Gazeta pomorza 17 17 - 25 sierpnia 2011

1,598
-1

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,598
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gazeta pomorza 17 17 - 25 sierpnia 2011

  1. 1. Chcesz Str. 9-12 Odszedł Str. 6-7 Str. 13 Miller mówi o tym, jak studiować? kapelan kończy prawdziwy Sprawdź, gdzie są Solidarności mężczyzna wolne miejsca ks. Włodzimierz JankowskiTYGODNIK BEZPŁATNY • NAKŁAD 23 000 EGZ. • 25 SIERPNIA 2011 R.NR 17 (17)/2011Skwer vonStephana przyratuszu Deszcz odstraszył turystów Skwer od strony ulicy tegoroczne lato to klapa Tuwima w Słupsku ma nosić Tak słabego sezonu nie winna jest pogoda oraz coraz dem marnego sezonu. - W Ustce imię znanego poczmistrza było od lat – mówią mniej zasobne portfele turystów. i  Słupsku niewiele się działo,– słupszczanina Heinricha gastronomicy i hotelarze - Mieliśmy mniej więcej 40 pro- po prostu klapa – mówi Józef von Stephana. We wrześniu z powiatu słupskiego. cent mniej wycieczek po Słupsku, Walczak, właściciel restauracji mają o tym zdecydować Szacują, że było o ok. 30 Krainie w kratę i po Słowińskim Korsarz. - Zabrakło imprez, które miejscy radni. procent mniej turystów. Parku Narodowym – przyznaje dałyby alternatywę dla plaży. Pomysł nadania imienia Przyjeżdżali na kilka dni Janusz Grabowski, sekretarz Deszczowa pogoda sprzy- Heinricha von Stephana i wyjeżdżali, wszystko oddziału PTTK w  Słupsku. - jała za to odwiedzaniu muzeów. dla nienazwanego skweru przez deszczową Pogodę tego lata mieliśmy jak - Ruch turystyczny w tym roku pochodzi od słupskiego fila- pogodę i brak imprez. na jesień i  każdy kalkulował. jest spory – przyznaje Anna telisty Jerzego Henke. Przyjechało mniej ludzi, bo widać, Zygmunt z Centrum Informacji Na słabe lato narze- że mają mniej pieniędzy. Turystycznej Ziemia Słupska. - Strona 2 kają zgodnym chórem Najbardziej kiepski sezon Przyjęliśmy wielu turystów, któ- wszyscy – hotelarze, odczuli jednak gastronomicy, rzy zwiedzali miasto i okoliczne gastronomicy, właści- hotelarze oraz właściciele pen- zabytki. Może dlatego, że niePO pół roku ciele biur podróży, prze- sjonatów nad morzem. - To, że wodnicy turystyczni. jest mniej ludzi widać też na mieli warunków do plażowania. - Duże obłożenie miałmałżeństwa Słupscy prze- ulicach i  na plaży – przyznaje skansen w  Klukach – przy-z prezydentem wodnicy Polskiego To w a r z y s t w a Jacek Traczyk, prezes Lokalnej znaje Mieczysław Jaroszewicz, Organizacji Turystycznej w Ustce. dyrektor Muzeum PomorzaMałżeństwo z rozsądku T u r y s t y c z n o - - Turyści przyjeżdżali dosłownie Środkowego. - Można powie-i wstydliwa koalicja – tak Krajoznawczego na kilka dni i potem wracali do dzieć, że odwiedziło nas okołomówią nieoficjalnie o współ- każdego roku domów. Raz, że odczuwalny jest 70 tysięcy ludzi. Kluki są popu-pracy prezydenta Macieja latem oprowa- kryzys, a  dwa, że nie siedzieli larne chociażby dlatego, że leżąKobylińskiego z Platformą dzali ponad 200 w  Ustce, gdy nie było pogody. w  sąsiedztwie SłowińskiegoObywatelską słupscy radni. wycieczek po Nie mniej jednak trzeba przyznać, Parku Narodowego, który odwie-Od pół roku, kiedy wicepre- regionie. W tym że gdy tylko wychodziło słońce, dza nawet 400 tysięcy ludzi.zydentem miasta został czło- Alina Migza Ustkę odwiedza roku było ich plaża zapełniała się.nek PO Krzysztof Sikorski, od kilku lat. W tym roku także, nieco ponad sto. Zdaniem Józefa Walczaka, Tomasz Częścik Fot. APR-SASPlatforma wzięła część odpo- mimo deszczowej pogody, Przewodnicy innego usteckiego restauratora, t.czescik@agmedia.com.plwiedzialności za rządzenie postanowiła spędzić tu wakacje. twierdzą, że pogoda nie była jedynym powo-Słupskiem. Co z tego wyszło? Str. 8 Strona 4REKLAMA 1716-0 REKLAMA 1304-0 REKLAMA 1818-1 REKLAMA 1028-1
  2. 2. 2 nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011wydarzenia i opinie SŁUPSKA OPINIA PUBLICZNA Czy w Słupsku powinien być skwer nazwany imieniem von Stephana? ? Ewald Bakun Czes³aw Ostrowski Danuta Mariusz s³upszczanin s³upszczanin s³upszczanka s³upszczanin - Skwerów w Słupsku jest bar- - Skwer znanego pocz- - Od niedawna jestem - Znana jest mi postać dzo mało. To, że ten już ist- towca ze Słupska jest w Słupsku, lecz sądzę, że Heinricha von Stephana. niejący nazwany byłby imie- potrzebny. Wydaje mi wybitny pocztowiec jest Uważam, że skwery 20% 27% 53% niem von Stephana, to dobry się, że przez to zazna- ikoną miasta więc skwer powinny nosić imiona pomysł. Nadanie skwerowi czymy w pewien sposób jego imienia powinien znanych osób. To uhono- imienia każdego znanego bieg historii. Przecież powstać. Wiele miast rowanie ich życia i  dzia- słupszczanina uważam za Słupsk reklamuje się nazywa aleje, parki czy łalności dla miasta. TAK NIE NIE MAM zasadne. Powinniśmy nagła- jako miasto, w  którym skwery imionami osób, ZDANIA śniać ludzi, którzy przyczynili jest dużo zieleni i  które które dużo zrobiły dla G£OSOWANIE NA WWW.KURIERSLUPSKI.PL się do rozwoju miasta dba o historię. lokalnej społeczności. KOMENTARZ Upamiętnią wielkiego słupszczanina moim Pogoda to za ma³o Poczmistrz doczeka się skweru zdaniem -mychusłyszałem rokujednego trzy znajo- Jak - w tym od mam ze pory roku. Trochę wiosny, sporo zimy i naj- Skwer od strony poczty są ogromne – mówi dłuższą jesień. Dużo w tym prawdy, Tuwima w Słupsku Henke. - We współczesnej, bo w wakacje słonecznych dni było ma nosić imię znanego wspólnej Europie, jego tyle, co kot napłakał. Z tego powodu poczmistrza – słupsz- rodzinne miasto powinno łzy leją jednak osoby utrzymujące się czanina Heinricha von o nim pamiętać. z turystyki. Niewątpliwie powód mają. Stephana. We wrześniu Jerzy Henke złożył Tomasz Częścik Jednak na pogodę, która jest głównym mają o tym zdecydo- już wniosek u  przewod- dziennikarz wabikiem na turystów, wpływu nie wać miejscy radni. niczącego Rady Miejskiej. mamy. Możemy oddziaływać jednak na Teraz trafił on do Komisji Fot. APR-SAS inne rzeczy, które mogą przyciągać do Pomysł nadania Porządku Publicznego. - nas letników. Mowa przede wszystkim imienia Heinricha von We wrześniu radni zba- Obecnie, także z inicjatywy Jerzego Henke, na poczcie