Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม                 ãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑ...
»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค: àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ          àเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา...
ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ     ¤คÇวÒาÁมÂยØุ‹‹§งÂยÒา¡กàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ     Clip - Outsourced ...
áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ                 Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÊสÍอ§ง·ท∙Òา§ง             ...
¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม               »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ/àเ¤คÂยäไ´ดŒŒÂยÔิ¹น              ...
Clip: OutsourcedSaturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
·ท∙Íอ´ด´ดàเ»ปšš¹นàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃร               ºบ.àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร...
Saturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร¹นâโ¹นàเÇวÅลµตÕีé้Êส‹‹§ง·ท∙Íอ´ด´ด äไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง·ท∙ÕีÁม¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃรSaturday, December...
·ท∙Íอ´ด´ดÁมÕีÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งÊสÍอ¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡ก¼ผªช.¼ผ¨จ¡กªช×ืè่Íอ»ปÙูâโÃร                ...
àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÅล´ดàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃรãใËหŒŒºบÃรÔิ¡กÒาÃรµต‹‹Íอ¤คÃรÑัé้§ง                     ...
»ปÙูâโÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช‹‹ÒาºบŒŒÒา¹น¢ขÍอ§ง»ป‡‡Òา¨จÕี ãใËหŒŒÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งÊสºบÒาÂยSaturday, December...
»ป‡‡Òา¨จÕีµตŒŒÍอ¹นÃรÑัºบàเ¢ขÒาàเÁม×ืè่ÍอÁมÒา¶ถÖึ§ง´ดŒŒÇวÂย¢ขÍอ§ง·ท∙Òา¹นàเÅล‹‹¹น¾พ×ืé้¹นàเÁม×ืÍอ§งSaturday, December 17...
ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น               ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃร...
Saturday, December 17, 2011
ÍอÕี¡ก©ฉÒา¡กËห¹นÖึè่§งàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Íอ´ด´ด               ´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรÍอºบÃรÁมàเÃร×ืè่Íอ§งÊสÔิ¹น¤คŒ...
ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น               ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃร...
Saturday, December 17, 2011
àเ¢ขÒาàเÃรÔิè่ÁมËหÑัÇวàเÊสÕีÂย¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่ÍอÔิ¹นàเ´ดÕีÂยSaturday, December 17, 2011
¨จÖึ§งÍอÍอ¡กäไ»ปËหÒาáแÎฮÁมàเºบÍอÃรàเ¡กÍอÃร·ท∙Òา¹นµต‹‹Òา§งàเÁม×ืÍอ§ง                áแÅลÐะ¾พºบ¡กÑัºบÍอ...
Saturday, December 17, 2011
ãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด               àเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นÍอÐะäไÃรºบ...
Clip: Saving Private RyanSaturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น                ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่Êส...
ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹นSaturday, December 17, 2011
¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พ¢ขÍอ§งÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹นSaturday, December 17, 2011
àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊสSaturday, December 17, 2011
Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹น¨จÖึ§งÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
¾พÇว¡กàเ¢ขÒาàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ดSaturday, Dec...
ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น        A.         B.          C.      D.        E. ...
¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว               ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย    ...
Saturday, December 17, 2011
ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น        A.         B.          C.      D.        E. ...
¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว               ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย    ...
¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม               ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂยâโ´ดÂยÁม...
40Saturday, December 17, 2011
“¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น             ãใ¹นàเàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ...
¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมSaturday, December 17, 2011
}                    ¹นÔิÂยÒาÁม        ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ                   ...
·ท∙Õีè่ÁมÒา...Saturday, December 17, 2011
¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇวSaturday, December 17, 2011
ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาSaturday, December 17, 2011
ÈศÒาÊส¹นÒาSaturday, December 17, 2011
§งÒา¹นSaturday, December 17, 2011
µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง...Saturday, December 17, 2011
¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¡กÑั¹นàเÍอ§งSaturday, December 17, 2011
¾พÔิ¸ธÕีÃร ÕีµตÃรÍอ§งSaturday, December 17, 2011
ÁมØุ‹‹§งÁมÑัè่¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅลÊสÓำàเÃรç็¨จSaturday, December 17, 2011
·ท∙Óำàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเÍอ×ืé้ÍอÍอÓำ¹นÇวÂยSaturday, December 17, 2011
¤คØุ³ณÀภÒา¾พÊสÙู§งSaturday, December 17, 2011
¤คÇวÒาÁมÃรÇว´ดàเÃรç็ÇวSaturday, December 17, 2011
¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม      ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมäไ·ท∙Âย      ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ  ...
Clip from               Transcultural LeaderSaturday, December 17, 2011
INSEAD’s Transcultural Leader 2008                Carlos Ghosn CEO Nissan-RenaultSaturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม                   ¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑั...
»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ             ...
Saturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบ 1 ¢ขŒŒÍอ                 1. äไ´ดŒŒÍอÐะäไÃรÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด      ...
Saturday, December 17, 2011
Saturday, December 17, 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cross Cultural Management Workshop

