Idesign Innovation On Demand

1,240 views
1,128 views

Published on

Published in: Technology

Idesign Innovation On Demand

 1. 1. Innovation on demand :: การพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดใหม ดวยการสรางสรรค  NPD | NMP using Creativity โครงการพััฒนาองคความรูใน โ  การพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงนวัตกรรม และ พันธพงศ ตังธีระสุนันท ้ ุ ผูจัดการโครงการ แนวทางการสรางเศรษฐกิจสรางสรรค ิ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 11 พฤศจิกายน 2552 1
 2. 2. 1. ดูแล ู 2. ควบคุม ุ 3. กําหนด อาหาร สงทอ สิ่งทอ ไฟฟา ยานยนต 4. สงเสริม เหล็ก 11 พฤศจิกายน 2552 2
 3. 3. Robot Technology Marketing 11 พฤศจิกายน 2552 3
 4. 4. Help-Robot Technology 11 พฤศจิกายน 2552 4
 5. 5. Social Network Marketing 11 พฤศจิกายน 2552 5
 6. 6. 11 พฤศจิกายน 2552 6
 7. 7. Mix Brand Marketing Receiver iPod Nike Shoe Transmitter T i Monitoring and 11 พฤศจิกายน 2552 web base apps 7
 8. 8. หัวขอการนําเสนอ โลกที่เปลี่ยนไป (ทําไมตองนวัตกรรม?) New Product Development d l New Marketing Paradigm การสรางสรรคและนวัตกรรม การออกแบบเชิงนวัตกรรม TRIZ กุญแจสูการสรางสรรคนวัตกรรม TRIZ 40 หลักการ (#1,#4,#7,#10,#40) 11 พฤศจิกายน 2552 8
 9. 9. โลกทเปลยนไป โลกที่เปลี่ยนไป 11 พฤศจิกายน 2552 9
 10. 10. 11 พฤศจิกายน 2552 10
 11. 11. เกิดอะไรขึนในโลกใบนี้ ? ้ ไนจีเรีย มีน้ํามัน อินโดนีเซีย มีปาไม แอฟริกาใต มีเพชรและทองคํา บราซิล มีปาและแรธาตุ เมกซโก มเงนและนามน เม็กซิโก มีเงินแล น้ํามัน ...... 11 พฤศจิกายน 2552 11
 12. 12. เกิดอะไรขึนในโลกใบนี้ ? ้ เล็ก แตรวย ... ใหญ แตจน .... ญ เล็ก ความมั่งคังจริงตอคน ่ ใหญ ความมั่งคังจริงตอคน ่ ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ (USD ป 1999) มีทรัพยากรธรรมชาติมาก (USD ป 1999) ไตหวัน 16,100 อินเดีย 1,800 อสราเอล อิสราเอล 18,300 18 300 จน จีน 3,800 3 800 ลิคเตนสไตน 23,000 รัสเซีย 4,200 ฮองกง 23,670 บราซิล 6,150 สิงคโปร 27,800 เม็กซิโก 8,500 ..... .... 11 พฤศจิกายน 2552 12
 13. 13. เกิดอะไรขึนในโลกใบนี้ ? ้ แตปจจุบนประเทศจีนสามารถทําสินคา  ั ไดเหมอนของคุณทุกอยาง ไดเหมือนของคณทกอยาง ภายใน 2 อาทิตย อาทตย หรอ หรือ เร็วกวาทฤษฎีี 40 เทา ็  (อยาลืมวาราคาถูกกวาของคุณเกือบ 10 เทา......แคนั้นเอง) 11 พฤศจิกายน 2552 13
 14. 14. PSP go PSP จีน 11 พฤศจิกายน 2552 14
 15. 15. ประเทศไทยใน 11 พฤศจิกายน 2552 15
 16. 16. 11 พฤศจิกายน 2552 16
 17. 17. 11 พฤศจิกายน 2552 17
 18. 18. เกิดอะไรขึนกับประเทศไทย? ้ Old - Now Thailand – New Thailand – Future Thailand < 0ายน 2552 0 10 20 11 พฤศจิก 18
 19. 19. ความแตกตาง ความแตกตาง สิินคา 11 พฤศจิกายน 2552 การตลาด 19
