Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zmluva þíslo: ZM2000080                    ZMLUVA O SPOLUPRÁCI   pri vysielaní, zaznamenávaní a pos...
Zmluva þíslo: ZM2000080     obrazový záznam, resp. zvukový záznam, na ich vysielanie televíziou a rozhlasom naživo a ...
Zmluva þíslo: ZM2000080    zabezpeþením vysielacích práv k filmom, pokia budú þas ou programu; tieto platí RTVS sama ...
Zmluva þíslo: ZM2000080   záznamu audiovizuálneho diela, ktorým je program a z tohto titulu disponuje všetkými majetkov...
Zmluva þíslo: ZM20000804) Táto zmluva nadobúda platnos d om podpísania oboma zmluvnými stranami a úþinnos d om  nasledujú...
ŠTATÚT PROGRAMOVÝCHPRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAvydaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona þ. 532...
OBSAHPREAMBULA ..............................................................................................................
3.6.1 Násilie ...............................................................................................................
PREAMBULAV súlade s § 4 ods. 2 zákona þ. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmenea doplnení niektorých zá...
k) spravuje a rozširuje svoj archív zvukových, zvukovoobrazových, obrazových a písomnýchdokumentov,l) rozširuje možnosti p...
1. PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAsú:a) zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska vo funkþnom zarade...
1.2 Postavenie programových pracovníkova) Pôsobenie programových pracovníkov (zamestnancov) v iných médiách je povolené le...
2. POSLANIE PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAHlavným poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska je prispieva ...
c) Rozhlas a televízia Slovenska si zakladá na faktickej presnosti a nestrannosti, založenejpredovšetkým na zis ovaní a ov...
k) Vysielanie investigatívnych a obþiansko-publicistických programov je vecou verejnéhozáujmu a teda aj služby verejnosti,...
e) Rozhlas a televízia Slovenska nepripúš a podporu alebo podnecovanie neznášanlivostimedzi športovými fanúšikmi. Zakazuje...
2.3 Dokumentárne programya) Dokumentárne programy Rozhlasu a televízie Slovenska slúžia na doplnenie a rozšírenievedomostn...
b) Osobitnú pozornos venujú tvorcovia súþasným dielam a dielam historickým, ktoré anis odstupom rokov nestratili svoju akt...
b) Vzdelávacie programy rešpektujú aj rôznorodos záujmových a hodnotových skupín.Prinášajú preto širokú škálu vzdelávania ...
3. PRINCÍPY PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA3.1 Spisovný jazykový prejava) Rozhlas a televízia Slovenska ...
3.3 Prezumpcia nevinya) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje zásadu prezumpcie neviny, z ktorej vyplýva, žeaž do právo...
3.4 Živé vysielaniea) Rozhlas a televízia Slovenska nesie zo zákona zodpovednos za všetko, þo odvysiela.Príprave živého vy...
g) Nahrávanie a vysielanie s de mi a mladistvými musí Rozhlas a televízia Slovenskanaplánova tak, aby sa nenarušil ich fyz...
c) V prípade násilia v rámci spravodajských a publicistických programov Rozhlas a televíziaSlovenska rešpektuje skutoþnos ...
b) Osobitný prístup zaruþuje de om a bezbranným obetiam, ktoré v okamihu nakrúcaniascény nie sú schopné svojprávne rozhodn...
b) Na získanie zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu potrebujú súhlasúþinkujúceho, rovnako ako aj na jeho odvy...
j) Úþastník zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu má právo vopred poznapravidlá Rozhlasu a televízie Slovenska...
3.9 Mimoriadne vysielanie v krízovej situáciia) Rozhlas a televízia Slovenska musí poslucháþom a divákom sprostredkova inf...
i) Pôsobenie programových pracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska na mieste krízovejsituácie nesmie prekáža záchranným ...
b) Obsahové a formálne stvárnenie programov mediálneho partnerstva musí sp a kritériákvality ostatných programov Rozhlasu ...
4. PRÁVNE ASPEKTY VYSIELANIA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA4.1Rozhlas a televízia Slovenska v súdnych sporoch a správnych ...
4.7Hanobenie národa, jeho jazyka, rasy alebo skupiny obyvate stva pre jej presvedþenie jetrestný þin (§ 423 Trestného záko...
5. ZÁVEREýNÉ USTANOVENIATento Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenskanadobúda pl...
Uznesenie Rady RTVS þ. 41/2011:Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona þ. 532/2010 Z. z. o RTVS schva uje návrhŠtatú...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O spoluprăˇci pri vysielană­, zaznamenăˇvană­ a postăşpenă­ prăˇv na vysielanie zvukovo obrazovă©ho zăˇznamu a zvukovă©ho zăˇznamu veäśer pod lampou- - text

937 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O spoluprăˇci pri vysielană­, zaznamenăˇvană­ a postăşpenă­ prăˇv na vysielanie zvukovo obrazovă©ho zăˇznamu a zvukovă©ho zăˇznamu veäśer pod lampou- - text

 1. 1. Zmluva þíslo: ZM2000080 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu a zvukového záznamu „VEýER POD LAMPOU“ uzavretá pod a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona ( alej len „zmluva“)ZMLUVNÉ STRANYRozhlas a televízia SlovenskaMýtna 1, 817 55 Bratislavaštatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riadite ka Rozhlasu a televízie SlovenskaIýO: 47 232 480Iý DPH: SK2023169973bankové spojenie: ýSOB, a.s., Bratislavaþíslo úþtu: 2929673/7500zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Po, vložka þ.: 1922/Bkorešpondenþná adresa:Rozhlas a televízia Slovenska,organizaþná zložka Slovenská televízia,Mlynská dolina, 845 45 Bratislava( alej len " RTVS")aW PRESS a.s.sídlo: Partizánska 2, 811 03 BratislavaIýO: 35907266Iý DPH: SK 2021898538zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.þ. 3464/Bzastúpená: Štefan Hríb, podpredseda predstavenstva Federika Homolková, þlen predstavenstva( alej v texte len „ dodávate “)po vzájomnej dohode uzatvárajú zmluvu o spoluprácipri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazových záznamov a zvukovýchzáznamov ýl. I. PREDMET ZMLUVY1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave, realizácii a šírení audiovizuálnych diel, resp. ich zvukových záznamov cyklického televízneho programu „VEýER POD LAMPOU “ IDEC: ( alej len “program”)2) RTVS je verejnoprávnym vysielate om, ktorého poslaním je poskytova službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.3) Výroba programu sa uskutoþní v štúdiu RTVS, Mlynská dolina Bratislava,alebo v náhradných priestoroch, ktoré urþí RTVS4) Program bude dodávate om vyrobený poþas trvania tejto zmluvy celkovo pä krát, a to v termínoch 19.1.2012, 26.1.2012, 2.2.2012, 9.2.2012 a 1.3.2012 a vysielaný v týchto termínoch v þase od 22:00 hod., s koncom spravidla o 24:00 hod. v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však o 00:25.5) Minutáž jedného programu je cca 120 minút., v odôvodnených prípadoch dlhšia, najviac však 145 minút. ýl. II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN1) Dodávate : a) vyhlasuje, že nadobudol alebo nadobudne na svoje náklady od autora scenára, autora hudby, autorov alších diel použitých pri výrobe programu ako aj od výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov alebo výrobcov zvukovo-obrazových záznamov použitých pri výrobe programu na dobu chránenú autorským zákonom územne a þasovo neobmedzené práva, ktoré ho opráv ujú na použitie ich autorských diel, umeleckých výkonov a záznamov bez zmeny, alebo po spracovaní, na vytvorenie, použitie a šírenie programu, zaznamenanie diela, umeleckého výkonu, záznamu na prvotný zvukovo- 1
 2. 2. Zmluva þíslo: ZM2000080 obrazový záznam, resp. zvukový záznam, na ich vysielanie televíziou a rozhlasom naživo a zo záznamu prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom, DVB-T, káblovou retransmisiou, na použitie þasti audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu do iného programu, na nekomerþné použitie audiovizuálnych diel a ich zvukových záznamov alebo ich þasti pre potreby ich propagácie, na nekomerþné použitie a šírenie audiovizuálnych diel a ich zvukových záznamov na doteraz známych a v budúcnosti vynájdených nosiþoch. b) sa zaväzuje doda RTVS najneskôr v de programu podklady na závereþné titulkové listiny programu, ktoré budú podlieha schváleniu zo strany RTVS a budú doplnené produkciou RTVS o realizaþný štáb. c) pre potreby prenosu naživo, záznamu a vysielania diel zabezpeþí: - schválený námet - licenciu na formát - bodový scenár programu - dramaturgiu programu - réžiu programu - moderovanie programu - úþinkujúcich - hudbu - hlavného kameramana - kameramana na jimmy jib - strihaþa - 5 kameramanov - mobilnú þas scény (napr. sedenie, stoly, malé lampy, servis) d) berie na vedomie a súhlasí s tým, že celková dramaturgia programu, definovaná bodovým scenárom predloženým dodávate om vrátane výberu úþinkujúcich a moderátora ( alej ako „bodový scenár“), podlieha schváleniu zo strany RTVS, a to vo forma písomného súhlasu alebo súhlasu vyjadreného elektronickou e-mailovou správou alebo ústneho súhlasu od osôb poverených konaním za RTVS. Bodové scenáre budú predkladané na schválenie RTVS vždy v pondelok v týždni vysielania programu, a to do 12:00 hod., a v prípade prvého vysielania programu do 24 hodín odo d a podpísania tejto zmluvy. RTVS schva uje bodový scenár formou písomného záznamu, v ktorom uvedie prípadné pripomienky. Dodávate sa zaväzuje bu (i) rešpektova pripomienky RTVS uplatnené po predložení bodového scenára alebo (ii) predloži nový bodový scenár na nové schválenie v lehote 24 hodín od doruþenia písomného záznamu. Zárove sa dodávate zaväzuje pri výrobe a realizácií programu rešpektova schválený bodový scenár programu. Prípadné zmeny alebo realizaþné odchýlky od schváleného bodového scenára, akéko vek zmeny vo výbere úþinkujúcich a odchýlky v d žke programu si vyžadujú predchádzajúci súhlas zmluvných strán. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na bodovom scenári, RTVS predmetný program neodvysiela. e) všetko, þo je obsahom schváleného bodového scenára a súþasne je súþas ou vysielania priameho televízneho prenosu programu, sa dodávate zaväzuje zabezpeþi , pripravi , vyrobi a doda RTVS vþas, a to v takej technickej kvalite, ktorá zodpovedá technickým podmienkam zaradenia do vysielania a s takým obsahom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona þ. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona þ. 333/2004 Z.z. o vo bách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona þ. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska.2) RTVS: a) zabezpeþí vysielanie programu naživo a jeho zaznamenanie na zvukovo-obrazový záznam. b) sa zaväzuje vþas a vhodnou formou vo vysielaní programovej služby avizova vysielanie programu; za týmto úþelom RTVS vyrobí a pripraví do vysielania upútavku na každý program. c) pre potreby vysielania programu na živo a zo záznamu zabezpeþí: - štúdio s technikou - technickú obsluhu štúdia - výkon zvukového majstra a asistenta zvuku - produkciu za RTVS - záznam programu d) sa zaväzuje chráni a rešpektova nezávislos dodávate a v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS (príloha þ. 1). ýl. III. FINANýNÉ PODMIENKY1) RTVS sa zaväzuje zaplati dodávate ovi odplatu vo výške 2 650 EUR + platná sadzba DPH (slovom: dvetisícšes stopä desiat EUR + DPH) za výrobu jedného programu, priþom táto suma odplaty a) obsahuje náklady dodávate a na licenciu formátu programu a zabezpeþenie výroby jedného programu, b) obsahuje odmenu spoluautorom námetu a scenára, resp. autorské práva režiséra programu. c) neobsahuje náklady spojené s platbami autorským ochranným zväzom, resp. náklady spojené so 2