1,178 views

Published on

Slides for the presentation of cross cultural workshop in Thai. Presented at Burapa University Master in Humanity on December 18, 2011.
สไลด์ประกอบการสอนปริญญาโทมนุษยศาสตร์ ม.บูรพา 18 ธ.ค. 2554 ดูประกอบวีดีโอที่ยูทูบ

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cross Cultural Management Workshop

 1. 1. ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ TextSaturday, December 17, 2011
 2. 2. »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 3. 3. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค: àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ àเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 4. 4. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ¤คÇวÒาÁมÂยØุ‹‹§งÂยÒา¡กàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ Clip - Outsourced Clip - Saving Private Ryan ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¢ขÑั´ดáแÂยŒŒ§ง ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม äไ·ท∙Âย-µต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 5. 5. áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÊสÍอ§ง·ท∙Òา§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ áแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒSaturday, December 17, 2011
 6. 6. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ/àเ¤คÂยäไ´ดŒŒÂยÔิ¹น ¤คÇวÒาÁมÂยØุ‹‹§งÂยÒา¡กãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 7. 7. Clip: OutsourcedSaturday, December 17, 2011
 8. 8. Saturday, December 17, 2011
 9. 9. ·ท∙Íอ´ด´ดàเ»ปšš¹นàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃร ºบ.àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร¹นâโ¹นàเÇวÅลµตÕีé้ «ซÕีáแÍอ·ท∙àเ·ท∙ÔิÅล ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาSaturday, December 17, 2011
 10. 10. Saturday, December 17, 2011
 11. 11. Saturday, December 17, 2011
 12. 12. àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร¹นâโ¹นàเÇวÅลµตÕีé้Êส‹‹§ง·ท∙Íอ´ด´ด äไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง·ท∙ÕีÁม¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃรSaturday, December 17, 2011
 13. 13. ·ท∙Íอ´ด´ดÁมÕีÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งÊสÍอ¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡ก¼ผªช.¼ผ¨จ¡กªช×ืè่Íอ»ปÙูâโÃร àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ·ท∙¹นàเ¢ขÒาãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµตSaturday, December 17, 2011
 14. 14. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÅล´ดàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃรãใËหŒŒºบÃรÔิ¡กÒาÃรµต‹‹Íอ¤คÃรÑัé้§ง Åล´ดÅล§ง¨จÒา¡ก 12 ¹นÒา·ท∙Õี ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น 6 ¹นÒา·ท∙ÖึSaturday, December 17, 2011
 15. 15. »ปÙูâโÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช‹‹ÒาºบŒŒÒา¹น¢ขÍอ§ง»ป‡‡Òา¨จÕี ãใËหŒŒÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งÊสºบÒาÂยSaturday, December 17, 2011
 16. 16. »ป‡‡Òา¨จÕีµตŒŒÍอ¹นÃรÑัºบàเ¢ขÒาàเÁม×ืè่ÍอÁมÒา¶ถÖึ§ง´ดŒŒÇวÂย¢ขÍอ§ง·ท∙Òา¹นàเÅล‹‹¹น¾พ×ืé้¹นàเÁม×ืÍอ§งSaturday, December 17, 2011
 17. 17. ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
 18. 18. Saturday, December 17, 2011
 19. 19. ÍอÕี¡ก©ฉÒา¡กËห¹นÖึè่§งàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Íอ´ด´ด ´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรÍอºบÃรÁมàเÃร×ืè่Íอ§งÊสÔิ¹น¤คŒŒÒาSaturday, December 17, 2011
 20. 20. ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
 21. 21. Saturday, December 17, 2011
 22. 22. àเ¢ขÒาàเÃรÔิè่ÁมËหÑัÇวàเÊสÕีÂย¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่ÍอÔิ¹นàเ´ดÕีÂยSaturday, December 17, 2011
 23. 23. ¨จÖึ§งÍอÍอ¡กäไ»ปËหÒาáแÎฮÁมàเºบÍอÃรàเ¡กÍอÃร·ท∙Òา¹นµต‹‹Òา§งàเÁม×ืÍอ§ง áแÅลÐะ¾พºบ¡กÑัºบÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่ÍอÂยÙู‹‹ÁมÒา¹นÒา¹น àเ¢ขÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแ§ง‹‹¤คÔิ´ด¨จÒา¡กÃรØุ‹‹¹น¾พÕีè่¤ค¹น¹นÕีé้Saturday, December 17, 2011
 24. 24. Saturday, December 17, 2011
 25. 25. ãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด àเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งSaturday, December 17, 2011
 26. 26. Clip: Saving Private RyanSaturday, December 17, 2011
 27. 27. Saturday, December 17, 2011