 20. 20. ทําไมตอง “นวัตกรรม” ? การพัฒนาและความกาวหนาในปจจุบนั นั้นเริ่มตนมาจากความตองการ “เปลี่ยน” เปลยน เปลยน ตลาดและธุรกจใหม เปลี่ยน ตลาดและธรกิจใหม - ผลิิตภณฑ ั เปลี่ยน พฤติกรรมผูบริโภคใหม นวัตกรรม - กระบวนการ เปลีี่ยน เทคโนโลยีีใหม ป โ โ ิ - บรการ 11 พฤศจิกายน 2552 20
 21. 21. New Product Development & Marketing Process g 11 พฤศจิกายน 2552 21
 22. 22. Strategy Formulation Model Objectives สงคราม | [ ENDS ] กีฬา | เกม ี เปาหมาย Concepts Power [ WAYS ] [ MEANS ] วิธีการ กิจกรรม การกําหนดกลยุทธดานการตลาด คลายกับการทําสงคราม โดยมเปาหมาย เปนขาศก ตองม วธการเขาโจมต ใช หนปา ระเบด โดยมีเปาหมาย เปนขาศึก ตองมี วิธีการเขาโจมตี ใช หินปา ระเบิด 11 พฤศจิกายน 2552 กิจกรรมทีทานั้น หลายครั้งตองสรางขาว ่ ํ 22
 23. 23. 11 พฤศจิกายน 2552 23
 24. 24. สภาพแวดลอมภายนอก คู ขงและผู คแขงและผตาม วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ กลยุทธ ( ง , พัท) (เล็ สภาพแวดลอมภายใน
 25. 25. 11 พฤศจิกายน 2552 25
 26. 26. New Product Development Idea generation Creativity TRIZ Ways Product screening Design Concept testing Means Business & Financial analysis Product development Business & Ends d Test marketing Marketing Commercialization 11 พฤศจิกายน 2552 26
 27. 27. Marketing Process Marketing research Data Insight Information Market segmentation g Business planning Strategic Marketing Management g g g Execution Ending with pre and Creativity post-sales Marketing Action | Advertising | Selling | Distribution promotional activities 11 พฤศจิกายน 2552 27
 28. 28. การสรางสรรค  กบ นวตกรรม กับ นวัตกรรม 11 พฤศจิกายน 2552 28
 29. 29. โลกที่เปลี่ยนไป..... Agriculture Industrial Information Conceptual Age Age Age Age (farmers) (factory (knowledge (creators & workers) workers) empathizers) 11 พฤศจิกายน 2552 29
 30. 30. 11 พฤศจิกายน 2552 30
 31. 31. ยุคเศรษฐกจ ยคเศรษฐกิจ สรางสรรค Creative Economy 11 พฤศจิกายน 2552 31
 32. 32. สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค UNCTAD Model Thailand C ti Economy Th il d Creative E การสบทอดทางวฒนธรรม การสืบทอดทางวัฒนธรรม 1.งานฝมอ/หัตถกรรม (2) ื 2. ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3. การแพทยแผนไทย 3 การแพทยแผนไทย ตัวอยางสินคา OTOP 4. อาหารไทย ศิลปะ กระเปาผักตบชวา ดอกไมประดิษฐจาก เครื่องปนดินเผาพัน เกลดปลา เกล็ดปลา 5. ศิลปะการแสดง ดวยเถาวัลย ตุกตาดินเผา 6. ทัศนศิลป ลานนา สื่อ 7. การพิมพ/สื่อการพิมพ บานเรือนไทยโบราณ 8. การกระจายเสียง 9. ภาพยนตร/วีดีทศนั กะลามะพราวเจาะ รู 10. ดนตรี งานสรางสรรค 11. งานออกแบบ (1) ชุดชา จาน และกลอง เกมสไม สาโทไชโย 12. แฟชั่น (3) 13. 13 งานโฆษณา 14. สถาปตยกรรม 15. ซอฟตแวร ที่มา พฤศจิกายน 2552 11 :: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 32