o imprezach. Niestety, w tym roku było Stephana dla nienazwa- dają jego zasadność – przy ul. Łukasiewicza wisi tablica von Stephana. ich niewiele. Ustka mogła poszczycić się nego skweru przy ratuszu mówi Zdzisław Sołowin, tylko jedną wystrzałową zabawą, czyli od strony ulicy Tuwima przewodniczący Rady Festiwalem Sztucznych Ogni. Mimo że KIM JEST VON STEPHAN? pochodzi od słupskiego Miejskiej. - Jeśli opinia co weekend przygotowywano atrak- filatelisty Jerzego Henke. będzie pozytywna, za mie- cje dla letników, w większości przeszły Miłośnik historii poczty siąc mógłby stanąć na sesji bez echa. W Słupsku zabrakło nawet Znany poczmistrz od lat promuje w Słupsku rady. Uważam, że opinia sztandarowej imprezy, jaką z całą pew- postać jednego z  najbar- powinna być pozytywna. nością jest Święto Ryby. Największa Heinrich von Stephan urodzi³ siê i dorasta³ w S³upsku. Za czasów kanclerza Otto dziej znanych jego miesz- Gdybym był członkiem tej atrakcją Słupska jak co roku był Jarmark Bismarcka by³ poczmistrzem Rzeszy. Podczas swojej kariery zreformowa³ pocztê kańców. Nadanie imienia komisji, takie właśnie zajął- Gryfitów. Jednak to chyba za mało. w Prusach. By³ jednym z twórców Światowego Zwi¹zku Poczty. Uznawany jest dla skweru ma być zwień- bym stanowisko. Gwiazd wielkiego formatu w te waka- tak¿e za inicjatora wprowadzenia wielu wynalazków na poczcie, w tym karty czeniem wieloletniej pracy. cje w Dwumieście na próżno było szu- pocztowej. W przedwojennym S³upsku jego imiê nosi³ plac Zwyciêstwa. - Zasługi Heinricha von Tomasz Częścik kać. Zdecydowanie na tym tle wybija Stephana dla światowej t.czescik@agmedia.com.pl się Dolina Charlotty. Dzięki imprezom, a przede wszystkim Festiwalowi Legend JEDNO PYTANIE KRONIKI REGIONU Rocka, który w tym roku był wyjątkowo atrakcyjny, przyjechali do nas ludzie z całego kraju. Fani zatrzymali się wła- Henryk Jarosiewicz 25.08.1926r śnie w Słupsku i Ustce. Aż prosi się, żeby dyrektor SOSiR w S³uspku to wszystko jakoś połączyć, dogadać „Połknął szczękę. Syn dziedzica z  Czołpina się co do wspólnego kalendarza imprez. S³upsk odwiedzi³a pierwsza zagraniczna w czasie kolacji złamał sztuczne zęby, z których Może już czas, aby mowę o wspólnej delegacja federacji pi³karskiej, która wizytowa³a połowę połknął. Natychmiast szukał pomocy promocji regionu przekuć w czyny? nasz stadion. Czy Duñczycy mieli zastrze¿enia do medycznej w  Smołdzinie, lecz tam okazało się Za treść reklam Wydawca nie odpowiada. Re- dakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. obiektu przy ulicy Madaliñskiego? że tak mocno utkwiły one w przełyku, że aby je wydobyć konieczny był pilny wyjazd do szpitala W przypadku ich wykorzystania zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. – Region s³upski mo¿e byæ dobrym miejscem na m w Słupsku” - donosi na trzeciej stronie, w dziale zakwaterowanie reprezentacji. Mamy odpowiedni¹ „Miasto – Powiat – Prowincja” środowe wydanie Wydawca: AG Media bazê treningow¹ oraz ośrodki noclegowe, np. w Dolinie dziennika „Stolper Post”. ul. Braci Gierymskich 1 Charlotty. Jedynym zmartwieniem wydaje siê byæ zbyt Jedyny 76-200 Słupsk 25.08.1983r. tel. 59 848 51 50, fax 59 7278023 du¿a odleg³ośæ od lotniska, st¹d wcześniej o e-mail: biuro@agmedia.com.pl zagraniczne delegacje nie zdecydowa³y siê za „Na Pomorzu tradycyjnie zbiegają się terminy Redaktor naczelny: Arkadiusz Gryko nawet obejrzeæ naszych obiektów. Jako n żniw wszystkich zbóż, do tego rzepaku, jednak Zastępca pierwsi zrobili to w zesz³ym tygodniu przebiegają w tym roku sprawnie, choć – nie bez redaktora naczelnego: Aleksandra Christyniuk Sekretarz redakcji: Elżbieta Lemieszko przedstawiciele duñskiej federacji pi³kar- kłopotów. Procentują doświadczenia z  minio- Redakcja: tel. 59 848 51 51 skiej, którzy generalnie byli zadowoleni nych lat i  lepsze przygotowanie. Magazyny e-mail: redakcja@agmedia.com.pl z warunków. Zastrze¿enia mieli jedynie zbożowe – zarówno olbrzymy PZZ, jak i  małe Sprzedaż reklam: tel. 59 848 51 53 co do wymiarów boiska przy ulicy geesowskie – przyjmują więcej zboża niż przed e-mail: reklama@agmedia.com.pl Madaliñskiego. Chc¹, aby mia³o wymiary rokiem, znacznie więcej niż zaplanowano na ten Kolportaż: tel. 59 848 51 50 105 na 68 m. My mo¿emy tak przystosowaæ 10 rok – tak w  czołówce numeru 34, zatytułowa- Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia nej „Obrodziło!” donoszą „Zbliżenia – Tygodnik ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk boisko, aby mia³o wymiary 100 na 68 metrów. boisk Społeczno – Polityczny”. Nie wiemy, jaka bêdzie ich decyzja. wiem
  3. 3. nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011 3 TYDZIEŃ W LICZBACH CZY WIESZ, ŻE... ???? TEL. 59 848 51 51  Najdłuższą słupską ulicą  Rzeka Słupia jest najdłużej w  całej tyle osób utonęło w ostatnim tygo- dniu w Bałtyku. Mimo tragicznej koń- o  nawierzchni gruntowej jest Europie wykorzystywana do pro- Tomasz Czêścik cówki wakacji, sezon w regionie słupskim ul. Rybacka. Ta długa w sumie dukcji energii elektrycznej. Od czeka na sygna³y2 był wyjątkowo bezpieczny. W wyniku utonięcia przez całe waka- na 1,83 km ulica gruntową nawierzchnię ma od skrzy- ponad 115 lat jest bowiem czynna elektrownia wodna i opinie Czytelników. cje życie straciło w regionie 5 osób. Na żowania z  ul. Zieloną, aż Struga w  Soszycy, koło DYŻUR REPOTRERA początku sezonu jedna osoba utonęła w do granicy z gminą Kobylnica, czyli na Bytowa. Natomiast na terenie jeziorze w Obłężu, niedawno także w jezio- odcinku 1,15 km. Kolejną w tej kategorii powiatu słupskiego elektrownie rze Bobęcińskim w gminie Miastko zginął jest ul. Rejtana na oś. Batorego, długa wodne powstawały od roku 1905 ojciec synem. Ostatnie dwa wypadki , do na 1,05 km. Między skrzyżowaniem (Biesowice na rzece Wieprzy), rok których doszło w minionym tygodniu, z ul. Wiatraczną a Grunwaldzką, na później na rzece Łupawie w  Żelkowie, miały miejsce w Rowach i Ustce. W nie- odcinku blisko 850 metrów ulica a  następnie od roku 1912 na rzece Słupi: dzielę w Rowach, do tragedii doszło na ciągle pozbawiona jest utwardzo- elektrownie w  Strzegominie i  Krzyni. niestrzeżonej