Výročná správa SK-NIC, a.s. za rok 2008

2,851 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,576
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výročná správa SK-NIC, a.s. za rok 2008

 1. 1. Výročná správa SK-NIC, a.s. za rok 2008
 2. 2. Obsah Základné informácie o účtovnej jednotke ..............................................................................................................3 Obchodné meno a sídlo spoločnosti ..................................................................................................................3 Hlavné činnosti Spoločnosti ..................................................................................................................................3 Počet zamestnancov................................................................................................................................................3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky ................................................................................................3 Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie ................................................3 Informácie o orgánoch účtovnej jednotky .........................................................................................................3 Správa Audítora ............................................................................................................................................................4 Finančné ukazovatele ...................................................................................................................................................5 Výkaz ziskov a strát .................................................................................................................................................5 Súvaha .........................................................................................................................................................................6 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2008 ......................................................................................................8 Základné informácie o účtovnej jednotke .........................................................................................................8 Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky ..................................................................................................9 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach .............................................................................9 Informácie o údajoch na strane aktív súvahy ................................................................................................. 11 Informácie o údajoch na strane pasív súvahy ................................................................................................. 13 Informácie o výnosoch ........................................................................................................................................ 15 Informácie o nákladoch ....................................................................................................................................... 15 Informácie o daniach z príjmov ......................................................................................................................... 16 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch ......................................................................................... 16 Informácie o iných aktívach a iných pasívach ................................................................................................. 16 Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb ................................... 17 Informácie o vlastnom imaní .............................................................................................................................. 17 Cash flow ................................................................................................................................................................ 18 2
 3. 3. Základné informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno a sídlo spoločnosti SK-NIC, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo zo dňa 27.08.1996 a do obchodného registra bola zapísaná 17.09.1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 1156/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 698 446. Hlavné činnosti Spoločnosti - Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod - Sprostredkovateľská činnosť - Leasing spojený s financovaním - Prenájom strojov a prístrojov - Poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovanie software - Automatizované spracovanie dát - Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom - Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej rádiovej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb - registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie Počet zamestnancov Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2008 bol 4, z toho 1 vedúci zamestnanec. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.5.2008. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky Predstavenstvo Ing. Juraj Ondriš – predseda (od 15.4.2005) Ing. Miroslav Strečanský (od 15.04.2005) Ing. Jozef Králik (od 15.4.2005) Dozorná rada Ing. Karol Pipta – predseda (od 15.4.2005) Ľubomír Geľo (od 15.4.2005) Norbert Molnár (od 15.4.2005) 3
 4. 4. Správa Audítora 4
 5. 5. Finančné ukazovatele Výkaz ziskov a strát 5
 6. 6. Súvaha Strana aktív 6
 7. 7. Strana pasív 7
 8. 8. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2008 Základné informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno a sídlo spoločnosti: SK-NIC, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo zo dňa 27.08.1996 a do obchodného registra bola zapísaná 17.09.1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 1156/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 698 446. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: - Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod - Sprostredkovateľská činnosť - Leasing spojený s financovaním - Prenájom strojov a prístrojov - Poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovanie software - Automatizované spracovanie dát - Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom - Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej rádiovej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb - registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie Počet zamestnancov Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2008 bol 4, z toho 1 vedúci zamestnanec. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.5.2008. 8