 3. 3. Zmluva þíslo: ZM2000080 zabezpeþením vysielacích práv k filmom, pokia budú þas ou programu; tieto platí RTVS sama oprávneným tretím osobám.2) Pokia sa má sta þas ou programu dokumentárna dokrútka, môže sa tak sta výluþne na základe schváleného bodového scenára po dohode s riadite kou Sekcie výroby RTVS a RTVS na takúto dokrútku vystaví dodávate ovi zvláš objednávku, inak dodávate nemá nárok na náhradu nákladov spojených s výrobou a spracovaním dokrútky. Dodávate v takomto prípade je povinný udeli písomnou formou súhlas na použitie dokrútky v spravodajských a publicistických reláciách RTVS aj pred jej odvysielaním v programe.3) RTVS zaplatí dodávate ovi odplatu uvedenú v tomto þlánku na základe faktúry, ktorú vystaví dodávate vždy na konci kalendárneho mesiaca pod a poþtu vyrobených programov, s dobou splatnosti 30 dní odo d a doruþenia RTVS. ýl. IV. SKONýENIE ZMLUVY1) Každá zo zmluvných strán má právo odstúpi od zmluvy v prípade, ak splnenie povinností pod a tejto zmluvy sa stane nemožným alebo mimoriadne ažkým v dôsledku nepredvídaných závažných skutoþností (živelná pohroma, úradný zákaz, úraz, ochorenie, a pod.) za podmienky, že vznik skutoþností, na základe ktorých od zmluvy odstupuje, neodkladne oznámi a hodnoverne preukáže druhej zmluvnej strane. V takomto prípade zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán pod a tejto zmluvy bez nároku požadova ich plnenie od druhej zmluvnej strany.2) Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú porušením povinností druhou zmluvnou stranou.3) Ak by þas zmluvy nebolo možné jednostranne splni vinou okolností, ktoré nespadajú do kompetencie niektorej zo zmluvných strán, alebo vinou vyššej moci, nebudú zmluvné strany navzájom voþi sebe uplat ova nároky na náhradu škody a vzniknutých nákladov.4) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že okrem odstúpenia od zmluvy pod a ods. 1 je kedyko vek poþas trvania zmluvy možné túto zmluvu ukonþi nasledovne: a) dohodou zmluvných strán, a to v písomnej forme, b) odstúpením od zmluvy zo strany RTVS aj bez uvedenia dôvodu, a to v písomnej forme a doruþeným dodávate ovi, priþom takéto odstúpenie je úþinné d om doruþenia dodávate ovi; zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade odstúpenia od zmluvy si strany ponechávajú už poskytnuté plnenia, c) písomnou výpove ou, priþom výpovedná lehota je jeden mesiac a zaþne plynú v prvý de mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doruþená druhej zmluvnej strane. ýl. V. OSOBITNÉ USTANOVENIA1) Dodávate sa zaväzuje vyrobi program tak, aby neobsahoval skutoþnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnu do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré môžu by v rozpore s dobrými mravmi. Dodávate sa zaväzuje, že obsah programu bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že bude v súlade so zákonom þ. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov, zákonom þ. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 11 a nasl. Obþianskeho zákonníka, zákona þ. 333/2004 Z.z. o vo bách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona þ. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a inými všeobecne záväznými predpismi, ako aj v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS (príloha þ. 1).2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak pri výrobe programu, alebo obsahom programu alebo diel, použitých v programe dodávate poruší povinnosti uvedené v tejto zmluve alebo povinnosti pod a všeobecne záväzných právnych predpisov a v dôsledku nerešpektovania týchto povinností bude RTVS uložená zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu pokuta alebo zo strany iného orgánu aplikácie práva povinnos uhradi finanþné plnenie tretej osobe, zaväzuje sa túto pokutu alebo sumu finanþného plnenia uhradi RTVS v celej jej výške a zárove sa zaväzuje na základe písomnej výzvy RTVS zaplati zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: desa tisíc EUR) za každý program, za ktorý bude RTVS uložená Radou pre vysielanie a retransmisiu pokuta, a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty RTVS. Zaplatením zmluvnej pokuty sa dodávate nezbavuje povinnosti nahradi RTVS aj vzniknutú škodu.3) Dodávate ako majite licencie a nosite práv k neobmedzenému používaniu autorských diel a umeleckých výkonov obsiahnutých v programe,dáva RTVS súhlas na použitie týchto diel a umeleckých výkonov na úþely odvysielania programu za podmienok uvedených v tejto zmluve a jeho bezdoplatným reprízam. V prípade televíznej diskusie, ako samostatnej súþasti programu dáva dodávate RTVS súhlas k trom bezodplatným reprízam.4) Zmluvné strany sa dohodli, že RTVS sa považuje za výrobcu originálu zvukovo-obrazového a zvukového 3
 4. 4. Zmluva þíslo: ZM2000080 záznamu audiovizuálneho diela, ktorým je program a z tohto titulu disponuje všetkými majetkovými právami k programu samostatne.5) Archívny master programu a zvukového záznamu programu bude archivovaný v RTVS, ktorá aj zabezpeþí jeho archiváciu v súlade s právnym poriadkom SR.6) Zmluvné strany þinia nesporným, že RTVS na základe tejto zmluvy má právo najmä použi a šíri program, resp. jeho zvukový záznam najmä a) televíznym vysielaním a šírením (televíziou terestriálnou DVB-T, káblovou a satelitnou alebo internetom a to v celku alebo po þastiach, s umiestneným logom alebo iným oznaþením prevádzkovate a televízneho vysielania, v delenej obrazovke obsahujúcej v samostatnom pruhu zrete ne oddelenom odvysielaného audiovizuálneho diela textové alebo obrazové informácie, a to ubovo ne þasto a na prenos televízneho vysielania ) v Slovenskej republike; b) rozmnožovaním zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu a na rozširovanie originálu alebo rozmnoženín audiovizuálneho diela, resp. jeho zvukového záznamu nekomerþným spôsobom; c) zaradenie predmetov právnej ochrany do nového audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, napr. strihové programy, programové upútavky, oprávnenie použi ich pri využití týchto novovytvorených audiovizuálnych diel, resp. ich zvukových záznamov televíznym vysielaním a rozhlasovým vysielaním a to ubovo ne þasto, v rozsahu znenia tejto zmluvy.7) Konaním za RTVS je poverený Mgr. Andrej Miklánek a Mgr. uboš Machaj, riaditelia Sekcie programu RTVS, ktorí budú za RTVS rieši všetky záležitosti týkajúce sa plnenia tejto zmluvy a situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak výslovne v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.8) Konaním za dodávate a je poverený Štefan Hríb, ktorý bude za dodávate a rieši všetky záležitosti a situácie, ktoré nastanú pri plnení tejto zmluvy, ak dodávate nepoverí inú osobu.9) RTVS uhradí prostredníctvom ochranných zväzov prevádzkové honoráre za použitie chránenej hudby a textov zastupovaných ochrannými zväzmi obsiahnutých v programe.10) O možnom použití programu, resp. jeho zvukového záznamu na vyhotovenie rozmnoženín za úþelom komerþného šírenia sa zmluvné strany dohodnú uzatvorením samostatnej zmluvy, rovnakým spôsobom sa dohodnú o použití programu vo vysielaní alebo šírení u iného vysielate a než RTVS.11) Dodávate sa zaväzuje, že obchodné podmienky pre využitie akýchko vek komerþných prvkov v programe, prípadne v spojitosti s programom bude rieši separátnou zmluvou s Media RTVS, s.r.o. – exkluzívnym obchodným zástupcom RTVS na predaj komerþného a reklamného þasu RTVS.12) RTVS sa zaväzuje rešpektova výtvarný návrh scény tak, ako tento navrhne dodávate , a to prostredníctvom spoluautorského návrhu Štefana Hríba a Mária Homolku, ak návrh scény bude rešpektova priestor prideleného štúdia.13) Dodávate má nevýhradné právo uverejni záznam programu na stránke www.tyzden.com. Právo RTVS na uverejnenie záznamu programu na vlastnej webovej stránke a na možnú dohodu o uverejnení programu s inými internetovými médiami nie je predchádzajúcou vetou dotknuté. ýl. VI. OZNAýENIE PROGRAMU1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení úvodných a závereþných titulkov programu: - v úvodných titulkoch bude uvedené: „Slovenská televízia uvádza (alebo úvodná zvuþka) - v závereþných titulkoch bude uvedené: vyrobila Slovenská televízia a W PRESS, a.s. © Rozhlas a televízia Slovenska 2012“ ýl. VII. ZÁVEREýNÉ USTANOVENIA1) Akéko vek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu by vykonané len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.2) Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona þ. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona þ. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.3) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením pod a tejto zmluvy, budú rieši predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. 4
 5. 5. Zmluva þíslo: ZM20000804) Táto zmluva nadobúda platnos d om podpísania oboma zmluvnými stranami a úþinnos d om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.5) Táto zmluva sa uzatvára na dobu urþitú do 2. marca 2012 v þasti týkajúcej sa výroby programu. V þasti týkajúcej sa použitia programu sa uzatvára na dobu trvania autorskoprávnej ochrany tohto programu.6) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane RTVS a jeden rovnopis dostane dodávate .7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne preþítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumite ne a bez nátlaku.Za Rozhlas a televíziu Slovenska Za W PRESS, a.s.V Bratislave, d a ....................... 2012. V Bratislave, d a ....................... 2012................................................................... ..................................................................PhDr. Miloslava Zemková, generálna riadite ka Štefan Hríb, podpredseda predstavenstva Rozhlasu a televízie Slovenska W PRESS, a. s. .................................................................. Federika Homolková, þlen predstavenstva W PRESS, a. s.Prílohy: 1. Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS 5
