Mobile Communication 2012

177,903
-1

Published on

English | Catalan | Español | Italiano | Portugues

Experiències i recerques sobre
comunicació mòbil

Published in: Business

Mobile Communication 2012

 1. 1. MobileCommunication 2012Experiències i recerques sobrecomunicació mòbilAguado, Juan Miguel; Balboni, Gian Paolo;Contreras-Espinosa, Ruth S.; Depaoli, Armando Liussi;Eguía-Gómez, José Luis; Farias Coelho, Patrícia M.;Foglia, Efraín; García Medina, Irene; Gifreu Castells, Arnau;Hildebrand, Hermes Renato; Massana Molera; Eulàlia,Mateos Rusillo, Santos M.; Molina García, Míriam;Navarro Güere, Héctor; Pereira Correia, Pedro Á.;Roman Coy, David. publicacions
 2. 2. Índex 4 PRESENTACIÓ 6 Part I: Ecosistema mòbil: Noves perspectives de mercat i consumMobile Communication 2012.Experiències i recerques sobre 7 Los gigantes, los ratones y el pastel: Las industrias culturales y elcomunicació mòbil. entorno de la movilidad/The giants, the mice and the cake: cultural industries and the mobile communications ecosystemISBN - 10: 84-695-3069-0. Juan Miguel Aguado.ISBN - 13: 978-84-695-3069-6. 22 Tabletas, cognición, gramática y algunas experiencias/Tablet, cognition,Editor: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, grammar and some experiences. Héctor Navarro Güere.de la Universitat de Vic.Serie: Grid Publicacions. 34 Part II: Continguts i consum digitals mòbilsEdició a cura: Héctor Navarro Güere.Vic, Catalunya (Espanya) 35 Il nuovo consumo dei media digitali: mobile e social/On the leading edgeAbril, 2012 of digital media consumption: mobile and social. Gian Paolo Balboni. 44 As mídias locativas, as artes e as cidades: projeto Media City/Locative Media, the arts and the cities: Media City project Hermes Renato Hildebrand i Efraín Foglia. 56 Videojuegos en dispositivos móviles para desarrollar competencias en alumnos de primaria/Using video games on mobile devices to develop competencies in primary learners. Ruth S. Contreras i José Luis Eguía. 65 mMuseos: una (r)evolución comunicativa necesaria/mMuseums: a necessary communicative (r)evolution. Santos M. Mateos Rusillo.eBook d’accés gratuït a:http://www.gridlab.es/mCommunication2012.pdf/ 77 Llenguatge interactiu de no ficció aplicat en l’àmbit dels dispositius mòbils/Interactive non-fiction language applied in the field of mobile devices. Arnau Gifreu Castells. Mobile Communication 2012 ·
 3. 3. 88 Nens mòbils 2.0/Mobile Children 2.0. Eulàlia Massana Molera. 98 Art City/Art City Efrain Foglia. 103 Part III: mMarketing i publicitat per a smartphones 104 M-Marketing: ¿presente o futuro?/M-Marketing: present or futur? Irene García Medina. 112 Apps Publicitaries/Branded Apps. Míriam Molina García. 120 Os Games femininos nos celulares: uma reflexão necessária/The women’s games: a necessary reflection. Patrícia Margarida Farias Coelho. 135 mAD; la necesidad de pertenencia en Mobile Advertising. Factores claves para alinear la publicidad móvil localizada/The need to social belonging in Mobile Advertising. Key factors to understand the localized mobile advertising. Armando Liussi Depaoli. 142 El nou consumidor mòbil, l’smartshopper/The new mobile consumer, the smartshopper. David Roman Coy.Amb la colaboració: 153 As redes sociais no telemóvel/Social networking on mobile phone Pedro Álvaro Pereira Correia.Vicerectorat de Recerca i Transferència de 163 SOBRE ELS AUTORSConeixement, de la Univesitat de Vic. 167 SOBRE EL GRID(ref. CS02011-12912-E) Mobile Communication 2012 ·
 4. 4. PRESENTACIÓLa comunicació mòbil és dels temes de obrir noves línies dinvestigació en sinto-més actualitat en diferents fòrums, des nia amb la nova ecologia mediàtica quede diferents perspectives. Espanya juga emergeix en el context d’una societatun paper important per les dinàmiques i globalitzada.l’evolució del seu mercat. En aquest sen-tit, el nostre país ofereix un interès espe- Davant aquesta realitat, és necessari quecífic per lamplitud del seu parc de dis- el món acadèmic espanyol lideri, treballi,positius 3G (el segon dEuropa, després uneixi esforços i es consolidi en aques-dItàlia) i per la intensitat del desenvolu- tes noves línies dinvestigació en comu-pament de xarxes socials mòbils, a més nicació digital, Paral·lelament, Catalunyade per la creixent implicació dempreses s’ha convertit en els últims anys en epi-en la producció i distribució de contin- centre desdeveniments internacionalsguts mòbils. Com va ocórrer amb de primer ordre com el Mobile WorldInternet, es tracta d’un procés dinnova- Congress, on es dibuixa les tendències ició pel qual els formats de contingut, les el panorama futur del sector.pràctiques de consum i els models denegoci característics de la televisió i la Dons, aquest llibre que tens en els mansxarxa, per exemple, sadapten, primer, al pretén contribuir en aquest esforç denou mitjà, per a després desenvolupar convertir la comunicació mòbil en unaformes i models específics que aprofiten disciplina amb diferents recorreguts iles potencialitats de personalització, geo- amb una projecció desconeguda del tot.localització i conectivitat ubiqua. Aquest compendi és conseqüència de l’esdeveniment científicAixò ha significat un reposicionament mCommunication Jornades Científiquesdels grans actors econòmics i tecnolò- sobre Comunicació Mòbil (Universitat degics. Tota la indústria involucrada des Vic, 19-21 d’Abril de 2012) que va servirdels operadors de telecomunicacions per centrar les reflexions sobre el tema,fins als productors de continguts, consi- on experts nacionals i internacionals vanderen la comunicació mòbil com una de presentar i van debatre la problemàticales noves fronteres dels seus negocis. En dels nous models de comunicació mòbil,aquest marc, el repte dels dispositius específicament en el terreny dels contin-portàtils de comunicació ha obligat a guts i les plataformes digitals. Mobile Communication 2012 · 4
 5. 5. Tanmateix, els objectius fonamentals tan Part 1: Ecosistema mòbil: Noves perspectives Barbara Scifo (OssCom, Centred’mCommunication com del llibre de mercat i consum. Saborda el panorama i dInvestigació en Mitjans i Comunicació.Mobile Communication: Experiències i de comunicació mòbil en diversos àmbits: co- Università Cattolica of Milan. Itàlia); delrecerques sobre comunicació mòbil són: municació social, mGovernment, educació, Dr. Ibrahim Kushchu (Mobile plataformes, etc. Government Consortium International. (a) Analitzar el panorama actual dels actors de Regne Unit) i del Dr. Gianpaolo Balboni. la cadena de valor com fabricants, operado- Part 2: Continguts i consum digitals mòbils. (I+D Telecom Itàlia). Per Llatinoamèrica res, productors de contingut, desenvolupa- Estudis des de la perspectiva multiplataforma, comptem amb el Dr. Hermes Renato dors de programari, agregadors/intermedia- la convergència de continguts digitals, els Hildebrand (Pontifícia Universidade ris/distribuïdors de contingut, agències de models de negoci i diverses experiències. Católica de São Paulo. Brasil). Tot treba- publicitat/màrqueting i usuaris. llen en la línia dintegrar esforços i evitar Part 3: mMarketing i publicitat en smartpho- la dispersió discursiva. Es tracta de de- (b) Des duna perspectiva sincrònica, estudiar nes. Experiències sobre el desenvolupament mografies diferents però interessos co- les tendències de lecologia de la comunicació de Apps específicament per a telèfons mòbils muns. dels dispositius mòbils. Això és, saber els es- intel·ligents: la seva evolució i perspectiva. tàndards tecnològics, models de negoci, es- Finalment destacar el suport del tructura de loferta, formats de contingut i La majoria dels autor que van a partici- Ministerio de Ciencia e Innovación, de percepcions dels usuaris. par en aquesta publicació treballen en Espanya [Ref CS02011-12912-E] i del projectes d’investigació i en centres i Vicerectorat de Recerca i Transferència (c) Conèixer la cadena de valor centrada en la grups de recerca especialitzats i multidis- de Coneixement, de la Universitat de Vic tecnològica oberta i tancada, polítiques públi- ciplinars: Dr. Juan Miguel Aguado Terrón per a la realització d’aquesta publicació. ques, segmentació de les audiències i usabilitat. (Grupo de de Investigación en Sense el seu reconeixement no hagués Comunicación Social, Cultura y estat possible realitzar aquest estudi. (d) Conèixer les experiències dels nous mo- Tecnología, de la Universidad de Múrcia També volem agrair la col·laboració de dels de negoci: nous, vells i hibridació de for- [I053-07]); Dr. Claudio Feijòo González Stephany Mosquera Herrera, dels mem- mats, publicitat mòbil, tots en el marc del can- (membre del CeDInt, Centro de bres del Grup dInvestigació viant panorama mediàtic. Domótica Integral, de la Universidad dInteraccions Digitals i de la Facultat Politécnica de Madrid); Dra. Ruth S. d’Empresa i Comunicació, de la (i) Dissenyar escenaris potencials per a levo- Contreras Espinosa, Dra. Irene García Universitat de Vic. A tots ells el nostre lució futura de lecosistema del mitjà mòbil. Medina i un servidor (els tres som mem- sincer reconeixement. bres del Grup dInvestigacióAixí dons, Mobile Communication està dInteraccions Digitals, Universitat de Dr. Héctor Navarro Güere/Coordinació.dividit en tres grans apartats: Vic), etc. Pel que fa al context europeu, comptem amb la col·laboració de la Dra. Mobile Communication 2012 · 5
 6. 6. Part IEcosistema mòbil:Noves perspectives del mercat i consum Mobile Communication 2012 · 6
