Your SlideShare is downloading. ×
0
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Facebook marketing in 7 days
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Facebook marketing in 7 days

1,119

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "facebook marketing ง่ายๆ ใน 7 วัน" ในงานสัมมนา ถอดรหัสความสำเร็จ SMEs ไทยด้วย ICT : "พิชิตโอกาสด้วยตลาดออนไลน์" ครั้งที่ 3 ของช่องเถ้าแก่ทีวี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

สไลด์ประกอบการบรรยายในหัวข้อ "facebook marketing ง่ายๆ ใน 7 วัน" ในงานสัมมนา ถอดรหัสความสำเร็จ SMEs ไทยด้วย ICT : "พิชิตโอกาสด้วยตลาดออนไลน์" ครั้งที่ 3 ของช่องเถ้าแก่ทีวี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,119
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Facebook Marketing §ง‹‹ÒาÂยæๆ ãใ¹น 7 ÇวÑั¹นThursday, December 9, 2010
 • 2. About me àเÁม¸ธÒา àเ¡กÃรÕีÂย§ง»ปÃรÔิ­Þญ­ÞญÒา¡กÔิ¨จ Twitter: @mehtaxz ¼ผÙูŒŒ¡ก‹‹ÍอµตÑัé้§ง www.facebookgoo.comThursday, December 9, 2010
 • 3. áแËหÅล‹‹§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ social media marketing Íอ×ืè่¹นæๆ • www.marketingoops.com • www.marketingbyte.com • www.mashable.com • www.allfacebook.comThursday, December 9, 2010
 • 4. Facebook Page ãใ¤คÃรæๆ ¡ก็ÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ!Thursday, December 9, 2010
 • 5. Facebook Page ãใ¤คÃรæๆ ¡ก็ÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ!Thursday, December 9, 2010
 • 6. Facebook Page ãใ¤คÃรæๆ ¡ก็ÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ!Thursday, December 9, 2010
 • 7. Facebook Page ãใ¤คÃรæๆ ¡ก็ÊสÃรŒŒÒา§งäไ´ดŒŒ!Thursday, December 9, 2010
 • 8. àเÁม×ืè่Íอàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอàเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรãใËหŒŒâโ´ด´ดàเ´ด‹‹¹น...?Thursday, December 9, 2010
 • 9. ¼ผÅล¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จáแºบÃร¹น´ดì์ µต è่ Òา §งæๆ·ท∙Õี è่ Áม Õี facebook page • ÁมÕีÊสÁมÒาªชÔิ¡กÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 1 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น = 0.47% • ÁมÕีÊสÁมÒาªชÔิ¡กÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 1 áแÊส¹น¤ค¹น = 0.76% • ÁมÕีÊสÁมÒาªชÔิ¡กÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 1 ËหÁม×ืè่¹น¤ค¹น = 4% • ÁมÕีÊสÁมÒาªชÔิ¡กÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 1 ¾พÑั¹น¤ค¹น = 23% • ÁมÕีÊสÁมÒาªชÔิ¡ก¹นŒŒÍอÂย¡กÇว‹‹Òา 1 ¾พÑั¹น¤ค¹น = 77% *µตÒาÁม¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลâโ´ดÂยºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ Sysomos ¼ผÙูŒŒãใËหŒŒºบÃรÔิ¡กÒาÃร Social Media AnalyticsThursday, December 9, 2010
 • 10. FACEBOOK MARKETINGThursday, December 9, 2010
 • 11. FACEBOOK D A Y O N E ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 1 ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¡กÑัºบ facebookThursday, December 9, 2010
 • 12. News FeedThursday, December 9, 2010
 • 13. Communicating VS AdvertisingThursday, December 9, 2010