 6. 6. ŠTATÚT PROGRAMOVÝCHPRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAvydaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona þ. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov Bratislava, apríl 2011
 7. 7. OBSAHPREAMBULA ............................................................................................................................ 41. PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ................... 61.1 Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska ....................................................... 61.2 Postavenie programových pracovníkov. ............................................................................... 71.3 Práva programových pracovníkov ........................................................................................ 72. POSLANIE PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ..... 82.1 Spravodajstvo a publicistika ................................................................................................. 82.1.1 Športové programy .......................................................................................................... 102.2 Diskusné programy ............................................................................................................. 112.3 Dokumentárne programy .................................................................................................... 122.4 Umelecké programy. ........................................................................................................... 122.4.1 Slovesné a dramatické programy. .................................................................................... 122.4.2 Hudobné programy. ......................................................................................................... 132.4.3 Zábavné programy ........................................................................................................... 132.5 Vzdelávacie programy ........................................................................................................ 132.6 Archívny fond .................................................................................................................... 143. PRINCÍPY PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ..... 153.1 Spisovný jazykový prejav .................................................................................................. 153.2 Antidiskriminácia ............................................................................................................... 153.3 Prezumpcia neviny. ............................................................................................................. 163.4 Živé vysielanie ................................................................................................................... 173.5 Osobitný prístup k de om a mládeži ................................................................................... 173.6 Zobrazovanie obrazovo a emotívne ofenzívnych udalostí ................................................. 18 2
 8. 8. 3.6.1 Násilie .............................................................................................................................. 183.6.2 Nahota, sexualita, expresívne správanie .......................................................................... 193.6.3 Obete ............................................................................................................................... 193.6.4. ýasová a dejová manipulácia .......................................................................................... 203.7 Korektné získavanie informácií a nahrávanie .................................................................... 203.8 Neštandardné získavanie informácií ................................................................................. 223.9 Mimoriadne vysielanie v krízovej situácii ........................................................................ 233.10 Zákaz konfliktu záujmov ................................................................................................ 243.11 Zákaz skrytej reklamy ..................................................................................................... 243.12 Mediálna podpora a spolupráca ...................................................................................... 243.13 Kontakt s poslucháþom, divákom a užívate om komunikaþných technológií ............... 254. PRÁVNE ASPEKTY VYSIELANIA RUZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ........ 265. ZÁVEREýNÉ USTANOVENIA ....................................................................................... 28 3
 9. 9. PREAMBULAV súlade s § 4 ods. 2 zákona þ. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmenea doplnení niektorých zákonov ( alej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) jeRozhlas a televízia Slovenska povinná chráni a rešpektova nezávislos svojichprogramových pracovníkov a spolupracovníkov. Z tohto dôvodu je Rozhlas a televíziaSlovenska povinná vypracova Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov.V zmysle zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a definovania vysielania ako službyverejnosti a v zmysle definícií oblastí rozhlasového a televízneho vysielania krajinamiEurópskej únie, Rozhlas a televízia Slovenska:a) slobodne a nezávisle poskytuje službu verejnosti prostredníctvom programovspravodajského, publicistického, dokumentárneho, dramatického, hudobného, športového,zábavného a vzdelávacieho charakteru, programy pre deti a mládež a iné programy,b) pripravuje programy založené na zásadách demokracie a humanizmu, ktoré prispievajúk právnemu vedomiu, k etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,c) poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumite né a vo svojom celkuvyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraniþí na slobodnéutváranie názorov,d) rozvíja kultúrnu identitu obyvate ov Slovenskej republiky bez oh adu na pohlavie, rasu,farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické þi iné zmýš anie, národný alebosociálny pôvod, príslušnos k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo inépostavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitos názorov, politických, náboženských,filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoloþnosti,e) utvára podmienky na spoloþenskú dohodu vo veciach verejných s cie om posilnivzájomné porozumenie, toleranciu a podporova súdržnos rozmanitej spoloþnosti,f) vyluþuje akúko vek formu diskriminácie,g) vytvára pluralitnú programovú ponuku vysokých kvalitatívnych a etických hodnôt tak, abytieto programy odrážali rozmanitos názorov, politických, náboženských, filozofickýcha umeleckých smerov,h) vytvára programovú ponuku, ktorá zaujíma širokú verejnos , ale zárove citlivo pristupujek potrebám menšinových skupín,i) pestuje pôvodnú rozhlasovú a televíznu tvorbu a dbá o to, aby mala v programovej skladbesvoje miesto,j) podporuje vo vysielaní experimenty, ktorých cie om je podnieti u poslucháþov, divákova užívate ov komunikaþných technológií záujem o nové formy vnímania reality, 4
 10. 10. k) spravuje a rozširuje svoj archív zvukových, zvukovoobrazových, obrazových a písomnýchdokumentov,l) rozširuje možnosti programového výberu poslucháþov a divákov tým, že ponúka inéobsahy a formy programov, ako licencovaní vysielatelia,m) nepovyšuje kritérium poþúvanosti a sledovanosti programov nad ich kvalitu.Najvyšším a nespochybnite ným kritériom Štatútu programových pracovníkova spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska je v duchu humanistickej tradície rešpektk udskej dôstojnosti založený na úcte k všetkým prejavom existencie. Výklad pojmovŠtatútPod Štatútom sa rozumie Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasua televízie Slovenska.Programový pracovníkPod programovým pracovníkom sa rozumie každý interný zamestnanec a externýspolupracovník Rozhlasu a televízie Slovenska pod a bodu 1. písm. a), b) tohto Štatútu.RedigovaniePod redigovaním sa rozumie úprava textu resp. zvukového, zvukovoobrazovéhoa obrazového záznamu z h adiska logickej štruktúry, dramaturgickej výstavby, vecneja faktickej presnosti, gramatickej správnosti, zrozumite nosti a mravnej podstaty.Za redigovanie zodpovedá editor (spravodajstvo a publicistika), dramaturg (umelecképrogramy) resp. redaktor ním poverený.EditovaniePod editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spracovania informáciía programov urþených pre vysielanie, ich (ne)zaradenie do vysielania, d žka, žáner, poradiev akom sa vysielajú a programový kontext, v ktorom sa vo vysielaní Rozhlasu a televízieSlovenska vyskytnú. Za editovanie je zodpovedný šéfeditor (spravodajstvo a publicistika),šéfdramaturg (umelecké programy), resp. editor (spravodajstvo a publicistika), dramaturg(umelecké programy) ním poverený. 5
 11. 11. 1. PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAsú:a) zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska vo funkþnom zaradení redaktor, moderátor,intendant, editor, režisér, dramaturg, dokumentarista, scenárista, kameraman, grafik, hlásate ,producent, produkþný, archivár, zvukár, alší programoví pracovníci zaradení v Sekciiprogramu a ich vedúci zamestnanci, tiež pracovníci zaradení v ostatných útvaroch Rozhlasua televízie Slovenska, ktorí so sekciou programu spolupracujú,b) externí spolupracovníci produkujúci jednotlivé programové prvky, s ktorými Rozhlasa televízia Slovenska uzavrel príslušnú zmluvu, ktorej prílohou je aj tento Štatút.Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje slobodu výkonu povolania svojichprogramových pracovníkov pri plnení úloh, pristupuje k nim korektne, ale vyhradzuje siprávo na editovanie a redigovanie, þo v žiadnom prípade nemožno považova za cenzúru.Výsledkom editovania a redigovania však nesmie by zmena pôvodného zmyslu.1.1 Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenskasa riadi princípmi služby verejnosti. Okrem odborných kritérií potrebných na výkon prácemusí sp a aj požiadavky etické. Dbá na to, aby jeho programy a príspevky bolifaktograficky presné, nestranné, vyvážené, profesionálne kvalitné, a aby sa neprieþilimravným princípom európskej civilizácie.Neprípustné je, aby:a) verejne prezentoval svoje politické alebo náboženské názory a postoje prostredníctvomRozhlasu a televízie Slovenska a ani v jeho mene,b) spájal programové pôsobenie pre Rozhlas a televíziu Slovenska a v Rozhlase a televíziiSlovenska so svojou þinnos ou v politickom alebo inom názorovom zoskupení,c) spájal programové pôsobenie pre Rozhlas a televíziu Slovenska a v Rozhlase a televíziiSlovenska so svojou þinnos ou v obchodných spoloþnostiach, resp. so svojou podnikate skouþinnos ou,d) vedome publikoval nepravdivé, skreslené alebo nepodložené údaje a tvrdenia,e) zámerne prispôsoboval obsah programu alebo príspevku v prospech urþitej záujmovejskupiny,f) vo vlastný prospech využíval informácie, ku ktorým má ako programový pracovníkRozhlasu a televízie Slovenska prístup. 6
