Pps Chapter 5

1,325 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pps Chapter 5

 1. 1. 5. Preparation Saturday, October 17, 2009
 2. 2. Preparation ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ¡ก‹‹Íอ¹น¹นÓำàเÊส¹นÍอ àเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ Presentation Checklist 2 Saturday, October 17, 2009
 3. 3. “¶ถŒŒÒา¤คØุ³ณÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวãใ¹น¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¡กç็àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวäไ»ป¾พºบ¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว” If you fail to prepare, you're prepared to fail. ÁมÒาÃร¤ค Êส»ป·ท∙«ซ ¹นÑั¡ก¡กÕีÌฬÒาÇว‹‹ÒาÂย¹นé้Óำ àเ¡กŒŒÒาàเËหÃรÕีÂย­Þญ·ท∙Íอ§ง ¤ค.Èศ. 1965-1972 3 Saturday, October 17, 2009
 4. 4. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ ¡ก‹‹Íอ¹น¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ Saturday, October 17, 2009
 5. 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา Saturday, October 17, 2009
 6. 6. «ซÑั¡ก«ซŒŒÍอÁม¡ก‹‹Íอ¹น Saturday, October 17, 2009
 7. 7. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งáแÅลÐะÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่ Saturday, October 17, 2009
 8. 8. áแµต‹‹§ง¡กÒาÂยàเËหÁมÒาÐะÊสÁม Saturday, October 17, 2009
 9. 9. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¶ถÒาÁมµตÍอºบ Saturday, October 17, 2009
 10. 10. àเµตÃรÕีÂยÁมàเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ Saturday, October 17, 2009
 11. 11. ¶ถÖึ§ง¡ก‹‹Íอ¹น àเ¾พ×ืè่Íอ«ซŒŒÍอÁม áแÅลÐะ¤คØุŒŒ¹น·ท∙Õีè่ Saturday, October 17, 2009
 12. 12. ¤คØุÂย¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่ÍอãใªชŒŒâโÂย§งàเÃร×ืè่Íอ§ง Saturday, October 17, 2009
 13. 13. ÁมÍอ§งâโÅล¡กãใ¹นáแ§ง‹‹´ดÕี Saturday, October 17, 2009
 14. 14. ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ¤ค×ืÍอ “¡กÒาÃร·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÍอÐะäไÃรºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§ง ·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÓำËหÃรÑัºบàเ¢ขÒา” Morton C. Orman 14 Saturday, October 17, 2009
 15. 15. ÊสÙู´ดËหÒาÂยãใ¨จÅลÖึ¡กæๆ¡ก‹‹Íอ¹น¢ขÖึé้¹นàเÇว·ท∙Õี Saturday, October 17, 2009
 16. 16. àเµตÃรÕีÂยÁม¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม Saturday, October 17, 2009
 17. 17. àเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ (Handouts) ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ÍอŒŒÒา§งÍอÔิ§ง ËหÃร×ืÍอ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น ¨จÑั´ด·ท∙ÓำµตÒาÁมÅลÓำ´ดÑัºบáแÅลÐะãใÊส‹‹àเÅล¢ขËห¹นŒŒÒา áแ¨จ¡กàเÍอ¡กÊสÒาÃรµตÒาÁมàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม àเµตÃรÕีÂยÁมÅล‹‹Çว§งËห¹นŒŒÒา ãใËหŒŒàเ¾พÕีÂย§ง¾พÍอ ÁมÕีÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹น Example - handout 2 page 17 17 Saturday, October 17, 2009
 18. 18. µตÃรÇว¨จÊสÍอºบµต¹นàเÍอ§ง´ดŒŒÇวÂย Presentation Checklist ¡ก‹‹Íอ¹น¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง Saturday, October 17, 2009
 19. 19. “¶ถŒŒÒา¤คØุ³ณÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวãใ¹น¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¡กç็àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวäไ»ป¾พºบ¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว” If you fail to prepare, you're prepared to fail. ÁมÒาÃร¤ค Êส»ป·ท∙«ซ ¹นÑั¡ก¡กÕีÌฬÒาÇว‹‹ÒาÂย¹นé้Óำ àเ¡กŒŒÒาàเËหÃรÕีÂย­Þญ·ท∙Íอ§ง ¤ค.Èศ. 1965-1972 19 Saturday, October 17, 2009

×