 • 14. “ªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาàเÃรÔิè่ÁมÊสÃรŒŒÒา§ง Fan Page àเ»ปšš¹นªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่µตÃร§ง¡กÑัºบàเ»ป´ด ¤คÍอ¹นâโ´ดâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรËห¹นÖึè่§ง àเÃรÒา¡กç็àเÅลÂยÅล§งâโ¦ฆÉษ³ณÒาàเµตç็Áม·ท∙Õีè่... »ปÃรÒา¡ก®ฎÇว‹‹Òา Fan Page àเ§งÕีÂยºบ àเ¾พÃรÒาÐะ¤ค¹น¡ก´ด Unlike ¡กÑั¹นàเÂยÍอÐะ àเÃรÒา¡กç็àเÅลÂยàเÃรÔิè่ÁมàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇว‹‹ÒาÎฮÒาÃร´ด àเ«ซÅลãใªชŒŒäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ¡กÑัºบªช‹‹Íอ§ง·ท∙Òา§ง¹นÕีé้” ºบ·ท∙ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ Positioning MagazineThursday, December 9, 2010
 • 15. FACEBOOK D A Y T W O ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 2 ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¡กÑัºบ facebook PageThursday, December 9, 2010
 • 16. COMMON MISTAKE #1 VS PROFILE PAGEThursday, December 9, 2010
 • 17. COMMON MISTAKE #2 ¡กÒาÃรµตÑัé้§งªช×ืè่Íอ PageThursday, December 9, 2010
 • 18. “DORAEMON” Unofficial Fan Page 728,587 LIKES!!!Thursday, December 9, 2010
 • 19. “DORAEMON” Unofficial Fan Page 728,587 LIKES!!!Thursday, December 9, 2010
 • 20. We are not Doraemon!!!Thursday, December 9, 2010
 • 21. FACEBOOK D A Y T H R E E ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 3 ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นThursday, December 9, 2010
 • 22. FACEBOOK D A Y T H R E E Íอ§ง¤ค»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¢ขÍอ§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี 1. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 2. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะÊส§ง¤คªชÑั´ดàเ¨จ¹น 3. ÁมÕีµตÑัÇวªชÕีé้ÇวÑั´ด¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 4. ÁมÕีáแ¼ผ¹น©ฉØุ¡กàเ©ฉÔิ¹นThursday, December 9, 2010
 • 23. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย “Annie ÍอÒาÂยØุ 22 ¨จºบ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาÃรÐะ´ดÑัºบÁมËหÒาÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂย·ท∙Õีè่àเÁม×ืÍอ§ง Palo Alto, California ÂยÑั§งâโÊส´ดÍอÂยÙู‹‹ áแÅลÐะàเ¾พÔิè่§งËหÒาËหŒŒÍอ§งàเªช‹‹Òา¢ขÍอ§ง µตÑัÇวàเÍอ§งàเ»ปšš¹น¤คÃรÑัé้§งáแÃร¡ก Annie ¡กÓำÅลÑั§งËหÑั´ด·ท∙ÓำÍอÒาËหÒาÃร·ท∙Òา¹นàเÍอ§ง áแµต‹‹ ªชÕีÇวÔิµต¡กç็ÂยØุ‹‹§งàเËหÅล×ืÍอàเ¡กÔิ¹น ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§ง Annie ¨จÖึ§ง¢ขÖึé้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ ¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กàเ»ปšš¹นÍอÑั¹น´ดÑัºบáแÃร¡ก Annie ãใªชŒŒàเÇวÅลÒาÇว‹‹Òา§ง¾พÙู´ด¤คØุÂย¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹นºบ¹น facebook áแÅลÐะ´ดÙู Youtube ÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา´ดÙูâโ·ท∙Ãร·ท∙ÑัÈศ¹น”Thursday, December 9, 2010
 • 24. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¨จØุ´ด»ปÃรÐะÊส§ง¤คáแÅลÐะµตÑัÇวªชÕีé้ÇวÑั´ด ¨จØุ´ด»ปÃรÐะÊส§ง¤ค µตÑัÇวªชÕีé้ÇวÑั´ด àเ¾พÔิè่ÁมÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย ¼ผÅล¡กÓำäไÃร·ท∙Õีè่ÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§ง Customer Service ¡กÒาÃรµตÍอºบÊส¹นÍอ§ง·ท∙Õีè่àเÃรç็Çว¢ขÖึé้¹น ÃรÍอ§งÃรÑัºบÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น »ปÃรÐะËหÂยÑั´ด§งºบ»ปÃรÐะÁมÒา³ณâโ¦ฆÉษ³ณÒา ãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย¹นŒŒÍอÂยÅล§ง´ดŒŒÇวÂย¼ผÅล·ท∙Õีè่àเ·ท∙‹‹Òาàเ´ดÔิÁม ËหÃร×ืÍอ´ดÕี¢ขÖึé้¹น »ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ¨จÓำ¹นÇว¹น¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่¶ถÙู¡กàเÍอ‹‹Âย¶ถÖึ§งµตÒาÁมÊส×ืè่Íอ µต‹‹Òา§งæๆThursday, December 9, 2010