 12. 12. 1.2 Postavenie programových pracovníkova) Pôsobenie programových pracovníkov (zamestnancov) v iných médiách je povolené lens písomným súhlasom generálnej riadite ky na návrh riadite a Sekcie programu.b) Pôsobenie redaktorov, moderátorov a hlásate ov spravodajstva a politickej publicistikyv iných programoch:- úþinkovanie v reklame je v priamom rozpore so z. þ. 308/2000 Z. z. o vysielanía retransmisii a o zmene z. þ. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskoršíchpredpisov (§ 34 ods. 3) a je preto neprípustné ako vo zvuku a v obraze, tak i v texte,- úþinkovanie v umeleckých programoch alebo fíþroch je možné len výnimoþnev odôvodnených prípadoch so súhlasom riadite a Sekcie programu.c) Programoví pracovníci nesmú od podnikov, inštitúcií a udí, ktorých sa program alebopríspevok týka, prijíma dary. Akceptova možno bežné spomienkové predmetya propagaþné materiály. Iné výhody (ubytovanie, doprava a pod.) možno akceptova lens predchádzajúcim súhlasom príslušného vedúceho zamestnanca.1.3 Práva programových pracovníkova) Rozhlas a televízia Slovenska si uvedomuje, že práca programových pracovníkov(interných a externých) a jej výsledky, sú základným predpokladom úspešného nap aniaslužby verejnosti, preto im garantuje právo na ochranu duševného vlastníctva tak, aby ichnámety, scenáre, príspevky a iné diela neboli zneužité na poškodzovanie ich autorských práv.Zmluvy, ktoré Rozhlas a televízia Slovenska uzatvára s programovými pracovníkmi, súvypracované v súlade s platnými právnymi normami a programovým pracovníkom musí byvopred jasný ich obsah a dôsledky, aby nedochádzalo k sporom o urþenie práv k dielu.b) Rozhlas a televízia Slovenska chráni slobodu prejavu programových pracovníkov a vprípade potreby im v rámci svojich možností zabezpeþí primeranú právnu ochranu.c) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje právo programových pracovníkov na osobnúintegritu. Programový pracovník má právo vopred upozorni zodpovedného zamestnancaRozhlasu a televízie Slovenska na objektívne a subjektívne skutoþnosti, ktoré mu nedovo ujúspracova urþitú tému a môže by uvo nený z výkonu na tomto diele bez následných sankcií.d) Rozhlas a televízia Slovenska vytvára primerané tvorivé zázemie a podmienky naslobodnú konkurenciu námetov. Pri ich realizácií sa riadi vopred jasnými a korektnýmipravidlami programovej tvorby Rozhlasu a televízie Slovenska.e) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje rovnos príležitostí bez oh adu na pohlavie, vek,rasu, farbu pleti, národnos , vierovyznanie, politickú, spoloþenskú a kultúrnu príslušnosprogramových pracovníkov. 7
 13. 13. 2. POSLANIE PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAHlavným poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska je prispieva k realizácii Ústavou danéhopráva na slobodnú výmenu informácií.Pod a § 3 ods. 2 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska je poslaním služby verejnostiv oblasti vysielania „poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z h adiskasvojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakþnejnezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoloþenskejzodpovednosti, a ktorá rozvíja kultúrnu úrove poslucháþov a divákov, poskytuje priestorsúþasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národova je financovaná najmä z verejných prostriedkov“. Tvoria ju spravodajské, publicistické,dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programypre deti a mládež iné programy, ktoré sú založené na zásadách demokracie a humanizmua prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednostiverejnosti.Jednotlivé prvky programovej služby sa zostavujú do programovej štruktúry, ktorú vysielajúprogramové služby Rozhlasu a televízie Slovenska. Programová štruktúra vzniká aj nazáklade podnetov programových pracovníkov a spolupracovníkov. Programovú štruktúrupredkladajú na pripomienkovanie Programovej rade riaditelia programových služieba schva uje ju generálna riadite ka Rozhlasu a televízie Slovenska. Poslanie Programovejrady je definované v Štatúte Rozhlasu a televízie Slovenska. Generálna riadite ka môžezria ova aj alšie poradné orgány, ktoré súvisia s prípravou programovej štruktúry, ako jenapr. Dramaturgická rada SOSR alebo festivalové výbory.2.1 Spravodajstvo a publicistikaRozhlasu a televízie Slovenska „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne,zrozumite né a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskejrepublike i v zahraniþí na slobodné utváranie názorov. Utvárajú podmienky na spoloþenskúdohodu vo veciach verejných s cie om posilni vzájomné porozumenie, toleranciua podporova súdržnos rozmanitej spoloþnosti“.a) Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje poslucháþom, divákom a užívate omkomunikaþných technológií informácie dôležité na všestrannú orientáciu a slobodnévytváranie názorov. Striktne pri tom rozlišuje medzi informáciou spravodajského charakteru(správa) a hodnotiacim úsudkom (komentár). Je neprípustné spája alebo zamie a tieto dvaprogramové prvky vo vysielaní. Poslucháþ, divák a užívate komunikaþných technológií máprávo by vopred informovaný, þi mu nasledujúci program alebo príspevok poskytne správualebo komentár.b) V prípade neþakanej naliehavej situácie je Rozhlas a televízia Slovenska pripravenákedyko vek preruši plánovaný program a nahradi ho mimoriadnym spravodajstvoma aktuálnou publicistickou nadstavbou. 8
 14. 14. c) Rozhlas a televízia Slovenska si zakladá na faktickej presnosti a nestrannosti, založenejpredovšetkým na zis ovaní a overovaní skutoþnosti. Správa preto musí by overená aspoz dvoch vierohodných a navzájom nezávislých zdrojov, s výnimkou informácií, ktoréoficiálne sprístupnili štátne a verejné úrady a inštitúcie.d) Rozhlas a televízia Slovenska nesmie odvysiela informáciu, ktorej pôvod nie je známy,môže však využi právo na utajený zdroj informácie pod a bodu 3.7 písm. b), g) tohtoŠtatútu. Povolenie na utajenie zdroja však musí vopred odsúhlasi riadite Sekcie programu.e) Rozhlas a televízia Slovenska má renomovaných zmluvných partnerov, od ktorýchv dobrej viere odoberá spravodajský, agentúrny servis. Za pravdivos a správnos týchtoinformácií zodpovedá zmluvný partner (dodávate ) a Rozhlas a televízia Slovenska ichneoveruje. V prípade minimálnej pochybnosti o správnosti údajov z agentúrneho servisu jevšak programový pracovník povinný okamžite túto informáciu overi u alšieho nezávisléhozdroja. Ak je v danom okamihu nemožné informáciu overi , ale jej povaha naznaþujevýznamný verejný záujem, je nevyhnutné informáciu odvysiela s uvedením zdrojaa upozornením poslucháþa, diváka a užívate a komunikaþných technológií, že ideo informáciu neoverenú.f) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná poskytova z h adiska faktov presnýa neskreslený obraz skutoþnosti. V prípadoch, ke nie je možné získa informácie odvšetkých zainteresovaných strán, musí postupova tak, aby sa danej skutoþnosti maximálnepriblížil. Zamlþanie informácie, zverejnenie len þasti informácie, alebo potlaþenie jejpodstatného významu je hrubým porušením tejto povinnosti.g) Publicistické programy Rozhlasu a televízie Slovenska ponúkajú kritickú reflexiu reality.Musia pritom zoh adni reálne predpoklady, príþiny, priebeh udalosti, ako aj jej výsledky,význam a rozsah následkov pre verejnos .h) V publicistických programoch dostávajú všetky známe a dostupné zainteresované stranypriestor na argumentáciu a zdôvodnenie svojich postojov. Nedostupné zainteresované stranymusia by v programe pomenované a dôvody ich zainteresovanosti ako aj ich známe postojek veci musia by uvedené.i) V publicistických programoch je možné využi aj informácie rôznych inštitúcií, ktoréspracovali ich zamestnanci oddelenia vz ahov s verejnos ou, tzv. public relations. Je všakpovinnos ou Rozhlasu a televízie Slovenska jednoznaþne takéto informácie oddeli odostatného publicistického obsahu daného programu.j) Osobitné postavenie majú v Rozhlase a televízii Slovenska programy investigatívnejžurnalistiky a obþianskej publicistiky. Ich vznik a proces výroby sa riadi všeobecne platnoulegislatívou, v nevyhnutnom prípade však využívajú aj neštandardné možnosti získavaniaa overovania informácií, vrátane neautorizovanej nahrávky pod a bodu 3.7 písm. e), f), g)tohto Štatútu. 9
 15. 15. k) Vysielanie investigatívnych a obþiansko-publicistických programov je vecou verejnéhozáujmu a teda aj služby verejnosti, ktorú Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje.l) Rozhlas a televízia Slovenska je pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistickýchprogramov nezávislá. Vyluþuje sa zásah politických, ekonomických, spoloþenských a inýchlobistických skupín do ich prípravy a vysielania. Okrem organizaþných štruktúr Rozhlasua televízie Slovenska nemá nikto vplyv ani právo rozhodnú o zaradení alebo nezaradeníspravodajského a publicistického programu do vysielania.m) Rozhlas a televízia Slovenska sa pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistickýchprogramov striktne riadi princípom editovania a profesionálnou zodpovednos ou editorov.Editovanie a redigovanie jednotlivých príspevkov spravodajstva a publicistiky nie jecenzúrou.n) Pokyn generálnej riadite ky alebo riadite a Sekcie programu na zásah do prípravya vysielania spravodajstva a publicistiky musí by odôvodnený, vopred konzultovanýs riadite om Centra spravodajstva, resp. Centra publicistiky. Právomoc generálnej riadite kya ostatných riadiacich zamestnancov riadi programové služby a tvorivé centrá Rozhlasua televízie Slovenska v prevádzkových a personálnych otázkach tým nie je dotknutá.o) Rozhlas a televízia Slovenska vždy oznamuje svojim poslucháþom, divákom a užívate omkomunikaþných technológií mená autorov spravodajských a publicistických programov, ktorínesú zodpovednos za ich prípravu a vysielanie.2.1.1 Športové programya) Športové programy Rozhlasu a televízie Slovenska prinášajú ucelený poh ad na domácea svetové dianie v športe a telovýchove. Priestor jednotlivých športových odvetví vovysielaní je úmerný záujmu verejnosti a poþtu oficiálne registrovaných športovcov danéhoodvetvia v Slovenskej republike.b) Rozhlas a televízia Slovenska venuje primeranú pozornos aj dianiu v tzv. menšinovýchšportoch, športu zdravotne postihnutých športovcov a športu detí a mládeže.c) Rozhlas a televízia Slovenska venuje osobitnú pozornos olympijským hráma olympijskému hnutiu vrátane paralympijského športu, a vrcholným svetovým a európskympodujatiam masového športu.d) Vysielanie a reportovanie priamych prenosov zápasov a stretnutí je viazané hodnotami fairplay bez oh adu na súpera alebo súperov. Je neprípustné vyzdvihova alebo ospravedl ovaporušenie pravidiel v záujme dosiahnutia úspechu. Reportéri priamych športových prenosovrešpektujú skutoþnos vekovej rôznorodosti poslucháþov a divákov, preto ich slovnévyjadrenia musia slúži ako vzor správania sa v športe. 10