plaży. Na ratunek topiącym nej nawierzchni. W  granicach Inwestorzy nie zdążyli już wznieść plano- się dwóm dziewczynkom ruszyło troje Słupska jest w  sumie 146,47 km wanej na lata 40. XX wieku zapory i elek- mężczyzn. Jeden z nich, mimo pomocy dróg, z  czego 118,01 to drogi trowni w  Bydlinie między Słupskiem medycznej, zmarł w szpitalu. W Ustce pod- czas naprawy jachtu zmarł nurek. Na razie gminne,13,32 to drogi powiatowe, 7,32 km drogi wojewódzkie, a  7,82 to i  Ustką. Do 1945 roku r działała także, zniszczona potem przez Rosjan, elektrownia @ t.czescik@agmedia.com.pl nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. drogi krajowe. na rzece Bystrzenicy w Barcinie. O TYM SIĘ MÓWI... OD CZWARTKU DO CZWARTKUNa Starzyńskiego zaparkujesz tylko z kartą  Piątek, 19 sierpnia Robert Biedroń jednak będzie wyborczą jedynkąparkingową w Słupsku Powalczy z Leszkiem Millerem. Były Szef Kampanii Przeciwko Homofobii wystartuje z listy Ruchu Poparcia Palikota. Po tym jak SLD odmówił RobertowiKolejny, choć jak ściciel zakładu fotograficznego Biedroniowi nr 1 na swojej słupskiej liście, wyda-obiecują urzędnicy, Fotos, znajdującego się przy wało się, że ten wycofa się z wyborów. Tymczasemostatni raz zmieniło ul. Starzyńskiego. - Pojawiła aktywista walczący o prawa mniejszości seksualnychsię oznakowanie na się propozycja, że w miejscach otrzymał propozycję z Ruchu Poparcia Palikota.ulicy Starzyńskiego wyznaczonych będzie moż-w Słupsku. Obecnie na liwe parkowanie do piętna-  Niedziela, 21 sierpniacałej ulicy - po obu stro- stu minut. To pozwalało namnach - wprowadzony jest na spokojne rozładowanie Koniec z szambem w Barcinie. Będzie kanalizacjazakaz zatrzymywania się. towaru i  przyjęcie klientów. Przy okazji dostęp do bieżącej wody uzyskają gospo- Fot. H. BierndgarskiWyjątkiem są samochody, Niestety, ten znak obowiązy- darstwa, które jeszcze korzystają ze studni. - Obecniektóre posiadają specjalne wał tylko jeden dzień. Później część mieszkańców wsi korzysta z szamb i nieczystościidentyfikatory. wprowadzono strefę zamiesz- wywozi do oczyszczalni ścieków w Kępicach, co przy kania, gdzie obowiązuje cał- doliczeniu kosztów transportu jest bardzo drogie - Identyfikatory otrzy- kowity zakaz parkowania. To wskazuje mówi Magdalena Gryko, burmistrz Kępic. mali już właściciele firm ograniczyło nam możliwość działających na tej ulicy. funkcjonowania i  prowadze- Nowe oznakowanie drogowe przy ul. Starzyńskiego pojawiło się 17 sierpnia. O tym, czy  Poniedziałek, 22 sieprnia Problemy z  parkowaniem nia działalności. Na to nało- nowy system się sprawdzi, będzie można powiedzieć więcej pod koniec września. Wtedy ma pojawiły się po moderniza- żyły się jeszcze wzmożone się odbyć spotkanie handlowców i urzędników. W końcu będzie bezpiecznie przy dawnym Sezamorze. cji ulicy Starzyńskiego. Ulica, kontrole strażników miejskich. Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej przy w ramach rewitalizacji Traktu Jarosław B o r e c k i , - Współpracy jednak nie było. wydane na daną firmę. Jeżeli wtedy nie można ich ominąć. jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść dla Książęcego w Słupsku, zamie- zastępca dyrektora Zarządu Strażnicy miejscy zaczęli skar- przyjedzie zaopatrzenie, to Kierowcy muszą wjechać na pieszych w Słupsku. Za dwa tygodnie ruchem prze- niła się w trakt pieszo-jezdny. Infrastruktury Miejskiej żyć się na problemy z parko- za szybę samochodu na czas chodnik. Tak się jednak nie chodniów, przekraczających ul. Szczecińską w pobliżu Wcześniej mogło tu zaparko- odpowiedzialny za komuni- waniem, dlatego ustawiliśmy rozładunku będzie wkładana stanie, bo chodnik nie jest dawnego Sezamoru, będą kierowały światła. wać kilkadziesiąt pojazdów. kację twierdzi, że handlowcy znak strefy zamieszkania. taka specjalna karta. Strażnicy przystosowany do jeżdżenia Po zmianie nie może żaden. nie dostosowali się do umowy Poza tym parkowanie cza- nie będą nakładać wtedy kar. po nim, a  po drugie jest to  Wtorek, 23 sierpnia - Zaraz po zakończeniu i dlatego wprowadzono całko- sowe jest niezgodne z przepi- Handlowcy chcieli rów- projekt unijny i  nie można remontu, a  nawet w  trakcie wity zakaz parkowania. sami i będziemy usuwali znaki nież, aby z  ulicy zniknęła wprowadzać do niego żad- Kierowcy już nie pojadą Grodzką. Część ulicy zostanie budowy ulicy, rozmawiali- - To handlowcy mieli pil- informujące o  czasowym część słupków odgradzają- nych zmian. wyłączona z ruchu na stałe. Odcinkiem na wyso- śmy z prezydentem o rozwią- nować, aby samochody par- postoju pojazdów w  całym cych jezdnię od chodnika. Jak kości kina Milenium będą mogły jeździć wyłącznie zaniu problemu parkowania kowały do piętnastu minut, Słupsku. Nasza obecna pro- twierdzą, czasami z  dostawą Hubert Bierndgarski taksówki i autobusy. Powoli kończy się remont ul.– mówi Maciej Tupajka, wła- a  nie dłużej – mówi Borecki. pozycja to karty parkingowe, przyjeżdżają większe auta, redakcja@agmedia.com.pl Grodzkiej.REKLAMA 419-0 REKLAMA 425-0 REKLAMA 783-0 REKLAMA 1286-0
  4. 4. 4 Wydarzenia nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011Pół roku małżeństwa z rozsądku PO i prezydenta Kobylińskiego Rozwodu nie będzieMałżeństwo z rozsądku i wsty-dliwa koalicja – tak mówią nie-oficjalnie o współpracy prezy-denta Macieja Kobylińskiegoz Platformą Obywatelską słup-scy radni. Od pół roku, kiedywiceprezydentem miasta zostałczłonek PO Krzysztof Sikorski,Platforma wzięła część odpo-wiedzialności za rządzenieSłupskiem. Co z tego wyszło? Największy szkodnik Czy to już miasta. Bizancjum i  ota- czanie się dworem. Takimi sukces? określeniami radni PO opisywali prezydenta Za największy sukces Macieja Kobylińskiego Platforma Obywatelska, jeszcze pół roku temu. podczas specjalnej konfe- Tymczasem odkąd prezy- rencji podsumowującej pół dent zawarł kompromis roku współpracy z  prezy- z  platformianą częścią dentem, uznała remonty Rady Miasta, opinie te dróg – m.in. ukończenie odwróciły się o 360 stopni. remontu ulic Sierpinka- Po prostu skończyliśmy i Świętego Piotra, inwestycję mówić i  zaczęliśmy dzia- w  halę sportową na stadio- łać - mówi Krzysztof