Zm2003988 txt - scan

793 views
666 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
578
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zm2003988 txt - scan

  1. 1. Zmluva číslo: ZM2003988 1 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri vysielaní, zaznamenávaní a nadobudnutí práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu a zvukového záznamu „POD LAMPOU“ uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona (ďalej len „zmluva“) ZMLUVNÉ STRANY Rozhlas a televízia Slovenska Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47 232 480 IČ DPH: SK2023169973 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Po, vložka č.: 1922/B štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska bankové spojenie: XXXXXX číslo účtu: XXXXXX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Po, vložka č.: 1922/B (ďalej v texte len " RTVS") a W PRESS a.s. sídlo: Partizánska 2, 811 03 Bratislava IČO: 35907266 IČ DPH: SK 2021898538 zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č. 3464/B zastúpená: Štefan Hríb, podpredseda predstavenstva Federika Homolková, člen predstavenstva (ďalej v texte len „ dodávateľ“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy: Čl. I. PREDMET ZMLUVY 1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave, realizácii a šírení audiovizuálnych diel, resp. ich zvukových záznamov cyklického televízneho programu 2) „ POD LAMPOU “ IDEC: 614-2110-0088-0001-14 (ďalej len “program”). Počet častí:14 3) RTVS ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“). 4) Výroba programu sa uskutoční v štúdiu RTVS, Mlynská dolina Bratislava, alebo v náhradných priestoroch, ktoré určí RTVS. 5) Program bude vysielaný vždy vo štvrtok v čase od 22:00 hod., s koncom spravidla o 24:00 hod. V odôvodnených prípadoch môže byť koniec programu aj neskôr, najneskôr však o 00:25 hod. bezprostredne nasledujúceho dňa. 6) Minutáž jedného programu je spravidla 120 minút., v odôvodnených prípadoch môže byť aj dlhšia. Celková minutáž jedného programu však nepresiahne 145 minút. Čl. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 1) Dodávateľ: a)vyhlasuje, že nadobudol alebo nadobudne na svoje náklady od autora scenára, autora hudby, autorov ďalších diel použitých pri výrobe programu, ako aj od výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov alebo výrobcov zvukovo-obrazových záznamov (ďalej aj „nositelia práv“) použitých pri výrobe programu územný, časovo a vecne neobmedzený výhradný súhlas, ktorý ho oprávňuje na použitie ich autorských diel, umeleckých výkonov a záznamov (ďalej aj „predmety ochrany“) bez zmeny, alebo po spracovaní, na vytvorenie, použitie a šírenie programu, zaznamenanie diela, umeleckého výkonu, záznamu na prvotný zvukovo-obrazový záznam, resp. zvukový záznam, na ich vysielanie televíziou a rozhlasom naživo a zo záznamu prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom, DVB-T, káblovou retransmisiou, na použitie časti audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu do iného programu, na nekomerčné použitie audiovizuálnych diel a ich zvukových záznamov alebo ich časti pre potreby ich propagácie, na nekomerčné použitie a šírenie audiovizuálnych diel a ich zvukových záznamov na akomkoľvek nosiči a počas celého trvania majetkových práv nositeľov práv k ich predmetom ochrany. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že predmetný súhlas (licenciu) nadobudol alebo
  2. 2. Zmluva číslo: ZM2003988 2 nadobudne tak, aby bol oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu alebo licenciu postúpiť. Nadobudnutie príslušných licencií je dodávateľ na požiadanie povinný RTVS preukázať pred samotnou výrobou programu. Ak budú voči RTVS a/alebo tretím osobám, odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení nadobudnutých RTVS, uplatnené oprávnené nároky nositeľov autorských práv a/alebo práv súvisiacich s autorským právom, či oprávnené nároky tretích osôb, na vysporiadanie ktorých sa zaviazal dodávateľ, dodávateľ sa zaväzuje, že tieto nároky uspokojí a uhradí RTVS všetky skutočne vzniknuté náklady spojené s