 16. 16. e) Rozhlas a televízia Slovenska nepripúš a podporu alebo podnecovanie neznášanlivostimedzi športovými fanúšikmi. Zakazuje prenikanie nacionalizmu, rasizmu, vandalizmua iných extrémnych postojov do svojho vysielania, priþom platí spravodajská povinnosinformova poslucháþov a divákov o ich výskyte, dôsledkoch a následnom treste.f) Rozhlas a televízia Slovenska je pripravená v rámci služby verejnosti zmeni svojuprogramovú štruktúru v záujme odvysielania priameho prenosu alebo záznamu významnéhošportového podujatia.g) Športové programy sú súþas ou spravodajských a publicistických programov, preto saprincípy ich tvorby a vysielania riadia ustanoveniami bodu 2.1. tohto Štatútu.2.2 Diskusné programya) Diskusné programy Rozhlasu a televízie Slovenska patria k základným pilierom službyverejnosti. Ich úlohou je ponúknu poslucháþom a divákom hlavné názorové prúdyspoloþnosti, menšinové postoje, alternatívne poh ady a ich vzájomné konfrontácie, ako ajkultúrne, spoloþenské a umelecké trendy.b) Dramaturgia diskusných programov vždy vychádza z predpokladu, že na každý problémexistujú viaceré názory a názorové strety. Z tohto h adiska dostávajú jednotlivé názorovéprúdy rovnomerný priestor vo vysielaní. V prípade, že nie je možné zabezpeþi názorovúvyváženos , pristúpi dramaturgia k vysielaniu tzv. prázdneho kresla, kde úlohukvalifikovaného oponenta zastúpi moderátor, priþom z jeho vystúpení nesmie by zrejmýjeho obþiansky a osobný postoj.c) Hostí a témy diskusných programov zásadne vyberá Rozhlas a televízia Slovenska nazáklade nezávislej redakþnej úvahy. V rámci demokratickej sú aže politických strán a hnutívo vysielaní diskusných programov nesmie by zvýhodnená žiadna z nich. Priestor vovysielaní dostávajú v závislosti od ich reálneho postavenia v politickom a spoloþenskomživote.d) Ak niektorý z pozvaných hostí odmietne úþas v diskusnom programe, moderátor jepovinný o odmietnutí a jeho dôvodoch informova poslucháþov a divákov najmenej dvakráta to na zaþiatku a na konci diskusného programu. Vyváženos programu musí bytzabezpeþená aj uvádzaním argumentov, ktoré v diskusii nemajú zastúpenie.e) Osobitnú pozornos venuje Rozhlas a televízia Slovenska diskusným programom predvo bami prezidenta Slovenskej republiky a vo bami do zastupite ských orgánov Slovenskejrepubliky a Európskej únie všetkých stup ov. Podrobné pravidlá a þasový harmonogramvysielania uverejní Rozhlas a televízia Slovenska v dostatoþnom predstihu vzh adom natermín volieb a platnú legislatívu.f) Moderátori diskusných programov sú povinní zachováva nestrannos a usilova sao otvorenú výmenu názorov diskutujúcich. 11
 17. 17. 2.3 Dokumentárne programya) Dokumentárne programy Rozhlasu a televízie Slovenska slúžia na doplnenie a rozšírenievedomostného a umeleckého obzoru poslucháþov a divákov. Prinášajú preto širokú paletuinformácií, názorov, trendov, postojov a ich konfrontácií v historických súvislostiach, ako ajv kontexte dneška. Sú prienikom publicistických a umeleckých rozhlasových a televíznychžánrov.b) Dokumentárny program musí by þasovo identifikovaný, z programu musí by zrejmé, naþo sa þasovo viaže. Neprípustné je antedatovanie udalostí.c) Pri zara ovaní dokumentu do vysielania musí programový pracovník Rozhlasu a televízieSlovenska zisti , þi informácie, ktoré záznam obsahuje, stále platia, þi nenastala zmena,v dôsledku ktorej sa obsah dokumentu v novom kontexte stane nepravdivý (úmrtie osoby,zmena názoru a pod.). O týchto faktoch treba poslucháþa a diváka informova na zaþiatkua konci dokumentárneho programu.2.4 Umelecké programya) Rozhlas a televízia Slovenska prispieva vo ve kej miere k rozvoju kultúry a umenia.V rámci služby verejnosti preto poskytuje poslucháþom, divákom a užívate omkomunikaþných technológií programy kultúrneho a umeleckého charakteru, ktoré prinášajúucelený preh ad o kultúrnom dianí doma a v zahraniþí a ktoré sa hlásia k umeleckej tradíciirozmanitých kultúr.b) Do umeleckých programov patria diela slovesné, dramatické, hudobné a zábavné z tvorbydomácich i zahraniþných autorov vo zvukovej, obrazovej alebo zvukovoobrazovej podobe.c) Osobitnú pozornos venuje Rozhlas a televízia Slovenska pôvodnej umeleckej tvorbe.d) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje rozmanitos kultúrneho a umeleckého cíteniaposlucháþov, divákov a užívate ov komunikaþných technológií. Vo svojom programe pretoprezentuje širokú škálu žánrov a umeleckých smerov v záujme uspokojenia þo najširšiehospektra poslucháþov a divákov.e) Rozhlas a televízia Slovenska je producentom umeleckých programov, priþom v rámcisvojich možností môže vyvíja aj koprodukþné aktivity.2.4.1 Slovesné a dramatické programya) Rozhlas a televízia Slovenska venuje v rámci služby verejnosti pozornos významnýmdielam domácich a svetových autorov, ktoré v þítanej aj v zdramatizovanej zvukovej,obrazovej alebo zvukovoobrazovej forme približuje poslucháþom, divákom a užívate omkomunikaþných technológií. 12
 18. 18. b) Osobitnú pozornos venujú tvorcovia súþasným dielam a dielam historickým, ktoré anis odstupom rokov nestratili svoju aktuálnos a umelecký náboj blízky súþasnémuposlucháþovi a divákovi.c) Slovesné a dramatické programy sú súþas ou umeleckých programov, preto sa programovípracovníci pri ich tvorbe riadia ustanoveniami bodu 2.4. tohto Štatútu.2.4.2 Hudobné programya) Pri tvorbe hudobných programov sa programoví pracovníci zameriavajú najmä naumelecké cítenie poslucháþov a divákov. Ich úlohou je poskytnú im široký záber hudobnýchsmerov a produkcií domácich a zahraniþných tvorcov a hudobných telies, vrátanealternatívnych prúdov.b) Hudobné programy sú súþas ou umeleckých programov, preto sa programoví pracovnícipri ich tvorbe riadia ustanoveniami bodu 2.4. tohto Štatútu.2.4.3 Zábavné programya) Programová skladba Rozhlasu a televízie Slovenska rešpektuje potreby poslucháþova divákov na oddych, ktorý vyp a zábavnými programami. Ich kvalitatívny štandard musíprispieva k hodnotám umenia alebo rozvoju poznania zábavnou formou.b) V oblasti zábavy sa programoví pracovníci usilujú o zabezpeþenie pôvodnej tvorby,v dramaturgickej koncepcii sa však nevyluþuje ani zábavný program zo zahraniþia, ktorýsp a umelecké a hodnotové kritériá.c) Rozhlas a televízia Slovenska vždy odmietne zábavné vystúpenie alebo program, ktorýprimárne slúži na propagáciu nevhodného typu správania sa alebo akejko vek manipulácies poslucháþom a divákom.d) Zábavné programy sú súþas ou umeleckých programov, preto sa programoví pracovnícipri ich tvorbe riadia ustanoveniami bodu 2.4. tohto Štatútu.2.5 Vzdelávacie programya) Vzdelávacie programy slúžia na doplnenie a rozšírenie vedomostného zázemiaposlucháþov a divákov. Rozhlas a televízia Slovenska preto prihliada na vekovú kategóriusvojich poslucháþov a divákov, a vzdelávacie programy prispôsobuje jazykom, obsahoma žánrovou formou konkrétnej kategórii poslucháþa a diváka. 13
 19. 19. b) Vzdelávacie programy rešpektujú aj rôznorodos záujmových a hodnotových skupín.Prinášajú preto širokú škálu vzdelávania a osvety tak, aby vo svojom celku obsiahli nielenväþšinové, ale aj menšinové a alternatívne zameranie.c) Rozhlas a televízia Slovenska sa vo verejnom záujme podie a na všeobecne prospešnýchkampaniach zameraných na osvetu. V tejto súvislosti poskytuje verejným inštitúciám svojvysielací þas urþený na vzdelávanie a osvetu.2.6 Archívny fonda) Archív Rozhlasu a televízie Slovenska ( alej len „Archív“) je jedineþnou súþas ounárodného kultúrneho dediþstva Slovenskej republiky. Rozhlas a televízia Slovenska pretoarchivuje odvysielané programy, ako aj neodvysielané východiskové zvukové, obrazové,zvukovoobrazové a písomné záznamy a diela v súlade s platnou legislatívou. Využíva pritomvšetky svoje dostupné technické a technologické možnosti.b) Zamestnanci Archívu Rozhlasu a televízie Slovenska sú povinní chráni zhromaždenýarchívny fond pred stratou, poškodením, zneužitím a systematicky ho triedi .c) V rámci svojich možností Rozhlas a televízia Slovenska zabezpeþuje postupný prepiszvukových, obrazových, zvukovoobrazových a písomných záznamov do digitálnej podoby,priþom dbá, aby prechod na nové technológie nepoškodil kvalitu doteraz archivovanýchmateriálov.d) Rozhlas a televízia Slovenska umožní prístup k archivovaným materiálom každémuprogramovému pracovníkovi Rozhlasu a televízie Slovenska.e) Rozhlas a televízia Slovenska pravidelne zara uje diela z archívneho fondu doprogramovej skladby v záujme udržiavania historickej a kultúrnej kontinuity spoloþnosti. 14
 20. 20. 3. PRINCÍPY PROGRAMOVEJ SLUŽBY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA3.1 Spisovný jazykový prejava) Rozhlas a televízia Slovenska rozvíja spisovnú podobu slovenského jazyka a je povinnýzabezpeþi kultivovanos jazykového prejavu programových pracovníkov. Vyjadreniamoderátorov, redaktorov, hlásate ov, dramaturgov a ostatných prezentátorov programovRozhlasu a televízie Slovenska majú by vzorom a normotvorným prvkom kultúry reþivrátane jej najnovšieho vývoja.b) Rozhlas a televízia Slovenska v rámci vysielania a v súlade s pravidlami slovenskéhojazyka dodržiava rodovo citlivý jazyk.c) Rozhlas a televízia Slovenska v rámci vysielania pre národnostné menšiny používa ajjazyky národnostných menšín, v súlade so z. þ. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskejrepubliky v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o štátnom jazyku").d) V rámci služby verejnosti si Rozhlas a televízia Slovenska vyhradzuje právo naodvysielanie programov v jednotlivých náreþiach slovenských regiónov, v súlade sozákonom o štátnom jazyku, pretože takéto programy prispievajú k rozvoju vzdelaniaa rozh adenosti poslucháþov a divákov.e) Rozhlas a televízia Slovenska prináša aj diela v þeskom jazyku v záujme pestovaniaa udržiavania vzdelanosti slovenského poslucháþa a diváka v najbližšom slovanskom jazyku.f) Záujmom Rozhlasu a televízie Slovenska je neustále zvyšova úrove a kvalitu jazykovéhoprejavu programových pracovníkov.3.2 Antidiskrimináciaa) Rozhlas a televízia Slovenska vyluþuje akúko vek formu diskriminácie. Programovípracovníci sú povinní zdrža sa všetkých stereotypov v popisovaní konkrétnych rasových,národnostných, etnických, náboženských, sexuálnych, vekových a ostatných sociálnychskupín a ich príslušníkov.b) Vo vz ahu k rasovým, národnostným, etnickým, náboženským, sexuálnym, vekovýma ostatným sociálnym skupinám vychádza Rozhlas a televízia Slovenska zo zásad otvorenostia tolerancie, zdržiava sa šírenia akejko vek neznášanlivosti medzi u mi a skupinamis odlišným postavením a orientáciou.c) Rozhlas a televízia Slovenska zabezpeþuje rodovú rovnos a rovnos príležitostí žiena mužov tak v organizaþnej a prevádzkovej štruktúre, ako aj v programovej skladbe. 15