nie oraz zmiany w oświacie, W tym małżeństwie z rozsądku nie przewiduję rozwodu - mówi Maciej Kobyliński. Sikorski, wiceprezydent dotyczące wprowadzenia miasta. jednej stałej opłaty za każdą szkół, tak by mogło z niego szkoły nr 9 był przepro- kooperacji, bo całą - mówi Krystyna Danilecka. - Tak - Początkowo byłem dodatkową godzinę, poza korzystać jak najwięcej osób Stanowiskom wadzony w skandaliczny swoją ubiegłoroczną naprawdę przez te pół roku nie negatywnie nasta- pięcioma obowiązkowymi - mówił Krzysztof Sikorski. mówimy nie sposób - mówi radna kampanię samorządową było więc kwestii naprawdę wiony do współpracy w przedszkolach. Radni chwalili się też, i  wieloletnia dyrektora Zbigniew Konwiński trudnej, która mogłaby wpły- z  prezydentem, znając - Radni PO chwaląc się że dzięki wspólnym stara- Ty m c z a s e m s c e p - LO nr 1. - Rozumiem, że prowadził w  opozycji nąć na tę współpracę, myślę, że doświadczenia poprzed- swoimi osiągnięciami zapo- niom władz miasta i  posła t y c y z m u n a t e m a t taka jest ogólna praktyka, do działań prezydenta dopiero taka sprawa mogłaby niej kadencji - tłumaczy minają, że te decyzje zapa- Zbigniewa Konwińskiego współpracy prezydenta że w ramach współpracy Kobylińskiego. Myślę być prawdziwym papierkiem Zdzisław Sołowin, prze- dały przy poparciu i  zgo- udało się uzyskać dodat- i  PO nie ukrywa Anna otrzymuje się stanowisko więc, że wyczuwa się tu lakmusowym tej „koalicji”, wodniczący Rady Miasta. dzie całej rady, a  nie tylko kowe dofinansowanie do Bogucka-Skowrońska. - i takim stanowiskiem jest pewien fałsz - mówi radna. jeżeli można ją tak nazwać.- Mimo że wciąż pozostały dzięki temu, że współpra- projektu ringu miejskiego. Współpraca owszem, jest, chyba posada wiceprezy- Negatywnie współpracę Zaznacza jednak, że te pół roku pewne zastrzeżenia to cują z prezydentem - mówi Kilka dni później oka- ale dlaczego tyle osób denta miasta - podkreśla ocenia także posłanka współpracy wprowadziło inną sądzę, że wiele udało nam Robert Kujawski, wiceprze- zało się jednak, że słup- związanych z PO musiało Danilecka. Jolanta Szczypińska. - jakość kooperacji rady z  pre- się zrobić. wodniczący rady z  Prawa ski projekt spadł z  listy otrzymać stanowiska? - Radna Anna Bogucka Platforma chwali się zydentem. - Rzeczywiście, lep- - Prezydent jest bar- i Sprawiedliwości. Programu Operacyjnego dziwi się radna. - Dobra Skowrońska podkreśla sukcesami? A  czym tu sza atmosfera daje się odczuć. dzo zadowolony ze - Naszym sukcesem jest Infrastruktura i Środowisko, współpraca nie musi być też, że prawdziwą oceną się chwalić? - mówi iro- Mam nadzieję, że zgodna współpracy z  radnymi też wprowadzenie tak zwa- z którego miał być dofinan- poparta apanażami i stoł- współpracy prezydenta nicznie. - Podwyżki cen praca na rzecz miasta potrwa PO i  uznaje ją za udaną, nych hot spotów, w ramach sowany. Poseł i  wicepre- kami - oburza się radna. i  PO powinni zająć się wody, porażka z ringiem jak najdłużej, a rozejm między więc będziemy ją konty- programu e-dzienników, zydent byli w  ubiegłym Podobnie do sprawy sta- sami mieszkańcy, a  nie wewnętrznym, p r o - prezydentem i radnymi PO nie nuować - kwituje Mariusz we wszystkich szkołach tygodniu w  Warszawie, by nowisk, które otrzymali politycy. - Myślę, że już blemy budżetowe, to będzie wystawiany na szwank, Smoliński, jego rzecznik. w  Słupsku. Poprosiłem rozmawiać o przywróceniu ludzie związani z PO pod- w  najbliższych wybo- rzeczy, przez które wła- tym bardziej, że wiceprezydent Jak pół roku nowej także, by darmowy inter- ringu na listę. Jak mówią, chodzi radna Krystyna rach parlamentarnych dze PO powinny zapaść Sikorski jest człowiekiem, który„koalicji dla Słupska” oce- net swoim zasięgiem obej- jest na to szansa. Danilecka-Wojewódzka. słupszczanie pokażą, się pod ziemię - ocenia. szybko się uczy i  jest otwarty nia opozycja? mował najbliższe otoczenie - Konkurs na dyrektora czy są zadowoleni z  tej Nieco przychylniej do na kompromisy - mówi radna. sprawy podchodzi Paweł - Współpraca jest i dobrze,REKLAMA 913-2 PROMOCJA Szewczyk, przewodni- ale w żaden sposób nie rozwią- czący SLD. - Inwestycje, zuje to złej polityki inwestycyj- Nagrodzeni w sieci o których mówi Platforma, nej i  budżetowej miasta - oce- po prostu trzeba teraz zro- nia Robert Kujawski. - Dlatego City Taxi bić, bo później możemy wciąż domagamy się od prezy- nie dostać na to dofi- denta rozważniejszych działań, nansowania, a  dzięki ograniczania wydatków bieżą- współpracy prezydenta cych i restrukturyzacji finansów i  radnych, unijne środki miasta, bo jakościowej zmiany w  końcu nie przechodzą mimo wszystko nie widać. nam koło nosa - mówi A  jak pół roku współ- Szewczyk. - W pracy nato- pracy z  PO ocenia prezydent miast odczuwa się mniej Kobyliński? - Można powie- konfliktów, a  to pomaga dzieć, że to małżeństwo z  roz- rozwijać się miastu. sądku okazało się bardzo trwale, darzę wiceprezydenta Kolejne osoby, które podróżują z siecią City Taxi wygry- Sikorksiego dużym zaufaniem Sprawdzam i sympatią. Nie wróżę nam roz- wają nagrody w comiesięcznym konkursie dla klientów tej firmy. Oto lista osób, które wygrały kosze z wędlinami - Wiceprezydent Sikorski wodu - komentuje prezydent. firmy Gzella w sierpniu: Marzena Gąsiorowska, Renata odpowiada za tak zwane mięk- Dłunimiwska, Aleksandra Giez i Paweł Goliński. kie sprawy miasta - kulturę, Maciej Korsak oświatę, czy sprawy społeczne m.korsak@agmedia.com.pl
