Android
Services
22
Notes are based on:
Android Developers
http://developer.android.com/index.html
222
22. Android Services
Services
2
Android Services
Một Service là một component ứng dụng chạy tại background, không tươn...
333
22. Android Services
Services
3
Android Services
• Đối với mỗi service, nhiều lời gọi Context.startService() chỉ dẫn đ...
444
22. Android Services
Services
4
Service Life Cycle
CŨng như activity, một service có các phương
thức lifecycle mà ta c...
555
22. Android Services
Services
5
Service Life Cycle
The entire lifetime of a service happens between the time onCreate(...
666
22. Android Services
Services
6
Broadcast Receiver Lifecycle
A Broadcast Receiver là lớp ứng dụng nghe các global Inte...
777
22. Android Services
Services
7
Registering a Broadcast Receiver
• Ta có thể đăng ký động (tại mã chương trình) một th...
888
22. Android Services
Services
8
Broadcast Receiver Lifecycle
Mỗi broadcast receiver có đúng một callback method:
void ...
999
22. Android Services
Services
9
Services, BroadcastReceivers and the AndroidManifest
Manifest của các ứng dụng dùng An...
101010
22. Android Services
Services
10
Services, BroadcastReceivers and the AdroidManifest
<?xml version="1.0" encoding="...
111111
22. Android Services
Services
11
Types of Broadcasts
Có hai lớp broadcast chính:
1.Normal broadcast (được gửi bằng ...
121212
22. Android Services
Services
12
Useful Methods – The Driver
Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác v...
131313
22. Android Services
Services
13
Useful Methods – The Service
Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác ...
141414
22. Android Services
Services
14
Useful Methods – The Driver (again)
Giả sử main activity MyService3Driver muốn tươ...
151515
22. Android Services
Example 1. A very Simple Service
15
Main activity bật một service. Service đó in vài dòng tại ...
161616
22. Android Services
Services
16
Example 1. cont.
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super...
171717
22. Android Services
Example 1. cont.
17
//non CPU intensive service running the main task in its main thread
packa...
181818
22. Android Services
Services
18
Example 1. cont.
According to the Log
1. Main Activity is started (no displayed ye...
191919
22. Android Services
Services
19
Example 1. cont. Manifest
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:a...
202020
22. Android Services
Services
20
Example 1. cont. Layout
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
andro...
212121
22. Android Services
Example 2
21
Example 2. A More Realistic Activity-Service Interaction
1.The main activity star...
222222
22. Android Services
Services
22
Example 2. Layout
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:andro...
232323
22. Android Services
Services
23
Example 2. Manifest
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android...
242424
22. Android Services
Services
24
// Application logic and its BroadcastReceiver in the same class
package es.demos;...
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.ma...
262626
22. Android Services
Services
26
// register & define filter for local listener
IntentFilter mainFilter = new Inten...
272727
22. Android Services
Services
27
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// local (e...
282828
22. Android Services
Example 2. The Service
28
// Service3 uses a thread to run slow operation
package es.demos;
im...
292929
22. Android Services
Example 2. The Service
29
@Override
public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int st...
303030
22. Android Services
Services
30
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
Log.e ("<<MyService3-onDest...
3131
22. Android Services
Services
31
Questions
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Android chapter22-services

786
-1

Published on

Giới thiệu về Services trong Android

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
786
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Android chapter22-services

 1. 1. Android Services 22 Notes are based on: Android Developers http://developer.android.com/index.html
 2. 2. 222 22. Android Services Services 2 Android Services Một Service là một component ứng dụng chạy tại background, không tương tác với người dùng, chạy trong khoảng thời gian không xác định. Service, cũng như các đối tượng ứng dụng khác (activitties, broadcast listeners…), chạy tại thread chính của tiến trình chủ. Nghĩa là, nếu một service định làm gì đó chiếm CPU (chẳng hạn MP3 playback) hoặc đợi lâu (networking), nó nên tạo một thread riêng để làm việc đó. Mỗi service phải có một khai báo <service> tại AndroidManifest.xml của package. Service được gọi bằng Context.startService() và Context.bindService().
 3. 3. 333 22. Android Services Services 3 Android Services • Đối với mỗi service, nhiều lời gọi Context.startService() chỉ dẫn đến việc phương thức onStartCommand() của Service class được gọi nhiều lần). Tuy nhiên, chỉ cần một lần Context.stopService() hay stopSelf() được gọi là đủ để kết thúc service đó. •Một service có thể được khởi động và chạy cho đến khi nào ai đó dừng nó hoặc nó tự dừng.