 7. 7. Los gigantes, los ratones y el pastel: Las industrias culturales y el entorno de la movilidad The giants, the mice and the cake: cultural industries and the mobile communications ecosystemDr. Juan Miguel Aguado. Universidad de Murcia · jmaguado@um.esÁreas de investigación: comunicaciones móviles, tecnología e industrias culturales, sistemas sociales.Resumen Abstract 1. IntroducciónEn tanto elemento estratégico de la metamorfosis de As a key element in the metamorphosis of the Internet,Internet, el ecosistema móvil supone uno de los princi- the mobile communications ecosystem has become a El desarrollo de las tecnologías móvilespales factores de disrupción en la actual deriva de las main disruption factor regarding the current drift of no sólo ha supuesto una radical trans-industrias culturales. La ubicuidad del acceso y la fusión cultural industries. Ubiquitous access and the merge ina efectos de consumo entre contenido y comunicacio- terms of consumption of content and communication formación en los usos sociales, los for-nes constituyen los principales motores de este prota- constitute the main drivers in this starring role of mo- matos y ritos de consumo del contenidogonismo creciente. Es en el entorno de la movilidad bile communications. In the new context, content is no digital. En tanto elemento estratégico dedonde pueden observarse estrategias innovadoras en more a terminal station of consumption: it integrates la metamorfosis de Internet, el ecosiste-cuanto a modelos de distribución y de negocio, y en él the value creation dynamics of social relations. In this ma móvil supone uno de los principalesse anticipa un cambio en la concepción del consumo text we will discuss some of the keys that mark the factores de disrupción en la actual deri-cultural. En el nuevo contexto, el contenido deja de ser strategis of the so called four giants of the post-PC erael bien objeto de un consumo finalista para integrarse (Apple, Google, Facebook and Amazon) and their rela- va de las industrias culturales (Castelleten una dinámica de generación de valor en relaciones tion to the impact of the mobile ecosystem in cultural y Aguado, 2010).sociales. En este texto expondremos brevemente algu- industries. The transformation of the cultural indus-nas de las claves que marcan las estrategias de los cua- tries, in sum. acnnot be approached to separatedly in Aun resultando obvio que un aspecto in-tro gigantes de la era post-PC (Apple, Google, Amazon terms of formats and uses or monetizing strategies. All fluyente en la evolución de la red de re-y Facebook) y su relación con la incidencia del ecosiste- of the are variables in an apocalyptic competition for des tenga impacto en unas industriasma móvil en el devenir de unas industrias culturales cu- new ways of exploating audiences. The final victory inya transformación no puede ser abordada únicamente this Darwinian competition does not rely on contolling culturales inmersas en un proceso dedesde los nuevos formatos, los nuevos usos o las nue- production processes (that control has prooved to be profunda convergencia digital, no lo esvas estrategias de monetización. Todos ellos son coor- useless for conventional cultural industries) but how tanto la forma y la intensidad en que es-denadas de una guerra casi apocalíptica por formas in- content is connected to audiences. te impacto está teniendo lugar. Desde elnovadoras de explotación de la audiencia. La victoria entorno de la movilidad, en última ins- Keywords: Mobile ecosystem, digital content, cul-definitiva de esa competencia darwiniana no radica en tutral industries, post-PC era. tancia, se están fijando los criterios, losel control del contenido (el dominio de la producción lesirve de bien poco a los grandes productores), sino en horizontes, las oportunidades y las ame-cómo el contenido se conecta con las audiencias. nazas que marcan el devenir de los con- tenidos culturales digitales en los próxi-Palabras clave: Ecosistema móvil, contenido digital, mos años. Tres factores ostentan elindustrias culturales, era post-PC. papel protagonista en este proceso: Mobile Communication 2012 · 7
 8. 8. En primer lugar, las tecnologías y los ma de creación de valor (Castellet y ciones sociales. El contenido ya no esusos de la movilidad han potenciado Aguado, 2010). El proceso está en mar- únicamente objeto de disfrute privado,considerablemente la convergencia en- cha y nadie, de las grandes marcas in- sino que se convierte en un nuevo len-tre el ecosistema digital (software y formativas a las discográficas, de las guaje integrado en una concepción lúdi-hardware) y el ecosistema mediático majors o la industria del videojuego a ca, fluida, ubicua de las comunicaciones(Feijóo et alt., 2009). Es cierto que este las editoriales, tiene una idea clara de interpersonales: de las redes sociales afenómeno no es atribuible en exclusiva hacia dónde avanzar. En este contexto, los social media, del mashup al consu-a las tecnologías móviles, pero también la innovación y la iniciativa vienen del la- mo cross-media, y de la atención unívo-lo es que son ellas las que han permiti- do de las industrias de la informática de ca a la atención distribuida, podríamosdo una vinculación sin precedentes en- consumo, menos atenazadas por la cri- afirmar, parafraseando a Mcluhan, que, atre dispositivo, consumo e identidad de sis financiera, más adaptables al cambio partir del ecosistema de la movilidad, ellos usuarios. La ubicuidad del acceso y ecosistémico y, en definitiva, con un ma- contenido es el medio (Aguado yla fusión a efectos de consumo entre yor margen para la experimentación y el Martínez, 2010).contenido y comunicaciones constitu- ensayo de nuevas fórmulas. Y esto sinyen los principales motores de este pro- contar con la transformación pendiente En este texto expondremos brevementetagonismo creciente (Aguado, Feijóo y de la publicidad, el mascarón de proa algunas de las claves que marcan losMartínez, 2010). del modelo tradicional de las industrias aspectos comentados. El proceso de culturales y, por ello mismo, el primer cambio a que nos referimos adopta laEn segundo lugar, es precisamente en el bastión de los viejos modelos de nego- forma de un paisaje paradójico en susentorno de la movilidad donde pueden cio en desplomarse (Feijóo, Gómez múltiples facetas: una deriva cada vezobservarse estrategias innovadoras en Barroso y Martínez, 2010). más centrada en el contenido en la quecuanto a modelos de distribución y de los productores tradicionales (de conte-negocio (Ballon, 2009). La crisis de las Finalmente, en tercer lugar, el cambio in- nido) detentan un papel secundario enindustrias culturales no es sólo una cri- troducido por el desarrollo del ecosiste- el mejor de los casos; un ecosistema desis de financiación. La caída de la inver- ma móvil abarca más allá de la conver- la movilidad cuyas principales conse-sión publicitaria a niveles de 2008 no re- gencia entre software/hardware y sector cuencias transformadoras tienen lugar,sulta únicamente de la contracción de la mediático, más allá aún de la consolida- precisamente, fuera del entorno de laeconomía en términos globales o nacio- ción de nuevos modelos de negocio y movilidad.nales. Antes bien, se trata de un síntoma nuevas redes de valor. Se trata de unmás de una profunda crisis de los mode- cambio en la concepción del consumo Sea como fuere, la transformación delos de negocio y de gestión. Las indus- cultural. En el nuevo contexto, el conte- las industrias culturales no puede sertrias culturales tradicionales están vien- nido deja de ser el bien objeto de un abordada únicamente con la miradado sustancialmente alterada su consumo finalista para integrarse en una puesta en los nuevos formatos, los nue-estructura de intermediación y su siste- dinámica de generación de valor en rela- vos usos o las nuevas estrategias de Mobile Communication 2012 · 8
 9. 9. monetización, distribución y consumo. En primer lugar, cada uno de ellos pro- tes cuyo uso gira en torno a la disponi-Todos ellos son coordenadas de una cede de mundos diferentes, de sectores bilidad ubicua de contenido y comunica-guerra casi apocalíptica (si la miramos y actividades tradicionalmente separa- ciones. Si el eje de la informática decon los ojos de las viejas industrias cul- dos. Apple, de la informática de consu- consumo convencional era el dispositi-turales) por formas innovadoras de ex- mo; Google, de los motores de búsque- vo físico, en la era post-PC lo será elplotación de la audiencia. La victoria da; Facebook, de las redes sociales y usuario y su identidad digital: conteni-definitiva de esa competencia darwinia- Amazon, del comercio on-line. Sus estra- dos, aplicaciones y comportamientosna no radica en el control del contenido tegias y capacidades resultan, pues, di- que fluyen entre dispositivos sincroniza-(el dominio de la producción le sirve de versos. Sus visiones del entorno en que dos (smartphones, tablets, laptops, TV,bien poco a los grandes productores), las desarrollan deberían, en correspon- sistemas integrados en vehículos...) hil-sino en cómo el contenido se conecta dencia, ser también diversos. Quizás in- vanados por el perfil digital del usuariocon las audiencias. El pastel objeto de cluso también sus intereses. Pero cada cuya exploración sistemática deviene lacodicia en esta historia es, pues, una vez lo son menos. principal fuente de valor en el