  5. 5. nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011 Wydarzenia 5 REKLAMA 448-0Zmiany w MZK w Słupsku – zwolnienia i reorganizacjaTaka cicha restrukturyzacjaZwolnienia pracowni- Wiadomo już, że urzęd- były szybciej niż plano- jak realizowane są umowyków, likwidacja niektó- nicy mają problem ze zna- waliśmy, wszystko dla- z miastem.rych działów i łącze- lezieniem nabywcy. Cena tego, że powołano Zarząd - Po zmianach organi-nie innych. Miejski tej nieruchomości była Infrastruktury Miejskiej. zacyjnych, jakie nastąpiłyZakład Komunikacji dwa razy obniżana. Nadal Tymczasem niektóre w  spółce oraz w  urzędzie PROMOCJA REKLAMA 90-0w Słupsku przecho- także szukany jest chętny, decyzje nie podobają się wiele osób zwracało siędzi restrukturyzację. który wydzierżawi stację związkowcom. Jak twier- do mnie z  uwagami doty-Zmiany są duże, nie paliw należącą do MZK czy dzą, Urząd Miasta nie czącymi funkcjonowaniawszystkie podobają się warsztaty mechaniczne. wywiązuje się z  obietnic, MZK – mówi Bobrowski. -związkowcom. Wcześniej zatrudnienie co ogranicza możliwości Chodziło między innymi na stacji paliw zmalało wyprowadzenia spółki na o  jakość taboru i  utrud- Restrukturyzacja o połowę. Po ograniczeniu prostą. - Restrukturyzacja nienia komunikacyjne.MZK była zapowiadana wydatków stacja stała się idzie o  wiele wolniej niż Dlatego wystąpiłem dood dawna, wprowadził ją rentowna. zakładano – mówi Wiktor miasta z  zapytaniemzarząd spółki - za zgodą - Restrukturyzacja idzie Usyk, przewodniczący o sytuację spółki. Przy oka-prezydenta i  przy akcep- zgodnie z planem, zmiany Solidarności w MZK. - My zji chciałem dowiedzieć się, REKLAMA 673-0tacji Rady Miasta. Ma były wcześniej konsul- jesteśmy przygotowani do jak wygląda restrukturyza-zmniejszyć koszty funk- towane – mówi Marcin realizacji planu, ale pro- cja. Usłyszałem, że wolniejcjonowania spółki oraz Grzybiński, zastępca blemem jest miasto, które niż zakładano.usprawnić komunikację dyrektora Zarządu nie wywiązuje się z umów - Związane jest tow mieście. Infrastruktury Miejskiej, finansowych. Tylko w tym z  rosnącymi szybciej niż Według informacji odpowiedzialny za komu- roku przekazano nam zakładano cenami paliwz ratusza, zlikwidowano 67 nikację w mieście. cztery miliony złotych oraz z  osłabieniem rynkuetatów, pod nóż poszedł W  podobnym tonie mniej na wozokilometry. nieruchomości – napi-dział logistyki, a magazyn wypowiada się Wiesław To nie pozwala na wprowa- sał m.in. w  odpowiedzitechniczny został wydzier- Idźkowski, członek zarządu dzanie oszczędności, które radnemu wiceprezydentżawiony. Pracujący w nim MZK: - Zwolnienia podzie- planowaliśmy. Co do zwol- Andrzej Kaczmarczyk. -pracownicy MZK przeszli liliśmy na grupy, część nień, to niestety, byliśmy Spółka przestała prowadzićdo nowego pracodawcy, osób znalazła zatrudnie- ich świadomi i  staraliśmy działalność na części liniiktóry świadczy usługi na nie w  spółkach zewnętrz- się je minimalizować. podmiejskich, co też dajerzecz spółki. MZK sprze- nych, ZDM, inne musiały O sytuację MZK pytał mniejsze wpływy.daje również niepotrzebne jednak odejść z  pracy, to niedawno radny Prawa Restrukturyzacja manieruchomości, np. teren pracownicy administracji, i Sprawiedliwości Tadeusz potrwać do 2014 r.przy ulicy Kołłątaja, gdzie część z obsługi – wyjaśnia. Bobrowski. Chciał dowie-do niedawna funkcjono- - Przyznaję jednak, że zwol- dzieć się, jak wygląda Hubert Bierndgarskiwała pętla autobusowa. nienia przeprowadzane bilans finansowy spółki, redakcja@agmedia.com.plREKLAMA 23-9
  6. 6. 6 Rozmowa nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011Leszek Miller o życiowych błędach, walce o mandat oraz pozycji polskiej lewicyPrawdziwymężczyznanigdy niekończy ROZMOWA Z Leszkiem Millerem by³ym premierem, obecnie kandydatem do Sejmu SLD - Wrócił Pan z  emerytury, chce Pan z politykami, którzy wchodzili do Sejmu pokazać jak kończy prawdziwy mężczy- z  listy krajowej. Kiedy nasz region repre- zna? zentowało dwóch prominentych polityków - Prawdziwy mężczyzna nigdy nie kończy. rządzącej wówczas koalicji – Jan Król oraz - No to przed Panem trudne zadanie. Kazimierz Janiak – straciliśmy swoje woje- Do tej pory reprezentował Pan Łódź, teraz wództwo. Mieszkańcy Słupska mogą oba- musi się Pan stać „słupszczaninem”. wiać się, że zamiast dbać o region, będzie się - Nie tylko słupszczaninem, bo okręg 26 to Pan kierował interesem partyjnym. Słupsk, Gdynia i dziewięć dużych powiatów. - Moja poprzedniczka, już nieżyjąca – Ja chciałbym być rzecznikiem interesów tego Izabela Jaruga-Nowacka też nie pochodziła regionu, także i Słupska. Ubiegam się o mandat z tego regionu, a myślę, że zostawiła po sobie nie walcząc z kim kolwiek, tylko walcząc o coś. dobre wspomnienie i udowodniła, że potrafi Chciałbym wypełniać rolę swoistego ambasa- reprezenować ten region. Uważam, że można dora, który zabiega o środki, szuka rozmaitych skutecznie to robić, pod warunkiem że oczy- możliwości zarówno w Warszawie, jak i poza wiście się chce. Jeżeli natomiast traktuje się ten naszym krajem, wykorzystując kontakty, które wybór jako coś drugo- czy trzecioplanowego, kiedyś zawarłem i które nadal mam. nie czuje się żadnego związku z regionem, nie nie zamierzam zwalczać kogokolwiek, kto jest - Według mnie to jest niemożliwe i  te - Skoro musi Pan być słupszczaninem chce się wypełniać roli rzecznika interesów na tej liście. Natomiast uważam, że powinni- wszystkie sugestie o  możliwej koalicji SLD to proszę wymienić trzy rzeczy, z którymi ludzi tu mieszkających, no to jest tak jak Pani śmy się nastawić na starcie z naszymi rywa- z  PiS-em, podsycane głównie przez polity- kojarzy się Panu Słupsk. mówi. Są złe i dobre przykłady, ja chciałbym lami z innych list wyborczych, także z panią ków Platformy Obywatelskiej, to jest gra nie - Słupsk to przede wszystkim skojarze- się nastawić na te dobre. Myślę jednak, że Szczypińską, czy panem Śniadkiem. Ale trzeba fair. Myślę, że dzisiaj już wszyscy wiedzą, że nia sentymentalne. Głównie z  Ustką, gdzie będzie można to wszystko ocenić dopiero za pamiętać, że to nie są wybory na prezydenta taka koalicja nie jest możliwa. Zwłaszcza po odbywałem służbę wojskową w  Centrum cztery lata i pod warunkiem, że ja wejdę do Słupska, gdzie siłą rzeczy rozmawiamy tylko raporcie komisji Ryszarda Kalisza. Ten raport Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. parlamentu. o Słupsku i tylko o problemach Słupska. To są jest aktem oskarżenia rządu Kaczyńskiego Kiedy tylko miałem przepustkę przyjeżdżałem - Pana przeciwnikiem w walce o man- wybory parlamentarzystów z dużego okręgu, i całej koncepcji rządów IV Rzeczypospolitej, do Słupska. To także skojarzenia z moimi urlo- dat będzie w  Słupsku były przewodni- w którym mieszka ponad milion ludzi. I trzeba koncepcji państwa