 • 25. FACEBOOK P R O B L E M S PLAN B ¨จÐะ·ท∙ÓำÂยÑั§งäไ§ง¶ถŒŒÒา.... • äไÁม‹‹ÁมÕี¡กÒาÃรµตÍอºบÊส¹นÍอ§ง • äไÁม‹‹ÁมÕี¤ค¹น¡ก´ด “LIKE” • ¤คÍอÁมàเÁมŒŒ¹น·ท∙áแ§ง‹‹Åลºบ • àเ¨จÍอ»ป††Çว¹นThursday, December 9, 2010
 • 26. FACEBOOK D A Y F O U R ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 4 ÊสÃรŒŒÒา§งáแÅลÐะ»ปÃรÑัºบáแµต‹‹§ง Facebook PageThursday, December 9, 2010
 • 27. Create Facebook Page http://www.facebook.com/pageThursday, December 9, 2010
 • 28. Design àเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÊสÓำ¤คÑั­Þญ? BEFORE...Thursday, December 9, 2010
 • 29. Design àเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÊสÓำ¤คÑั­Þญ? AFTER!!!Thursday, December 9, 2010
 • 30. ÍอÂย‹‹ÒาÁมÍอ§ง¢ขŒŒÒาÁม ÃรÙู»ป Profile!Thursday, December 9, 2010
 • 31. »ปÃรÑัºบáแµต‹‹§ง¤ค‹‹Òาµต‹‹Òา§งæๆ ãใ¹น Edit PageThursday, December 9, 2010
 • 32. ãใªชŒŒ Landing Tab ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹นThursday, December 9, 2010
 • 33. FACEBOOK D A Y F I V E ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 5 ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นáแÅลÐะÍอÑั¾พàเ´ด·ท∙àเ¹น×ืé้ÍอËหÒาThursday, December 9, 2010
 • 34. ÊสÙูµตÃรÊสÓำàเÃรç็¨จ¡กÒาÃรâโ¾พÊสµต¢ขŒŒÍอ¤คÇวÒาÁมºบ¹น Facebook Page ¢ขÍอ§งáแºบÃร¹น´ดÊสÔิ¹น¤คŒŒÒาµต‹‹Òา§งæๆ 1. µตÍอ¹นàเªชŒŒÒาâโ¾พÊสµต·ท∙Ñั¡ก·ท∙ÒาÂย ÍอÃรØุ³ณÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์¨จŒŒÒา ¶ถÖึ§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑั¹นËหÃร×ืÍอÂยÑั§ง 2. µตÍอ¹นãใ¡กÅลŒŒàเ·ท∙Õีè่Âย§งËหÒาÃรÙู»ปÍอÒาËหÒาÃรÁมÒาâโ¾พÊสµต ËหÔิÇว¡กÑั¹นËหÃร×ืÍอÂยÑั§ง¨จÒา 3. µตÍอ¹นàเÂยç็¹นâโ¾พÊสµตÇว‹‹Òา¶ถÖึ§งºบŒŒÒา¹น¡กÑั¹นËหÃร×ืÍอÂยÑั§ง Ãร¶ถµตÔิ´ดÁมÑัé้ÂยàเÍอ‹‹Âย 4. ÇวÑั¹นËหÇวÂยÍอÍอ¡ก àเÍอÒาàเÅล¢ข·ท∙Õีè่ÍอÍอ¡กÁมÒาâโ¾พÊสµต 5. ¾พÙู´ด¶ถÖึ§งáแºบÃร¹น´ดµตÑัÇวàเÍอ§งºบŒŒÒา§งàเ»ปšš¹น¤คÃรÑัé้§ง¤คÃรÒาÇว Credit : @macroartThursday, December 9, 2010
 • 35. FACEBOOK D A Y S I X ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 6 »ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ Page ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณThursday, December 9, 2010
 • 36. ¤คÓำ¶ถÒาÁมªชÇว¹น¤คÔิ´ด..... ¤คØุ³ณµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรáแ¤ค‹‹àเ¾พÔิè่Áม¨จÓำ¹นÇว¹น Like ËหÃร×ืÍอàเ¾พÔิè่Áม¨จÓำ¹นÇว¹นÊสÁมÒาªชÔิ¡ก¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย?Thursday, December 9, 2010
 • 37. ÃรŒŒÒา¹น¢ขŒŒÒาÇวáแ¡ก§งÍอÔิè่ÁมÍอÃร‹‹ÍอÂย àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹...Thursday, December 9, 2010
 • 38. Promote with an adsThursday, December 9, 2010
 • 39. Thursday, December 9, 2010
 • 40. FACEBOOK D A Y S E V E N ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 7 »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅลáแÅลÐะ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งThursday, December 9, 2010
 • 41. Facebook InsightsThursday, December 9, 2010
 • 42. Q &AThursday, December 9, 2010
 • 43. THANK YOU!!!Thursday, December 9, 2010
 • 44. Contact... Email: mehta@facebookgoo.com Twitter: @mehtaxz, @facebookgoo Website: www.facebookgoo.com Fan Page: fb.me/fbgoothailandThursday, December 9, 2010
 • 45. ¾พºบ¡กÑั¹นàเÃรç็Çวæๆ ¹นÕีé้Thursday, December 9, 2010
 • 46. ¢ขÍอºบ¤คØุ³ณ¤คÃรÑัºบ :)Thursday, December 9, 2010

×