 33. 33. สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค Thailand C ti Economy Th il d Creative E สัดสวนของอุตสาหกรรมสรางสรรคตอ GDP (2545-2549) 11 พฤศจิกายน 2552 33 33
 34. 34. สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค Thailand C ti Economy Th il d Creative E Problem- Idea- Evalution analyses finding >100 id idea 3-5 idea 3 5 id Convergent Divergent g Convergent g Thinking Thinking Thinking 11 พฤศจิกายน 2552 34
 35. 35. สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค Thailand C ti Economy Th il d Creative E ถูกบางสวน 3 ผิดอยาง 2 แมนยา ํ เราเจอ 1 เปาหมาย หรือยัง ิ โ ี่ไ ยงโดนทไหน 11 พฤศจิกายน 2552 35
 36. 36. มหาวิทยาลัยสรางสรรค creative university 11 พฤศจิกายน 2552 36
 37. 37. M-BOT 11 พฤศจิกายน 2552 37
 38. 38. การสรางสรรค เหมือนกันไหม วิทยาศาสตร ศิลป ตรรกะ สวยงาม คณิตศาสตร ลายเสน 11 พฤศจิกายน 2552 38
 39. 39. การสรางสรรค การสรางสรรค เกิดขึ้นตรงไหนบาง การสรางสรรคพบไดทั่วไป : ใ ไ  ในงานศิลปะ งานบันเทิง งานธุรกิจ ใน ิ ป ั ิ ิ ใ คณิตศาสตร ในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม การแพทย สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร การสรางสรรคตองมีเงื่อนไข 3 อยาง POM | ความเปนสวนตัว personality p y | ความเปนสิงแรก originality | การมีความหมาย meaning ่ การสรางสรรค ใ  ศิิลป คลายกับชวงความรูสึกทีี่อิสระของงานออกแบบ ในแง ั การประดิษฐและ ความฝน แต ในแง วิทยาศาสตร การคนหาเขาถึงความ จริิงเพื่ือพิิสูจนองคความรูตางๆ   11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 39
 40. 40. การสรางสรรค ศาสนาพุทธ : การเกิดปญญามาจาก ศีีล | สมาธิิ |ปญญา ป บางครัง ้ “การสรางสรรค มาพรอมกับความรูสึกทีมีสติสูงผิดปกติ” ่ หรือจะมองตางออกไปวา “การสรางสรรค คลายกับการสูญเสียการควบคุมสติและ ลองลอยในอากาศราวกบความฝน” ลองลอยในอากาศราวกับความฝน” 11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 40
 41. 41. การสรางสรรค ความเปนสวนตัว personality ความเปนปจเจกบุคคล ป มนุษยเทานนทสามารถสรางสรรคได มนษยเทานั้นที่สามารถสรางสรรคได เครื่องจักรจะมีสติในการสรางสิ่งใหมไดไหม เขาทําไดแคการผลิตได แตสรางไมได “คอมพิิวเตอรเปนสิิ่งไ คา “  ไร มนใหไดแคคาตอบเทานน มันใหไดแคคําตอบเทานั้น” 11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 41
 42. 42. การสรางสรรค ความเปนสิ่งแรก originality การสรางสรรคตองเปนสิิ่งตนแบบ สิ่งใ  ป ิ ใหม “บางสิ่งที่เกิดจากความไมมี” | “สรางจากความไมมี” บางสงทเกดจากความไมม สรางจากความไมม การเปนสิ่งแรกนั้นตอง ไมมีมากอน คือ ความใหม แตกตาง คือ ความเปนเอกลักษณ ความเปนเอกลัักษณ นัั้นเคย เปนสิ่งใ  ป ป ิ ใหม แตสงใหม บางครงกไมมเอกลกษณเอาเสยเลย แตสงใหม บางครั้งก็ไมมีเอกลักษณเอาเสียเลย ิ่ 11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 42