nuevo en-compleja receta que mezcla contenido e torno. Si la orientación de la primeraidentidad digitales. En segundo lugar, todos y cada uno de apuntaba hacia las capacidades y las he- ellos, aun con notables diferencias en rramientas, la de la segunda lo será ha-2. Los cuatro gigantes y cuanto a envergadura, han doblado cia el consumo. La aportación a esta di-la era “post-PC” (cuando no triplicado) sus beneficios en námica de la tecnología móvil no los últimos dos años (Manjoo, 2011). No consiste tanto en facilitar la disponibili-El argumento acerca de la confluencia sólo son gigantes, sino que se encuen- dad ubicua de los nuevos servicios, sinoentre ecosistema digital y ecosistema tran en un ciclo expansivo extraordina- en vincular unívocamente dispositivo,mediático, así como la creciente centrali- riamente activo. Crecen, y a medida que servicio y usuario. Los nuevos dispositi-dad del contenido en las estrategias de lo hacen, cambia su metabolismo. vos se asocian estrechamente a identi-posicionamiento de los sectores tecnoló- dades y comportamientos singularesgicos se resume en la sola mención de ¿Qué tienen, pues, en común estos cua- (hemos pasado del ordenador de casa acuatro grandes compañías que marcan tro gigantes procedentes de mundos tan mi smartphone o mi tablet), facilitan-por sí solas la evolución del ecosistema aparentemente diversos, y qué determi- do una minería de datos mucho másdigital en los últimos 5 años: Apple, na su convergencia hacia el mercado de segmentada e individualizada e incre-Google, Facebook y Amazon. Una prime- los contenidos? Para empezar, forman mentando así su valor de explotaciónra mirada a estos cuatro gigantes arroja parte sustancial de lo que Steve Jobs efectiva: Todo lo que ocurre en tu dispo-dos datos significativos que los colocan denominó la era post-PC: un término sitivo, en tu perfil de Amazon o en tuen posición privilegiada en el horizonte sonoro para ilustrar la orientación de la página de Facebook es asociado contigode cambios actual: informática de consumo hacia dispositi- (Manjoo, 2011). vos más pequeños, veloces y polivalen- Mobile Communication 2012 · 9
 10. 10. Aunque es cierto que no se hallan en su en el mercado de los smartphones y el Google amortiza en la gestión de la pu-origen, son las tecnologías móviles las del estándar iPad en el de los tablets, blicidad online se halla también en la ba-que han permitido sacar la minería de por no hablar del formato de las app sto- se de la capacidad de monetización dedatos individualizada (o los perfiles digi- res). Es esa capacidad de imposición de Amazon y Facebook. En última instancia,tales de consumo) de las fronteras está- estándares la que, junto con el control la minería de datos sirve a la eficacia deticas del internet convencional y alejarla de la producción mundial de componen- la publicidad como servicio contratablede la fragmentación entre dispositivos y tes estratégicos (memorias flash, com- tanto como a la eficacia de la propiaámbitos de uso estancos. Con ellas, las ponentes de pantallas táctiles y otros) la oferta en tanto ajustable a los perfilesegosferas digitales salen a la calle, a la que supone el principal capital estratégi- derivados de su explotación. Así no ex-vida cotidiana, y mantienen su coheren- co de Apple. Aquí reside, para algunos traña el creciente peso de la publicidadcia entre dispositivos y ámbitos de uso analistas (Manjoo, 2011), la clave de la en Facebook, capaz por su condición dedistintos. Y, con ello, el consumo digital denominada guerra de patentes entre red social, no sólo de explotar la infor-adquiere una nueva dimensión, un nue- Google, Apple y los principales fabrican- mación sobre perfiles, sino también devo horizonte de rentabilidad, que escapa tes de dispositivos (HTC, Samsung, etc.) las relaciones entre éstos como auténti-al alcance de los productores convencio- y aquí se encuentra también, posible- cos canales de atención. Y tampoco ex-nales (Aguado y Martínez, 2010). mente, una de las razones de la reciente traña que, en esta misma línea, Amazon compra de Motorola (con su valioso ca- fuera pionera en el desarrollo de servi-Ciertamente, en función de su origen di- pital de patentes) por Google. cios de almacenamiento en la nube: suverso, los cuatro gigantes de la era post- gestión de las preferencias de los usua-PC mantienen distancias considerables Google, por su parte, asienta sus benefi- rios, su sistema de recomendación enentre lo que podríamos considerar como cios sobre su dominio destacado de la red, y la disponibilidad ubicua de conte-sus fuentes de beneficio principales. publicidad en Internet, de la que acapara nidos responden a la misma lógica que entorno al 80 %. Toda la estrategia de la evolución de los algoritmos y servi-Apple sigue teniendo su fuente de ingre- desarrollo de aplicaciones y servicios de cios de Google. Por esta razón, a diferen-sos primordial en la comercialización de Google así como el progresivo refina- cia de Apple, para Google, Amazon ydispositivos. Y esto no sólo por el volu- miento de los algoritmos de su buscador Facebook sí es prioritaria la acumulaciónmen de ventas (aun siendo significativa, se dirige a alimentar la gigantesca ma- de una cuota significativa del mercadosu cuota en el mercado smartphone es quinaria de procesamiento de informa- (Manjoo, 2011).menor que la de otros actores con ma- ción sobre los usuarios y sus comporta-yor diversidad de oferta, como mientos de consumo, navegación, etc En resumidas cuentas, es esa capacidadSamsung), sino sobre todo por su capa- (Constantinou, 2009). La misma estrate- de rentabilización de una minería de da-cidad de imponer estándares y formatos gia de optimización de la oferta a través tos singularizada, sustentada sobre la(al lector, seguramente, no le costará re- del procesamiento de las identidades y base del uso ubicuo e individualizado deconocer el dominio del estándar iPhone comportamientos de los usuarios que los dispositivos, la que ha enfocado, por Mobile Communication 2012 · 10
 11. 11. caminos diversos, a estos cuatro gigan- vinculados con el contenido (Google minería de datos e integración de rela-tes hacia el territorio de las industrias Books, YouTube, Google Music, Google ciones sociales.culturales. Esa lógica profunda comparti- TV). Por su parte, en un contexto cadada se encuentra asimismo en la base de vez más orientado hacia el consumo de 3. Las nuevas lógicas del contenidoun proceso de asimilación en las estrate- contenidos, Apple convierte lo que habíagias y acciones de los cuatro grandes: sido originariamente un elemento secun- Más allá del impacto de la tecnología dario de su estrategia (iTunes y su App móvil en la convergencia entre el ecosis-Junto a los acuerdos con los grandes Store) en movimientos cada vez más en- tema digital y el ecosistema mediático,productores de contenido (edotiroales, focados al desarrollo de proyectos cen- desde la perspectiva de las industrias demajors, cadenas de televisión, videojue- trados en el contenido (Apple TV), al contenido, los dispositivos móviles hangos...), Amazon entra en el mercado de tiempo que desarrolla servicios de alma- contribuido a forzar, como anticipába-los tablets (Kindle Fire) y desarrolla ser- cenamiento y sincronización en la nube mos más arriba, una transformación delvicios pioneros de almacenamiento en la (iCloud). concepto mismo de contenido. Las limi-nube. Además de refinar el sistema de taciones de la interfaz móvil (tamaño derelaciones y la interfaz de su red social, Algunos analistas (Manjoo, 2011) ven en pantalla, uso táctil, compulsividad...) ha-Facebook desarrolla la publicidad social esta asimilación de estrategias un movi- cían originariamente inviable una articu-al tiempo que cierra acuerdos con las miento defensivo-ofensivo (del tipo la lación del uso de Internet sobre la ideamajors para la distribución de películas y mejor defensa es un buen ataque) pro- de navegación al estilo de las grandesseries, desarrolla un sistema de aplica- piciado por el excedente de capital gene- pantallas (PC o laptop).ciones sociales instalables en su entorno rado por el fuerte crecimiento de estasy, muy especialmente, incentiva la im- compañías en los últimos años. Así, por En su esfuerzo por adaptarse a la movili-plementación de aplicaciones que inser- ejemplo, la compra de Motorola y el lan- dad, las interfaces de los sistemas ope-tan su propio ecosistema en los disposi- zamiento de Google+ por Google, o la rativos móviles empezaron incorporartivos móviles (Apple, Android y puesta en marcha de iCloud por Apple, cada vez más funciones de uso integra-Windows Phone). Entre tanto, los rumo- serían movimientos destinados a alejar a das en clientes dedicados -las entoncesres sobre un eventual Facebook Phone Apple o a Facebook de la tentación de denominadas widgets- que facilitabanregresan cada año con más insistencia. entrar en el jardín de Google y a un acceso rápido, funcional y estética-Mientras consolida su posición como gi- Amazon del territorio de Apple (mante- mente integrado a usos predefinidos degante de la publicidad online y se asien- niéndolos ocupados en proteger y refor- la red. Con el lanzamiento del iPhone enta como plataforma dominante del mer- zar sus respectivas parcelas). Sin perjui- 2007, esa mecánica se entroniza como lacado móvil, Google lanza una red social cio de la validez de ese argumento, el columna vertebral de la interacción concon ambiciones (Google+), coquetea con consumo de contenidos parece ser el el dispositivo móvil: frente a un Internetla producción de dispositivos y desarro- punto de confluencia de la estrategia ac- fijo, articulado sobre la navegación librella o reorienta proyectos directamente tual de los cuatro gigantes: aplicaciones, bajo la lógica de archivos y programas, Mobile Communication 2012 · 11
