The Armor Of God

2,797 views
2,433 views

Published on

Use the Armor of God to win the Battle. Ephesians 6. God Bless

Published in: Business, Sports
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Armor Of God

 1. 1. Ephesians 6:13 Great Commission Ministry
 2. 2. Ephesians 6:10-18 <ul><li>10 Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>11 Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diyablo. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>12 Sapagkat ang kalaban nati'y hindi mga tao , kundi mga pinuno, mga maykapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito---ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>13 Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. </li></ul>
 6. 7. Ephesians 6:14 <ul><li>14 Kaya't maging handa kayo: gawin ninyong bigkis ang katotohanan , </li></ul>
 7. 8. John 8:31-32 <ul><li>31 Sinabi naman ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, &quot;Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko; </li></ul><ul><li>32 makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.&quot; </li></ul>
 8. 9. John 14:6 <ul><li>6 Sumagot si Jesus, &quot; Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. </li></ul>
 9. 10. Ephesians 6:14 <ul><li>itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid </li></ul>
 10. 11. Ephesians 4:22-25 <ul><li>22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao , na napapahamak dahil sa masasamang pita. </li></ul><ul><li>23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; </li></ul>
 11. 12. Ephesians 4:22-25 <ul><li>24 at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. </li></ul><ul><li>25 Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid , sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. </li></ul>
 12. 13. Ephesians 6:15 <ul><li>15 at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng Mabuting Balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. </li></ul>
 13. 14. John 16:33 <ul><li>Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin . Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!&quot; </li></ul>
 14. 15. 2 Timothy 4:2 <ul><li>ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. </li></ul>
 15. 16. 1 Thessalonians 2:13 <ul><li>Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos , at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. </li></ul>
 16. 17. Ephesians 6:16 <ul><li>16 Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Cristo , bilang panangga't pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Masama. </li></ul>
 17. 18. Hebrews 10:38-39 <ul><li>38 Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, Ngunit kung siya'y tumalikod , hindi ko kalulugdan.“ </li></ul><ul><li>39 Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y naliligtas. </li></ul>
 18. 19. Romans 10: 17 <ul><li>Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ; at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Cristo. </li></ul>
 19. 20. Ephesians 6:17 <ul><li>Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan , </li></ul>
 20. 21. Acts 4:12 <ul><li>Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.&quot; </li></ul>
 21. 22. Ephesians 6:18 <ul><li>at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu , samakatwid, ang Salita ng Diyos. </li></ul>
 22. 24. Hebrews 4:12 <ul><li>Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa , higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila'y talim. </li></ul><ul><li>Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. </li></ul>
 23. 25. 2 Timothy 2: 15 <ul><li>Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. </li></ul>
 24. 26. Ephesians 6:19 <ul><li>Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. </li></ul><ul><li>Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon , sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. </li></ul>
 25. 27. Matthew 26:41 <ul><li>Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit mahina ang laman.&quot; </li></ul>
 26. 33. Nehemiah 4:1-23
 27. 34. Nehemiah 4:1-23 <ul><li>1 Nabalitaan ni Sanbalat na aming itinatayong muli ang muog . Nagalit ito at tinuya kami. </li></ul><ul><li>2 Sa harapan ng kanyang mga kasama at hukbo ng Samaria sinabi ito: &quot;Ano kaya ang iniisip ng mga kahabag-habag na Judiong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang mga handog at gawin iyon ng maghapon? Akala ba nila'y mabubuo pa nila ang mga nasunog at durog nang mga silyar doon?&quot; </li></ul>
 28. 35. <ul><li>3 Sa tabi niya'y nagsalita si Tobias na Ammonita: &quot;Ano bang klaseng muog ang gagawin ng mga Judiong ito? Pihong maraanan lamang ng asong-gubat ay guguho na!&quot; </li></ul>
 29. 36. <ul><li>4 Sa narinig kong ito, akong si Nehemias ay nanalangin , &quot;Dinggin mo kami Yahweh sapagkat labis na ang panunuyang ito sa amin. Sana'y sa kanila mangyari ang masamang hangad nila sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. </li></ul><ul><li>5 Huwag mo silang patawarin sa ginagawa nilang ito at manatili nawa ang kanilang kasalanan, yamang inaalipusta nila kami sa aming ginagawang ito.&quot; </li></ul>
 30. 37. <ul><li>6 Masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog, kaya't hindi nagtagal at napataas namin nang kalahati ng kaukulang taas ang paligid ng lunsod. </li></ul>
 31. 38. <ul><li>7 Nang mabalitaan nina Sanbalat, Tobias at ng mga Arabe, Ammonita at mga Astodita na halos mabuo na namin ang muog , lalo silang nagalit . </li></ul><ul><li>8 Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami'y guluhin. </li></ul><ul><li>9 Kaya dumalangin kami sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantay araw at gabi. </li></ul>
 32. 39. <ul><li>10 Narito ang awitin ng mga taga-Juda: &quot;Nanghihina kami sa bigat ng pasan, batong sakdal dami ng muog na buwal; sa hirap na ito'y hindi namin kayang maitayo ito ng maghapon lamang.&quot; </li></ul><ul><li>11 Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. </li></ul>
 33. 40. <ul><li>12 Hindi nila alam na ang mga Judiong kahalo nila ay laging nagbabalita sa amin ng kanilang binabalak. </li></ul><ul><li>13 Kaya't sa tuwing darating sa amin ang ganitong balita, sa bawat lugar na hindi pa tapos ang muog ay pinahahanda ko ang mga tauhan ayon sa sambahayan. Binibigyan ko sila ng iba't ibang sandata---sundang, sibat at palaso. </li></ul>
 34. 41. <ul><li>14 Nakita kong nababahala ang mga tao, kaya't sinabi ko sa mga pinuno, mga pangunahin sa bayan at gayon din sa lahat: &quot; Huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Ipagtanggol natin ang ating mga kapatid, mga anak, asawa at mga tahanan.&quot; </li></ul>
 35. 42. <ul><li>15 Nabalitaan ng mga kaaway na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak, kaya naniwalang binigo sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy ng paggawa ng muog. </li></ul>
 36. 43. <ul><li>16 Simula noon, kalahati ng aking mga tauhan ang gumagawa ng muog at ang kalahati ay nagbabantay. Ang mga bantay ay nasasandatahan ng sibat, baluti at mga palaso. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang puspusang tulong sa gumagawa ng muog. </li></ul>
 37. 44. <ul><li>17 Hawak ng isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala, at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. </li></ul><ul><li>18 Ang mga gumagawa sa muog ay may sariling pamigkis na sandata at nasa tabi nila ang mga may hawak ng trompeta. </li></ul><ul><li>19 Sinabi ko sa mga maginoo, mga pangulo at sa lahat, &quot;Malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan, </li></ul>
 38. 45. <ul><li>20 kaya't tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magsama-sama tayo at ipaglalaban tayo ng ating Diyos.&quot; </li></ul>

×