tým, že tieto oprávnené nároky boli uplatnené. b)sa zaväzuje dodať RTVS najneskôr v deň programu podklady na záverečné titulkové listiny programu, ktoré budú podliehať schváleniu zo strany RTVS a budú doplnené produkciou RTVS o realizačný štáb. c)pre potreby prenosu naživo, záznamu a vysielania diel zabezpečí: - schválený námet - licenciu na formát - bodový scenár programu - réžiu programu - moderovanie programu - účinkujúcich - hudbu - hlavného kameramana - kameramana na jimmy jib - strihača - 5 kameramanov - mobilnú časť scény (napr. sedenie, stoly, malé lampy, servis) d)berie na vedomie a súhlasí s tým, že celková dramaturgia programu, definovaná bodovým scenárom predloženým dodávateľom vrátane výberu účinkujúcich a moderátora (ďalej ako „bodový scenár“), podlieha schváleniu zo strany RTVS, a to vo forme písomného súhlasu alebo súhlasu vyjadreného elektronickou e-mailovou správou. Bodové scenáre budú predkladané na schválenie RTVS vždy v pondelok v týždni vysielania programu, a to do 12:00 hod., a v prípade prvého vysielania programu do 24 hodín odo dňa podpísania tejto zmluvy. RTVS schvaľuje bodový scenár formou písomného záznamu, v ktorom uvedie prípadné pripomienky. Dodávateľ sa zaväzuje buď rešpektovať pripomienky RTVS uplatnené po predložení bodového scenára alebo predložiť nový bodový scenár na nové schválenie v lehote 24 hodín od doručenia písomného záznamu. Zároveň sa dodávateľ zaväzuje pri výrobe a realizácii programu rešpektovať schválený bodový scenár programu. Prípadné zmeny alebo realizačné odchýlky od schváleného bodového scenára, akékoľvek zmeny vo výbere účinkujúcich a odchýlky v dĺžke programu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zmluvných strán a ak to vzhľadom na okolnosti nie je možné, najmä ak by k zmenám malo prísť krátko pred vysielaním programu alebo počas neho, vyžadujú si takéto zmeny predchádzajúci súhlas dramaturga na strane RTVS. e)V prípade, že zmenou alebo odrieknutím účinkujúceho môže byť narušená názorová vyváženosť programu má právo dramaturgia zastaviť vysielanie alebo záznam relácie. Vynaložené náklady uhradí RTVS dodávateľ. f)všetko, čo je obsahom schváleného bodového scenára a súčasne je súčasťou vysielania priameho televízneho prenosu programu, sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť, pripraviť, vyrobiť a dodať RTVS včas, a to v takej technickej kvalite, ktorá zodpovedá technickým podmienkam zaradenia do vysielania a s takým obsahom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov. g)sa zaväzuje dodržiavať povinnosti a obmedzenia, ktoré mu ako programovému pracovníkovi RTVS vyplývajú zo Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, ktorý je zverejnený na www.rtvs.org, v sekcii o RTVS, Dôležité dokumenty a zároveň vyhlasuje že sa s ním oboznámil. 2) RTVS: a) zabezpečí vysielanie programu naživo a jeho zaznamenanie na zvukovo-obrazový záznam b) sa zaväzuje včas a vhodnou formou vo vysielaní programovej služby avizovať vysielanie programu; za týmto účelom RTVS vyrobí a pripraví do vysielania upútavku na každý program. c) pre potreby vysielania programu na živo a zo záznamu zabezpečí: - dramaturgiu programu - štúdio s technikou - technickú obsluhu štúdia - výkon zvukového majstra a asistenta zvuku - vedúceho výrobného štábu za RTVS
  3. 3. Zmluva číslo: ZM2003988 3 - záznam programu d) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať nezávislosť dodávateľa v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS e) Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde v termíne vysielania programu (čl. I ods. 4) ku kolízii s vysielaním iného programu, ktorého vysielanie RTVS nemôže uskutočniť v inom čase (najmä priame prenosy), má RTVS právo program v termíne podľa čl. I ods. 4 neodvysielať s tým, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť na inom, náhradnom termíne vysielania programu. RTVS je o skutočnosti podľa prvej vety povinná informovať dodávateľa v dostatočnom časovom predstihu. 