 12. 12. se perfilaba un Internet móvil articulado tos (fotos, vídeos, etc.) así como de las relevante (por cuanto extiende el fenó-sobre el acceso a servicios bajo la nueva aplicaciones que los gestionan (redes so- meno al ámbito genérico del consumológica de aplicaciones y funcionalidades ciales y ‘social media’, álbumes de fotos, digital), nos detendremos más abajo: la(Anderson y Wolf, 2010). vlogs, etc.): en todos los casos la lógica consolidación de las tiendas de aplica- de la fusión entre contenido y aplicación ciones como modelo de negocio domi-En el momento en que ya no es posible apunta en la dirección de ampliar el hori- nante del ecosistema móvil (cada vezasumir el dispositivo móvil como una zonte del hacer (compartir, modificar, con mayor impacto en el ecosistemamera plataforma de distribución el con- comentar, asociar...) sobre un contenido mediático, más allá de las fronteras de lacepto de contenido deja de restringirse a tradicionalmente circunscrito a la esfera movilidad). En segundo lugar, y en estre-la mera adaptación de aquellos formatos del contemplar (consumo pasivo). cha relación con el anterior, la necesidadestandarizados en otras plataformas de de los productores de contenido (que endistribución (vídeos, información, juegos, El desarrollo de las modalidades de uso su mayoría ya ofrecen versiones de sumúsica, etc.). En el entorno móvil conte- específicas de los tablets (con una expe- producto gratuitas en la red convencio-nido y las aplicaciones aparecen inextri- riencia mucho más rica) no ha hecho si- nal) de ofrecer un valor añadido suficien-cablemente unidos (Scolari, Aguado y no profundizar en esa misma lógica. No te que justifique en su caso el coste deFeijóo, 2012). Es cierto que no todas las extraña así que los propios productores acceso al servicio. Por otro lado, el des-aplicaciones son contenido (un gestor de de contenido tradicionales opten cada arrollo del modelo de aplicaciones haconexión BlueTooth, por ejemplo, no vez de forma más decidida por ese plan- abierto nuevas modalidades de ingresopuede en modo alguno ser considerado teamiento híbrido entre contenido y por contenido: los denominados free-como contenido), pero también lo es que aplicación: el último disco de la cantante mium o in-app purchase, que implicanla práctica totalidad de los contenidos Bjork es, de hecho, una aplicación que el pago por contenidos o productos pun-móviles son, de un modo u otro, aplica- permite integrar e interactuar con las tuales dentro de aplicaciones gratuitas.ciones. A fin de cuentas, desde la pers- distintas canciones, e incluso modificar- La diversificación de modelos de tarifica-pectiva de los productores, ¿qué es en úl- las asociando las pistas a gráficos diná- ción e ingreso en el marco de las plata-tima instancia objeto de intercambio micos; el servicio para móviles de la formas de aplicaciones supone, sin du-comercial con el usuario?: servicios aso- BBC (iPlayer) o los nuevos agregadores da, un aliciente para un sector como elciados a aplicaciones relacionadas con la de noticiascono Flipboard integran las de los contenidos digitales, sometido agestión de datos consumibles (‘conteni- recomendaciones de las redes sociales la presión de la gratuidad procedente dedos’, en el sentido tradicional del térmi- del usuario en su selección y gestión de la cultura del Internet convencional.no). Pensemos, por ejemplo, en los agre- contenidos. Finalmente, la propia naturaleza relacio-gadores de noticias, en los gestores de nal de las tecnologías móviles favorecemúsica, o en el contenido generado por Cuatro factores impulsan, a nuestro jui- esa hibridación característica entre con-la propia actividad de los usuarios y que cio, esta tendencia a la fusión entre con- tenido y aplicación, por cuanto debe darforma parte de las rutinas de uso de és- tenido y aplicación. En el primero y más salida (a través de herramientas de ges- Mobile Communication 2012 · 12
 13. 13. tión, acceso, edición y difusión) al caudal ins a las aplicaciones integradas en na- Android Market, de Google, Windowsde contenidos generados por el usuario vegadores, situándose a sólo un paso de Marketplace, Ovi, de Nokia, etc.) consti-y que éste utiliza como verdadero meta- un sistema operativo de pleno derecho) tuye el síntoma más evidente de un cre-lenguaje en el marco de sus redes e a los televisores (el concepto de Smart ciente proceso de “plataformización”interacciones sociales (Martínez, Aguado TV de Samsung o, más exahustivamen- del ecosistema móvil: esto es, el agru-y Tortajada, 2009). te, el experimento de la Google TV, pamiento estratégico de varios actores constituyen intentos de integrar la televi- del sector (fundamentalmente fabrican-En última instancia, la fusión entre con- sión en esa misma lógica). tes de dispositivos y desarrolladores,tenido y aplicación obedece a la doble aunque también operadoras, agregado-lógica de gestión de la información so- El desarrollo y consolidación de las apli- res, etc.) en torno a una plataforma de-bre el usuario y de capacitación del caciones como territorio de intercambio terminada (generalmente un sistemausuario para actuar sobre el contenido: de valor en el ecosistema digital viene operativo y una interfaz de usuario) co-en tanto el contenido deja de ser el cen- de la mano de una de las principales mo eje articulador de un modelo de ne-tro de gravedad de la cadena de valor aportaciones de los actores de la movili- gocio para los servicios y contenidospara incluir lo que se hace con él (el por dad a la creciente demanda de modelos móviles (Ballon, 2009).qué y el para qué del contenido digital), de negocio innovadores para la comer-la lógica de la aplicación sustituye a la cialización de contenido: las tiendas de Las denominadas ‘app stores’ surgen avieja lógica del reproductor (que a su vez aplicaciones (o app stores, con el per- partir de la iniciativa pionera de Appleno era sino una metáfora digital del dis- miso de Apple). Aunque inicialmente en su búsqueda de un modelo de distri-positivo analógico). planteadas como un complemento se- bución que le permita canalizar las posi- cundario de las plataformas, las tiendas bilidades de su sistema operativo.La importancia de este giro característico virtuales de aplicaciones se han converti- En realidad se trata, por un lado, del pa-del ecosistema móvil radica en su cre- do en apenas cuatro años no sólo en el roxismo del proceso de virtualización deciente impacto fuera de las fronteras de eje sobre el que pivotan las principales los proveedores de software que ya ca-la movilidad. Cada vez más formas de transformaciones del ecosistema móvil racterizaba al entorno digital; pero, porcontenido abrazan la lógica de las aplica- sino también en un sólido modelo de otro lado, supone también transformarciones, de los videojuegos (véanse las distribución de contenidos digitales que el control sobre el sistema operativo ensimilitudes entre el entorno de la PS Vita empieza a ser utilizado en otros ámbitos una forma de rentabilizar los desarrollosy los de los dispositivos móviles) a las del ecosistema digital. de terceros.redes sociales (Facebook constituye ya,de hecho, una plataforma para la instala- A su vez, la aparición y rápida consoli- Así, una ‘app store’ no es sólo una ‘tien-ción y comercialización de aplicaciones), dación del modelo de las tiendas inte- da de software’ desarrollado por terce-de los navegadores (Chrome, de Google, gradas de aplicaciones y contenidos ros desde los parámetros del propio sis-sintetiza el salto cualitativo de los plug- (AppStore o eBook Store, de Apple, tema operativo, sino también una Mobile Communication 2012 · 13