 21. 21. 3.3 Prezumpcia nevinya) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje zásadu prezumpcie neviny, z ktorej vyplýva, žeaž do právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o vine sa na jej aktéra prihliada ako nanevinného.b) Zásada prezumpcie neviny sa nedá zameni s povinnos ou Rozhlasu a televízie Slovenskainformova . Programoví pracovníci však majú povinnos zdrža sa akýchko vek výrokov,ktoré by u poslucháþa, diváka a užívate a komunikaþných technológií mohli navodi dojem,že podozrivý, obvinený, alebo obžalovaný aktér je vinníkom.c) Embargo na odvysielanie informácie môžu Rozhlasu a televízii Slovenskav odôvodnených prípadoch uloži orgány þinné v trestnom konaní na nevyhnutný þas,Rozhlas a televízia Slovenska však bude o uloženom embargu informova poslucháþov,divákov a užívate ov komunikaþných technológií.d) Ak Rozhlas a televízia Slovenska informuje o podozrení zo spáchania trestného þinu, zdržísa uverejnenia plného mena podozrivých, obvinených, alebo obžalovaných osôb a alšíchidentifikaþných údajov. Výnimku tvoria verejní þinitelia podozriví, obvinení, aleboobžalovaní zo závažných trestných þinov, alebo ak si to verejný záujem vyžaduje.O skutoþnosti, þi ide o verejný záujem, rozhoduje riadite Sekcie programu.e) Pri vysielaní informácií o trestnej þinnosti sa programoví pracovníci Rozhlasu a televízieSlovenska musia zdrža výrokov a komentárov smerujúcich k pomste alebo inémuprotiprávnemu spoloþenskému vyþleneniu podozrivých, obvinených, obžalovanýcha právoplatne odsúdených.f) Rozhlas a televízia Slovenska neodvysiela informácie a programy v takej forme, ktorá bymohla prejudikova vinu a trest.g) Rozhlas a televízia Slovenska rešpektuje právo každého na ochranu svojej osobnosti,súkromia, života, zdravia, obþianskej cti a udskej dôstojnosti. Rozhlas a televízia Slovenskainformuje o ústavných a verejných þinite och v súvislosti s výkonom ich funkcie, priþomrešpektuje vyššie uvedené obþianske práva.h) Rozhlas a televízia Slovenska si vopred vyžiada súhlas dotknutej osoby na nahrávkya odvysielanie jej stanoviska. Výnimkou je vážny verejný záujem a odôvodnený predpoklad,že inak sa stanovisko dotknutej osoby získa nedá. Pravidlá pre použitie neautorizovanejnahrávky urþuje bod 3.8 písm. e), f), g) tohto Štatútu.i) Rozhlas a televízia Slovenska sa zdrží identifikácie žijúcich obetí živelných pohrôm,trestných þinov, nehôd, násilia alebo iných neš astí, ak s tým postihnuté osoby nesúhlasia.Ak súhlasia, programový pracovník je povinný ich vopred informova o možnýchdôsledkoch zverejnenia identifikácie. Výnimku tvoria prípady, ke je identita týchto osôbverejne známa alebo ide o prípad verejného záujmu. V takomto prípade však musí výnimkumimoriadne schváli riadite Sekcie programu. 16
 22. 22. 3.4 Živé vysielaniea) Rozhlas a televízia Slovenska nesie zo zákona zodpovednos za všetko, þo odvysiela.Príprave živého vysielania preto venuje zvýšenú pozornos . Moderátor, alebo iný prezentátorprogramu, si musí vždy udrža nadh ad nad situáciou a by pripravený vecne a faktickypresne reagova na neþakané skutoþnosti.b) Moderátor, alebo iný prezentátor je povinný, pred zaþatím živého vysielania, pouþiúþastníkov vysielania, aby sa zdržali akéhoko vek konania alebo výrokov, ktoré by mohli bychápané ako porušenie práv na ochranu osobnosti alebo dobrého mena právnickej osobyalebo porušením pravidiel hospodárskej sú aže.c) Osobitnú pozornos venuje Rozhlas a televízia Slovenska neprofesionálnym úþastníkomživého vysielania. Má právo nedovoli úþas v živom vysielaní osobe, u ktorej jeodôvodnený predpoklad, že sa bude správa urážlivo, vulgárne, že je pod vplyvom alkoholua iných omamných prostriedkov, alebo že sa bude správa inak spoloþensky nevhodne.d) Ak sa úþastník živého vysielania (vrátane živých telefonátov) zaþne správa tak, žeRozhlas a televízia Slovenska nedokáže obháji svoje zákonné povinnosti a pravidlá urþenéŠtatútom, má moderátor povinnos tejto osobe odobra slovo a v mene Rozhlasu a televízieSlovenska sa od jej výrokov dištancova .3.5 Osobitný prístup k de om a mladistvýma) Rozhlas a televízia Slovenska pristupuje pri príprave a vysielaní programov ve mi citlivok de om a mladistvým, s oh adom na ich vek a individuálnu vyspelos . Za deti a mladistvýchsa považujú osoby mladšie ako 18 rokov.b) Pri jednorazovom úþinkovaní detí a mladistvých si Rozhlas a televízia Slovenska zásadnevopred vyžiada súhlas rodiþov resp. zákonného zástupcu. Výnimku tvorí nahrávanie ankietv školách poþas prestávok alebo vyuþovania, na ktorú treba súhlas riadite a školy a triednehouþite a, ktorý pozná individuálnu vyspelos žiaka.c) Pri pravidelnom úþinkovaní detí a mladistvých si Rozhlas a televízia Slovenska vopredvyžiada písomný súhlas rodiþov resp. zákonného zástupcu.d) Deti a mladiství nesmú prís pri úþinkovaní do styku s takými obsahmi programov, ktoréu nich môžu vyvoláva strach, alebo iné emotívne, mravné, þi akéko vek negatívnepôsobenie.e) Pri nahrávaní programov s de mi a mladistvými je nevyhnutné vylúþi priamy i nepriamynátlak, zakazuje sa vystavi ich akejko vek manipulácii.f) Rozhlas a televízia Slovenska je povinný zabezpeþi bezpeþnos detí a mladistvýchv procese nahrávania a vysielania tak, aby sa nestali objektom akéhoko vek psychickéhoalebo dokonca fyzického násilia. 17
 23. 23. g) Nahrávanie a vysielanie s de mi a mladistvými musí Rozhlas a televízia Slovenskanaplánova tak, aby sa nenarušil ich fyzický a psychický vývoj.3.6 Zobrazovanie obrazovo a emotívne ofenzívnych udalostía) Obrazovo a emotívne ofenzívne udalosti sú: násilie, trestné þiny, prírodné katastrofy,nehody, hromadné neš astia, expresívne správanie, explicitné prejavy nahoty a sexualitya podobne. Ich zobrazenie na televíznej obrazovke (resp. v komunikaþných technológiáchpriamo i podprahovo útoþí na osobnos diváka a užívate a komunikaþných technológií.Rozhlas a televízia Slovenska preto zásadne neodvysiela (resp. nezverejní) scény týchtoudalostí bez výrazného profesionálneho dôvodu.b) V programoch a príspevkoch spravodajského a publicistického charakteru je výraznýmprofesionálnym dôvodom verejný záujem o informatívne sprostredkovanie udalosti vecnýmneemotívnym spôsobom, s dôrazom na fakty. Rozsah a detaily zobrazenia ofenzívnychudalostí urþuje miera nevyhnutnosti pre reálne pochopenie udalosti, forma a obsahspracovania sa riadia profesionálnymi princípmi editovania a redakþnej zodpovednosti.c) V programoch zábavného a umeleckého charakteru je výrazným profesionálnym dôvodomcielený umelecký zámer tvorcov s prihliadnutím na predpokladané divácke publikum. Rozsaha detaily zobrazenia ofenzívnych udalostí sa riadia profesionálnymi princípmi umeleckejtvorby a primerane akceptovate ného umeleckého vkusu európskej civilizácie.d) Pred odvysielaním programu alebo príspevku, ktorý obsahuje obrazovo a emotívneofenzívne udalosti a scény, moderátor, redaktor alebo iný prezentátor vždy vopred upozornídiváka na nasledujúce zobrazenia.e) Ustanovenia tohto Štatútu z bodov 3.6.a), b), c), d) sa vz ahujú aj na prípravu a vysielanietitulkov a programových upútaviek na programy a príspevky zobrazujúce obrazovoa emotívne ofenzívne scény.3.6.1 Násiliea) Rozhlas a televízia Slovenska pristupuje pri príprave a vysielaní programov, ktorézobrazujú násilné, drastické alebo inak šokujúce scény ve mi citlivo. Zásadou je rovnováhamedzi zobrazovanou skutoþnos ou a nutnos ou prezentova násilnú, drastickú alebo inakšokujúcu scénu pre pochopenie závažnosti alebo pravdivosti zmyslu zobrazovanejskutoþnosti.b) Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela násilné, drastické alebo inak šokujúce scény ibav takom rozsahu a zobrazení detailov, ktoré sú nevyhnutné na divácke pochopeniezobrazovanej skutoþnosti. Samotná existencia nahrávky násilia nie je dôvodom na jejodvysielanie v programoch Rozhlasu a televízie Slovenska. Samoúþelné zobrazovanie násiliaje zakázané. 18
 24. 24. c) V prípade násilia v rámci spravodajských a publicistických programov Rozhlas a televíziaSlovenska rešpektuje skutoþnos , že divákom a užívate om komunikaþných technológií môžeby aj die a, zobrazovanie násilných, drastických a inak šokujúcich scén preto prispôsobujetejto skutoþnosti. Pred odvysielaním programu alebo príspevku obsahujúceho násilné,drastické alebo inak šokujúce scény moderátor, redaktor alebo iný prezentátor programu vždyvopred upozorní diváka na nasledujúce zobrazenia násilia.3.6.2 Nahota, sexualita, expresívne správaniea) Rozhlas a televízia Slovenska pristupuje pri príprave a vysielaní programov, ktorézobrazujú nahotu, sexualitu alebo expresívne správanie striktne selektívne. Zásadou jedramaturgický úþel a divácky záber programu. Rozdiel v zobrazení detailov predstavujerozdiel medzi spravodajským, publicistickým, dokumentárnym, zábavným a umeleckýmprogramom.b) V spravodajských, publicistických a dokumentárnych programoch a príspevkoch odvysielaRozhlas a televízia Slovenska scény, ktoré zobrazujú nahotu, sexualitu alebo expresívnesprávanie, iba v takom rozsahu a zobrazení detailov, ktoré sú nevyhnutné na diváckepochopenie zobrazovanej skutoþnosti. Samotná existencia nahrávky nie je dôvodom na jejodvysielanie. Samoúþelné zobrazovanie nahoty, sexuality alebo expresívneho správania jev spravodajstve, publicistike a dokumentárnej tvorbe zakázané.c) V zábavných a umeleckých programoch pristupuje Rozhlas a televízia Slovenskak zobrazovaniu nahoty, sexuality alebo expresívneho správania v rámci profesionálnej etikya všeobecne platných dramaturgických kritérií. Na zobrazenie týchto scén musí existovaumelecký dôvod, predpoklad diváckeho záujmu nie je dôvodom na ich odvysielanie.d) Vysielanie programov a scén zobrazujúcich nahotu, sexualitu alebo expresívne správanieje zakázané medzi 6. hodinou ráno a 22. hodinou veþer. Výnimku tvoria spravodajskéa publicistické programy. Pred odvysielaním príspevku obsahujúceho nahotu, prejavsexuality alebo expresívneho správania moderátor, redaktor alebo iný prezentátor programuvždy vopred upozorní diváka na nasledujúce zobrazenia.3.6.3 Obetea) Rozhlas a televízia Slovenska pristupuje k zobrazovaniu obetí živelných pohrôm, trestnýchþinov, nehôd, násilia alebo iných neš astí ve mi citlivo, najmä s oh adom na možnosobþianskej identifikácie obete alebo jej blízkych živých osôb. Výnimku tvoria prípady, ke jeidentita týchto osôb verejne známa alebo ide o prípad verejného záujmu. V takomto prípadevšak musí výnimku mimoriadne schváli riadite Sekcie programu. Ak to nie je objektívnemožné, výnimku môže operatívne schváli riadite programovej služby. 19