3) Zmluvné strany sa dohodli, že po predchádzajúcej dohode oboch strán môžu prerušiť plnenie podľa tejto zmluvy, teda výrobu a vysielanie programu, v konkrétnych obdobiach, najmä v mesiacoch júl a august. Čl. III. FINANČNÉ PODMIENKY 1) RTVS sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odplatu vo výške 2 650 EUR + platná sadzba DPH (slovom: dvetisícšesťstopäťdesiat EUR + DPH) za výrobu jedného programu. Celková suma: 37.100,-EUR + platná sadzba DPH( slovom: tridsaťsedemtisícsto EUR + DPH), pričom táto suma odplaty a) obsahuje cenu za licenciu udelenú podľa článku V. ods. 3 tejto zmluvy a zabezpečenie výroby jedného programu, b) obsahuje odmenu spolu autorom námetu a scenára, resp. autorské práva režiséra programu. c) neobsahuje náklady spojené s platbami autorským ochranným zväzom, resp. náklady spojené so zabezpečením vysielacích práv k filmom, pokiaľ budú časťou programu; tieto platí RTVS sama oprávneným tretím osobám. 2) Pokiaľ sa má stať časťou programu dokumentárna dokrútka, môže sa tak stať výlučne na základe schváleného bodového scenára po dohode s dramaturgom a RTVS na takúto dokrútku vystaví dodávateľovi zvlášť objednávku, inak dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s výrobou a spracovaním dokrútky. Dodávateľ v takomto prípade je povinný udeliť písomnou formou súhlas na použitie dokrútky v spravodajských a publicistických reláciách RTVS aj pred jej odvysielaním v programe. 3) RTVS zaplatí dodávateľovi odplatu uvedenú v tomto článku na základe faktúry, ktorú vystaví dodávateľ vždy na konci kalendárneho mesiaca podľa počtu vyrobených programov, s dobou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia RTVS. Čl. IV. SKONČENIE ZMLUVY 1) Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak splnenie povinností podľa tejto zmluvy sa stane nemožným alebo mimoriadne ťažkým v dôsledku nepredvídaných závažných skutočností (živelná pohroma, úradný zákaz, úraz, ochorenie, a pod.) za podmienky, že vznik skutočností, na základe ktorých od zmluvy odstupuje, neodkladne oznámi a hodnoverne preukáže druhej zmluvnej strane. V takomto prípade zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy bez nároku požadovať ich plnenie od druhej zmluvnej strany. 2) RTVS má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorým bude RTVS uložená pokuta vo výške viac ako 5.000 € na základe odvysielania programu, a to bez ohľadu na to, či bol bodový scenár odvysielaného programu zo strany RTVS schválený a bez ohľadu na to, či mala RTVS k nemu pripomienky. Ustanovenia zmluvy o náhrade škody a zmluvnej pokute nie sú týmto odstúpením od zmluvy dotknuté. 3) Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú porušením povinností druhou zmluvnou stranou. 4) Ak by časť zmluvy nebolo možné jednostranne splniť vinou okolností, ktoré nespadajú do kompetencie niektorej zo zmluvných strán, alebo vinou vyššej moci, nebudú zmluvné strany navzájom voči sebe uplatňovať nároky na náhradu škody a vzniknutých nákladov. 5) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že okrem odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 je kedykoľvek počas trvania zmluvy možné túto zmluvu ukončiť nasledovne: a) dohodou zmluvných strán, a to v písomnej forme, b) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane. Čl. V. OSOBITNÉ USTANOVENIA 1) Dodávateľ sa zaväzuje vyrobiť program tak, aby neobsahoval skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho
  4. 4. Zmluva číslo: ZM2003988 4 dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi. Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah programu bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že bude v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov, zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými predpismi, ako aj v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. 