 14. 14. ‘tienda de contenidos’ asociados a apli- parece funcionar mucho mejor que la 4. A los pies de los gigantescaciones. De esta forma, el dispositivo antigua fórmula análoga en el internetdigital deviene punto de comercio tanto convencional (contenidos limitados gra- La historia de la influencia del ecosiste-para los usuarios finales como para los tuitos con versión premium). A ello se ma móvil en la actual deriva del conte-desarrolladores, y el propietario del sis- añade una compleja pléyade de estrate- nido digital y de las industrias cultura-tema (sintomáticamente en el caso de gias de promoción mediante descuen- les, sin embargo, no puedeApple) obtiene beneficio del desarrollo tos, períodos de lanzamiento gratuito, o circunscribirse en exclusiva a los cuatrocreativo de terceros y de la distribución regalos a cambio de promoción volunta- gigantes de la era post-PC, ni a lasfinal del producto, además de un canal ria en las redes sociales del usuario transformaciones en la concepción yprivilegiado de amortización publicitaria (Distimo, 2012), que constituyen el de- uso del contenido y los modelos de ne-y de un canal de integración en la marca porte predilecto de los denominados gocio y distribución resultantes. Incluyede la innovación generada por los des- app hunters. también toda una fauna de especiesarrolladores. menores, ejemplares desplazados por Que el sistema de las apps funciona co- la competencia darwiniana, amenazas aPor la simplificación y elevado grado de mo modelo de negocio para el conteni- la supremacía de los grandes (de acto-control del proceso de gestión de datos do digital lo atestigua el hecho de su res con cierta capacidad de respuestaque comporta (a diferencia de la clásica creciente exportación a otros entornos, que se interponen en el camino de lasnavegación online) y por el valioso cau- como el de la televisión conectada (inau- estrategias dominantes) y sorpresas de-dal de información sobre los perfiles, gurada con iniciativas como la Smart TV rivadas de la intervención de pequeñosusos y preferencias del usuario que de Samsung o la gama de Internet actores que introducen innovación.aporta, el sistema de las tiendas de apli- Ready de Sony), las consolas de video-caciones constituye, pues, más que un juegos (con el lanzamiento de la PS Vita 4.a. Los desfavorecidossimple modelo de distribución, el verda- de Sony) o el de la propia informática dedero modelo de negocio dominante en consumo (con navegadores como Entre los primeros, los desfavorecidosel ecosistema móvil. Al pago por conte- Chrome o redes sociales como Facebook por la competencia darwiniana en per-nido o servicio asociado a las aplicacio- operando ya de facto como plataformas manente exigencia de adaptación a lanes se han unido nuevas modalidades para la instalación y uso de aplicacio- centralidad del contenido digital, se en-obtención de recursos: el in-app purcha- nes). La cuestión es si el modelo podrá cuentran compañías reconocidas de losse, o la comercialización de bienes y/o resistir las tensiones y la saturación deri- sectores de la informática (productoresservicios específicos dentro de aplicacio- vados de su vertiginosa expansión. de hardware, como HP, o viejos gigan-nes o contenidos gratuitos (como vidas tes del software, como Microsoft) y deextra en juegos, funciones extendidas en las tecnologías móviles (el difuntoaplicaciones de gestión o contenidos Palm, o antiguos gigantes como Nokiaampliados en aplicaciones informativas) y RIM/Blackberry) (Nielsen, 2011). Pero Mobile Communication 2012 · 14
 15. 15. sin duda, las especies más desfavoreci- Así, en el nuevo ecosistema del conte- Todo ello redunda en una creciente pér-das por el cambio digital acelerado por nido digital las industrias culturales dida de valor del capital estratégico dela movilidad son aquellas situadas bajo tradicionales se ven sometidas a un las industrias culturales: su proverbialel paraguas de los viejos modelos de sistemático proceso de desintermedia- dominio de las estructuras de produc-gestión y distribución de las industrias ción (los actores más adaptados cana- ción y distribución. Una pérdida agrava-culturales. lizan los contenidos generados por los da por el abaratamiento de los costes de usuarios y establecen acuerdos de su- producción y distribución, que no pue-Ya sólo el hecho de afirmar el desplaza- ministro directo con los creadores, al den permitirse trasladar a los precios enmiento del valor del contenido a las re- estilo de Amazon o Apple en el merca- medio del desplome de la inversión pu-laciones (en la percepción de los usua- do editorial, discográfico, etc..., al blicitaria, con el consiguiente perjuiciorios) y del contenido a la minería de tiempo que aproximan ambas esferas - en la proyección de su imagen de cara adatos (desde la perspectiva del merca- la de los usuarios y los creadores- pro- los usuarios. El silencioso derrumba-do) supone una pésima noticia para el porcionando herramientas gratuitas miento de la industria editorial enhorizonte de las industrias culturales para la producción y difusión). Pero no España y los fallidos intentos de creartradicionales. Frente a las nuevas vías debe verse en esa estrategia de desin- plataformas digitales de distribuciónde rentabilización de la producción/dis- termediación ningún anticipo de un ilustran nítidamente este cuadro.tribución de contenido, las viejas indus- Eldorado digital. Muy al contrario: setrias culturales se muestran incapaces trata de la punta de lanza de un proce- 4.b. Los obstáculosde una gestión mínimamente eficaz que so de re-intermediación que desubicainserte las relaciones sociales en el con- a las viejas industrias culturales de su En el grupo de obstáculos en el caminosumo de sus contenidos (piénsese en el relación privilegiada con el destinata- de los súperadaptados nos encontra-uso casi condescendiente que hacen las rio final. En pocas palabras, los nuevos mos, además de las propias industriasmarcas informativas de los comentarios actores del entorno digital están más culturales tradicionales, que se resistende los lectores o de las posibilidades de capacitados y mejor preparados para como pueden al desmadejamiento de suFacebook y Twitter). Igualmente, su ca- asumir el papel de intermediarios en- posición influyente, dos especies rele-pacidad de recolección y gestión de da- tre la producción y el consumo de con- vantes: las operadoras y los intermedia-tos sobre consumo y perfiles se en- tenidos culturales: en virtud de su con- rios financieros. Su capacidad de in-cuentran considerablemente limitados trol sobre los datos de uso y los fluencia no procede tanto (que también)no sólo por una infraestructura orienta- perfiles de usuario pueden ofrecer me- de su poder efectivo cuanto de su posi-da a la producción, sino también por jores porcentajes a los creadores, mé- ción estratégica en los extremos de launa escasa conciencia respecto de su tricas más adaptadas a los anunciantes cadena de valor del contenido digital:optimización. y ofertas mejor gestionadas para los unas, en la infraestructura de conexión y consumidores. otras, en el mecanismo de pago. Mobile Communication 2012 · 15
 16. 16. En el caso de las operadoras, su expe- bién la capacidad de influencia de las turaleza de los datos transmitidos (o delriencia previa resulta determinante: con operadoras en el ámbito de los conteni- tipo de contenido) no sólo es una llama-el Internet fijo, las operadoras quedaron dos digitales, desarrollando modelos de da de atención sobre la saturación y elrelegadas al papel de dumb pipe o tubo negocio –los denominados walled gar- coste de las infraestructuras de las redesmudo (Carr, 2003) en el tráfico de datos, dens (Jaokar y Fish, 2006) y su modelo móviles: es también una forma de ase-cediendo su posición de dominio a los de distribución on portal- que les permi- gurarse cierto control sobre la cadena dedesarrolladores de software y los pro- ten monetizar su capital de usuarios valor de los contenidos móviles.ductores/agregadores de contenido. El frente a los productores y distribuidores Discriminar el tráfico en función del vo-desarrollo del Internet móvil ha supues- de contenidos (como los medios de co- lumen supone, de hecho, discriminarloto una segunda oportunidad para recu- municación convencionales) y disminu- parcialmente en función del tipo de con-perar protagonismo en la redefinición yendo también el peso de los producto- tenido: el tráfico de vídeo, principal vec-de la cadena de valor de los contenidos res de contenido en la cadena de valor. tor de atracción en el consumo de conte-digitales. De ahí que sus decisiones es- nido en red, es, al mismo tiempo, el quetratégicas vayan en su mayoría encami- Sin embargo, la explosión desde 2008 mayores exigencias de capacidad plan-nadas a favorecer una horizontalización del Internet móvil y el desarrollo expo- tea. Gravar las tarifas de acceso a ciertosdel sector, para asegurarse una cuota nencial de la distribución de contenido contenidos y aplicaciones equivale, a lade influencia en la productividad de los móvil off portal (de acceso libre a través postre, a participar del negocio del con-otros actores (Aguado, Feijóo y de Internet) sitúa a las operadoras en tenido. Este modelo, que se ha consoli-Martínez, 2010) una encrucijada incierta: el éxito de la di- dado en el entorno de la movilidad, pa- fusión de smartphones y la política de rece constituir un referente deseableLa subvención de terminales (ya sea a tarifas de acceso a Internet móvil ha con- para las operadoras a la hora de super-través de programas de puntos o me- vertido, de hecho, al Internet móvil en el poner Internet fijo y móvil (Castellet ydiante contratos de exclusividad asocia- negocio de futuro de las operadoras, pe- Aguado, 2010).dos a permanencia) permite, por ejem- ro al mismo tiempo amenaza con satu-plo, a las operadoras influir rar la capacidad de sus redes y plantea Entre los cuatro gigantes los más afecta-decisivamente en el diseño de produc- unas exigentes necesidades de inversión dos por las ambiciones de las operado-ción de los fabricantes de dispositivos, en infraestructuras (Chapin y Lehr, 2011). ras son sin duda aquellos más directa-puesto que estos programas convierten, mente involucrados en lade hecho, a las operadoras en sus princi- De ahí que hayan sido precisamente las comercialización de dispositivos (Applepales clientes. La creación de portales de operadoras quienes hayan avivado en y Google) y en la agregación de conteni-acceso exclusivo a contenidos, como los últimos años el debate sobre la neu- dos (Google). En la medida en queeMoción de Movistar o Live! de tralidad de la red. La demanda de una Internet móvil e Internet fijo sigan sien-Vodafone, y la promoción de software y discriminación del tráfico (ya sea en ve- do realidades estancas, las operadorasaplicaciones específicos alimentan tam- locidad o en coste) en función de la na- conservarán parte de su poder, funda- Mobile Communication 2012 · 16