represyjnego. Tego się nie pami i wędrówkami po wybrzeżu. Pamiętam czący Solidarności Janusz Śniadek, który koncentrować się na problemach, które są da pogodzić z programem i wartościami lewicy. także, że Słupsk współpracował kiedyś part- otrzymał pierwsze miejsce na liście Prawa ważne i  dla Słupska i  mieszkańców okolicz- Dla mnie taka koalicja jest wykluczona i abso- nersko z Łodzią. i Sprawiedliwości. Najpierw musiał się Pan nych gmin, czy powiatów. lutnie niemożliwa. - Wielu Pana przeciwików nazywa z nim zmierzyć jako szef rządu, teraz czeka - To na czyje głosy pan liczy. - Niemożliwy wydawał się także Pana spadochroniarzem, który poza Pana kolejne starcie. To tak z sentymentu? Mieszkańców większej Gdyni, ale będącej Pana start z list Samoobrony, a jednak Pan służbą w Centrum Szkolenia Specjalistów - Pamiętam, że nasza współpraca z Panem matecznikiem Platformy Obywatelskiej, z Samoobroną romansował. Marynarki Wojennej nie ma nic wspólnego Śniadkiem nie miała gwałtownych faz, stara- czy mniejszego Słupska, które jest zagłę- - No tak, ja nie mam zamiaru tego zatajać, z tym regionem. W jaki sposób zamierza liśmy się wtedy układać dobre, partnerskie biem lewicy? to wszyscy wiedzą. Chociaż teraz po tragicz- Pan przekonać mieszkańców Słupska, że kontakty ze wszystkimi centralami związko- - Dla mnie każdy głos jest na wagę złota. nej śmierci Andrzeja Lepera, trochę inaczej będzie dobrze reprezentował ich interesy? wymi i z OPZZ i Solidarnością. No, ale jeżeli Chociaż oczywiście wiem, że jest taki podział, to wszystko wygląda. Ja po prostu bardzo - No to Pan Tusk jest również spadochro- Pan Śniadek zdecydował się startować do o którym Pani mówi, że Gdynia to Platforma chciałem znaleźć się w  Sejmie cztery lata niarzem, który wylądował w Warszawie i też Sejmu, to nie jest już związkowcem, ale jest Obywatelska, a Słupsk ma bardziej lewicowe temu. Chciałem dokończyć rozmaite rzeczy, nie ma nic wspólnego z Warszawą prócz tego, politykiem. Jest w innej skórze, a jaka to skóra, sympatie. Mnie odradzano Gdynię i w ogóle które rozpocząłem. Liczyłem na to, że znajdę że wykonuje tam swój urzad. Tego rodzaju tezy, to zobaczymy. ten okręg twierdząc, że po co mam wchodzić się w komisji śledczej badającej okoliczności porównania są o tyle bez sensu, że wielu par- - Z tego samego okręgu startuje znana do paszczy lwa. Ale zobaczę jak ta paszcza śmierci Barbary Blidy i chciałem się spotkać lamentarzystów, którzy znaleźli się w innych w  Słupsku posłanka Jolanta Szczypińska, lwa wygląda. Może się okazać, że ten lew jest w oko w oko z moim ulubionym ministrem okręgach, niż w  swoim miejscu urodzenia, z Pana listy startuje także Dorota Gardias mocno przereklamowany. – Zbigniewem Ziobrą. Tak się jednak nie stało, udowodniło jak bardzo potrafią być związani ze Słupska. Nie boi się Pan konkurencji? - To gdzie będzie Pan prowadził kam- poniosłem za to tego konsekwencje i boleśnie ze swoim okręgiem. Ja na przykład, kiedy - Jeśli chodzi o listę SLD w okręgu 26, to panię? W Słupsku, Gdyni? Gdzie Pana czę- się przekonałem, że moje życie polityczne jest dawno dawno temu pojawiłem się w Łodzi, ja uważam, że rzeczywiście tam każdy będzie ściej zobaczymy? związene tylko z  SLD. Kiedy prowadziłem to byłem w podobnej sytuacji. Nie urodziłem ze sobą konkurował, ale przede wszystkim - Ja chcę odwiedzić każdy powiat i jak się kampanię w Łodzi z listy Samobrony, często się w tym mieście i nigdy w nim nie miesz- trzeba podkreślać wartość innych kandydatów. da każdą gminę. Ale do Słupska i Gdyni będę słyszałem: panie Leszku my na pana zawsze kałem. Ale po kilku latach byłem już bardzo O Pani Gardias, czy innych osobach na tej liście oczywiście częściej przyjeżdżał. Dlatego, że głosowaliśmy, ale tym razem jest pan na nie- silnie kojarzony z Łodzią i było to dla mnie mogę mówić tylko w samych superlatywach. to są skupiska miejskie, największe w okręgu, właściwej liście. Wiec teraz jestem na liście oczywiście zaszczytem. Mam więc nadzieję, Uważam, że Pani Gardias jest znakomicie przy- gdzie można uzyskać najwięcej głosów. właściwej. że teraz będzie tak samo i po kilku latach będę gotowana do pełnienia ról publicznych, bo już - Wielu mówi, że Grzegorz Napieralski - Żałuje Pan tamtej decyzji? bardzo mocno kojarzony z regionem słupsko- to robiła. Jest człowiekiem o głębokiej wiedzy. tak bardzo chce rządzić, że jest gotowy - Tak, to było niepotrzebne, chociaż nic-gdyńskim. Jeśli wyborcy uznają, że to ona powinna uzy- na koalicję z  PiS-em. Jak widzi się Panu złego nie chcę mówić ani o Andrzeju Leperze, - Słupszczanie mają złe doświadczenia skać więcej głosów niż ja, no to tak będzie. Ja romans z Jarosławem Kaczyńskim? ani o jego kolegach. Oni wtedy starali mi się
  7. 7. nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011 Rozmowa 7pomóc, uznali, że to dobry pomysł, abym zna- wszystko nieubłagana. SLD samodzielnie siębiorców. Tymczasem nic takiego się nie stało. że coraz więcej mówi się o równym traktowa-lazł się w Sejmie. rządzić nie będzie. Mariaż z Tuskiem podoba Liczyłem, że Platforma zrobi kolejny krok po niu wszystkich, także mniejszości kulturowych - A jeśli PiS wygra wybory i dogada się się Panu bardziej? tym, co ja zrobiłem, obniżając CiT z 27 do 19 pro- czy seksualnych.z Grzegorzem Napieralskim. Jak odnajdzie - Jeżeli PO i  PSL uzyskają wystarczającą cent. Tego następnego kroku nie było, to spore - Jest pan za legalizowaniem związkówsię Pan w tym układzie? większość to im żaden trzeci partner nie jest rozczarowanie dla mnie Tuskiem. Jednak dla homoseksualnych? - Nawet jeśli PiS wygra, co wydaje mi się potrzebny. wielu Polaków recydywa IV Rzeczypospolitej - Tak oczywiście. To jeden z podstawowychnieprawdopodobne, to on nie ma żadnych - Jeżeli Platforma zabierze się w końcu jest tak przerażająca, że Tusk otrzymuje spe- postulatów lewicy europejskiej. SLD musi pod-zdolności koalicyjnych. Zapewniam Panią, że za reformy, między innymi KRUS-u koalicja cjalną premię. Gdyby nie było PiS-u  i świeżych pisać się pod tym także.Grzegorz Napieralski, gdyby była taka inicja- z PSL może okazać się niewygodna. Mogą wspomnień o IV RP, to sytuacja