 4. 4. 444 22. Android Services Services 4 Service Life Cycle CŨng như activity, một service có các phương thức lifecycle mà ta cài để giám sát các thay đổi trạng thái của nó. Nhưng service có ít phương thức life cycle hơn, và chúng ở dạng public chứ không phải protected: 1. void onCreate () 2. void onStartCommand (Intent intent,…) 3. void onDestroy () onCreate onStart onDestroy
 5. 5. 555 22. Android Services Services 5 Service Life Cycle The entire lifetime of a service happens between the time onCreate() is called and the time onDestroy() returns. Toàn bộ cuộc đời của một service bắt đầu khi onCreate() được gọi và kết thúc khi onDestroy() trả về. Like an activity, a service does its initial setup in onCreate(), and releases all remaining resources in onDestroy(). Cũng như một activity, một service thực hiện các công việc khởi tạo tại onCreate() và trả tất cả các tài nguyên còn lại tại OnDestroy() For example, a music playback service could create the thread where the music will be played in onCreate(), and then stop the thread in onDestroy(). Ví dụ, một service chơi nhạc có thể tạo thread phụ chơi nhạc tại phương thức onCreate(), và dừng thread đó tại onDestroy()
 6. 6. 666 22. Android Services Services 6 Broadcast Receiver Lifecycle A Broadcast Receiver là lớp ứng dụng nghe các global Intent được gửi cho tất cả những ai muốn nghe (thay vì chỉ gửi cho một ứng dụng/activity được chỉ định trước). Hệ thống gửi một broadcast Intent cho tất cả các broadcast receiver quan tâm, và chúng lần lượt xử lý Intent đó.
 7. 7. 777 22. Android Services Services 7 Registering a Broadcast Receiver • Ta có thể đăng ký động (tại mã chương trình) một thực thể BroadcastReceiver bằng lời gọi Context.registerReceiver() • hoặc đăng kí tĩnh bằng cách khai báo thẻ <receiver> tại AndroidManifest.xml.
 8. 8. 888 22. Android Services Services 8 Broadcast Receiver Lifecycle Mỗi broadcast receiver có đúng một callback method: void onReceive (Context context, Intent broadcastMsg) 1. Khi một broadcast message được gửi đến receiver, Android gọi phương thức onReceive() của receiver đó và truyền cho nó đối tượng Intent chứa message. 2. Một broadcast receiver chỉ được coi là active (đang chạy) trong khi nó đang thực thi phương onReceive() của mình. 3. Khi onReceive() kết thúc, receiver quay lại trạng thái inactive. * callback method là các phương thức dành riêng để hệ thống gọi khi có sự kiện nào đó xảy ra, nó không được gọi trực tiếp trong mã chương trình. onReceive
 9. 9. 999 22. Android Services Services 9 Services, BroadcastReceivers and the AndroidManifest Manifest của các ứng dụng dùng Android Services phải có chứa: 1.Một <service> entry (mục) cho mỗi service dùng trong ứng dụng. 2.Nếu ứng dụng định nghĩa một BroadcastReceiver dưới hình thức một lớp độc lập, manifest phải có một <receiver> clause (mệnh đề) xác định component đó. Ngoài ra, còn cần một <intent-filter> entry để khai báo filter mà service và receiver sử dụng. See example
 10. 10. 101010 22. Android Services Services 10 Services, BroadcastReceivers and the AdroidManifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="cis493.demos" android:versionCode="1" android:versionName="1.0.0"> <uses-sdk android:minSdkVersion="4"></uses-sdk> <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> <activity android:name=".MyServiceDriver2"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <service android:name="MyService2" /> <receiver android:name="MyBroadcastReceiver"> <intent-filter> <action android:name = "matos.action.GOSERVICE2" /> </intent-filter> </receiver> </application> </manifest>
 11. 11. 111111 22. Android Services Services 11 Types of Broadcasts Có hai lớp broadcast chính: 1.Normal broadcast (được gửi bằng Context.sendBroadcast) hoàn toàn không đồng bộ (asynchronous). Tất cả các receiver của broadcast được chạy theo thứ tự không xác định, thường là chạy cùng lúc. 2.Ordered broadcast (được gửi bằng Context.sendOrderedBroadcast) được gửi lần lượt đến cho từng receiver một. Khi đến lượt một receiver thực thi, nó có thể chuyển tiếp kết quả cho receiver tiếp theo, hoặc nó có thể hủy toàn bộ broadcast (abortBroadcast()) để broadcast đó sẽ không được gửi đến cho các receiver khác. Thứ tự thực thi của các receiver được kiểm soát bởi thuộc tính android:priority của intent-filter tương ứng; các receiver có cùng priority (độ ưu tiên) sẽ được chạy theo thứ tự bất kì.