 17. 17. mentado en un acceso privilegiado a in- leza impulsiva y que, en este ámbito, el cionalidades como la geolocalización deformación sobre los usuarios y su com- tiempo de duración del proceso es deci- contenidos y su adaptación al contextoportamiento (algo obviamente codiciado sivo: cuanto más largo y complicado, del usuario (Jaokar y Fish, 2006). Estos ypor los grandes). Frente a ellas, los gi- más probabilidad hay de que el usuario otros desarrollos tecnológicos, como elgantes de la era post-PC tienen dos es- cambie su decisión de compra (Wu, uso de la realidad aumentada, continúantrategias: minimizar hasta la extinción Chen, Zhou y Guo, 2010). El pago a tra- siendo obviados por los productores delas tarjetas SIM de los dispositivos (con vés del dispositivo móvil es la principal contenido tradicionales, y sólo los acto-el horizonte de su sustitución por soft- respuesta al inconveniente de los inter- res más próximos a la tecnología experi-ware integrado capaz de seleccionar las mediarios financieros. El desarrollo de mentan en ocasiones sobre su potencia-tarifas y operadores idóneos según la tecnologías de uso intuitivo (como la lidad de uso para la diferenciación deubicación y uso) y el desarrollo de servi- Near Field Communication) y de siste- servicios y productos asociados a conte-cios de comunicación síncrona IP (men- mas de micro-pagos que reduzcan el nidos (Feijóo et alt., 2009).sajería, vídeo y voz). Así, a medida que tiempo e incrementen la familiaridad y laInternet fijo y móvil se fusionan, ese po- seguridad constituyen una estrategia Las rutinas de uso de los usuarios pa-der de las operadoras se desvanece, pu- prioritaria en este sentido: la experiencia recen asimismo corroborar la derivadiendo únicamente ser compensado por de Google Wallet y el modelo de Paypal del ecosistema móvil (y, con él, della relevancia del tráfico de datos ante un suponen pasos en la misma dirección. conjunto del ecosistema digital) haciamás que previsible incremento exponen- una estructura centrada en la relacio-cial de la demanda de vídeo en redes 4.c. La innovación nalidad (compartir, producir, transfor-móviles (ABI Research, 2010). mar y reutilizar contenidos en conver-Curiosamente, en este punto los intere- Finalmente, en el último grupo, cabe saciones y redes sociales), articuladases de unos y otros coinciden en torno a considerar aquellos elementos del pro- sobre las aplicaciones y, en consecuen-la derogación del principio de neutrali- ceso de transformación que operan co- cia, más centrada en el consumo quedad de la red. mo catalizadores del cambio. En el eco- en la gestión (a diferencia del tradicio- sistema móvil, más allá de la nal entorno PC). En los países desarro-Los intermediarios financieros son el capitalización de las grandes compañías, llados, el tiempo de uso de Internet seotro gran obstáculo en el camino de los son esencialmente dos actores los que va decantando progresivamente del la-gigantes de la era post-PC. El sistema de en la actualidad inyectan innovación en do de las aplicaciones: en España, lospago con tarjeta es molesto e ineficaz, el sistema: usuarios y desarrolladores. usuarios de Internet móvil dedican unaconstituye una fuente de permanente re- media de 80 minutos/día al uso decelo por parte de los usuarios y no apor- El entorno de la movilidad hereda y po- aplicaciones, frente a una media de 70ta ningún valor al contenido. Conviene tencia los rasgos de la Web 2.0, aportan- minutos/día a navegar desde sus dis-tener en cuenta que buena parte de los do los rasgos de ubicuidad, inmediatez y positivos (The AppDate, 2011).pagos por contenido móvil es de natura- personalización que se concretan en fun- Mobile Communication 2012 · 17
 18. 18. La relevancia del contenido en las ruti- periencias y versiones en el consumo cualquier idea innovadora (Visionnas de los usuarios queda, además, re- (no sólo de contenidos) es, junto con la Mobile, 2011). La existencia de ese espa-frendada cuando se observan los ran- adaptación al contexto de uso, una de cio contribuye decisivamente a incre-kings de las aplicaciones más las grandes señas de identidad de la de- mentar la tasa de innovación del ecosis-descargadas (tanto gratuitas como de nominada era post-PC. Las rutinas del tema, acelerando el metabolismo de laspago): invariablemente, casi todas ellas usuario de contenido digital apuntan compañías cuyos sistemas operativos loatañen a la producción, gestión, consu- también en idéntica dirección: consumo sostienen y favoreciendo, además, unamo, modificación y difusión de conteni- cross-media, atención distribuida, socia- integración de los usuarios que devie-dos, sean estos convencionales o gene- lización de preferencias, adaptación del nen ya no sólo generadores de conteni-rados por el propio usuario (Distimo, consumo al contexto... Si bien es cierto do, sino potenciales desarrolladores que2012). Otro tanto ocurre con la concep- que la monitorización sistemática del canalizan sus experiencias de uso e ide-ción del contenido mismo: la naturaleza comportamiento y perfiles del consumi- as hacia otros usuarios.relacional del dispositivo móvil y sus dor constituyen uno de los pilares de lausos se observa igualmente en los por- evolución de las nuevas industrias cultu- 5. Conclusiones: ¿Quién se acuerdacentajes de crecimiento de las redes so- rales, no lo es menos que la propia ya de Second Life?ciales móviles (Feijóo et alt., 2010). transformación hacia lo social de las prácticas de consumo de los usuarios. Resulta cuando menos atrevido propo-La creciente difusión de los tablets ha re- ner conclusiones sobre un proceso in-forzado la orientación natural de los dis- Junto con los usuarios, el otro gran vec- acabado, más aún si éste se caracterizapositivos móviles hacia el consumo de tor de innovación lo constituyen los des- por un ritmo vertiginoso y una naturale-contenidos. Las interfaces de uso de los arrolladores de aplicaciones. Quizá la za cambiante, donde las posiciones y lasnuevos tablets y las aplicaciones diseña- mayor contribución del modelo de tien- relaciones de poder varían con rapidez ydas específicamente para ellos han sabi- das de aplicaciones y plataformas de donde lo que hoy parece decisivo, ma-do dotar de profundidad y riqueza a la desarrollo (sistemas operativos más in- ñana forma parte del recuerdo condes-experiencia de lectura y visionado en terfaces) no sea tanto la de consolidar cendiente. Por eso hemos querido aña-pantallas, superando incluso la preferen- un modelo de negocio alternativo a los dir una pregunta retórica al epígrafe. Escia por las pantallas más grandes, pero vigentes en el Internet convencional, si- difícil imaginar que podamos en un futu-menos adaptadas, de los PC. A título de no la de abrir un espacio gigantesco y ro no lejano mirar a Google o aejemplo, la mejor aplicación de 2010 fue, cambiante a la innovación espontánea Facebook como hoy miramos a aquellano por casualidad, un agregador de con- procedente de terceros, con un control promesa inflada que fue Second Life.tenidos integrado con redes sociales que relativo por parte de los propietarios de Pero, por otro lado, ¿quién se imaginabaadopta la forma de una revista digital - la plataforma, pero en ningún caso com- hace sólo unos años a Microsoft interpo-Flipboard-. La integración ubicua de pre- parable a las redes de burocracia interna niendo demandas por prácticas mono-ferencias compartidas, comentarios, ex- que no hace mucho debía atravesar polísticas contra Google? Mobile Communication 2012 · 18
 19. 19. Más allá de los nombres de las especies diencias a través de una estructura de contenido- en otros términos que no se-que sobrevivan a esta suerte de cambio producción y distribución optimizada, an el consumo finalista, sobrepasadasclimático digital, nos quedan al menos en el ecosistema digital éste se despla- por la capacidad de otros actores de ca-los trazos de un paisaje en el que el ver za hacia la captación de información pitalizar la dimensión relacional y activaestá siendo progresivamente susituido exahustiva sobre el usuario y la capitali- de los nuevos formatos de contenido,por el hacer y en el que, en definitiva, el zación de sus acciones sobre el conteni- debilitadas por la constante hemorragiacontenido aparece inextricablemente do (recomendaciones, enlaces, referen- publicitaria -en su concepción conven-unido a lo que se hace con él: realizar, cias, mashups...). Si lo pensamos bien, cional-, las industrias culturales tradicio-editar, recopilar, modificar, recomendar, el modelo es coherente con la lógica de nales afrontan un horizonte muy pareci-enlazar, enviar... Esa transformación no la economía del acceso (Rinfkin, 2000): do al de la extinción.habría sido posible (al menos no en el ya no se trata de conseguir mucha au-grado que la caracteriza) sin la contribu- diencia (con poca información sobre Les queda una única esperanza -a faltación del ecosistema móvil a la relación ella), sino de obtener mucha informa- de variables inesperadas-, que, cierta-unívoca e individualizada entre dispositi- ción sobre cada usuario. Hemos pasado mente hemos omitido de forma intencio-vo y usuario, entre contenido e identi- de un consumo cultural ciego y estanco nada, una variable decisiva en el