Donalda Tuska - Także pod adopcją dzieci przez osobytywa ze strony PiS-u, jej nie podejmie. szukać innego koalicjanta. byłaby o wiele trudniejsza. o tej samej płci? - Nie skusi go nawet fotel wicepremiera? - Ma Pani rację. Myślę jednak że zarówno - Obecnie trudna jest sytuacja lewicy, - W tym obszarze ja jestem trochę bardziej - Nie. Szef ugrupowania nie może tak PO jak i PSL jest nastawione na przedłużenie która ciągle jest zbyt słaba i nie może być konserwatywny. Czy to z  uwagi na mojewprost zamykać żadnej drogi. Ale ja mogę, bo rządów. I Donald Tusk nie będzie szukał trze- przeciwwagą dla prawicy. Wiele osób uważa, doświadczenia, czy mój wiek. Osobiście mnienie jestem szefem ugrupowania. Jeszcze raz ciego koalicjanta. Chyba, że premier nastawi że Grzegorz Napieralski trwoni jej potencjał. to nie razi. Natomiast jestem trochę speszonypowtarzam, koalicja z PiS-em jest wykluczona. się na reformy dotyczące wsi, ale nie wiem czy - Obecnie jest tak, że liberalna prawica prze- jak mam mówić na ten temat.Jak dla mnie wygrana PiS-u jest wykluczona. Ta jest na tyle odważny i zdeterminowany, żeby sunęła się na pole lewicy. Monopol lewicy na - Jaki wynik wyborów Pan prognozujepartia poniesie kolejną klęskę wyborczą. Wiem, od początku kadencji zaprezentować taki rady- sprawiedliwość społeczną dawno się załamał. dla SLD?że mają wiernych wyborców, ale to jest za mało, kalny program zmian. Skoro PO przesunęło się na pole lewicy, to - Trudno powiedzieć. Dla nas sukcesemżeby wygrać wybory. Gdyby PiS wygrało - Jako były premier doskonale wie Pan lewica powinna przesunąć się na stronę PO będzie uzyskanie dwóch lub więcej manda-byłoby mi przykro, że Polska straci kolejne lata. jak wygląda kierowanie krajem. Jak ocenia i zwracać się częściej do przedstawicieli klasy tów w tym okręgu, wszystko poniżej będzieTen rząd nie byłby w stanie skoncetrować się Pan rządy Donalda Tuska? średniej, ludzi aktywnych z  ofertą budowa- porażką.na prawdziwych problemach, bo PiS już raz - Jestem pełen uznania, że utrzymuje taką nia konkurencjyjnej gospodarki. Prawdziwie - Powiedział Pan na początku, że praw-dowiódł że jest w stanie zdobywać władzę, ale skalę poparcia, co nie jest łatwe. Jeśli nawet nowoczesna socjaldemokracja przy zachowa- dziwy mężczyzna nigdy nie kończy. Czynie jest w  stanie jej utrzymać dla obywatel- w  obiegowej opinii mówi się, że to wynik niu wielkiej wrażliwości społecznej musi poka- zatem, jeśli nie dostanie się Pan teraz doskich korzyści. Bo to jest partia, która dobro- piaru, to ja nie uważam tego za coś pejoratyw- zać, że potrafi budować wydajną gospodarkę, Sejmu, to zobaczymy Pana na listachwolnie wyemigrowała z Polski rzeczywistej. To nego. Dobra komunikacja z mediami, dobra która zarobi na politykę społeczną. Musimy w kolejnych wyborach?jest partia, która nie uznaje demokratycznie komunikacja społeczna, ten piar jest w  poli- pokazywać głośno to, czego Tusk nie zrobił. - Nie już chyba nie. Myślę, że dla mniewybranych władz Rzeczypospolitej, która nie tyce zaletą, a  nie wadą. Doceniam też to, że Musimy atakować, ale musimy także wystę- byłoby to za późno. Ja już nie mam trzydzie-uczestniczy w rozmaitych ważnych państwo- potrafił uspokoić polską politykę po rządach pować z  rozwiązaniami pozytywnymi. Jeśli stu lat, gdzie mogę jeszcz próbować nie wia-wych przedsięwzięciach firmowanych przez Kaczyńskiego. Wprowadził w miarę racjonalną uważamy, że przestrzeń swobody gospodarczej domo ile. A co będe robił? To co robiłem terazobecnie rządzacych i która uważa, że Polska politykę międzynarodową. Nie antagonizuje jest za mała to trzeba dążyć do jej zwiększenia. przez ostatnie lata. Zajmowałem się główniebędzie dopiero Polską wtedy, gdy rządzić będzie nas niepotrzebnie z naszymi sąsiadami. Stara sie Myślę, że te wyobrażenia, że społeczeństwo publicystyką, napisałem książkę o  wchodze-PiS. To jest takie egzotyczne zjawisko, które też być skuteczny w obrzarze Unii Europejskiej. polskie jest mocno lewicowe są przesądzone. niu do Unii Europejskiej. Ta książka zostałanależy izolować i które nie powinno nigdzie - Co by Pan zmienił? Mam odwrotne wrażenie, że my Polacy jeste- wydana w Niemczech z przedmową Gerchardaw  Polsce rządzić. PiS powinno spełniać rolę - Moje największe zastrzeżenia dotyczą śmy dość konserwatywni. Dla lewicy społecz- Schroedera. Już wiem, że jest życie poza parla-mniej więcej taką jak dawno temu spełniała braku wystarczającej aktywności w obszarze nej, czy politycznej miejsce oczywiście istnieje, mentem. Ale jak już zdecydowałem się na start,włoska i francuska partia komunistyczna. One gospodarczym. Ja miałem taką nadzieję, że jednak ono nie jest aż tak wielkie jak się sądzi. to mam zamiar ciężko pracować, żeby zdobyćmiały duży elektorat, miały mocną pozycję skoro takie ugrupowanie liberalno-demokra- Nie uważam też, że Napieralski trwoni ten jak najwięcej głosów.w parlamentach, ale nigdy nie rzadziły, dlatego, tyczne dochodzi do władzy, to przedstawi potencjał, bo jeśli popatrzeć na jego wynikże zawsze były izolowane. Więc PiS musi być bogaty pakiet reform gospodarczych. Idących w  wyborach prezydenckich to był to trzeci Rozmawiałazawsze izolowany. w kierunku poszerzenia swobody działaności wynik, bardzo przyzwoity. Niewystarczająco Elżbieta Lemieszko - Matematyka jest jednak mimo gospodarczej, rozmaitych ułatwień dla przed- wysokie notowania lewicy biorą się także z tego, e.lemieszko@agmedia.com.plREKLAMA 23-6
