Successfully reported this slideshow.

Bab satu keselamatan di dalam bengkel kejuruteraan mekanikal

36,441 views

Published on

 • oi nate aku wak tok leh on
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab satu keselamatan di dalam bengkel kejuruteraan mekanikal

 1. 1. BAB SATU ( 1 )KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL KEJURUTERAAN MEKANIKAL<br />
 2. 2.
 3. 3. KESELAMATAN AM<br />PUNCA KEMELANGAN<br />KESELAMATAN BENKEL<br />BAHAYA ELEKTRIK<br />BAHAYA KEBAKARAN<br />PERTOLONGAN CEMAS<br />
 4. 4. PUNCA KEMALANGAN<br />BERPUNCA DARIPADA KECUAIAN MANUSIA<br />BERPUNCA DARIPADA KEADAAN ALAT,MESIN,KEADAAN KERJA<br />LANGKAH KESELAMATAN<br />
 5. 5. KECUAIAN MANUSIA<br />Sikapcuaisemasamengendalikanperalatandidalambengkelbolehmenyebabkanberlakunyakemalangan.<br />Menyalahgunakanperalatandengantujuanuntukbergurausenda.<br />Tidakmematuhitanda-tandaamaranumpamanyatandalaranganmerokokditempat-tempat yang mudahterbakardansebagainya<br />
 6. 6. KEADAAN ALAT,MESIN,KEADAAN KERJA<br />
 7. 7. ;;Selainkecuaiandirisendiri,kemalanganjugabolehberlakuakibatdaripadakeadaanperalatan,mesinsertakeadaankerja yang dilakukan.<br />;;Logam yang kerasdanmempunyaitepi yang tajambolehmenyebabkanluka.<br />;;Serpihanlogamatautatal yang panasdaripadakerja-kerjamenempabolahmengakibatkankebakaran<br />;;Bahagianmesin yang bergerakbolehmenyebabkantanganataupakaianterperangkap<br />
 8. 8. ;;Logamdanperalatang yang beratbolehmendatangkankemalanganapabilaperalatantersebutterjatuhdanmenimpamana-manabahagiaanggotaketikamengangkatnya<br />;;Kerosakanperalatanelektrikataulitarelektrikbolehmenyebabkankebakaranataupunkejutanelektrik<br />;;Lantai yang llicinkeranatumpahanminyakdangrisvbolehmengakibatkanterjatuhataupunterlangarbenda-benda yang keras.<br />;;Asidjugamenjadipuncakemalangankeranaiabolehmenyebabkanmelecurapabilaterkenapadakulit<br />
 9. 9. LANGKAH KESELAMATAN<br />
 10. 10. Untukmenjauhisebarangkemalanganparapelajarmestilahmempunyaisemangatdantabiatbekerja yang baikdidalambengkeliaitudengan<br />Mengutamakankerbersihanpadasetiapwaktu<br />Mempunyaisikapbertangguungjawabterhadapdirisendiri<br />Bertimbang rasa terhadapkebajikanrakansekelas<br />Menghargaidanberpuashatidengankerja<br />Tidakgopohsemasamelakukansebarangkerjaamali.<br />
 11. 11. KESELAMATAN BENKEL<br />KESELAMATAN DIRI SENDIRI<br />KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN PERALATAN MESIN<br />KEKEMASAN TEMPAT BEKJERJA ATAU BENGKEL<br />
 12. 12. KESELAMATAN DIRI SENDIRI<br />Elakkkanmemmakaipakaian yang longga.<br />Pakaikasut yang mempunyaipelindungkeselamatan.<br />Memakaigogelataualatpelindung yang lain<br />Elakkanmemakaibarang-baranghiasan.<br />Janganbergurausendadanmempermainkankawan<br />Rambutmestilahpendekdankemas.<br />
 13. 13. KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN PERALATAN MESIN<br />Pastikanmana-manabahagianmesin yang barbahayadipasangalatpelindung.<br />Mesinharuslahmempunyaisuiskeselamatandansuissalingmengunci.<br />Setiapmesinmestilahmempunyaipembumian yang sempurnabagimengelakkansebarangbahayaelektrik<br />Keadaanfiusmestilahbetulbagimencegahbebanlampau yang mestilahmengakibatkankebakaran<br />
 14. 14. ;Elakkanmemegangdanmenyentuhalat-alat yang tajam.<br />;Buangkantepi yang tajampadabendakerja.<br />;Laporkankepada guru jikaadadiantaraalat-alatkeselamatan yang dikeluarkandaripadaraktempatmenyimpan<br />;Matikansuiskuasasepenuhnyabagiperalatandanmesinapabilatidakdigunakanatauapabilamessindiberssihkan<br />
 15. 15. KEKEMASAN TEMPAT BEKJERJA ATAU BENGKEL<br />KEKEMASAN DAN KEBERSIHAN TEMPAT BEKERJA BUKAN SAHAJA DAPAT MENJAUHI KEMALANGAN TERTAPI JUGA DAPAT MENPERTINGKATKAN KECEKAPAN BEKERJA. DENGAN ITU PERKARA-PERKARA YANG BERIKUT HENDAKLAH SIAMBIK KIRA<br />
 16. 16. ::Janganbiarkanalatandanbahanbarsrpahdiataslantaiataudisekelilingmesin. Inidapatmengelakkanalatandanbahantersebutdaripadaterlangar, tersepak, terantukatauterpijak::elakkanminyakataugristertumpahdiataslantaikeranaminyakinisangatlicindanmenyebabkanmudahtergelincir.<br />