 25. 25. b) Osobitný prístup zaruþuje de om a bezbranným obetiam, ktoré v okamihu nakrúcaniascény nie sú schopné svojprávne rozhodnú o možnosti odvysiela zábery a o rozsahudetailov zobrazenia scény. Ide o obete v bezvedomí, šoku, hlbokom zármutku, alebo inejforme fyzickej alebo psychickej indispozície a o m tve obete.c) Rozhlas a televízia Slovenska zaruþuje svedkom udalostí, pri ktorých došlo k obetiam, žeprimeraným spôsobom utají resp. ochráni ich možnú verejnú identifikáciu, ak o to požiadajú.K detským svedkom udalostí, pri ktorých došlo k obetiam, pristupuje Rozhlas a televíziaSlovenska osobitne citlivo, zásadne nezobrazí detaily ich tváre.3.6.4 ýasová a dejová manipuláciaa) Rozhlas a televízia Slovenska striktne rešpektuje þasovú a dejovú súvislos udalosti.Oddelenie þasu a deja môže by pre diváka zavádzajúce a zmätoþné. Archívne a ilustraþnézábery sú preto v rámci tvorby programov prípustné, zásadne je však nutné verbálne alebovizuálne divákovi oznámi , že ide o zábery archívne alebo ilustraþné.b) Archívne a ilustraþné zábery zobrazujúce obrazovo a emotívne ofenzívne scény, najmä aksú nich identifikovate né osoby, je možné odvysiela len v rozsahu a detailoch nevyhnutnýchna pochopenie aktuálneho stavu zobrazovanej skutoþnosti, alebo miery závislosti aktuálnehostavu skutoþnosti od archívne alebo ilustraþne zobrazovanej skutoþnosti.c) Archívne a ilustraþné zábery je zakázané vydáva za nové autorské diela. Zakazuje sa ajvystavi diváka a užívate a komunikaþných technológií akejko vek manipulácii s þasovýmia dejovými súvislos ami zobrazovanej udalosti.d) Za dejovú manipuláciu sa považuje aj zobrazenie reality poþítaþovou grafikou, koláž,montáž a rekonštrukcia, o ktorej divák nebol vopred informovaný a mohla u neho navodidojem, že vidí reálny dokument alebo udalos . V spravodajských a publicistickýchprogramoch a príspevkoch je preto nutné verbálne alebo vizuálne divákovi a užívate ovikomunikaþných technológií oznámi , že ide o poþítaþovú vizualizáciu, koláž, montáž aleborekonštrukciu.3.7 Korektné získavanie informácií a nahrávaniea) Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska získavajú textové dokumenty,obrazové dokumenty, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové nahrávky tak, aby bolo zrejmé,že sú programovými pracovníkmi Rozhlasu a televízie Slovenska, neskrývajú svoje celémeno a príslušnos k jednotlivej programovej službe alebo tvorivému centru Rozhlasua televízie Slovenska, þi jeho inému organizaþnému útvaru. 20
 26. 26. b) Na získanie zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu potrebujú súhlasúþinkujúceho, rovnako ako aj na jeho odvysielanie. Všetky takto získané zvukové, obrazovéa zvukovoobrazové záznamy podliehajú štandardným postupom editovania a redigovania.c) Úþinkujúci môže vyhotovenie zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamuodmietnu a Rozhlas a televízia Slovenska nemá právo ho na nahrávanie núti alebo vyvíjaakúko vek formu nátlaku na zmenu postoja. V prípade verejného þinite a alebo situácie voverejnom záujme však programoví pracovníci môžu úþinkujúcemu vysvetli záujemverejnosti o jeho stanovisko. Ak sa napriek tomu rozhodne neda súhlas na vyhotoveniezvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu a odvysielanie stanoviska, Rozhlasa televízia Slovenska využije jeho predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sú aj s odstupom þasurelevantné, ale poslucháþov, divákov a užívate ov komunikaþných technológií budeinformova o odmietnutí a jeho dôvodoch, ak sú známe.d) Rozhlas a televízia Slovenska získava textové dokumenty, obrazové dokumenty, zvukové,obrazové a zvukovoobrazové záznamy tak, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku alebok neoprávnenému zásahu do práv iných osôb.e) Ak je nahrávanie zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového záznamu podmienenépredchádzajúcim súhlasom alebo zmluvou, Rozhlas a televízia Slovenska sa striktne riadiustanoveniami povolenia alebo zmluvy. .f) Pri nahrávaní telefonického rozhovoru je programový pracovník Rozhlasu a televízieSlovenska najskôr povinný riadi sa ustanoveniami písm. a) až d) tohto bodu Štatútu.V prípade, že úþastník odmietne, rozhovor sa nesmie alej nahráva . Rozhlas a televíziaSlovenska však poslucháþov, divákov a užívate ov komunikaþných technológií budeinformova o odmietnutí nahrávky a jeho dôvodoch, ak sú známe.g) Rozhlas a televízia Slovenska zásadne nepristúpi na dodatoþné korekcie resp.neodvysielanie zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu získaného v súlade soŠtatútom. V odôvodnených a vopred urþených prípadoch môže ešte pred zaþiatkomnahrávania akceptova dohodu o následnej autorizácii rozhovoru. Postupy editovaniaa redigovania nahrávky tým nie sú obmedzené.h) Autorizácia zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu úþinkujúcim jeobmedzená výluþne na tie þasti rozhovoru, ktoré poskytol on sám. Rozhlas a televíziaSlovenska zásadne nepristúpi na dohodu, ktorá by úþinkujúcemu umožnila výhodu súhlasis použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého programu.i) Rozhlas a televízia Slovenska neposkytne žiadnemu úþinkujúcemu akúko vek výhodu naúkor ostatných úþinkujúcich, najmä nie úplný zvukový, obrazový a zvukovoobrazový záznamvyjadrenia iného úþinkujúceho na danú tému. Každý úþinkujúci však musí by vopredoboznámený s podstatou reportáže, príspevku alebo programu, so všetkými podstatnýmifaktami a výhradami, ktoré súvisia alebo by mohli súvisie s jeho postojom a vyjadreniami.Úþinkujúci tiež musí dosta možnos vyjadri sa ku všetkým relevantným skutoþnostiam. 21
 27. 27. j) Úþastník zvukového, obrazového a zvukovoobrazového záznamu má právo vopred poznapravidlá Rozhlasu a televízie Slovenska pri honorovaní úþasti vo vysielaní pod a platnéhohonorárového sadzobníka Rozhlasu a televízie Slovenska. Výnimku tvoria ústavní a verejníþinitelia, ktorí vystupujú v programoch Rozhlasu a televízie Slovenska zásadne bezodplatne,ak sa vyjadrujú v súvislostiach so svojou politickou, pracovnou alebo verejnou þinnos ou.k) Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska nesmie vydáva cudzie textové,zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové dielo za vlastné.3.8 Neštandardné získavanie informáciía) Rozhlas a televízia Slovenska v záujme poskytovania služby verejnosti, najmäv spravodajských, publicistických a dokumentárnych programoch, môže využívaneštandardné spôsoby získavania a overovania informácií.b) Rozhlas a televízia Slovenska môže v odôvodnených prípadoch zaruþi anonymituosobám, ktoré mu poskytli informácie, podklady, zvukové alebo obrazové záznamy, ak ideo informácie verejného záujmu. Dôvodom sú odôvodnené obavy o bezpeþnos , osobnúintegritu alebo zachovanie udskej dôstojnosti zdroja alebo jemu blízkych osôb. Rozhlasa televízia Slovenska však musí vopred informova zdroj o zákonných limitoch tohto práva.c) V prípade preukázania podvodného konania zdroja vo vz ahu k Rozhlasu a televíziiSlovenska, bude Rozhlas a televízia Slovenska poslucháþov, divákov a užívate ovkomunikaþných technológií informova o tejto skutoþnosti a zárove oznámi skutok orgánomþinným v trestnom konaní.d) V prípade podozrenia, že zdroj, ktorý žiada utajenie, koná podvodne vo vz ahu k Rozhlasua televízii Slovenska, sú programoví pracovníci povinní bezodkladne h ada alší zdrojoverenia a pôvodnú informáciu do toho þasu nezverejni .e) Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená vyhotovi zvukový, obrazovýa zvukovoobrazový záznam bez vedomia vystupujúcich osôb (skrytý mikrofón, skrytákamera) výluþne pri spracovaní tém verejného záujmu, pri ktorých nie je možné získanahrávku iným spôsobom.f) Rozhlas a televízia Slovenska môže použi neautorizovaný zvukový, obrazovýa zvukovoobrazový záznam získaný aj pri verejných zhromaždeniach, zábavných aleboumeleckých programoch s podmienkou, že nedôjde k ob ažovaniu alebo inému zásahu doosobných práv zaznamenávaných osôb. Použitie takejto nahrávky vo vysielaní však podliehapredchádzajúcemu súhlasu inštitúcií alebo osôb, ktoré zhromaždenie alebo programyorganizovali alebo ich vyjadrenia majú by vo vysielaní použité. Výnimku tvoria verejnézhromaždenia, zábavné alebo umelecké programy, ktorých priebeh vyústil do spoloþenskyzávažných tém verejného záujmu.g) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vo vysielaní otvorene informova poslucháþova divákov o použití neautorizovanej nahrávky, ako aj o prípadnom utajení zdroja informácie. 22