  8. 8. 8 Raport nr 17 (17) • 25 sierpnia 2011Tego lata odwiedziło nasz region około 30 procent mniej turystów niż zazwyczajLato zamiast na plaży było pod parasolem Deszczowa JAK OCENIASZ TEGOROCZNY SEZON? pogoda, odczu- walny kryzys i mało imprez- to według hotelarzy i gastronomi- Pawe³ Kościuk Aleksandra Milczewska Wojciech K³osiñski ków powody turysta z Kalisza ustczanka s³upszczanin słabego sezonu. - Przede wszystkim nie było - Pogoda nie rozpieściła nas - Tegoroczny sezon był wyjąt- Tak kiepskiego sezonu pogody tego lata. Przez to mieszkańców i  turystów. kowo nudny. Podstawową letniego nie było już dawno w większość mojego pobytu Niestety, taką pogodę mieli- sprawą jest pogoda. Jednak– twierdzą przedstawiciele na Pomorzu odpadła naj- śmy w całej Polsce. W Ustce brakowało dobrej alterna- branży turystycznej. Nieco większa atrakcja, czyli plaża. atrakcji w tym roku nie było tywy na niepogodę. Czegoś, inaczej wakacje oceniają sze- Poza tym niewiele się działo. zbyt wiele. Cieszę się, że co przyciągnęłoby ludzi do fowie muzeów czy instytucji Wynudziłem się, ale też tro- udało się zorganizować zlot nas. Wyjątkiem jest Festiwal kulturalnych. Gdy szalały chę pojeździłem po okolicy. motocyklowy, a przy okazji Legend Rocka w  Dolinie burze i lał deszcz, turyści zwie- Wbrew pozorom jest wkoło kilka dobrych koncertów. Charlotty. Tegoroczna edycja dzali muzea, galerie i atrakcje sporo atrakcji, ale są za mało Wydaje mi się, że brakuje była najlepszą. Przyjechało do regionu. rozreklamowane, na przy- tego typu imprez. W  ogóle nas wiele prawdziwych gwiazd, O  spadku liczby tury- kład zabytki w  Słupsku, dla wielu grup ich po prostu z Purplami na czela, a za nimi stów, którzy zdecydowali okolicach, pałac Bismarcka. nie ma. ludzie z całej Polski. się na wakacje w  naszym Fot. APR-SAS regionie świadczy chociażby Brygida Matczak, obok niej 9-letnia Magda, na co dzień mieszka w Anglii, w Bolton. mniejsza liczba wycieczek – mówi Wszółkowski. - Nie dojdzie do tego, że coś takiego muzeum, czyli Zagroda Do Ustki przyjechała na wakacje, bo uważa, że to doskonałe miejsce na wypoczynek. - oprowadzonych po Słupsku, mamy się co oszukiwać, pra- powstanie. Albrechta w  Swołowie oraz Szkoda, że lato jest takie deszczowe, ale i tak warto wypoczywać nad Bałtykiem – mówi. Ustce, Krainie w  kratę przez cuję na budżecie ustalonym Pozytywnie tegoroczny Zamek Książąt Pomorskich. - przewodników Polskiego z  góry i  w  tym roku nie był sezon oceniają także wła- Co weekend tłumy odwiedzają Towarzystwa Turystyczno- sekretarz słupskiego oddziału Jacek Cegła z usteckiego ratu- wcześnie na konkretne pod- on zbyt wielki. dze Słowińskiego Parku nasz Jarmark Gryfitów, koło Krajoznawczego. - Co roku PTTK. - Tego lata mieliśmy ich sza. - Tego lata ludzi jednak sumowania i  podawanie, ilu O  ile w  nadmorskich Narodowego. - Trochę za zamku. W ubiegłą niedzielę nie mamy około 200 takich wycie- 40 procent mniej. było faktycznie mniej. turystów nas odwiedziło. Na miejscowościach sezon był wcześnie na konkretne pod- można było przejść – dodaje czek – mówi Janusz Grabowski, Średnio województwo Na brak turystów narze- pewno będziemy po sezonie bardzo słaby, o  tyle zadowo- sumowania, ale mogę powie- Mieczysław Jaroszewicz. pomorskie latem odwie- kają też nadmorscy kwate- wyciągać wnioski z  tegorocz- lony jest dyrektor kompleksu dzieć, że my na pogodę nie Ze złej aury, która wypę-REKLAMA 786-1 dzało w ostatnich latach dwa rodawcy. - Turystów w  tym nych wakacji. Dolina Charlotty. Podczas kon- narzekamy – mówi Katarzyna dziła letników znad samego miliony turystów – tyle osób roku miałam jak na lekarstwo Zdaniem części gastrono- certów w  ramach Festiwalu Woźniak, dyrektor SPN. - morza skorzystał także Słupsk. zanotowaliśmy w  2008 roku, – mówi Grażyna Bukowska mików, za niską frekwencję Legend Rocka, kabaretonów Turyści w  tym roku nam - W tym roku mamy wyjątkowo w  2010 roku – 2,3 mln tury- z  podusteckiej Wodnicy. - odpowiada brak atrakcji na oraz imprezy Charlotta Clasica dopisali. duże obłożenie – przyznaje stów. - Tegorocznych staty- Obniżyłam ceny, ale ludzi i tak niepogodę. W czasie wakacji dolinę odwiedziło pond 40 Podobnie wypowiada się Anna Zygmunt z  Centrum styk jeszcze nie znamy, cały to nie zachęciło. w Słupsku i Ustce niewiele się tysięcy osób. - Promocyjnie dyrektor Muzeum Pomorza Informacji Turystycznej czas do nas wpływają – mówi - Dobrze nie jest – przy- działo. Największe tradycyjne i  medialnie to sezon wyjąt- Środkowego w  Słupsku. Ziemia Słupska. - Ludzie, któ- Iwona Gajewska-Michnik znaje Ireneusz Góralczyk, letnie imprezy zostały odwo- kowo udany – mówi Mirosław Największą atrakcją był skan- rzy nas odwiedzają pytają z  Departamentu Turystyki właściciel restauracji Laguna łane lub odbyły się w okrojo- Wawrowski. - Jest już chyba sen w  Klukach, który leży o  nasze atrakcje turystyczne w Urzędzie Marszałkowskim w  Ustce. - Ludzi jest mało nej formie. - Zabrakło imprez, niewiele dorosłych osób, które w  granicach SPN. - Można i  o  foldery związane z  nimi. w  Gdańsku. - Trudno jest i  atrakcji też niewiele. które byłyby alternatywą dla nie wiedziałyby, gdzie leży powiedzieć, że Kluki odwie- Pewnie deszczowa pogoda oficjalnie powiedzieć, czy jest Tegoroczny sezon pod wzglę- plaży – mówi Józef Walczak, Dolina Charlotty. Zrobiliśmy dziło około 70 tysięcy ludzi – sprawiła, że zamiast plażowa- ich mniej, wiele jednak na to dem frekwencji wczasowi- właściciel restauracji Korsarz. dobrą robotę dla całego mówi Mieczysław Jaroszewicz, nia wybrali zwiedzenie. wskazuje. czów słabo oceniają także - Chociażby na plażowych regionu. Wiele osób, które dyrektor Muzeum Pomorza Jak szacuje CIT, punkty Statystyk co do liczby władze Lokalnej Organizacji boiskach nie działo się prak- przyjeżdżały do nas, zatrzy- Środkowego w  Słupsku. Na centrum w  czerwcu i  lipcu turystów odwiedzających Turystycznej w  Ustce. - tycznie nic. mywało się w  Słupsku lub pewno do popularności skan- odwiedziło pięć tysięcy osób, Ustkę nie prowadzi ustecki Odpowiada za to przede Piotr Wszółkowski, szef Ustce. Wszyscy żyjemy w jed- senu przyczyniły się organizo- to tyle ile w  ubiegłym roku magistrat. - Szacujemy jed- wszystkim pogoda i  kryzys, usteckiej promocji odpiera nym organizmie i powinniśmy wane przez nas imprezy. o tej samej porze. nak, że jednorazowo, w szczy- który dopadł społeczeństwo te zarzuty. - Co weekend razem promować się i  mieć Dyrektor dodaje, że na cie sezonu może przebywać – mówi Jacek Traczyk, prezes w kurorcie były organizowane wspólny kalendarz imprez. frekwencję nie mogą także Tomasz Częścik około sto tysięcy osób – mówi LOT w Ustce. - Na razie zbyt imprezy z myślą o turystach Mam nadzieję, że w  końcu narzekać pozostałe oddziały t.czescik@agmedia.com.pl REKLAMA 115-8 REKLAMA 396-0 REKLAMA 1005-1

×