 12. 12. 121212 22. Android Services Services 12 Useful Methods – The Driver Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity chính có trách nhiệm thực hiện các việc sau: 1. Start the service called MyService3. Bật service Intent intentMyService = new Intent(this, MyService3.class); Service myService = startService(intentMyService); 2. Define corresponding receiver’s filter and register local receiver. Định nghĩa filter của receiver tương ứng và đăng ký receiver nội bộ. IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("matos.action.GOSERVICE3"); BroadcastReceiver receiver = new MyMainLocalReceiver(); registerReceiver(receiver, mainFilter); 3. Implement local receiver and override its main method public void onReceive(Context localContext, Intent callerIntent)
 13. 13. 131313 22. Android Services Services 13 Useful Methods – The Service Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity đó dùng phương thức onStart của nó để làm việc sau: 1. Tạo một Intent với broadcast filter phù hợp (bao nhiêu receiver khớp với nó cũng được). Intent myFilteredResponse = new Intent("matos.action.GOSERVICE3"); 2. Chuẩn bị dữ liệu extra (‘myServiceData’) để gửi theo intent tới (các) receiver Object msg = some user data goes here; myFilteredResponse.putExtra("myServiceData", msg); 3. Gửi intent tới tất cả các receiver khớp với filter đã tạo sendBroadcast(myFilteredResponse);
 14. 14. 141414 22. Android Services Services 14 Useful Methods – The Driver (again) Giả sử main activity MyService3Driver muốn tương tác với một service có tên MyService3. Activity chính có trách nhiệm kết thúc service một cách sạch sẽ. Thực hiện như sau 1. Giả sử intentMyService là Intent đã được dùng để gọi service. Việc kết thúc service được làm bằng cách gọi phương thức stopService(new Intent(intentMyService) ); 2. Tại phương thức onDestroy của activity, đảm bảo rằng tất cả các thread đang chạy của nó được chấm dứt và receiver được hủy đăng ký. unregisterReceiver(receiver);
 15. 15. 151515 22. Android Services Example 1. A very Simple Service 15 Main activity bật một service. Service đó in vài dòng tại DDMS LogCat cho đến khi main activity dừng service. Không có liên lạc giữa các tiến trình khác nhau (IPC).// a simple service is started & stopped package es.demo; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.content.ComponentName; import android.content.Intent; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.*; public class ServiceDriver1 extends Activity { TextView txtMsg; Button btnStopService; Intent intentMyService; ComponentName service;
 16. 16. 161616 22. Android Services Services 16 Example 1. cont. @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg); intentMyService = new Intent(this, MyService1.class); service = startService(intentMyService); btnStopService = (Button) findViewById(R.id.btnStopService); btnStopService.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { try { stopService((intentMyService) ); txtMsg.setText("After stoping Service: n" + service.getClassName()); } catch (Exception e) { Toast.makeText(getApplicationContext(), e.getMessage(), 1).show(); } }//onClick }); } }
 17. 17. 171717 22. Android Services Example 1. cont. 17 //non CPU intensive service running the main task in its main thread package es.demo; import ... public class MyService1 extends Service { @Override public IBinder onBind(Intent arg0) { return null; } @Override public void onCreate() { super.onCreate(); Log.i ("<<MyService1-onStart>>", "I am alive-1!"); } @Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { super.onStartCommand(intent, flags, startId); Log.i ("<<MyService1-onStart>>", "I did something very quickly"); return START_STICKY; } @Override public void onDestroy() { super.onDestroy(); Log.i ("<<MyService1-onDestroy>>", "I am dead-1"); } }
 18. 18. 181818 22. Android Services Services 18 Example 1. cont. According to the Log 1. Main Activity is started (no displayed yet) 2. Service is started (onCreate, onStart) 3. Main Activity UI is displayed 4. User stops Service
 19. 19. 191919 22. Android Services Services 19 Example 1. cont. Manifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="es.demo" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" > <activity android:name=".ServiceDriver1" android:label="@string/app_name" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <service android:name=".MyService1"> </service> </application> </manifest>
 20. 20. 202020 22. Android Services Services 20 Example 1. cont. Layout <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout android:id="@+id/myLinearLayout" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > <EditText android:id="@+id/txtMsg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:textSize="18sp" /> <Button android:id="@+id/btnStopService" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text=" Stop Service“ /> </LinearLayout>
 21. 21. 212121 22. Android Services Example 2 21 Example 2. A More Realistic Activity-Service Interaction 1.The main activity starts the service and registers a receiver. Activity chính bật service và đăng kí một receiver. 2.The service is slow, therefore it runs in a parallel thread its time consuming task. Service chạy chậm, nên nó chạy công việc của nó trong một thread song song. 3.When done with a computing cycle, the service adds a message to an intent. Sau mỗi chu kì tính toán, service gắn một message vào một intent 4.The intent is broadcasted using the filter: matos.action.GOSERVICE3. Intent được broadcast bằng filter matos.action.GOSERVICE3 5.A BroadcastReceiver (defined inside the main Activity) uses the previous filter and catches the message (displays the contents on the main UI ). Receiver (đã được đăng kí từ trong activity chính) dùng filter để bắt message mà service gửi rồi hiển thị tại UI. 6.At some point the main activity stops the service and finishes executing. Tại một thời điểm nào đó, activity chính dừng service và kết thúc.