 43. 43. การสรางสรรค การมีความหมาย meaning การสรางสรรคตองมีความหมาย ไมวาจะเปน ี ไ  ป ความหมายสวนตัวหรือความหมายเล็กๆ ความหมาย สื่อถึง ความเปนเฉพาะกลุม คณะ ซึ่งการ สรางสรรคอยางไรก็็ตองมีความหมาย ไ  ี 11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 43
 44. 44. 8 ขันตอน จัดการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ้ 1.เริ่มจากสิ่งที่สนใจ 8. การตอยอดองคความรู 2. การวางแผนที่ีสอดคลองกบ ั เปาหมายขององคกร 7. การวิเคราะหประเมินผล เคราะหประเมิ 3. วางแผนรวมกัน วางแผนรวมกน 6. นํําเสนอผลงาน 5. สรุปความรูและเก็บบันทึก 4. เรียนรูดวยการลงมือทําจริง  ผลงาน หาขอมูล & ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู & สรางชิ้นงาน สรางองคความรูู เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ  และของจริง คุณธรรมและจริยธรรม 11 พฤศจิกายน 2552 44
 45. 45. การสรางสรรค การสรางสรรคเฉยๆ นั้นไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ตองนําการสรางสรรคนั้นมา แปรรูป รังสรรค จนมันกลายเปน ผลิตภััณฑ | บริิการ | กระบวนการ ั ป ิ ซงจะสามารถกาหนดราคาอยางมเหตุมผล ซึ่งจะสามารถกําหนดราคาอยางมีเหตมีผล จนเกิดการ แลกเปลี่ยน ทําการซื้อ การขาย เกิดเปน มูลคาทางเศรษฐกิจออกมา 11 พฤศจิกายน 2552 The Creative Economy, John Howkins 45
 46. 46. การสรางสรรคกับเศรษฐศาสตร การสรางสรรค ทางวทยาศาสตร ทางวิทยาศาสตร การสรางสรรค ทางเทคโนโลยีี โ โ การสรางสรรค การสรางสรรค ทางจัดการ ทางวัฒนธรรม 11 พฤศจิกายน 2552 46
 47. 47. Creative Education องคความรู การคิดเชิงสรางสรรค ความเชีี่ยวชาญ ความรู แนวทางในการแกปญหา ความเขาใจในประเด็นที่ หรอจนตนาการของ หรือจินตนาการของ ตองการสรางสรรค ตองการสรางสรรค แตละบุคคล การสรางสรรค creativity แรงจูงใจ ความสนใจ ความหลงใหลใน ใ ใ ใ 11 พฤศจิกายน 2552 งานที่ตองการสรางสรรค 47
 48. 48. องคความรู Is too much knowledge a bad thing? (Weisberg, 1999) Foundation view Tension view Creativity y Creativity y Knowledge Knowledge 11 พฤศจิกายน 2552 48
 49. 49. องคความรู 11 พฤศจิกายน 2552 ความเชี่ยวชาญเชิงลึก 49
 50. 50. องคความรู 11 พฤศจิกายน 2552 นวัตกรรม 50
 51. 51. แรงจูงใจ 11 พฤศจิกายน 2552 51
 52. 52. แรงจูงใจ 11 พฤศจิกายน 2552 52
 53. 53. แรงจูงใจ 11 พฤศจิกายน 2552 53
 54. 54. แรงจูงใจ 11 พฤศจิกายน 2552 54
 55. 55. คนทมความคดสรางสรรค คนทีมีความคิดสรางสรรค ่ เปน คนเจาปญหา ชอบตั้งคําถาม ชางถาม ตองเปน นกแกปญหา ป ั creative person creative process/tool 11 พฤศจิกายน 2552 creative climate 55
 56. 56. สองสิ่งที่ทําหนาที่ปดกันความคิดสรางสรรค ้ สิ่งแรกคือ ความกลัว ความกลวทจะ ลมเหลว ความกลัวที่จะ ลมเหลว ความกลวทจะทาอะไรทไมฉลาด ความกลัวที่จะทําอะไรที่ไมฉลาด ถูกเยาะเยย ถกเยาะเยย ความกลวทจะ เปลยนแปลง ความกลัวที่จะ เปลี่ยนแปลง 11 พฤศจิกายน 2552 56
 57. 57. สองสิ่งที่ทําหนาที่ปดกันความคิดสรางสรรค ้ อยางทีสองคือ ขาดจินตนาการ ่ ขาดประสบการณ ขาดประสบการณ ในการสรางสรรคสงใหม ในการสรางสรรคสิ่งใหม ยดตด กบเงอนไขเดมๆ ยึดตึด กับเงื่อนไขเดิมๆ ขาดการสือสาร ื่ 11 พฤศจิกายน 2552 57
