Bab 3 angkup vernier

5,811 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
277
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 3 angkup vernier

 1. 1. BAB TIGA ( 3 )ANGKUP VERNIER<br />Di Sediakanoleh :<br />HasnulMunawar Bin Ghani<br />Politeknik Johor Bahru<br />JabatanKejuruteraanMekanikal<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. 3.2.2 AngkupVernier<br /> -merupakanalatpengukurjitudanbolehmengukurdengantepat. <br /> - lazimnyadigunakandibengklmesin.<br /> -mempunyai 2 skalaiaituskalautamadanskalavernier.<br />Bahagian-bahagianAgkupVernier<br /> -Rusuk<br /> -Skalautama<br /> -Skalavernier<br /> -Rahangtetap<br /> -Rahanggelangsar<br /> -Bilahpengukurdalam<br />
 5. 5. Rusuk<br /> -berbentkruncing,binaanhampirsamadenganrahangtetapi<br />digunakanuntukmengukurbahagiandalammanakalarahang<br />mengukurbahagianluar.<br />Rahang<br /> -terdiridariadaahangtetapdanrahanggelangsar.Apabilamuka<br />ukuranbersentuh,bacaanyaadalahsifardanangkasifarsejajar<br />denganangkasifarpadaskalatetap.<br />SkruPengunci<br /> -digunakanuntukmengunci plat verniersupayatidaktersalah<br />semasabahankerjadikeluarkandarirahang.<br />
 6. 6. Badan<br /> -berbentukpembariskeluli yang mempunyaisenggatan<br />dalammetrikatauinci,iadipanggilskalautama.Panjang<br />badaninimenentukansaizangkupvernier. <br />PrinsipSkalaVernier<br /> -dapatmembacadenganbetulsekiranyaukuranterletak<br />diantaraduasenggatanpadasatu-satuskala.Oleh<br />itu,angkupverniermestilah:<br /> 1.Mempunyai duaskalaiaituskalautamadanskala<br />vernier.<br /> 2.Senggatan padaskalautamalebihbesardaripada<br />skalavernier.<br /> 3.Bacaan yang kecilbolehdiambilmelaluiperbezaan<br />antaraskalautamadanskalavernier.<br />
 7. 7. -selainangkupvernier,adaalatan yang bolehdiambildenganukuran<br /> yang kecilsepertitoloktinggivernier, tolokdalamvernierdan<br />angkupveniergigi gear.<br />Toloktinggivernier<br /> -mengukurataumenandajarakmenegak.<br />Tolokdalamvernier<br /> -untukmengukurkedalamanlubang,lurahdanlekuk.<br />Angkupverniergigi gear <br />-digunakanuntukmengukursaizgigi gear iaitulebargigidanadendum<br />
 8. 8. 4.10 BACAAN DAN LAKARAN ANGKUP VERNIER (METRIK DAN IMPERIAL)<br />(KAEDAH MEMBACA ANGKUP VERNIER METRIK DENGAN ANGKUP VERNIER INCI ADALAH SAMA CUMA NILAI BACAANNYA SAHAJA YANG BERBEZA).<br /> <br />MembacaAngkupvernierTentukuran 0.02 mm<br /> <br />Skalautamadisenggatkankepada 1 mm bagitiap-tiapsatusenggatandandinomborkanpadatiap-tiap 10 senggataniaitu 10, 20, 30 danseterusnya. Skalavernier pula panjangnya 49mm dandisenggatkankepada 50 bahagian yang sama.yangsejajar, senggatan yang ke 50 skalavernierakansejajardengansenggatanke 49 padaskalautama. Untukmengetahuiperbezaannilaiantarasatusenggatanskalautamadenganskalavernier, makatolakkan 1mm (nilai 1 senggatanpadaskalautama) dengannilaisatusenggatanpadaskalavernier. Nilaisatusenggatanpadaskalavernierialah :<br />
 9. 9. 50 senggatanskalavernier = 49 mm skalautama<br />1 senggatan = 49/50<br />= 0.98 mm.<br />Perbezaannilaisenggatan = 1 mm – 0.98 mm<br />= 0.02 mm<br />Olehitu, nilaisetiapsenggatanpadaskalavernier = 0.02 mm.<br />Contoh 1:<br />Bacaanskalautama yang<br />terhampirdengan 1 mm = 42 x 1 = 42.00 mm<br />Bacaanskalavernier<br />senggatan ke-16 yang<br />sejajardengansalahSatu<br />garisanpadaskalautama = 16 x 0.2 = 0.32mm<br />Jumlah 42.32 mm<br />Olehitu, bacaansebenarialah 42.32 mm.<br />
 10. 10. Contoh 2 :<br />Bacaanskalautama yang<br />terhampirdengan 1mm = 65 x 1 = 65.00 mm<br />Bacaanskalavernier<br />senggatan ke-39 yang<br />sejajardengansalahSatu<br />garisanpadaskalautama = 39 x 0.02 = 0.78 mm<br />Jumlah 65.78 mm<br />Olehitu, bacaansebenarialah 65.78 mm.<br />
 11. 11.  MembacaAngkupVernierTentukuran 0.05 mm<br /> <br />Skalautamadisenggatkankepada 1mm bagitiap-tiapsatusenggatandandinomborkanpadatiap-tiap 10 senggataniaitu 10, 20, 30 danseterusnya. Skalavernier pula yang panjangnya 19mm, disenggatkankepada 20 bahagian yang sama. Apabilaangkasifardikedua-duaskaladiletakkanpadakedudukan yang sejajar, senggatan ke-20 padaskalavernierakansejajardengansenggatan ke-19 padaskalautama.<br />Untukmengetahuiperbezaannilaibagisenggatanskalautamadenganskalavernier, maka<br />
 12. 12. lakkandengan 1mm (nilaisenggatanpadaskalautama) dengannilaisatusenggatanpadaskalavernier. Nilaisatusenggatanpadaskalavernierialah :<br />20 senggatanpadaskalavernier = 19mm skalautama<br />1 senggatan = 19/20.<br />Perbezaannilaisenggatan = 1 – 0.95 mm= 0.05mm. <br />Olehitunilaisetiapsengagatanpadaskalavernier = 0.05mm.<br />
 13. 13. Contoh 1:<br /> <br /> <br /> <br />Bacaanskalautama = 25.00 mm<br />Bacaanskalavernierapabila<br />senggatan ke-8 sejajar<br />dengansalahsatugarisan<br />padaskalautama = 8 x 0.05 = 0.40 mm<br />Jumlah 25.40 mm<br /> <br />Olehitu, bacaansebenarialah 25.40 mm.<br /> <br />
 14. 14. Contoh 2:<br /> <br />Bacaanskalautama = 123.00 mm<br />Bacaanskalavernierapabila<br />sengatan ke-15 sejajar<br />dengansalahsatugarisan<br />padaskalautama = 15 x 0.05 = 0.75 mm<br />Jumlah 123.75 mm<br />
 15. 15. Manual dan digital<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. Penjagaanangkupvernier<br /> -menyimpanangkupvernierkedalambekassetelahdigunakan.<br /> -memastikanangkuptepatpadakosongdantidakralat.<br /> -elakkandariterkenaminyakkeranamudahberkarat.<br />

×