 22. 22. 222222 22. Android Services Services 22 Example 2. Layout <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/ap k/res/android" android:id="@+id/myLinearLayout" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <EditText android:id="@+id/txtMsg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="144dp" android:textSize="12sp" /> <Button android:id="@+id/btnStopService" android:layout_width="151dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="Stop Service" /> </LinearLayout>
 23. 23. 232323 22. Android Services Services 23 Example 2. Manifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="es.demo" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" > <activity android:name=".MyServiceDriver3" android:label="@string/app_name" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <service android:name="MyService3" /> </application> </manifest>
 24. 24. 242424 22. Android Services Services 24 // Application logic and its BroadcastReceiver in the same class package es.demos; import java.util.Date; import android.app.Activity; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.ComponentName; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.IntentFilter; import android.os.Bundle; import android.os.SystemClock; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.*; public class MyServiceDriver3 extends Activity { TextView txtMsg; Button btnStopService; ComponentName service; Intent intentMyService; BroadcastReceiver receiver; Example 2. Main Activity
 25. 25. @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg); intentMyService = new Intent(this, MyService3.class); service = startService(intentMyService); txtMsg.setText("MyService3 started - (see DDMS Log)"); btnStopService = (Button) findViewById(R.id.btnStopService); btnStopService.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { try { stopService(new Intent(intentMyService) ); txtMsg.setText("After stoping Service: n" + service.getClassName()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }); 252525 22. Android Services Services 25 Example 2. Main Activity stop start
 26. 26. 262626 22. Android Services Services 26 // register & define filter for local listener IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("es.action.GOSERVICE3"); receiver = new MyMainLocalReceiver(); registerReceiver(receiver, mainFilter); }//onCreate //////////////////////////////////////////////////////////////////////// @Override protected void onDestroy() { super.onDestroy(); try { stopService(intentMyService); unregisterReceiver(receiver); } catch (Exception e) { Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>", e.getMessage() ); } Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>" , "Adios" ); } //onDestroy Example 2. Main Activity register unregister
 27. 27. 272727 22. Android Services Services 27 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // local (embedded) RECEIVER public class MyMainLocalReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context localContext, Intent callerIntent) { String serviceData = callerIntent.getStringExtra("serviceData"); Log.e ("MAIN>>>", serviceData + " -receiving data " + SystemClock.elapsedRealtime() ); String now = "n" + serviceData + " --- " + new Date().toLocaleString(); txtMsg.append(now); } }//MyMainLocalReceiver }//MyServiceDriver3 Example 2. Main Activity Get data
 28. 28. 282828 22. Android Services Example 2. The Service 28 // Service3 uses a thread to run slow operation package es.demos; import android.app.Service; import android.content.Intent; import android.os.IBinder; import android.util.Log; public class MyService3 extends Service { boolean isRunning = true; @Override public IBinder onBind(Intent arg0) { return null; } @Override public void onCreate() { super.onCreate(); }
 29. 29. 292929 22. Android Services Example 2. The Service 29 @Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { super.onStartCommand(intent, flags, startId); Log.e ("<<MyService3-onStart>>", "I am alive-3!"); // we place the slow work of the service in its own thread // so the caller is not hung up waiting for us Thread triggerService = new Thread ( new Runnable(){ long startingTime = System.currentTimeMillis(); long tics = 0; public void run() { for(int i=0; (i< 120) & isRunning; i++) { //at most 10 minutes try { //fake that you are very busy here tics = System.currentTimeMillis() - startingTime; Intent myFilteredResponse = new Intent("es.action.GOSERVICE3"); String msg = i + " value: " + tics; myFilteredResponse.putExtra("serviceData", msg); sendBroadcast(myFilteredResponse); Thread.sleep(1000); //five seconds } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } }//for }//run }); triggerService.start(); return START_STICKY; }//onStartCommand broadcasting Set filter
 30. 30. 303030 22. Android Services Services 30 @Override public void onDestroy() { super.onDestroy(); Log.e ("<<MyService3-onDestroy>>", "I am dead-3"); isRunning = false; }//onDestroy }//MyService3 Example 2. The Service Thread is now stopped
 31. 31. 3131 22. Android Services Services 31 Questions
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×