 28. 28. 3.9 Mimoriadne vysielanie v krízovej situáciia) Rozhlas a televízia Slovenska musí poslucháþom a divákom sprostredkova informácieo mimoriadnych udalostiach, ktoré ohrozujú alebo majú iný významný vplyv na bežný životobyvate ov doma a v zahraniþí. Sú to najmä vojnové konflikty, teroristické útoky, verejnénepokoje, prírodné katastrofy, dopravné nehody, technické a technologické havárie a inékrízové situácie.b) Rozhlas a televízia Slovenska je pripravená v krízových situáciách zmeni plánovanýprogram a aktuálne zaradi do vysielania spravodajstvo a nadstavbovú publicistiku na danútému. Súhlas na takúto zmenu programu dáva generálna riadite ka alebo riadite Sekcieprogramu. V prípade nemožnosti získa súhlas z objektívnych dôvodov, dáva pokyn namimoriadne vysielanie riadite programovej služby.c) Rozhlas a televízia Slovenska sa v prípade mimoriadneho vysielania riadi predovšetkýmzávažnos ou situácie a jej vplyvom na obyvate stvo SR, alebo jej konkrétnej þasti.Mimoriadne vysielanie preto nezara uje v prípade udalostí, ktoré majú len individuálnydosah.d) Spravodajstvo a publicistika Rozhlasu a televízie Slovenska sa v prípade krízovej situácieriadi princípmi informovania o aktuálnom stave, o humanitárnej pomoci, ako aj o následkocha prognózach alšieho vývoja udalosti. Analýza príþin a dôsledkov je v danom prípadedruhoradá.e) Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska informujú v rámci mimoriadnehovysielania vecne a bez emócií, priþom musí by zachovaná rýchlos a presnos informácií.Spôsob informovania verejnosti nesmie vyvola paniku, ktorá by mohla vies k alšejmimoriadnej situácii.f) Aj v prípade krízovej situácie musia programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenskadba na zachovanie bezpeþnosti štátu. Najmä nesmú zverej ova utajované skutoþnosti,s výnimkou prípadu, ke na zverejnenie niektorej utajovanej skutoþnosti alebo jej þasti vyzveRozhlas a televíziu Slovenska kompetentný orgán štátnej a verejnej moci.g) Dôvodom na mimoriadne hlásenie vo vysielaní je ohrozenie udských životov alebomajetku obþanov. Informácia musí by dôsledne overená, ak nepochádza od príslušnéhoorgánu štátnej a verejnej moci.h) Rozhlas a televízia Slovenska zo zákona poskytne potrebný vysielací þas orgánom štátneja verejnej moci na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia urþenéverejnosti. Pokyn na takéto vysielanie dáva generálna riadite ka, alebo riadite Sekcieprogramu alebo riadite programovej služby. 23
 29. 29. i) Pôsobenie programových pracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska na mieste krízovejsituácie nesmie prekáža záchranným prácam a odstráneniu následkov. V prípade, že namiesto krízovej situácie príde programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska skôr akokompetentná pomoc, je povinný poskytnú nutnú pomoc v rámci svojich schopnostía možností, priþom túto povinnos uprednostní pred spracovaním a odvysielaním informácie.3.10 Zákaz konfliktu záujmova) Konflikt záujmov programových pracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska jeneprípustný.b) Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska musia vylúþi , aby ich osobnýzáujem ovplyvnil vysielanie alebo neodvysielanie informácie alebo programu. V prípadeosobných pochybností alebo odôvodneného podozrenia z možného konfliktu záujmov musiabezodkladne informova príslušného zodpovedného zamestnanca, ktorý zabezpeþí redakþnéspracovanie a vysielanie témy iným programovým pracovníkom.c) Konflikt záujmov nastáva už vtedy, ak môžu vzniknú pochybnosti o nestrannosti osobypripravujúcej program. Takéto pochybnosti vznikajú vtedy, ak osoba, ktorá programpripravuje, je so subjektom, o ktorom sa má informova , spojená rodinným, pracovným,zmluvným, þlenským, priate ským alebo nepriate ským pomerom, alebo ak od tohto subjektuprijala alebo prijíma akéko vek výhody a požitky, alebo sa iným spôsobom zúþastnila na jehoþinnosti.d) Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska je z h adiska predchádzaniakonfliktu záujmov viazaný aj bodmi 1.1 a 1.2 tohto Štatútu.3.11 Zákaz skrytej reklamya) Rozhlas a televízia Slovenska vo svojej programovej skladbe poskytuje priestor nareklamu v rámci vysielania mediálnej komerþnej komunikácie. Spôsob jej vysielania urþujúplatné právne predpisy, najmä z. þ. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.b) Vo všetkých programoch Rozhlasu a televízie Slovenska je zakázaná skrytá reklama,reklama, ktorá nie je zazmluvnená príslušnou obchodnou zmluvou a reklama využívajúcapodprahové vnímanie þloveka.3.12 Mediálna podpora a spoluprácaa) Rozhlas a televízia Slovenska môže podpori kultúrne, spoloþenské, športové a inévšeobecne prospešné aktivity a podujatia rôznych subjektov v rámci mediálneho partnerstva. 24
 30. 30. b) Obsahové a formálne stvárnenie programov mediálneho partnerstva musí sp a kritériákvality ostatných programov Rozhlasu a televízie Slovenska. Je zakázané vytvára uposlucháþov a divákov klamlivú predstavu o zameraní a zmysle podporovaného projektu.Taktiež je zakázané mediálne partnerstvo bez riadne uzatvorenej zmluvy.3.13 Kontakt s poslucháþom, divákom a užívate om komunikaþných technológiía) Rozhlas a televízia Slovenska považuje listy, elektronickú poštu a telefonáty odposlucháþov, divákov a užívate ov komunikaþných technológií za dôležitý zdroj informáciínielen o programe, ale aj o þinnosti Rozhlasu a televízie Slovenska a o postojoch þastiverejnosti. Uvedomuje si, že skupina udí, ktorí píšu a telefonujú, nie sú reprezentatívnouvzorkou v zmysle štandardných prieskumov verejnej mienky, a preto ich názorynereprezentujú verejnú mienku. Napriek tomu sa obsahmi listov, elektronickej poštya telefonátov, ako aj dôvodmi ich vzniku, zaoberá a individuálne ich posudzuje.b) Podnety od poslucháþov, divákov a užívate ov komunikaþných technológií sa môžu stanámetom na spracovanie do vysielania. Výnimku tvoria anonymné listy, ktoré sa vo vysielanízásadne necitujú.c) Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska sú povinní v rámci svojichpracovných a þasových možností odpoveda na podnety poslucháþov, divákov a užívate ovkomunikaþných technológií. 25
 31. 31. 4. PRÁVNE ASPEKTY VYSIELANIA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA4.1Rozhlas a televízia Slovenska v súdnych sporoch a správnych konaniach, ktoré vyplynú z jejþinnosti, postupuje tak, aby v súlade s právnym poriadkom chránila svoje práva, právoslobody prejavu a právo získavania a šírenia informácií. Právo na ochranu zdroja informácieurþuje bod 3.7 písm. b) tohto Štatútu.4.2Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska sú povinní v súdnych sporocha správnych konaniach poskytnú súþinnos .4.3Rozhlas a televízia Slovenska môže pristúpi na rokovania o mimosúdnej dohode. Na týchtorokovaniach v dobrej viere využíva všetky rozumné prostriedky, ktorými sa v rámci platnéhoprávneho poriadku a Štatútu dá predís súdnemu sporu bez právnej ujmy Rozhlasu a televízieSlovenska. Prípadná mimosúdna dohoda sa nesmie dosta do rozporu so Štatútom.4.4Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska musia rešpektova ochranu osobnostiúþastníkov vysielania. Ak sa o obþanovi hovorí vo vysielaní, musí by dodržaná zásada, žetieto výroky a obrazové sekvencie nesmú by : nepravdivými tvrdeniami, urážkami,výsmechom alebo údajmi, ktoré by ho poškodzovali v spoloþnosti, v zamestnaní alebov rodine. Ten, kto postupuje v rozpore s uvedenou zásadou, dopúš a sa priestupku pod a § 49zákona þ. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pri závažnejšompoškodení obþana až trestného þinu pod a príslušných ustanovení zákona þ. 300/2005 Z. z.Trestný zákon v znení neskorších predpisov.4.5Programoví pracovníci Rozhlasu a televízie Slovenska sa musia postara , aby kriticképríspevky o konkrétnej osobe boli podložené dostupnými dôkazmi. V opaþnom prípade samôže príspevok alebo jeho þas hodnoti ako krivé obvinenie. Ak sa pri krivom obvineníz trestného þinu dokáže úmysel privodi trestné stíhanie, je takéto obvinenie samo trestnýmþinom (§ 345 Trestného zákona).4.6Pri návštevách za úþelom získavania informácií treba rešpektova , že ústava zaruþujenedotknute nos obydlia, þo znamená, že do obydlia sa smie vstupova a v om zotrvávalen s výslovným súhlasom vlastníka. Neoprávnené vniknutie do bytu alebo zotrvanie v byteproti vôli vlastníka je trestný þin porušenia domovej slobody (§ 194 Trestného zákona). 26
 32. 32. 4.7Hanobenie národa, jeho jazyka, rasy alebo skupiny obyvate stva pre jej presvedþenie jetrestný þin (§ 423 Trestného zákona). Trestného þinu sa dopúš a aj ten, kto prostredníctvomrozhlasového alebo televízneho vysielania podnecuje k nenávisti k niektorému národu alebok rase alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov (§ 424 Trestného zákona).4.8Programy Rozhlasu a televízie Slovenska nesmú obsahova výroky podnecujúce potláþaniepráv a slobôd obþanov. Nesmú obsahova ani výroky, ktoré propagujú alebo podnecujúnárodnostnú, rasovú, alebo náboženskú neznášanlivos . Šírenie programu s takýmto obsahomje trestným þinom (§ 424 Trestného zákona).4.9Úmyselné šírenie poplašnej správy je v Rozhlase a televízii Slovenska zakázané. Ide o trestnýþin (§ 361 Trestného zákona).4.10 Autorské právo4.10.1 Príspevok spravodajského, publicistického a umeleckého vysielania, ktorý jevýsledkom tvorivej þinnosti autora, je dielom a ako taký je predmetom ochrany pod aautorského práva. Rozhlasu a televízii Slovenska z autorského zákona vyplýva, že danépríspevky alebo ich þasti možno vysiela len so súhlasom autora, s uvedením jeho mena.Za každé použitie príspevku má autor nárok na odmenu.4.10.2 Rozhlas a televízia Slovenska môže publikova príspevky, ktoré vznikli ako výsledokpracovnej þinnosti v rámci pracovného pomeru s Rozhlasom a televíziou Slovenska.Za takýto príspevok neprislúcha autorovi odmena pod a autorského zákona, ale mzda pod apracovnej zmluvy.4.10.3 Súhlas autora sa nevyžaduje pri citácii z diela autora a pri spravodajskom programeo diele autora.4.10.4 Nakladanie s dielom spôsobom, ktorý prislúcha výhradne autorovi alebo nosite oviautorského práva sa hodnotí ako priestupok (§ 32 zákona o priestupkoch), v závažnejšíchprípadoch ako trestný þin.4.11 Právo na opravuPrávo na opravu odvysielaných nepravdivých údajov alebo pravdu skres ujúcich údajovupravuje § 21 zákona þ. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákonaþ. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. O odvysielaní opravyrozhoduje generálna riadite ka v súlade so zákonom þ. 308/2000 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov. 27
 33. 33. 5. ZÁVEREýNÉ USTANOVENIATento Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenskanadobúda platnos d om jeho schválenia Radou Rozhlasu a televízie Slovenska a úþinnosd om publikovania vo Vestníku Rozhlasu a televízie Slovenska. D om schválenia tohtoŠtatútu strácajú platnos Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskéhorozhlasu publikovaný vo Vestníku Slovenského rozhlasu, þiastka 12 zo d a 8.7.2004,Rozhodnutie generálneho riadite a Slovenskej televízie þ. 28/04 zo d a 20.12.2004a Rozhodnutie generálneho riadite a Slovenskej televízie þ. 43/08 zo d a 25.11.2008.V Bratislave d a 19.5.2011 PhDr. Miloslava Zemková generálna riadite ka Rozhlasu a televízie Slovenska 28
 34. 34. Uznesenie Rady RTVS þ. 41/2011:Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona þ. 532/2010 Z. z. o RTVS schva uje návrhŠtatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenskaa žiada GR RTVS, aby zabezpeþila jeho zverejnenie na webovom sídle RTVS.T: 31. 5. 2011Z: GR RTVSZa: 8 / M. Antol, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kollár, A. Miklánek, I. Nagy, V. Slovák, /Proti: 0Zdržal sa: 0Neprítomný: 1 / V. Talian /Bratislava, 19.5.2011 29

×