2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe odvysielania programu bez ohľadu na to, či bol bodový scenár odvysielaného programu zo strany RTVS schválený a bez ohľadu na to, či mala RTVS k nemu pripomienky, bude RTVS uložená zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu pokuta alebo zo strany iného orgánu aplikácie práva povinnosť uhradiť finančné plnenie tretej osobe (najmä, avšak nielen, povinnosť uhradiť finančné plnenie na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku vydaného v civilnom súdnom konaní), dodávateľ sa zaväzuje: a) túto pokutu alebo sumu finančného plnenia uhradiť RTVS v celej jej výške a zároveň b) sa zaväzuje na základe písomnej výzvy RTVS zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každý program, za ktorý bude RTVS uložená Radou pre vysielanie a retransmisiu pokuta alebo zo strany iného orgánu aplikácie práva povinnosť uhradiť finančné plnenie tretej osobe, a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty RTVS alebo rozhodnutia iného orgánu aplikácie práva o povinnosti uhradiť finančné plnenie tretej osobe. 3) Povinností podľa prvej vety sa dodávateľ v časti alebo v celku zbaví, ak k porušeniu povinnosti, ktorého následkom vznikla povinnosť uhradiť RTVS pokutu alebo sumu finančného plnenia alebo povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, došlo v časti alebo v celku konaním alebo opomenutím na strane RTVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak o to dodávateľ požiada, je oprávnený zabezpečiť výlučne na vlastné náklady právne zastúpenie pre RTVS v konaní, ktorého predmetom je uloženie pokuty alebo finančného plnenia a RTVS je povinná v takomto prípade dodávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, najmä vystaviť potrebné plnomocenstvá a poskytnúť podklady, potrebné na poskytovanie právnych služieb v danej veci; zmluvné strany činia nesporným, že RTVS nie je povinná uhradiť dodávateľovi náklady na zabezpečené právne zastúpenie. 4) Nárok na úhradu pokuty alebo finančného plnenia a nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 2) tohto článku zmluvy je RTVS oprávnená uplatniť len, ak (i) RTVS informovala dodávateľa o začatí konania, ktorého predmetom je uloženie pokuty alebo finančného plnenia, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedela a v prípade, ak dodávateľ požiadal o zabezpečenie právneho zastúpenia RTVS v danej veci, poskytla dodávateľovi aj potrebnú súčinnosť a zároveň (ii) v konaní, v ktorom bola povinnosť zaplatiť pokutu alebo finančné plnenie uložená, RTVS využila všetky riadne opravné prostriedky. Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo finančného plnenia podľa bodu 2) tohto článku zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti nahradiť RTVS aj vzniknutú škodu, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty podľa bodu 2) písm. b) tohto článku zmluvy. 5) Dodávateľ ako majiteľ licencie a nadobúdateľ práv na použitie predmetov ochrany obsiahnutých v programe v rozsahu podľa čl.II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy udeľuje RTVS výhradný, časovo a územne neobmedzený súhlas na použitie týchto predmetov ochrany na účely odvysielania programu za podmienok uvedených v tejto zmluve a jeho bezdoplatným reprízam. V prípade televíznej diskusie, ako samostatnej súčasti programu dáva dodávateľ RTVS súhlas k trom bezodplatným reprízam. 6) Zmluvné strany sa dohodli, že RTVS sa považuje za výrobcu originálu zvukovo-obrazového a zvukového záznamu audiovizuálneho diela, ktorým je program a z tohto titulu disponuje všetkými majetkovými právami k programu samostatne. 7) Archívny master programu (prvý zvukovo-obrazový záznam) a zvukového záznamu programu bude archivovaný v RTVS, ktorá aj zabezpečí jeho archiváciu v súlade s právnym poriadkom SR. 8) Zmluvné strany činia nesporným, že RTVS na základe tejto zmluvy má právo najmä použiť a šíriť program, resp. jeho zvukový záznam najmä a) televíznym vysielaním a šírením (televíziou terestriálnou DVB-T, káblovou a satelitnou alebo internetom a to v celku alebo po častiach, s umiestneným logom alebo iným označením prevádzkovateľa televízneho vysielania, v delenej obrazovke obsahujúcej v samostatnom pruhu zreteľne oddelenom odvysielaného audiovizuálneho diela textové alebo obrazové informácie, a to ľubovoľne často a na prenos televízneho vysielania ) v Slovenskej republike; b) rozmnožovaním zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu a na rozširovanie originálu alebo rozmnoženín audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu nekomerčným spôsobom; c) zaradenie predmetov právnej ochrany do nového audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, napr. strihové programy, programové upútavky, oprávnenie použiť ich pri využití týchto