 9. 9. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky Predstavenstvo Ing. Juraj Ondriš – predseda (od 15.4.2005) Ing. Miroslav Strečanský (od 15.04.2005) Ing. Jozef Králik (od 15.4.2005) Dozorná rada Ing. Karol Pipta – predseda (od 15.4.2005) Ľubomír Geľo (od 15.4.2005) Norbert Molnár (od 15.4.2005) Informácie o konsolidovanom celku Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje DanubiaTel, a.s. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2008 bola nasledovná: podiel na základom imaní hlasovacie práva TSKK % % DanubiaTel, a.s. 41 400 100,0% 100,0% spolu 41 400 100,0% 100,0% Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). (b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 50.000 SKK a nižšia, sa odpisuje počas 2 rokov pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: doba metóda ročná odpisová odpisovania odpisovania sadzba v % Zriaďovacie náklady 5 lineárna 20 Aktivované náklady na vývoj 5 lineárna 20 Softvér 4 Lineárna 25 9
 10. 10. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 30.000 SKK a nižšia, sa odpisuje počas 2 rokov pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: doba metóda ročná odpisová odpisovania odpisovania sadzba v % samostatné hnuteľné veci 4 lineárna V zmysle daň.zákonov samostatné hnuteľné veci – drobný 2 Lineárna 50% HIM (c) Cenné papiere a podiely Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. (d) Zásoby Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. (e) Pohľadávky Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obtaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. (f) Peňažné prostriedky a ceniny Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. (g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. (h) Rezervy Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. (i) Záväzky Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. (j) Odložené dane Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 10
 11. 11. b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. (k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. (l) Lízing Finančný lízing, majetok prenajatý na základe zmluvy uzavretej do 31.12.2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzavretej po 1.1.2004 vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník. (m) Cudzia mena Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. (n) Výnosy Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 11
 12. 12. Zásoby Stav zásob je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: Pohľadávky Vývoj pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Finančné účty Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Časové rozlíšenie Ide o tieto položky: 12
 13. 13. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy Základné imanie Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka: Na návrh predstavenstva spoločnosti bol účtovný zisk za rok 2007 vo výške 3 836 tis. Sk rozdelený nasledovne: TSKK prídel do zákon.rezerv.fondu 383 úhrada straty min.období 3 453 3 836 Bankové úvery Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne bankové úvery. Rezervy Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 13
 14. 14. Záväzky Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Odložená daňová pohľadávka Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: k 31.12.2007 r.2008 k 31.12.2008 TSKK TSKK TSKK dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou 300 300 možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 0 0 sadzba dane z príjmov ( v %) 19 19 19 odložená daňová pohľadávka 0 57 57 Odložený daňový záväzok Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke: k 31.12.2007 k 31.12.2008 TSKK TSKK dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou 439 0 sadzba dane z príjmov ( v %) 19 19 odložená daňový záväzok 83,41 0 Sociálny fond Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke: Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a kultúrne potreby zamestnancov. 14
 15. 15. Časové rozlíšenie Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Informácie o výnosoch Tržby za vlastné výkony a tovar Kurzové zisky Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Mimoriadne výnosy Štruktúra mimoriadnych výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Informácie o nákladoch Náklady na poskytnuté služby Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 2007 2008 TSKK TSKK opravy 26 37 cestovné 12 18 reprezentácia 111 101 ostatné 47 380 51 697 spolu 47 529 51 853 15
 16. 16. Kurzové straty Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Mimoriadne náklady Štruktúra mimoriadnych nákladov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Informácie o daniach z príjmov Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch Najatý majetok Spoločnosť používa majetok nadobudnutý formou finančného leasingu, ktorý je zaúčtovaný ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosti. Spoločnosť mala v nájme 1 osobný automobil v obstarávacej cene 662 TSKK, ktorého nájom skončil v r. 2008. Spoločnosť má v nájme nový 1 osobný automobil v obstarávacej cene 877 TSKK, ktorého nájom končí v r. 2011. Informácie o iných aktívach a iných pasívach Prípadné ďalšie záväzky Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je 16
 17. 17. možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami: a) 2007 2008 TSKK TSKK Poskytnutie krátkodobej pôžičky + úroky DanubiaTel 6 593 23170 Splatenie krátkodobej pôžičky + úroky DanubiaTel 0 0 Nákup: SWAN, a.s. – služby a tovar 39 216 40169 Viasec, s.r.o. – služby + HIM 8 951 2 DanubialTel, a.s. - služby 0 12000 Predaj: SWAN, a.s. 1 262 716 Viasec, s.r.o. 0 39 DanubiaTel, a.s. 1 Informácie o vlastnom imaní Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 17
 18. 18. Cash flow 18
 19. 19. 27. 05. 2009 ––––––––––––––––––––––––––––––-–––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––- Dátum Ing. Juraj Ondriš predseda predstavenstva SK-NIC, a.s. 19

×