futurodad. La importancia estratégica de las a otro hiperenlazado. inmediato tanto del ecosistema del con-egosferas digitales (perfiles de datos, tenido digital como de las posibilidadespreferencias, contactos y redes sociales, En este paisaje, las especies superadap- de supervivencia de las industrias cultu-junto con el comportamiento de consu- tadas al clima precedente (las viejas in- rales tal y como las conocemos (todavía)mo de un usuario) radica en que, de una dustrias culturales) tienen poca o ningu- hoy: la publicidad. Obviamente, si todaparte, permiten gestionar eficazmente na capacidad de adaptación. Los la red de valor de las industrias cultura-los contenidos y sus usos de manera gigantes mediáticos, las grandes edito- les se halla sometida a una profundasincronizada en torno a una identidad de riales, las majors o las grandes disco- transformación, la base de su estructurausuario (y no en torno a dispositivos di- gráficas apenas pueden reaccionar dise- tradicional -la publicidad- no lo está me-versos) y, de la otra, permiten captar y ñando plataformas digitales de nos. De la consolidación de nuevos for-gestionar un poderoso caudal de infor- distribución para versiones adaptadas a matos (más afinados en cuanto a ges-mación que modifica radicalmente la ca- los nuevos entornos de sus formatos tra- tión de datos, pero también másdena de valor tradicional de los conteni- dicionales de contenido o, en el mejor amigables y menos invasivos para losdos culturales. de los casos, trazar acuerdos con com- usuarios) y, sobre todo, de la definición pañías digitales. Ambas opciones supo- de métricas homologables y estrategiasSi en el ecosistema mediático conven- nen una dramática pérdida de poder, por innovadoras de planificación que tengancional el núcleo de la cadena de valor cuanto implican renunciar o delegar su en cuenta la condición cross-media y re-del contenido residía en la captación proverbial control sobre las audiencias. lacional del consumo de contenidos cul-prácticamente indiscriminada de au- Incapaces de concebir su producto -el turales depende en buena medida la for- Mobile Communication 2012 · 19
 20. 20. ma que tome el mercado de la cultura, el CARR, N. G. (2004). “IT doesnt matter”. IEEE ción empresarial: publicidad en el móvil”, en Elentretenimiento y la comunicación. Pero Engineering Management Review, 32(1), 24-32. Profesional de la Información, vol. 19, nº 2, mar-eso por sí solo es harina suficiente para zo-abril, 2010, pp. 140-148.otro costal. CASTELLET, A. y AGUADO J.M. (2010) “Neutralidad de la Red y contenidos digitales: FEIJÓO, C., MAGHIROS, I., ABADIE, F. y GÓMEZ- Conflictos de intereses y escenarios de futuro”. BARROSO, J.L. (2009) “Exploring a heterogene- XXV Congreso Internacional Comunicación CI- ous and fragmented digital ecosystem: MobileReferencias bibliográficas COM: Modelos de negocio para una economía content”, en Telematics and Informatics, vol. 26, digital. Universidad de navarra. 25 y 26 de no- nº 3, agosto, 2009, pp. 282-292.ABI RESEARCH (2010) Smartphone market Data viembre de 2010, Pamplona, 2010.2009. London, ABI Research. FEIJÓO, C., PASCU, C., MISURACA, G. y LUSOLI, CHAPIN, M. y LEHR, W.H. (2011). "Mobile W. (2009) “The Next Paradigm Shift in theAGUADO, J. M., y MARTÍNEZ, I. J. (2010): Broadband Growth, Spectrum Scarcity and Mobile Ecosystem: Mobile Social Computing and“Liquid digital selves: Mobile Media Implicit Sustainable Competition". Paper presented at the Increasing Relevance of Users”, enCultures, Social Relations and Identity 39th International Conference on Communications & Strategies, nº 75, 3rd quarter,Management”, Encyclopaideia: Journal of Communication, Information and Internet Policy, 2009, pp. 57-78.Phenomenology and Education, vol 15, nº 1, Arlington, USA. En:Diciembre 2010. http://people.csail.mit.edu/wlehr/Lehr-Papers_fi- JAOKAR, A., FISH, T. (2006). Mobile Web 2.0: The les/chapin_lehr_tprc2011%20mobile%20broad- Innovators Guide to Developing and MarketingAGUADO, J.M.; FEIJÓO, C. y MARTÍNEZ, I.J. band.pdf Consultado el 08/01/2012. Next Generation Wireless/Mobile Applications,(2011) "Contenidos digitales y comunicación London, Futuretext.móvil: hacia la transformación de Internet". CONSTANTINOU, A., “The many faces ofDerecho a Comunicar, vol. 1, nº 3, México, Android fragmentation”, en Vision Mobile, 2010, MANJOO, F. (2011) "The Great Tech War ofSeptiembre de 2011. URL: 2012". Fast Company, November 2011. Url: http://www.visionmobile.com/blog/2010/05/the- http://www.fastcompany.com/magazine/160/tech-ANDERSON, C. y WOLFF, M (2010) “The Web is many-faces-of-android-fragmentation/, consulta- wars-2012-amazon-apple-google-facebook.Dead. Long Life to the Internet!”, Wired, August, do el 19/06/2010. Consultado el 18/02/20122009, URL: http://www.wired.com/magazi-ne/2010/08/ff_webrip/all/1. Consultado el DISTIMO (2012) The impact of app discounts and MARTÍNEZ, I. J.; AGUADO, J. M. y TORTAJADA,02/09/2010. the impact of being a featured app. Distimo I. (2009) ‘Movilizad@s: Mujer y telefonía móvil en Report 2012. España’ Feminismo/s. Vol. 7, nº 14. pp. 15-34.BALLON, P. (2009) “The Platformisation of theEuropean Mobile Industry”, en Communications FEIJÓO, C., GÓMEZ BARROSO, J. L. y NIELSEN (2011) The Mobile media report. State& Strategies, nº 75, 3rd quarter, 2009, pp. 15-34. MARTÍNEZ, I.J., “Nuevas vías para la comunica- of the Media Q3 2011. En: http://www.nielsen. Mobile Communication 2012 · 20
 21. 21. com/content/dam/corporate/us/en/reports-down-loads/2011-Reports/state-of-mobile-Q3-2011.pdf.(Consultado el 11/12/2011).RIFKIN, J. (2000) La era del acceso. Barcelona,Paidós.SCOLARI, C., AGUADO, J.M. y FEIJÓO, C. (2012)“Mobile Media: Towards a Definition andTaxonomy of Contents and Applications”.International Journal of Interactive MobileTechnologies, (6) 2. En prensa.THE APP DATE (2011) Informe de las apps enEspaña. En : http://madrid.theappdate.com/infor-me-apps/ (Consuldado el 17/01/2012)VISION MOBILE (2011) Mobile DeveloperEconomics 2011. Vision Mobile. Url:http://www.visionmobile.com/devecon.php.Consultado el 12/11/2011.WU, X.; CHEN, Q; ZHOU, W. y GUO, J. (2010)"A review of Mobile Commerce consumersbehaviour research: consumer acceptance, lo-yalty and continuance (2000-2009)".International Journal of MobileCommunications. Vol. 8, nº 5, 2010. Mobile Communication 2012 · 21
 22. 22. Tabletas, cognición, gramática y algunas experiencias Tablet, cognition, grammar and some experiencesDr. Héctor Navarro Güere. Universitat de Vic · hector.navarro@uvic.catÁrea de investigación: comunicación digital, comunicación móvil, comunicación visual.Resumen Abstract 1. AntecedentesHablar hoy en día sobre los dispositivos móviles Speaking today about mobile viewing and rea- Para entender el estado actual de lospara leer y/o visionar es todo un reto. La renova- ding devices means a whole new challenge. dispositivos móviles de lecto-escriturasción constante del mercado impone una dinámi- Constant market renovation imposes a device- tenemos que mirar con perspectiva pa-ca “artilugio-centrista” y nubla otras perspecti- centric dynamic hiding other perspectives. The ra entender nuestras experiencias devas. El siguiente ensayo está planteado desde essay is presented from the remote precedents hoy. La aparición de interfaces que noslos antecedentes remotos del fenómeno, la re- of the phenomenon, from the reconfiguration of invitan constantemente a ser chicadas,configuración de la cognición, la gramática digi- the cognition, the digital grammar that raises pulsadas, agitadas no es otra cosa quetal que plantea nuevas prácticas de lectura y es- new practices of reading and writing, the screen la consecuencia de nuestras prácticas acritura, la pantalla como zona de contacto y se as zone of contact and sketch of the panorama of la hora de abordar la información.hace un bosquejo del panorama de los dispositi- the mobile devices of lecto-writing and tablets.vos móviles de lecto-escritura y tabletas. Also done is a revision of the publishing market Esta evolución incluye desde la pinturaTambién se hace un repaso del mercado editorial of Apps. All of these issues appear from the de las cavernas para la representaciónde aplicaciones (Apps). Toda esta problemática construction of theories of the digital communi- de la vida cotidiana, caza y ritos, pasan-se enmarca desde la construcción de teorías de cation that rearrange the classic models, by do por la creación de utensilios protési-la comunicación digital que reformulan los clási- which interfaces are transformed and the cos que atinaban con precisión el dibu-cos modelos, donde las interfaces se transfor- Ecology of Media constantly changes. jo sobre superficies rígidas (el pincel, laman y la ecología de medios se transforma cons- pluma de escribir) hasta la creación detantemente. artefactos menos densos, portátiles y li- geros (el papiro, el libro).Palabras claves: dispositivos móviles, conver- Keywords: Mobile Devices, convergence, Ipad,gencia, Ipad, tableta, App. tablet, App. En todo momento, el usuario ha encon- trado en estas experiencias soportes de la memoria exenta (De las Heras, 1991), donde cualquiera podía consultar la in- formación in situ, desplazarse física- Mobile Communication 2012 · 22