 58. 58. ลักษณะของบุคคลที่มความเปนนักสรางสรรค นักแกปญหา นักคนหา ี ลักษณะ ประสิทตอบ คํา ธิภาพ คาตอบ ไมมีประสิทธิภาพ ทัศนคติ เชื่อวาสามารถแกปญหาได ถอดใจไดงาย  การปฏบต การปฏิบัติ ขยายความปญหา ขยายความปญหา หวงวาคาตอบจะเกดขน หวังวาคําตอบจะเกิดขึน ้ ตีโจทยใหแตก สรางภาพ ไมพยายามจะตีโจทย ตงสมการ ไมดวนสรป ตั้งสมการ ไมดวนสรุป  ใหแตก ใหแตก ความระมัดระวัง ตรวจทานแลว ไมมีการตรวจทาน ตรวจทานอีีก ขันตอนการคนหา ้ แยกปญหาใหญออกเปน ไมแยกยอยปญหา เดา คําตอบ ปญหายอยๆ ไมรูจะเริ่มตนตรงไหน รูวาจะเริ่มตรงไหนดี ไมมีรูปแบบที่ตายตัว ใชประสบการณ creative person 11 พฤศจิกายน 2552 ถอดใจ ! creative process/tool creative climate 58
 59. 59. สรุป การจัดการความคิดสรางสรรค ใช ปญหา สําหรับ ตั้งตนในการสรางสรรค ใช เครื่องมือในการสรางสรรค เพื่อการกาวกระโดด ทางความคิด และ ใชเปนตัวเรงในการสรางสรรค ผลงานนวตกรรมอนโดดเดน ผลงานนวัตกรรมอันโดดเดน ใช คนทสรางสรรค ในการสรางความแตกตาง ใช คนที่สรางสรรค ในการสรางความแตกตาง ใหกับองคกรหรือผลิตภัณฑ 11 พฤศจิกายน 2552 59
 60. 60. สิ่งแวดลอมที่ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค creative work environment. i t 11 พฤศจิกายน 2552 60
 61. 61. 11 พฤศจิกายน 2552 61
 62. 62. 11 พฤศจิกายน 2552 62
 63. 63. 11 พฤศจิกายน 2552 63
 64. 64. 11 พฤศจิกายน 2552 64
 65. 65. 11 พฤศจิกายน 2552 65
 66. 66. 11 พฤศจิกายน 2552 66
 67. 67. 11 พฤศจิกายน 2552 67
 68. 68. 11 พฤศจิกายน 2552 68
 69. 69. 11 พฤศจิกายน 2552 69
 70. 70. การสรางสรรค  กบ นวตกรรม กับ นวัตกรรม 11 พฤศจิกายน 2552 70
 71. 71. นิยาม การสรางสรรคคือ กระบวนการ (การจินตนาการ การคิด การสรางสรรค) ในการสรางแนวคิดใหม ( สิ่งประดิษฐคือ การนําแนวคิดใหมไปสราง สงใหมจากองคความรู ี่มีอย (สทธบตร) สิ่งใหมจากองคความรทมอยู (สิทธิบตร) ั นวัตกรรมคือ การตอยอดแนวคิดใหม ไปสรางใหเกิดขึ้น จรง การนาไปใชและตองขายไดในเชงพาณชย ิ ํ ไปใ   ไ ใ ิ  ิ 11 พฤศจิกายน 2552 71
 72. 72. นิยาม การสรางสรรคคือ กระบวนการ (การจิินตนาการ การคิด) ใ ( ิ ในการสรางแนวคดใหม ส ิ ใ การจนตนาการ เปนการสรางภาพจากปร สบการณ การจินตนาการ เปนการสรางภาพจากประสบการณ เดิมที่เคยเจอโดยสามารถเลาออกมาเปนฉากๆ การคิด การประมวลผล การแสดงความคิดเห็น ไ ร รองเพื า สรป แล เป าร าร มล ไตรตร เ ่อหาขอสรุ และยังเ นการจัดการขอมูล ในสมองเมื่อไดรับขอมูลที่เหมาะสม 11 พฤศจิกายน 2552 72
 73. 73. นิยาม การสร า งสรรค การขยายขอบเขตทางความคิ ด จาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยููใหออกเปนความคิดใหมๆ ที่ แตกตางและไมมีมากอน เพื่อแกปญหาหรือหาคําตอบที่ ดีที่สุด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ คื อ การนํ า แนวคิ ด ใหม ไ ปสร า ง ฐ สิ่งใหมจากองคความรูท่มีอยู (สิทธิบัตร) ี นวตกรรมคอ นวัตกรรมคือ .......... ??? 11 พฤศจิกายน 2552 73
