelatangjugamemilikitentakel yang dapatmenyengat. Jelatangberbentuksepertidaunpakis. Jikaterkenajelatang, kulitakanteriritasihinggaterasagataldanperih.
 • BuluseribuBintanglautjenisinitermasukpemangsakarang, danseringmenjadihamadiberbagaitempatwisata, sepertidiBunaken, Sulawesi Utara. Warnanya yang cerahmenunjukkanbahwaiamemilikiracun yang kuat. Iabiasanyaberjalandiataskarangsambilmemangsakarang yang dilewatinya. Duri-duriditubuhnyamemilikiracun. Wisatawan yang tidakwaspadaseringmenginjakhewantersebutdanmerasakannyeriluarbiasapadakakinya.
 • UlarlautUlardilautmemilikiracun yang jauhlebihkuatdibandingular-ulardidarat. Ularlautbiasanyatenangdantidakmenyerang, akantetapijikaterpojokiatidakraguuntukmemagut. Ularlautseringditemuisedangberjemurdidarat, pohonbakau, ataubatu-batudipinggirpantai.
 • Quartet Hiu (HiuPutihBesar, HiuMartil, HiuBanteng, danHiuMacan)Walaupunsecaraumum, semuajenishiudapatberbahaya, tetapiempatjenishiutersebutdikenalsukamenyerangmanusia, denganhiumacan yang dianggap paling agresif. Hiuputihbesarmemilikiukuran yang besardanjarangmendekatkekawasandangkal.
 • Hiumartilmemilikikepalaberbentuksepertimartil yang dipenuhi sensor listrikuntukmendeteksimangsa..
 • HiuBantengmemilikitubuh yang kekarsepertibantengdandapatberenangke air tawar.
 • Hiumacanmemilikitubuhdengancorakloreng-lorengsepertiharimau.
 • KeongracunKeongracunmampumenembakkangigiberacundaridalamtubuhnya. Olehsebabitu, janganmenghadapkancelahpadacangkangnyaketubuhkita. Jikaterkenaracun, makatubuhakanmengejangdansulitbernafashinggadapatmenyebabkankematian.
 • Barakuda/Alu-aluBarakudatermasukikanpemangsaagresif yang dapatberenangcepat. Gigitandansabetansiripnyadapatmelukaimanusia. Kadang-kadangikantersebutberenangbergeromboldanmenyerangbersamaan. Hindarimenggunakanbenda-benda yang memantulkancahayakarenaakanmenarikmereka.
 • Kerondong/Belut MorayTubuhikantersebutpanjangsepertibelut. Iamemilikigigi yang tajam. Jikaseringdiberimakanolehmanusia, iatidakraguuntukmendekat. Karenakekuatangiginya, sudahbanyakorang yang menjadikorban, baikjari yang terputusatautubuh yang terluka. Iatinggaldicelah-celahkarangdantidakraguuntukmenyerangdanmengejarjikamerasaterganggu.
 • BuayaMuaraBuayamuaratermasukjenisbuaya yang mampuberenangdi air laut. Iamampuberenangdenganbaikdanlincah. Di seluruhdunia, setiaptahunadasajaorang yang tewaskarenadiserangolehbuayamuara.

Biota berbahaya di laut Biota berbahaya di laut Presentation Transcript