ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Μπαρλαγιάννη Μαρκζλλα
Λωρίδα Αγγελίνα
Miley Cyrus - Wrecking BMiley Cyrus - Wrecking Ball all
Ουγκάντα …ζλλειψη
νεροφ
Το νερό είναι ταυτιςμζνο με τθν
φπαρξθ τθσ ηωισ ςτθν Ουγκάντα.
Η αφκονία του φυςικοφ αυτοφ
πόρου κ...
Ουγκάντα
Έλλειψη νεροφ κατά τον
άξονα τησ θεραπείασ
Οι ςυνκικεσ υγιεινισ είναι
γενικά άςχθμεσ. Ο
πλθκυςμόσ υποφζρει κατά
κ...
Ουγκάντα
Έλλειψη νεροφ κατά τον άξονα
τησ άθληςησ
• Σε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον
κόςμο, ο ακλθτιςμόσ, θ
αναψυχι και το παιχν...
Έλλειψη νεροφ κατά τον
άξονα τησ διατροφήσ
Η Έλλειψη του νεροφ κατά τον άξονα
τησ διατροφήσ ςτην Ουγκάντα,

Περίπου 2 εκατ...
Έλλειψθ νεροφ
Μπαρλαγιάννθ
Μαρκζλλα
Λωρίδα Αγγελίνα
UGANDA/9TH PRIMARY SCHOOL OF LARISSA
UGANDA/9TH PRIMARY SCHOOL OF LARISSA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UGANDA/9TH PRIMARY SCHOOL OF LARISSA

395 views

Published on

UGANDA/etwinning project "Water & Health" / 9th Primary school of Larissa/ Markella Barloyianni, Aggelina Lorida, ST3class

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UGANDA/9TH PRIMARY SCHOOL OF LARISSA

  1. 1. ΟΥΓΚΑΝΤΑ Μπαρλαγιάννη Μαρκζλλα Λωρίδα Αγγελίνα
  2. 2. Miley Cyrus - Wrecking BMiley Cyrus - Wrecking Ball all
  3. 3. Ουγκάντα …ζλλειψη νεροφ Το νερό είναι ταυτιςμζνο με τθν φπαρξθ τθσ ηωισ ςτθν Ουγκάντα. Η αφκονία του φυςικοφ αυτοφ πόρου και θ προςπάκεια κάλυψθσ των αδιάκοπα αυξανόμενων αναγκϊν του ανκρϊπου οδιγθςε ςτθν αλόγιςτθ χριςθ του. Σιμερα, θ ζλλειψθ του νεροφ μπορεί να αποτελζςει το πιο ςοβαρό εμπόδιο για τθν ανάπτυξθ ςε πολλζσ περιοχζσ. Περιςςότεροι από 1 δισ κάτοικοι δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό. Παράλλθλα, οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ επεκτείνονται, ενϊ θ παραγωγικότθτα τθσ καλλιεργοφμενθσ γθσ μειϊνεται.
  4. 4. Ουγκάντα Έλλειψη νεροφ κατά τον άξονα τησ θεραπείασ Οι ςυνκικεσ υγιεινισ είναι γενικά άςχθμεσ. Ο πλθκυςμόσ υποφζρει κατά καιροφσ από ελονοςία και διάφορα εντερικά και αφροδίςια νοςιματα, ενϊ μόλισ το 20% των κατοίκων ζχει πρόςβαςθ ςε κακαρό πόςιμο νερό. Το 2001 υπιρχαν 1,1 εκατ. άνκρωποι που ζπαςχαν από AIDS (τρίτθ κζςθ ςε παγκόςμια κλίμακα ςε αρικμό φορζων, μετά τισ Η.Π.Α. και τθ Βραηιλία).
  5. 5. Ουγκάντα Έλλειψη νεροφ κατά τον άξονα τησ άθληςησ • Σε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο, ο ακλθτιςμόσ, θ αναψυχι και το παιχνίδι βελτιϊνουν τθν υγεία - τόςο τθν ψυχικι όςο και τθν ςωματικι. Διδάςκουν ςθμαντικά μακιματα ηωισ για το ςεβαςμό, τθν θγετικότθτα και τθ ςυνεργαςία. Προωκοφν τθν ιςότθτα για όλουσ και γεφυρϊνουν τισ διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων. Κάτι που τα παιδιά τθσ Ουγκάντασ δεν μποροφν να πραγματοποιιςουν, διότι θ ζλλειψθ νεροφ δεν τουσ αφινει τισ απαραίτθτεσ δυνάμεισ.
  6. 6. Έλλειψη νεροφ κατά τον άξονα τησ διατροφήσ Η Έλλειψη του νεροφ κατά τον άξονα τησ διατροφήσ ςτην Ουγκάντα, Περίπου 2 εκατομμφρια παιδιά πεκαίνουν κάκε χρόνο εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ κακαροφ νεροφ και εγκαταςτάςεων υγιεινισ - κυρίωσ διαρροϊκζσ αςκζνειεσ. Για να αντιμετωπίςει τουσ κανάτουσ εκατομμυρίων παιδιϊν από διαρροϊκι αφυδάτωςθ (θ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία κάτω των 2 ετϊν).
  7. 7. Έλλειψθ νεροφ Μπαρλαγιάννθ Μαρκζλλα Λωρίδα Αγγελίνα

×