 23. 23. mente a esos lugares y enterarse de lo de la navegación es vertical y recuer- Gracias a la democratización del accesoque allí dice. da al papiro. Destaca en esta evolu- a la información que trajo el libro ma- ción el hecho que cada vez el soporte nuscrito inventado por los chicos en si-Los soportes de la información son muy es móvil y no es con la llegada de glo V y popularizado en Europa por lavariados. En la FIGURA 1 se detalla su evo- Tecnologías de la Información y la imprenta de Gutenberg en el siglo XV,lución y la forma de acceder a la infor- Comunicación (TIC) sino antes. podemos mencionar otras experienciasmación desde el soporte rígido e inalte- singulares a la hora de presentar la in-rable a superficies flexibles y mutables. Así, el libro de papel es el soporte que formación. Han tenido que pasar miles tiene la mayor permanencia cognoscitiva de años hasta estandarizar la escrituraAl observar la evolución de los sopor- entre nosotros –más de 1.500 años– y occidental –de izquierda a derecha ytes podemos encontrar curiosamente evolutivamente es el referente de mu- arriba abajo– pero en el camino handispositivos móviles de hoy que re- chas experiencias de dispositivos móvi- existido algunas experiencias que mos-cuerdan la tableta de arcilla o cera, y a les de lecto-escritura y visionado de hoy: traban otra forma de consultar la infor-los pergaminos antiguos: por una par- portátil, ligero y de lectura lineal. mación. , en Grecia en el siglo V a C.,te por su aspecto físico y por otra la Nuestra percepción ha acogido al libro las columnas con el Código legalforma de consultar la información. El como artilugio de referencia de muchos Gortina muestran textos que se leen encaso más claro serían las experiencias proyectos y prototipos que estamos zig-zag (FIGURA 2) o también se han en-de la mayoría de las páginas web don- viendo y veremos en los próximos años. contrado discos de arcilla con escrituras en forma de espiral. Esta última expe- riencia recuerda que es una eficaz for- Soporte Información Características físicas Naturaleza Forma Situación Acceso Registro ma de guardar información en poco es- Duro Piedra Mural Localizable pacio (rollos de película, CD-ROM, Rígido Distante Blando Arcilla Tableta Acumulada DVD). Por otra parte, también se pue- Papiro Rollo Lento Flexible Permanente den mencionar los caligramas, repre- Pergamino Libro Móvil sentaciones gráficas a partir de un texto Papel Difícil Químico Filme generalmente literario (D’Ors, 1977) Magnético, óptico Disco, cinta Rápido Denso Disquete, CD-ROM, On line DVD, disco duro, Estos ejemplos pretenden ser solo una Off line Inmediato Actualizable Digital disco sólido, Interactivo muestra de las diferentes tipos de com- dispositivo móvil Ubicuo (cluster) Virtual On line posiciones que han existido y que exis- ten. Sin lugar a dudas, desde el infolio FIGURA 1 Evolución de los soportes y acceso a la información. hasta la compaginación (papel doblado, Fuente: De las Heras (1991) y aportaciones propias. cosido y encuadernado) han pasado cientos de años y es hoy el referente de Mobile Communication 2012 · 23
 24. 24. las nuevas experiencias en dispositivos práctica de lectura. Esto también está riencia en una interfaz gráfica digital semóviles de lecto-escritura. asociado a un género textual privativo parece más a la actitud curiosa de un y los usos que se hacen de los mis- niño ante lo nuevo. En este sentido,En esta comparativa podemos centrar- mos. Chartier opina que en la cultura Roy Ascott sostiene que la experiencianos en el libro analógico y el libro digi- digital, en cambio, se produce una digital es una construcción y no solotal, incluso hablar e-incunables. En es- yuxtaposición de géneros en un mis- una representación, es una práctica quete sentido, Roger Chartier1 se han mo objeto. Todos los textos se pueden se construye haciéndola, sino no existeproducido varias rupturas en ese paso leer en un mismo soporte y de la mis- (FIGURA 3). En el mejor de los casos lade lo analógico a lo digital. Por una ma manera, lo cual crea una continui- experiencia digital es inclusiva, es cen-parte, el primer gran cambio obedece dad que no está reñida con la materia- trípeta. Y en ese sentido un buen ejem-al orden de los discursos. Sostiene el lidad, con el objeto (Cordón, 2011). Así plo son los videojuegos que han sabidoautor que se relaciona un canal con un la cultura digital amplifica las estructu- ganarse su sitio entre el público jovenobjeto, con un tipo de discurso y una ras y formas más fundamentales de la ávido de novedad, riesgo y con senti- cultura analógica mientos a flor de piel. 2. La información dinámica La lectura en el soporte digital es mul- timedial e hipertextual. La conjunción Se ha escrito bastante sobre la revolu- entre interactivo, estático, sonoro y ción que ha significado lo digital en táctil crea una experiencia que recuer- nuestras vidas y también sobre las nue- da casi cualquiera experiencia carnal vas prácticas y formas de abordar la in- (Es paradójico: estamos obsesionados formación por parte de los usuarios. Si en recrear artificiosamente nuestra el libro en papel necesita una atención corporeidad). línea a línea –linealidad aristotélica– la experiencia digital necesita más: la par- La mutación que ha propiciado lo digi- ticipación es crucial. tal plantea nuevas prácticas de lectura, escritura y aprendizaje. Sobre la prime- La información digital es mutable, ubi- ra se pueden distinguir tres tendencias: cua, inmersiva. Es vital el clic del prosu- una lectura fragmentada, una lecturaFIGURA 2: Fragmento del Código Gortina (siglo V a C. mer que es autor y lector a la vez. La in- menos lineal, menos profunda peroen Grecia). Inscripción en piedra en las 12 columnasde un teatro donde se pueden observar 18 letras di- formación no existe si no la clicamos, más extensiva y las derivaciones multi- ferentes y 660 líneas. Desde el punto de vista de la arrastramos, modificamos. La nota al media: “Una lectura social, corolariolectura, destaca la forma de lectura en zig-zag: de iz- pie de página y los índices no son sufi- quierda a derecha y de derecha a izquierda. del desarrollo de las redes sociales: una Fuente: Escolar (1994). cientes para ampliar el texto. La expe- lectura comentada, compartida en la re- Mobile Communication 2012 · 24
 25. 25. des sociales, enriquecida por la escritu- globalizados grandes controles econó- nuevas prestaciones que parecierara de los lectores contribuyentes. Una micos y políticos de la información). convulsionar el endeble panorama delectura conectada, corolario del des- la investigación científica en comuni-arrollo del cloud computing […]” Es hipertextual porque el texto se pue- cación digital. Por una parte, nos des-(Cordón, 2011). de atomizar en unidades más peque- orienta saber si vamos a remolque de ñas, vinculadas y vinculantes (lexía, en- la avasallante dinámica del mercadoPerceptivamente, la imagen dinámica lace, nodo). La idea única planteada por de los gadget tecnológicos y por otracapta nuestra atención ante la bidimen- el autor es enriquecida, alterada, con- parte, la inexistencia de modelos, es-sional palabra escrita. No se trata de sa- trastada con las otras opciones que quemas y referencia de análisis de es-crificar al texto, lo que se trata es de brinda los enlaces. Así que la idea de tos nuevos soportes.aceptar que el acceso a la información centro y periferia textual queda relega-es también dinámica y que la construc- da al lector que es quien decide cómo En esta línea, Roger Charter ya advertíación del entendimiento es muy perso- consultarla, hacer el recorrido y ampliar que no contamos con categorías inte-nal, subjetiva y exocentrista, que huye su estructura original. Ya no es solo ta- lectuales necesarias para romper con lade la perspectiva única (a pesar de los rea del prosumer sino en conjunción concepciones canónicas del libro con otros prosumeres, que permite la (Cordón, 2011). Nuestros referentes Web 2.0 y los sistemas colaborativos, y simbólicos están vinculados al papel y Lo analógico Lo digital quién sabe si la web semántica. sus diversas manifestaciones, y a la for- Recepción Negociación ma que este medio articula y transmite Representación Construcción Así que cualquier acceso a la informa- los mensajes. Hermenéutica Heurística ción digital se puede convertir en toda Visión amplia Visión corta una experiencia con múltiples implica- Nicholas Carr (2011) por su parte recu- Predeterminada Por determinar ciones. Una vivencia inclusiva, vivencial rre a investigaciones sobre la Contenido Contexto y finita, inclusive caótica. Neoplasticidad que habla de las cuali- Objeto Proceso dades del sistema nervioso de escapar Perspectiva Inmersión 3. Cognición tecnología a las restricciones de su propio geno- Figura Trayecto ma y adaptarse así a presiones am- Un referente Múltiples referentes Una pregunta que aún está en el aire bientales, cambios fisiológicos y cual- Impresión (natural) Digital (artificial) es la confrontación entre nuestras ca- quiera otra experiencia. Es decir, el Certeza Contingencia pacidades perceptivas –de experiencia planteamiento que la fisiología es un acumulativa con un tiempo de asimila- eslabón de la percepción y que se tiene FIGURA 3: Diferencias entre los analógico ción– y, el rápido y rico desarrollo tec- que entender como un proceso cog- y lo digital. Fuente: Ascott (1996). nológico que vivimos. Cada año salen noscitivo el cual es determinante de có- al mercado decenas de artefactos con mo encontramos, almacenamos e in- Mobile Communication 2012 · 25
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×