  5. 5. Zmluva číslo: ZM2003988 5 novovytvorených audiovizuálnych diel, resp. ich zvukových záznamov televíznym vysielaním a rozhlasovým vysielaním a to ľubovoľne často, v rozsahu znenia tejto zmluvy. 9) Konaním za RTVS je poverený Mgr. Tibor Búza, riaditeľ Sekcie programu RTVS, ktorí bude za RTVS riešiť všetky záležitosti týkajúce sa plnenia tejto zmluvy a situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak výslovne v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 10) Konaním za dodávateľa je poverený Štefan Hríb, ktorý bude za dodávateľa riešiť všetky záležitosti a situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak dodávateľ nepoverí inú osobu. 11) RTVS uhradí prostredníctvom ochranných zväzov prevádzkové honoráre za použitie chránenej hudby a textov zastupovaných ochrannými zväzmi obsiahnutých v programe. 12) O možnom použití programu, resp. jeho zvukového záznamu na vyhotovenie rozmnoženín za účelom komerčného šírenia sa zmluvné strany dohodnú uzatvorením samostatnej zmluvy, rovnakým spôsobom sa dohodnú o použití programu vo vysielaní alebo šírení u iného vysielateľa než RTVS. 13) Dodávateľ sa zaväzuje, že obchodné podmienky pre využitie akýchkoľvek komerčných prvkov v programe, prípadne v spojitosti s programom bude riešiť separátnou zmluvou so spoločnosťou Media RTVS, s.r.o.,IČO:35967 871, so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava – exkluzívnym obchodným zástupcom RTVS na predaj komerčného a reklamného času RTVS. 14) RTVS sa zaväzuje rešpektovať výtvarný návrh scény tak, ako tento navrhne dodávateľ, a to prostredníctvom spoluautorského návrhu Štefana Hríba a Mária Homolku, ak návrh scény bude rešpektovať priestor prideleného štúdia. 15) Dodávateľ má nevýhradné právo uverejniť záznam programu na stránke www.tyzden.com. Právo RTVS na uverejnenie záznamu programu na vlastnej webovej stránke a na možnú dohodu o uverejnení programu s inými internetovými médiami nie je predchádzajúcou vetou dotknuté. Čl. VI. OZNAČENIE PROGRAMU 1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení úvodných a záverečných titulkov programu: - v úvodných titulkoch bude uvedené: „Rozhlas a televízia Slovenska uvádza (alebo úvodná zvučka) - v záverečných titulkoch bude uvedené: vyrobili Rozhlas a televízia Slovenska a W PRESS, a.s. © Rozhlas a televízia Slovenska 2014“ Čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1) Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 2) Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 3) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. 4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 5) V časti 
týkajúcej sa použitia programu sa táto zmluva uzatvára na dobu trvania autorskoprávnej ochrany tohto programu. 6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 20.02.2013 (ďalej len „Zmluva ZM2001667“), bola ku dňu uzatvorenia tejto novej zmluvy o spolupráci v celom rozsahu splnená a z toho dôvodu ju zmluvné strany považujú za skončenú. Zo Zmluvy ZM2001667 nemajú zmluvné strany navzájom žiadne nevysporiadané záväzky. 7) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane RTVS a jeden rovnopis dostane dodávateľ. 8) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
  6. 6. Zmluva číslo: ZM2003988 6 Za Rozhlas a televíziu Slovenska Za W PRESS, a.s. V Bratislave, dňa ....................... 2014 V Bratislave, dňa ....................... 2014 .................................................................. .................................................................. Václav Mika Štefan Hríb generálny riaditeľ podpredseda predstavenstva Rozhlas a televízia Slovenska W PRESS, a. s. .................................................................. Federika Homolková člen predstavenstva W PRESS, a. s.

×