 28. 28. àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ÊสÍอ§งSaturday, December 17, 2011
 29. 29. ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹นSaturday, December 17, 2011
 30. 30. ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พ¢ขÍอ§งÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
 31. 31. ¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹นSaturday, December 17, 2011
 32. 32. àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊสSaturday, December 17, 2011
 33. 33. Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹น¨จÖึ§งÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
 34. 34. ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ดSaturday, December 17, 2011
 35. 35. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹นSaturday, December 17, 2011
 36. 36. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
 37. 37. Saturday, December 17, 2011
 38. 38. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹นSaturday, December 17, 2011
 39. 39. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
 40. 40. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂยâโ´ดÂยÁมµตÔิàเÍอ¡ก©ฉÑั¹น·ท∙ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
 41. 41. 40Saturday, December 17, 2011
 42. 42. “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” Oscar Wilde - Irish novelist 1854-1900Saturday, December 17, 2011
 43. 43. ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมSaturday, December 17, 2011
 44. 44. } ¹นÔิÂยÒาÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร ¡กÒาÃร¡กÃรÐะ·ท∙Óำ¢ขÍอ§งàเÃรÒา ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น ÍอØุ´ดÁม¡กÒาÃร³ณ àเÃรÒาãใªชŒŒÁมÑั¹นµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นáแÅลÐะàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณSaturday, December 17, 2011
 45. 45. ·ท∙Õีè่ÁมÒา...Saturday, December 17, 2011
 46. 46. ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇวSaturday, December 17, 2011
 47. 47. ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
 48. 48. ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาSaturday, December 17, 2011
 49. 49. ÈศÒาÊส¹นÒาSaturday, December 17, 2011
 50. 50. §งÒา¹นSaturday, December 17, 2011
 51. 51. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง...Saturday, December 17, 2011
 52. 52. ¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¡กÑั¹นàเÍอ§งSaturday, December 17, 2011
 53. 53. ¾พÔิ¸ธÕีÃร ÕีµตÃรÍอ§งSaturday, December 17, 2011
 54. 54. ÁมØุ‹‹§งÁมÑัè่¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅลÊสÓำàเÃรç็¨จSaturday, December 17, 2011
 55. 55. ·ท∙Óำàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเÍอ×ืé้ÍอÍอÓำ¹นÇวÂยSaturday, December 17, 2011
 56. 56. ¤คØุ³ณÀภÒา¾พÊสÙู§งSaturday, December 17, 2011
 57. 57. ¤คÇวÒาÁมÃรÇว´ดàเÃรç็ÇวSaturday, December 17, 2011
 58. 58. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมäไ·ท∙Âย ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ ËหŒŒÒา¤คÙู‹‹·ท∙Õีè่µตÃร§ง¢ขŒŒÒาÁมSaturday, December 17, 2011
 59. 59. Clip from Transcultural LeaderSaturday, December 17, 2011
 60. 60. INSEAD’s Transcultural Leader 2008 Carlos Ghosn CEO Nissan-RenaultSaturday, December 17, 2011
 61. 61. Saturday, December 17, 2011
 62. 62. ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ TextSaturday, December 17, 2011
 63. 63. »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 64. 64. àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ àเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
 65. 65. Saturday, December 17, 2011
 66. 66. Saturday, December 17, 2011
 67. 67. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบ 1 ¢ขŒŒÍอ 1. äไ´ดŒŒÍอÐะäไÃรÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 2. Êส‹‹Çว¹นäไËห¹น»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 3. Êส‹‹Çว¹นãใ´ดÁมÕีàเËหµตØุÁมÕี¼ผÅลÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 4. Êส‹‹Çว¹นãใ´ด¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂยÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 5. ËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹น¶ถÒาÁม¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา...Saturday, December 17, 2011
 68. 68. Saturday, December 17, 2011
 69. 69. Saturday, December 17, 2011

×