 17. 17. ::janganbiarkantatalatauserpihanlogambersepahdilantaidandisekelilingmesin. Sebaiksahajaselesaibekerjamesindantempatbekerjahendaklahdibersihkan::benkelmestilahmempunyairuangdanmendapatbekalancahaya yang terang, mempunyaiperedaranudara yang baik, mempunyailaluanuntukberjalandanhendaklahdilengkapkandengan rat tempatmenyimpanalatandanbahansupayaalattangandapatdisusundebgankemasdanteratur.<br />
 18. 18. BAHAYA ELEKTRIK<br />RENJATAN ELEKTRIK<br />KEBAKARAN ELEKTRIK<br />CARA-CARA UNTUK MENGELAK DARI PADA PUNCA-PUNCA TERSEBUT<br />
 19. 19. MASUK BAHAYA ELEKTRIK<br />Bahayaelektriktidakbolehdipadangringan, olehsebabaruselektrik yang sedangmengalirtidakkelihatangmakabahayanyasemakinsukaruntukdikesan<br />
 20. 20. RENJATAN ELEKTRIK<br />Kerosakanperkakaselektrikmisalnyakabelpecahdansebagainya.<br />Kerosakanalatpelindungaruskebocoranbumiatautiadasambungankebumi<br />Kesilapansemasamengubahsuaiperalatan. Sebarangkerjapenyambunganhendaklahdibuatolehorabgyamgbertauliah<br />
 21. 21. KEBAKARAN ELEKTRIK<br />Penggunaankebel yang tidakssesuaidenganarus yang dibawanya.<br />Penggunaanfius yang tidaksesuaikadarnya<br />Kilat<br />Pelindungarustidakdapatmemutuskanlitarnyaapabilaberlakulitarpintas<br />
 22. 22. CARA-CARA UNTUK MENGELAK DARI PADA PUNCA-PUNCA TERSEBUT<br />Mesindanalatelektrik yang lain hendaklahdibumikandenganwajarnya<br />Elakkanmenggunakanalat-alatataumesin yang mempunyaihujungkabalataupendawaidansuis yang rosak<br />Janganmenggunakanalatataumesin yang berkuasaelektriksambilbersiridilantai yang lembapataupunmemegangdengantangan yang basah.<br />
 23. 23. BAHAYA KEBAKARAN<br />PUNCA BAHAYA<br />LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEBAKARAN<br />ALAT-ALAT PENCEGAH KEBAKARAN<br />
 24. 24. PUNCA BAHAYA<br />Kebakarandisebabkanterbakarnyakayu,kain,kertasdansampah-sarap<br />Tempat-tempat yang terdedahkepadabahayainiialahpersekitarantempatmelakukankerja-kerjakimpalan<br />Kebakarandisebabkanolehcecair yang mudahterbakarsepertiPetrol,minyakgris,cat, dan lain-lain<br />Kebakarandisebabkanoleharus elektrik.ini kebanyakannyadisebabkanolehpendawaian yang rosakatausalah.<br />
 25. 25. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEBAKARAN<br />Bahan yang mudahterbakarhendaklahdisimpanditempat yang selamat<br />Alatpemadamkebakarandarijenis yang baikhendaklahdiletakkanditempat yang mudahuntukmengendalikannya.<br />Pemadamapihendaklahdiletakkanpadadindingdenganketinggian yang sesuai<br />
 26. 26. Pastikankelengkapanpemadamapitidakterlindungdaripadapengalihatan<br />Gunakanpakaiandanalat-alat yang memmpunyaikketahananhaba<br />Lakukanlatihanmencegahkebakaranuntukmempersiapkandirijikaberlakukebakaran.<br />
 27. 27. ALAT-ALAT PENCEGAH KEBAKARAN<br />
 28. 28. JENIS-JENIS ALAT PENCEGAHKEBAKARAN<br />Jeniskartij air<br />Jenisbuih<br />Jeniskarbondioksida<br />Jenisserbukkering<br />Jeniispasir<br />Cara mengunanyamengikutjenisalattersebutdanjugajeniskebakaran yang berlaku.<br />
 29. 29. PERTOLONGAN CEMAS<br />PETI PERTOLONGAN CEMAS<br />MERAWAT KECEDERAAN RINGAN<br />MENOLONG MANGSA RENHATAN ELEKTRIK<br />
 30. 30. PETI PERTOLONGAN CEMAS<br />Setiapbenkelmestilahddilengkapkandenganpetipertolongancemas.<br />Petiinihendaklahdiletakkanditempat yang sesuai<br />senaraiubatandankegunaannyamestilahmengikutkatadokto<br />
 31. 31. MERAWAT KECEDERAAN RINGAN<br />Sekiranyaterdapatpelajaryamgmengalamikecederaanwalaupunkesederaanringan, pastikaniadiberirawatansegeradisampingmemeklumkankepada guru ataupunorang yang bertanggungjawab<br />Pelajarseharusnyamengetahuicaramerawatkecederaanringansepertilukadanmelecur. Luka-lukakecilbolehdirawatdenganmembasuhlukatersebut, sapukanubatlukadanbalut.<br />Bagikecederaan yang lebihterukhendakalahdirujukkepada guru untukmerawatnyaataupundibawaKe hospital<br />
 32. 32. MENOLONG MANGSA RENHATAN ELEKTRIK<br />Berhentikanbekalanelektikdengancaramemetikansuislitaratausuisutama<br />Pindahkanmangsasupayatidaktersentuhdenganpuncabekalan.<br />Jauhkanbahan-bahan yang basahatau pun lembapataupengalirhaba.<br />Beribantuanpemulihanpernafasan<br />Laporkanpadapasukanpasukanpertolongancemasuntukmendapatkanrawatanlanjut<br />Rawatmangsajikadiamengalamikecederaan<br />Hindarkan org ramaidaripadamengerumunimangsa<br />Dapatkanrawatandoktorseberapasegera<br />

×