 74. 74. นวัตกรรม (Innovation): ( ) สงใหมทเกดจาก สิ่งใหมที่เกิดจาก การใช การใชความรูและความคิดสรางสรรค ิ ทีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ี่ โ  11 พฤศจิกายน 2552 74
 75. 75. creative commons Copyleft py Copyright py g ลิขซาย ลิขสิทธิ์ 11 พฤศจิกายน 2552 75
 76. 76. creative commons Attribution :: อนุญาตใหนาผลงานไปใชถาอางอิงที่มา ํ Share Alive :: ตองมีีสัญญาแบบเดีียวกััน h l Non-Commercial :: ไมอนุุญาตในเชิงการคา No Derivative Works :: ไมอนุญาตดัดแปลง 11 พฤศจิกายน 2552 76
 77. 77. นวัตกรรม ผลิตภัณฑ กระบวนการหรือการบริการ ระดบความใหม ระดับความใหม นวัตกรรมนั้นมาจากไหน ผลประโยชนที่ตองการ  ตองมีการใชงาน 11 พฤศจิกายน 2552 77
 78. 78. ผลิตภัณฑ กระบวนการหรือการบริการ ผลิตภัณฑ สิ่งของที่ สามารถจับตองได ั ไ p เชน iphone3G 11 พฤศจิกายน 2552 78
 79. 79. ผลิตภัณฑ กระบวนการหรือการบริการ กระบวนการหรือการบริการ การคิดคนกระบวนการผลิตใหม การเปลยนลาดบขนตอนการทางานใหม การเปลี่ยนลําดับขั้นตอนการทํางานใหม 11 พฤศจิกายน 2552 79
 80. 80. ระดับความใหม ใหมระดับ ใหมระดับ ใหมระดับ ใหมระดับ ใหมสําหรับ ใหมระดับโลก องคกร อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมภาค ิ อุตสาหกรรมอื่น เปนครั้งแรกที่ มีการใช 11 พฤศจิกายน 2552 80
 81. 81. ธรรมชาติของนวัตกรรม Innovation Cash Flow X Months or Years Market distribution (Diffusion) + competitors Evolution Cash flow Design Time Early adoption [maybe] _ Development Obsolete Valley of Death! Bathtub Curve & Valley of Death y Singh Intrachooto, Ph.D. Head of Building Innovation and Technology Program Kasetsart University Architecture, Bangkok, Thailand 11 พฤศจิกายน 2552 Design Principal OSISU 81
 82. 82. 11 พฤศจิกายน 2552 82
 83. 83. 11 พฤศจิกายน 2552 83
 84. 84. การออกแบบ เชงนวตกรรม เชิงนวัตกรรม 11 พฤศจิกายน 2552 84
 85. 85. งานออกแบบ กับ นวัตกรรม “นวัตกรรม ตองการ งานออกแบบ” เพืื่อแกปญหา หรือ ลดขอจํากัดบางอยางของสินคาเดิม หรือ เพื่อแกปญหาในการใชงานของสินคาเดิม เพอทาใหสนคานนดขน เพื่อทําใหสินคานั้นดีขึ้น Design Innovation in Technology Design Innovation in Creativity D i I ti i C ti it Design Innovation in Social Design Innovation in Environment 11 พฤศจิกายน 2552 85
 86. 86. 11 พฤศจิกายน 2552 86
 87. 87. การออกแบบเชิงนวัตกรรม การออกแบบอยางยาก (hard-design) การใชองคความรู ั้นสง งานวิจัยเชิงลึก ทางดานวทยาศาสตรตางๆ การใชองคความรขนสูง งานวจยเชงลก ทางดานวิทยาศาสตรตางๆ มาพัฒนา ผลิตภัณฑและกระบวนการขึ้นใหม การออกแบบอยางงาย (soft-design) การสรางสรรคผลงาน โดยใชหลักการจัดการความคิดสรางสรรค (creativity management) เปนหลัก รวมทั้งการออกแบบเชิงศิลป ทงนในการออกแบบทุกชนดตองมสดสวนอยางชดเจน ทั้งนี้ในการออกแบบทกชนิดตองมีสัดสวนอยางชัดเจน 11 พฤศจิกายน 2552 87
 88. 88. การออกแบบเชิงนวัตกรรม hard-design 70:30 soft-design hard-design 20:80 soft-design 11 พฤศจิกายน 2552 88
 89. 89. 11 พฤศจิกายน 2552 89
 90. 90. 11 พฤศจิกายน 2552 90
 91. 91. 11 พฤศจิกายน 2552 91
 92. 92. 11 พฤศจิกายน 2552 92
 93. 93. 11 พฤศจิกายน 2552 93
 94. 94. แผนงานพััฒนาศัักยภาพ เศรษฐกิจสรางสรรค สนช. ฐ 11 พฤศจิกายน 2552 94
 95. 95. ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2552 เห็นชอบในแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (2553 2555) (2553-2555) “เพื่อสรางฐานรายไดใหมของประเทศจาก เศรษฐกิิจสรางสรรค ( (creative economy)” ) **** แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรค กรอบงบประมาณ 20 134 10 ลานบาท 20,134.10 ลานบาท 11 พฤศจิกายน 2552 95 95
 96. 96. วัตถุประสงคของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อ สงเสริมผูประกอบการ ในธุรกิจสรางสรรค โดย เปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและ ทศนคตในงานออกแบบ นวตกรรมและสรางสรรค ทัศนคติในงานออกแบบ นวัตกรรมและสรางสรรค เพื่อ สรางธุรกิจสรางสรรค บนพื้นฐานของเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผลักดันใหเกิดการลงทนในธรกิจทีผลิต ุ ุ ่ สินคาสรางสรรค 11 พฤศจิกายน 2552 96 96
 97. 97. ขอบเขตการดําเนินงาน การสงเสริมธุรกิจสรางสรรค การใหความรู สรางโอกาสทางธุรกิจดวยการรวมรังสรรค ระหวาง ผูใช ผูประกอบการ กลุมซั ซพลายเออร กลุมนกวชาการ กลุมนกออกแบบ นกการตลาด กลุมนก  ั ิช  ั ั  ั เทคโนโลยี กลุมธุรกิจ เปนตน  การจดการประกวดผลงานหรอผลตภณฑสรางสรรค การจัดการประกวดผลงานหรือผลิตภัณฑสรางสรรค ศึกษาความเปนไปไดโครงการจัดตั้งเมืองสรางสรรค (creative city) ที่จะ สามารถเชื่อมโยงตั้งแตการสรางสรรค การทําตนแบบ การผลิต วิทยาศาสตร วิศวกรรม งานออกแบบ กฎหมาย และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งการวิเคราะหตลาด แนวโนมตลาด การจําหนายออกสูเชิงพาณิชย เปนตน ป 11 พฤศจิกายน 2552 97 97
 98. 98. ขอบเขตการดําเนินงาน การพัฒนาและสรางธุรกิจออกแบบเชิงสรางสรรค การลงทุนรวมกับภาคเอกชนสําหรับการสรางใหเกิดสินคาและ บริการเชิงสรางสรรค โครงการที่เนนสนับสนุน สินคาหรือบริการในกลุมนวัตกรรมงานออกแบบของใช (innovative household design) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตความ เปนอยูของคนในสังคมใหดีขน เชน ตอบสนองความตองการ ึ้ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย ฯลฯ นวัตกรรมงานออกแบบบรรจุภัณฑ (innovative packaging design) เพื่อเชื่อมโยงกับการออกแบบบรรจุภัณฑที่ความพิเศษ 11 พฤศจิกายน 2552 98 98
 99. 99. ผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถพัฒนาและสรางธุรกิจสรางสรรค จากการพัฒนาสินคาและ บรการสรางสรรค โดยมทางเศรษฐกจมูลคาเพมขนไมตากวาปละ บริการสรางสรรค โดยมีทางเศรษฐกิจมลคาเพิ่มขึนไมตากวาปละ ้ ่ํ 2,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.03 ของ GDP กอใหเกิด อตราสวนการลงทุนจากภาคเอกชนตองบประมาณทสนบสนุน เทา อัตราสวนการลงทนจากภาคเอกชนตองบประมาณที่สนับสนน 5 เทา ยกระดับความสามารถของผูประกอบการในธุรกิจสรางสรรค สรางภาพลกษณของผลตภณฑสรางสรรค ทงดานการออกแบบ สรางภาพลักษณของผลิตภัณฑสรางสรรค ทั้งดานการออกแบบ สินคาเชิงสรางสรรค สามารถสงเสรมใหเกดความเขาใจและความตระหนกในการคด สามารถสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความตระหนักในการคิด สรางสรรค งานออกแบบ นวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เพื่อ นามาใชในธุรกจสรางสรรค นํามาใชในธรกิจสรางสรรค 11 พฤศจิกายน 2552 99 99
 100. 100. ตัวอยางโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ที่ริเริ่มและสนับสนุุน โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 11 พฤศจิกายน 2552 100 100
 101. 101. THAIFEX-World of Food Asia 2009 11 พฤศจิกายน 2552 101
 102. 102. Material & Machine Innovation 11 พฤศจิกายน 2552 102
 103. 103. "วรวรรณ" อุปกรณตกแตงจากยาง 11 พฤศจิกายน 2552 103 103
 104. 104. เฟอรนิเจอรน้ํายางพารา 11 พฤศจิกายน 2552 104 104
 105. 105. อัลโตเซ็กโซโฟนพอลิเมอร 11 พฤศจิกายน 2552 105 105
 106. 106. ฟลเตอรควบคุมอัตราการไหลสําหรับกอกประหยัดน้ํา 11 พฤศจิกายน 2552 106 106
 107. 107. กอกน้ําเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ 11 พฤศจิกายน 2552 107 107
 108. 108. อางอาบน้ําอัจฉริยะ 11 พฤศจิกายน 2552 108 108
 109. 109. เซรามิก “ศิระลําปาง” 11 พฤศจิกายน 2552 109 109
 110. 110. เครื่องขึ้นรูปเซรามิก 11 พฤศจิกายน 2552 110 110
 111. 111. ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก 11 พฤศจิกายน 2552 111 111
 112. 112. พาหนะสวนบุคคล 2 ลอ “I-Mo” 11 พฤศจิกายน 2552 112 112
 113. 113. “อากาศ” ชุดหูฟงบลูทูธอัจฉริยะ 11 พฤศจิกายน 2552 113 113
 114. 114. ระบบซอฟตแวรเกมบนเครื่อง NDS 11 พฤศจิกายน 2552 114 114
 115. 115. กอนพัฒนา ผลิิตภััณฑขอให ใ คนหาเปาหมายที่ ถูกตองกอน เราเจอเปาหมาย ป 1 กันหรือยัง จะเลนในเกมไหน “เราตองตั้งเปาให ถกกอน แลวจึง ู หากายน 2552 นยํา” 11 พฤศจิ ความแม 115
 116. 116. “ไมมีทางรูเลยวาความคิดนั้น ู ใหมหรือไม (ยกเวนแตจะอางอิงกับ ( มาตรฐานบางอยาง) และไมมีทางบอก ไดวามันมีคุณคาหรือเปลา จนกระทั่ง ผานการประเมินทาง สังคม” 11 พฤศจิกายน 2552 116
 117. 117. สนคาด ตลาดดี ตองดแน สินคาดี ตลาดด ตองดีแน สนคาแย ตลาดดี ยงพอไหว ิ  ั ไ สินคาดี ตลาดแย นาเห็นใจ สนคาแย ตลาดแย สินคาแย ตลาดแย ... เอย!!! 11 พฤศจิกายน 2552 117
 118. 118. 11 พฤศจิกายน 2552 118
 119. 119. ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ พันธพงศ ตั้งธีระสุนันท ผูจัดการโครงการ โ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 02 644 6000 ตอ 146 pantapong@nia.or.th name organization www.slideshare.net/pantz lid h t/ t 11 พฤศจิกายน 2552 119

×